УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе e – Мова сторінок змісту |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова змісту відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов змісту (крім мов основного тексту документа))

фіксована довжина підполя: 3

приклад 2: Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
1010#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вступ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний станд. України)

приклад 4: Двомовний документ (українською та англійською мовами), котрий має сторінки змісту обома мовами.
1012#$aeng$aukr$eeng$eukr
Ukrainian Market Review = Огляд українського ринку: Інформаційно-аналітичний журнал / Міністерство зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України, Держ. Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків; А. Болодурин (ред.). — К: Укрзовнішконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., укр. мовами

приклад 5: Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
1010#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.). — К., 1993-

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 7: 1010#$arus$drus$deng$eeng$geng
2001#$aСоросівський освітній журнал$dSoros Educational Journal
300##$aРезюме: російська, англійська

приклад 12: 1010#$abel$eeng$feng
Білоруський документ містить зміст і додатковий титульний лист на англійській мові, решта тексту — на білоруській мові.

Creative Commons License