УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 105 — Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні) |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані щодо монографічних текстових матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле
    МАРКЕР ЗАПИСУ, кодові позиції 6-7 (Коди застосування): у позиції 6 визначається, чи є каталогізований документ текстовим матеріалом, позиція 7 встановлює, чи є він монографією;

Взаємопов’язане поле 106 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    (Це поле містить додаткові специфічні кодовані дані щодо фізичної форми каталогізованого документу);

Взаємопов’язане поле 328 – ПРИМІТКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ
    /Окрім дисертацій на правах рукописів//АВТОРЕФЕРАТУ (Це поле може містити довільний текст про каталогізований документ, якщо у $a/4 7 його закодовано як „m“)

Підполя


підполе
a – Кодовані дані про монографію |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 12. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.
Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Коди ілюстрацій 4 0-3
Коди форми змісту 4 4-7
Код конференції чи наради 1 8
Індикатор ювілейного видання 1 9
Індикатор покажчика 1 10
Код літературного жанру 1 11
Код біографії 1 12

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 13

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: див. конкретні позиції символів

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.

$a/0-3 Коди ілюстрацій
Чотири символьні позиції, призначені для кодів ілюстрацій, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку. Зазначимо, що пробілу надається перевага над кодом „y = немає ілюстрацій“.
Зазвичай ці коди стосуються фізичного опису документу. Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 0 3 заносяться чотири символи заповнення „||||“. Якщо ж вони застосовуються, проте наявні менш, ніж чотири типи ілюстрацій, тоді позиції, що залишилися, містять пробіли.
а Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстрацій, які не входять до наведеного переліку (графіків, діаграм тощо), або коли ілюстрації спеціально не кодуються.
b Географічні карти
c Портрети
Індивідуальні чи групові портрети.
d Навігаційні карти
e Креслення
Приміром, креслення будинків, викройки тощо
f Гравюри, естампи, вклейки, ілюстрації на окремих аркушах, екслібриси тощо
Сторінки, що містять ілюстративний матеріал з пояснювальним текстом або без нього, який не входить до загальної пагінації
g Нотографічний текст
Як музичний текстовий матеріал.
Для супровідного матеріалу звукозаписів застосовується код «m».
h Факсиміле
Відтворення частини чи документа в цілому не тільки репродукцією тексту, а й імітуючи оригінальний вигляд твору
i Герби
j Генеалогічні дерева
k Форматовані бланки
l Зразки, моделі
m Звукозаписи
Аудіокасети чи аудіодиски в єдиному комплекті з книгою.
n Матеріали на плівках (окрім звукозаписів)
Діапозитиви, слайди, діафільми тощо
o Прикраси манускриптів і стародруків
Прикраси манускриптів і стародруків спеціальними мініатюрами, буквицями, різнокольоровим письмом тощо.
y Ілюстрації відсутні
Використовується винятково у комбінації з пробілами, тобто „y###“.
# Значення позиції не надається

$a/4-7 Коди форми змісту
Чотири символьні позиції, призначені для кодів форми змісту, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку.
Ці коди повинні проставлятися, коли зміст каталогізованого документа має нижчезазначену форму або документ складається з окремих частин, кожна з яких може кодуватися наведеними в переліку кодами за винятком „c“ (покажчик), який застосовується тільки для документів, які являють собою покажчики (див. $a/10). Таким чином, якщо документ є каталогом, він кодується як „b“. Якщо він містить каталог як складову частину, код „b“ також застосовується разом з іншими кодами форми змісту цього документу.
Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 4 7 заносяться чотири символи заповнення „||||“.
Якщо перелік не містить код форми каталогізованого документа, застосовується код „z“.
a Бібліографічний покажчик
Перелік бібліографічних одиниць, які розподілені за однією або більше спільними ознаками, як то тема, місце публікації тощо.
b Каталог
Перелік бібліографічних одиниць з колекції або виставки або доступних з конкретного агентства як то видавець або книготорговельний заклад.
c Покажчик
Окремо виданий абетковий перелік термінів (імен або предметів), який надає можливість пошуку інформації щодо них в інших місцях.
d Реферати або резюме
Містить описові, вказівні, та інформативні реферати та резюме.
e Словник
Абетковий перелік слів з коротким тлумаченням їх значень та випадків вживання або їх іншомовних еквівалентів.
Енциклопедичний словник кодується „fe##“
f Енциклопедія
Абетковий перелік імен або термінів на дану тему з їх всебічним тлумаченням.
g Довідник
Упорядкований перелік осіб, організацій або місць з інформацією про них.
h Проектна документація
Пакет документів, які відносяться до проекту.
i Статистичні дані
Числові дані про предмет, систематично підібрані та, як звичайно, подані в табличній формі
j Програмований підручник
Навчальний посібник для поетапного вивчення матеріалу
k Патент
Патент на винахід. Патентна заява
l Стандарт (ДСТУ, ГОСТ, ГСТ, ТУ тощо)
Документ, створений відповідною державною чи іншою офіційною установою (приміром, Держстандартом України тощо), який регламентує засіб створення об’єкта та критерії його якості.
m Дисертація /В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 дисертації визнаються недрукованими виданнями/ або автореферат
Затвердження впровадження чи досліджень, представлене автором отриманих результатів і зроблених висновків, надані автором для отримання наукового ступеню, фахової кваліфікації або винагороди.
n Закони та законопроекти
Документи, які містять тексти законів.
Для угод і конвенцій застосовується код „s“.
o Числові таблиці
Числова інформація, подана в табличній формі.
Для статистичних даних застосовується код „f“.
p Технічний /В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями/ звіт
Документ, який містить результати наукового дослідження або вивчення наукової або технічної теми.
q Екзаменаційні білети
Набір питань надрукованих для використання при складанні іспитів.
r Літературні огляди/ рецензії
Оповідальні огляди, часто критичного характеру, в галузі літератури, часто супроводжувані бібліографією
s Угоди та конвенції
Укладені за формою та ратифіковані угоди між державами.
Для інших законодавчих документів застосовується код «n»
t Комікси
Книги, надруковані у вигляді коміксів, для дітей або дорослих.
z Інші
# Значення позиції не надається

$a/8 Код конференції чи зустрічі
Односимвольний код, який відображає, чи містить каталогізований документ наукові праці, звіти або резюме конференцій, зустрічей, симпозіумів.

0 Не публікація конференції
1 Публікація конференції

$a/9 Індикатор ювілейного/меморіального видання
Односимвольний код, який вказує, чи є каталогізований документ ювілейним/ меморіальним виданням.

0 Не ювілейне видання
1 Ювілейне видання

$a/10 Індикатор покажчика
Односимвольний код, який вказує, чи каталогізований документ містить покажчик до тексту. Якщо документ являє собою покажчик до інших документів, див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код „c“.

0 Покажчик відсутній
1 Покажчик наявний

$a/11 Код літературного жанру
Односимвольний код, який вказує тип літературного тексту.

a Художня проза (романи, повісті, оповідання)
b Драматургія
Включаючи п’єси, теле- та кіносценарії тощо.
c Нариси, есе
d Гумор і сатира
Для коміксів тощо див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код „t“.
e Листи
Як літературний жанр. Для листування див. символьну позицію 12 Код біографії.
f Короткі оповіді, новели
g Поезія
Включаючи нелітературні твори у віршованій формі.
h Промови, виступи, лекції
y Нелітературний текст
z Багатожанровий документ або інші жанри
  1. Документ розглядається, як літературний, проте його точний жанр не може бути встановлений.
  2. Може бути застосовано більш як один код

$a/12 Код біографії
Коли каталогізований документ є біографією, односимвольний код вказує тип біографії.

a Автобіографія
Включаючи листи та іншу кореспонденцію.
b Індивідуальна біографія
c Колективна біографія
Наприклад, документи, які містять біографії більш як однієї особи або родини.
d Документ містить біографічну інформацію
Приміром, довідники «Who’s who».
y Небіографічний документ

приклад 1: Документ є ілюстрованою збіркою поетичних творів з портретами та нотами.
105##$acfg#z###000gy
Шумило, Стефанія. З любов’ю до рідного краю: Поезії. — Дрогобич: Видавнича фірма „Відродження“, 2002. — 176 с., 16 арк. іл., ноти.

приклад 2: Документ містить білети для іспиту з математики.
105##$ay###q###000yy
Тадеєв, В. О. Та ін. Поглиблене вивчення математики: Випускний екзамен / В. О. Тадеєв, В. Р. Кравчук, О. М. Мартинюк. — Тернопіль: Підручники & Посібники, 1997. — 128 с.

приклад 3: Ілюстрований підручник, котре місить таблиці, малюнки, схеми.
105##$aae##z###000yy
Долина, Леонід Федорович. Проектування станції очистки стічних вод населеного пункту. — Дніпропетровськ, 2002. — 145 с.: табл., рис., схеми.

приклад 4: Дисертація з кресленнями та ілюстраціями на окремих аркушах, яка відповідно до ГОСТ 7.1-84 кодується як недруковане видання. Альтернатива: код „m“ у 4-й символьній позиції. /Див. виноску до коду „m“.
Альтернативне заповнення
поля: 105##$aef#m###000yy/

105##$aef#z###000yy
Маценко, Андрій Михайлович. Взаємодія будинків та споруд з грунтовою основою при динамічних і сейсмічних взаємодіях: Дис. канд техн. наук: 05.23.01 / Державний НДІ будівельних конструкцій (НДІБК). — К., 2001. — 187 с.: табл, рис., схеми, креслення

приклад 5: Документ є неілюстрованим довідником.
105##$ay###g###000yy
Довідник вищих навчальних закладів України на 2002-2003: [Академії, університети, інститути, коледжі, технікуми, училища]. — 4-е вид. доповн. і перер. — К: Торба, 2002. — 264 с.

приклад 6: Документ є ДСТУ.
105##$ay###l###000yy
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Введ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний тсндарт України)

приклад 7: Документ є програмованим підручником.
105##$ay###j###000yy
Бойсан, Олег Омелянович. Збірник програмованих текстів із загальної хімії: Навч. Посібник для студ. техн. вузів / ІСДО, Державний ун-т „Львівська політехніка“. — К: ІСДО, 1995. — 264 с.

приклад 8: Документ є факсимільним виданням, яке має покажчики.
Факсимільне видання Галицько-Волинських хронік
105##$ah###z###001yy
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and c(etvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 9: Документ є виданням словників на CD-ROM.
105##$a||||e###000yy
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. — К., 2001. — 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM). — (Словники України)

приклад 10: 105##$abf##a###001yb
Видання містить карти і вкладні листи, бібліографію і покажчик. Видання є документальним оповіданням про життя і подорожі конкретної особи.

приклад 11: 105 _$abf_ _a_ _ _001yb
Документ містить карти, забезпечений бібліографією, не є публікацією конференції, ювілейним виданням, має покажчик, не є літературним текстом, представляє біографію окремої особи

Creative Commons License