Формат: UKRMARC
тип: Authorities
версія: 0.01 30.10.2012
Опис
Формат УКРМАРК для авторитетних/нормативних записів покликаний бути варіантом „UNIMARC/Authorities“, адатованим для потреб бібліотек України.
При складанні БД „UKRMARC Authorities“ використані наступні джерела:

Останні зміни:
(вер. 0.01 від 30.10.2012) Початок роботи над БД „UKRMARC Authorities“.


поле LEADER — Маркер |eng>

короткий опис: Маркер складається з елементів даних, які містять цифри або кодовані значення, що визначають параметри опрацювання запису. Маркер запису формується у відповідності з положеннями стандарту ISO-2709.

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове. Розташовується на початку кожного запису.)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)

фіксована довжина поля: 24

примітки до змісту поля: Маркер запису не має мітки, індикаторів та ідентифікаторів підполів.

Елементи даних фіксованої довжини

Маркер запису являє собою набір елементів даних фіксованої довжини, які ідентифікуються позицією всередині маркера. Він має фіксовану довжину у 24 символи. Позиції символів нумеруються від 0 до 23.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
(1) Довжина запису 5 0-4
(2) Статус запису 1 5
(3) Коди застосування 4 6-9
(4) Довжина індикатора 1 10
(5) Довжина ідентифікатора підполя 1 11
(6) Базова адреса даних 5 12-16
(7) Додаткове визначення запису 3 17-19
(8) План довідника 4 20-23

(1) Довжина запису (позиції символів 0-4):

Довжина запису – кількість символів в запису, включаючи маркер запису, довідник, поля змінної довжини, роздільник запису. Виражається десятковим числом з п’яти цифр, які при необхідності вирівнюються вправо початковими нулями (не 546, а 00546). Визначається автоматично, коли запис цілком сформовано для обміну.

(2) Статус запису (позиція символу 5):

Один символ, який визначає статус обробки запису. Використовуються наступні коди, що визначають статус обробки запису.

n —­ новий запис

Запис, підготовлений для використання в бібліографуючій установі-створювачі запису або для обміну.

d — ­ вилучений запис

Запис, який бере участь в обміні для зазначення, що інший запис (авторитетний/нормативний, посилальній або довідковий запис), котрий має відповідний контрольний номер, не дійсний. Для авторитетного/ нормативного запису це значить наступне: запис вилучений із файлу у зв’язку з тим, що заголовок записаний у полі блока 2-- , вирішено у подальшому не використовувати – замість нього вирішено використовувати інший заголовок (заголовки), новий або вже існуючий в системі, для котрого існував або створюється окремий авторитетний/нормативний запис. Заголовок вилученого запису може включатися в поля блоку 4-- до запису (записи) для заголовка (заголовків), котрі вирішено використовувати замість вилученого. Запис може містити тільки маркер, довідник і поле 001 (контрольний номер запису) або може містити всі поля запису. У всякому випадку поле 835 “Інформація про вилучений заголовок” може використовуватися для пояснення причини вилучення запису.

c — ­ відкоректований запис

Запис, який бере участь в обміні для зазначення, що даний запис має замінити інший, який має відповідний контрольний номер. Запис вводить додатково та (або) заміняє, та (або) вилучає деякі елементи даних у раніше введеному записі. При цьому маються на увазі будь які виправлення — будь-яка редакція будь-якого поля запису (відповідно змінюється ідентифікатор версії в полі 005). Виправлення можуть бути пов’язані або не пов’язані із зміною рівня кодування з часткового на повний запис.

(3) Коди застосування (позиції символів 6-9):

Коди в позиціях 6-9 визначаються не стандартом ISO 2709, а особливостями конкретного застосування формату.

(а) Тип запису (позиція символу 6)

Використовуються наступні коди, що визначають тип запису:
      x — авторитетний/нормативний запис
      y — посилальний запис
      z — довідковий запис

(б) Не визначено (позиції символів 7-8). Два пробіли (##).

(в) Тип об’єкта опису (позиція символу 9)

Код вказує тип об’єкта опису, ідентифікованого у полі 2--.
      a — ім’я особи
      b — найменування організації
      c — географічна назва
      d — торгова марка
      e — родове ім’я
      f — заголовок
      g — типовий заголовок
      h — ім’я/заголовок
      i — ім’я / типовий заголовок
      j — найменування теми
      k — місце та дата публікації, походження, виконання
      l — форма, жанр, фізичні характеристики документа

(4) Довжина індикатора (позиція символу 10):

Одна десяткова цифра, що задає довжину індикатора. Є величиною сталою для даного формата має значення 2.

(5) Довжина індентифікатора підполя (позиція символа 11):

Одна десяткова цифра, що задає довжину ідентифікатора підполя, прикладом, „$а“. Є величиною сталою для даного формату має значення 2.

(6) Базова адреса даних (позиції символів 12-16):

П’ять десяткових цифр, які вирівнюються вправо початковими нулями (не 546, а 00546) та вказують початкову символьну позицію першого поля даних відносно початку запису. Це число включає загальну кількість символів в маркері та довіднику запису, включаючи роздільник поля в кінці довідника. В довіднику початкова позиція символів для кожного поля задається відносно першого символу першого поля даних, котре є полем 001, а не від початку запису. Генерується системою.

(7) Додаткове визначення запису (позиції символів 17-19):

Три позиції символів, які містять коди для надання додаткових відомостей, необхідних при опрацюванні запису:

(а) Рівень кодування (позиція символу 17)

Односимвольний код, що вказує ступінь повноти машиночитаного запису.

# (пробіл) = повний запис

Запис містить всі необхідні дані, включаючи посилання, правила їх формування та примітки (якщо правила формування посилань та приміток необхідні). Запис підготовлений для використання в бібліографуючій установі або для обміну. В запису заповнені всі поля і підполя зі статусом обов’язковий та умовнообов’язковий.

3 = частковий

Запис містить не всі дані, оскільки не виконана необхідна довідкова робота і після її виконання, у випадку необхідності, можуть бути доповнені посилання „див.” і “див. також” та довідкові примітки.

Примітки:

(1) Рівень кодування не пов’язаний з кодом статусу заголовка (100/8). І повний, і частковий запис можу містити в полі блоку 2-- як нормативний заголовок (код статусу а – нормативний), так і заголовок попередній (код статусу с – попередній), тобто заголовок, що не прийнятий як нормативний і може бути переглянутий. Розбіжність між повним та частковим записами пов’язана з тим, наскільки повно представлена необхідна інформація, пов’язана із заголовком.

(2) Після того, як рівень кодування набуває значення # (пробіл – повний запис), дати усіх наступних модифікацій (змін) запису фіксуються в поля 801 зі значенням другого індикатора 2 (організація модифікуюча).

(б) Не визначено (позиції символів 18-19). Два пробіли (##).

(8) План довідника (позиції символів 20-23).

(а) Довжина компонента „Довжина поля” кожної статті довідника (позиція символу 20).

Одна десяткова цифра. Значення = 4.

(б) Довжина компонента „позиція початкового символу” кожної статті довідника (позиція символу 20).

Одна десяткова цифра. Значення = 5.

(в) Не визначено (позиції символів 22-23). Два пробіли (##).

Зведено:
0-4Довжина запису
5Статус запису
            c = виправлений або переглянутий запис
            d = вилучений запис
            n = новий запис
6-9Коди застосування
            6Тип запису
            x = авторитетний/нормативний запис
            y = посилальний запис
            z = довідковий запис
            7-8Не визначено
            9Тип об’єкту опису
            a = ім’я особи
            b = найменування організації
            c = географічна назва
            d = торгова марка
            e = родове ім’я
            f = заголовок
            g = типовий заголовок
            h = ім’я/заголовок
            i = ім’я / типовий заголовок
            j = найменування теми
            k = місце та дата публікації, походження, виконання
            l = форма, жанр, фізичні характеристики документа
10Довжина індикатора (завжди 2)
11Довжина індентифікатора підполя (завжди 2)
12-16Базова адреса даних
17-19Додаткове визначення запису
            17Рівень кодування
            # = повний (запис)
            3 = частковий
            18-19Не визначено
20-23План довідника
            20Довжина компонента „Довжина поля” кожної статті довідника (завжди 4)
            21Довжина компонента „позиція початкового символу” кожної статті довідника (завжди 5)
            22-23Не визначено

Взаємопов’язані поля

Елементи даних, що входять до МАРКЕРА ЗАПИСУ, більше ніде в форматі не використовуються. Хоча деякі із значень кодів застосування (наприклад, „тип запису“ та „тип об’єкта опису“) можуть частково збігатися з іншими кодованими даними, в дійсності, коди у МАРКЕРІ ЗАПИСУ відносяться до характеристик запису, а не до характеристик самого об’єкта опису.

Підполя


Блок № 0 — Блок ідентифікації |eng>

поле 001 — Ідентифікатор запису |eng>

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)

Індикатори

Це поле не має індикаторів.

Підполя

Це поле не містить підполів.


поле 035 — Other System Control Numbers |eng>

короткий опис: This field contains the control number of records obtained from other sources.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначений)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначений)


Взаємопов’язане поле 001 – RECORD IDENTIFIER
    The control number used as the unique identifier by the agency preparing the record.

Підполя

The control number is stored in the form contributed.


підполе
a – System control number |eng>

пояснення до підполя: A code for the organisation in parentheses followed by the system control number for the record in that organisation's database. Since there are no internationally accepted codes, the codes from the MARC Code List for Organisations are recommended. Otherwise the full name of the agency or a national code may be used.

обов’язковість підполя: НІ (Факультативне)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)


підполе
z – Cancelled or invalid control number |eng>

обов’язковість підполя: НІ (Факультативне)

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється)

приклад 1 („EX 1“): 035 ##$a(CaBVaU)2835210335
The control number was assigned by the University of British Columbia.

приклад 2 („EX 2“): 035 ##$a(OCoLC)1553114$z(OCoLC)153114
The control number was assigned by OCLC. The original number assigned was invalid and has been superseded.


Блок № 9 — Блок національного використання |eng>

Опис блоку: All -9- and --9 fields throughout the format are reserved for national and local use; their definitions and indicator and subfield values remain undefined by the Permanent UNIMARC Committee.
This is also true of indicator value 9 and subfield $9.