Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 661 Інструкції „приєднується…“ та „підрозділяється аналогічно…“

Поле Class/661 Інструкції „приєднується…“ та „підрозділяється аналогічно…“

Тег: 661

Назва поля: Інструкції „приєднується…“ та „підрозділяється аналогічно…“

Інші назви: Add or Divide Like Instructions (англ.), Инструкции по детализации индекса (рос.)

Визначення поля

Поле містить інструкції щодо приєднання індексів з інших частин допоміжних або основних таблиць з метою створення синтезованого індексу.

Інструкції для формування класифікаційного індексу за допомогою додавання індексів з інших частин основної таблиці чи допоміжних таблиць, а також за допомогою поділу індексів у той самий спосіб, яким вони поділяються в інших розділах основної таблиці.

Поле містить інструкції для деталізації індексу, тобто для формування складного або складеного класифікаційного індексу шляхом приєднання індексів з інших частин основної таблиці або з допоміжних таблиць, а також шляхом побудови індексів за аналогією з індексами, наведеними в інших частинах основної таблиці.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Типи комбінованих методичних вказівок

Значення індикатора визначає, чи є методична розробка комбінованою, тобто представляє вона комбінацію методичних вказівок про деталізацію індексу з іншим типом інструкцій, логічно пов'язаних з методичними вказівками про деталізацію. Якщо примітка являє собою комбінацію методичних вказівок різних типів, вона розбивається на окремі, послідовні повторення поля 661 відповідно до типу методичних вказівок, і значення другого індикатора показує, примітка якого типу міститься в даному повторенні поля 661.
0: Не комбіноване методична розробка
1: Частина комбінованої методичної вказівки - "примітка про деталізацію" (наприклад, підрозділяється аналогічно)
2: Частина комбінованої методичної вказівки - "збирається в ..."
3: Частина комбінованої методичної вказівки - "перенесення теми в інший індекс"

Підполя

$a Класифікаційний індекс, під яким описано - окремий індекс або початковий індекс в ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс (окремий індекс або початковий індекс в ряду), під яким описано (методичні вказівки) про деталізацію.

Повторюється.

$b Основний (базовий) індекс

Підполе $b містить основний (базовий) класифікаційний індекс, до якого приєднується один або кілька інших індексів відповідно до інструкцій про деталізацію.

Не повторюється.

$c Класифікаційний індекс - кінцевий індекс в ряду

Підполе $c містить кінцевий індекс в ряду. Початковий індекс ряду може бути вказаний в підполі $a; $d; $e; $r або $x.

Повторюється.

$d Класифікаційний індекс, який використовується в якості моделі

Підполе $d містить класифікаційний індекс (або початковий індекс ряду), який слід використовувати в якості моделі при побудові іншого класифікаційного індексу, наприклад, під час запису методичних вказівок "Підрозділяється аналогічно ...". Якщо індекс-модель є частиною ряду індексів, кінцевий індекс ряду вводиться в підполі $c.

Повторюється.

$e Класифікаційний індекс, який використовується в якості прикладу

Підполе $e містить приклад класифікаційного індексу, побудованого відповідно до методичним вказівок про деталізацію.

Повторюється.

$f Визначник фасету

Підполе $f містить додаткові символи, що додаються до класифікаційного індексу, що позначають фасети.

Повторюється.

$i Пояснювальний текст

Підполе $i містить текст методичних вказівок.

Повторюється.

$n Класифікаційний індекс, який використовується в якості негативного прикладу

Містить приклад нечинного класифікаційного індексу для використаної теми, щоб проілюструвати інструкції «Приєднується» чи «Підрозділяється аналогічно…».

Підполе $n містить приклад неправильного класифікаційного індексу, який використовується в якості ілюстрації неправильного застосування методичної вказівки про приєднання або розподілі.

Повторюється.

$r Кореневий (вихідний) індекс

Містить початкові цифри індексу-зразка чи інтервалу зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполе $d Індекс «Підрозділяється аналогічно…» також повинно бути наявним для визначенні цифр, що додаються.

Підполе $r містить початкову частину індексу-моделі, яка при побудові індексу не приєднується. Якщо використовується це підполе, приєднувана частина індексу повинна бути вказана в підполі $d.

Повторюється.

$x Інший класифікаційний індекс

Містить класифікаційні індекси, котрі відрізняються від тих, які належать до інших підполів поля 661. Якщо індекс є частиною інтервалу класифікаційних індексів, підполе $c використовується для кінцевого індексу в інтервалі.

Підполе $x містить класифікаційні індекси, які не можуть бути віднесені до жодного з інших підполів. Якщо індекс в підполі $x є частиною ряду індексів, кінцевий індекс ряду вводиться в підполі $c.

Повторюється.

$z Ідентифікація допоміжної таблиці

В підполі $z вказується допоміжна таблиця, по якій здійснюється деталізація індексу (ряду індексів), записаного в полі 250. Крім того, підполе використовується для ідентифікації таблиці, до якої відноситься індекс, записаний в полі 661. Підполе вводиться перед класифікаційним індексом, до якого воно відноситься.

Повторюється.

$8 Зв’язок та послідовний індекс

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Співвіднесені п/пп

Відсутні.

Примітки

Контрольні підполя:

  • $2 Код джерела зміни
  • $3 Номер запису класифікаційних даних
  • $6 Дані для зв'язку і послідовності полів
  • $7 Графіка
  • $8 Мова

Для ББК в полі 661 записуються наступні типи методичних вказівок:

  • про застосування типових ділень;
  • про підрозділ за аналогією;
  • про способи висвітлення індексу при подальшої деталізації.

Приклади

Приклад 1.

Д227.1 Состав и свойства болотных вод
Подразделяется аналогично индексу Д222.1
250##$aД227.1$hНауки о земле$hГеофизические науки$hГидрология$hГидрология болот. Болотоведение$jСостав и свойства болотных вод
661#0$iПодразделяется аналогично индексу$dД222.1

Приклад 2.

О278.1-5 Оборудование телеграфной связи на железнодорожном транспорте
Подразделяется аналогично индексу З881-5 Оборудование телеграфной связи, напр. О278.1-56-04 Детали и элементы телеграфных аппаратов на ж/д транспорте
250 ##$aО278.1-5$hТехника. Технические науки$hТранспорт$hЖелезнодорожный транспорт…$jОборудование телеграфной связи на железнодорожном транспорте
661 #0$iПодразделяется аналогично индексу$dЗ881-5$iОборудование телеграфной связи, напр.$eО278.1-56-04$iДетали и элементы телеграфных аппаратов на ж/д транспорте

Приклад 3.

Щ368 Эстрада для детей
Подразделяется аналогично индексу Щ364. Например: Щ368.0 Литературные и литературно-драматические виды эстрады для детей.
250 ##$aЩ368$hИскусство. Искусствознание$hЭстрада$jЭстрада для детей
661 #0$iПодразделяется аналогично индексу$dЩ364$i.Например:$eЩ368.0$iЛитера-турные и литературно-драматические виды эстрады для детей

Приклад 4.

А55в2 Исторический материализм - методологическая основа общественных наук
Подразделяется по отраслям знаний, располагаемых в последовательности основных делений классификации. Индекс образуется путем присоединения к А55в2, посредством знака отношения (:), индекса соответствующего отдела классификации. Например А55в2:Т3 Исторический материализм и историческая наука.
250 ##$aА55в2$hМарксизм-ленинизм$hМарксистско-ленинская философия$hИсторический материализм$hИсторический материализм как наука$jИсторический материализм - методологическая основа общественных наук
661 #0$iПодразделяется по отраслям знаний, располагаемых в последовательности основных делений классификации. Индекс образуется путем присоединения к $bА55в2$iпосредством знака отношения (:) индекса соответствующего отдела классификации. Например:$eА55в2:Т3$iИсторический материализм и историческая наука

Приклад 5.

Щ100.22 Творческий метод, стили и направления в изобразительном искусстве
Подразделяется аналогично делению -2 таблицы типовых делений в).
250 ##$aЩ100.22$hИскусство. Искусствознание$hИзобразительное искусство$hТеория изобразительного искусства$jТворческий метод, стили и направления в изобразительном искусстве
661 #0$iПодразделяется аналогично делению$zв)$d-2$iтаблицы типовых делений в)

Приклад 6.

Щ736 Самодеятельная эстрада
Подразделяется аналогично индексу Щ364. Индекс образуется путем присоединения к Щ736 соответствующего окончания индекса Щ364. Например: :Щ736.05 Художественное чтение
250 ##$aЩ736$hИскусство. Искусствознание$hХудожественная самодеятельность $jСамодеятельная эстрада
661 #0$iПодразделяется аналогично индексу$dЩ364$iИндекс образуется путем присоединения к $bЩ736$iсоответствующего окончания индекса$xЩ364 $iНапример:$eЩ736.05$iХудожественное чтение

Приклад 7.

Щ80 Политические плакаты
Подразделяются по времени их издания в соответствии с типовыми делениями, приведенными под индексом Щ80-Щ82, далее - по тематическому плану расположения.
Индекс (шифр) плаката образуется из следующих элементов: индекса подраздела "Политические плакаты"; индекса типового деления для систематизации плакатов по времени их издания; индекса, соответствующего определенной теме по плану расположения.
Например: плакат И.Тоидзе "За всеобщее разоружение!" получит индекс Щ80'31'Т(0)-611.2, где Щ80 - политические плакаты, '31' - период с 1959 г., Т(0)-611.2 - Проблема разоружения
250 ##$aЩ80$hИскусство. Искусствознание$hИзобразительные материалы (Печатная графика)$hПлакаты$jПолитические плакаты
661 #0$iПодразделяются по времени их издания в соответствии с типовыми делениями, приведенными под индексом$aЩ80$cЩ82$i, далее - по тематическому плану расположения. Индекс (шифр) плаката образуется из следующих элементов: индекса подраздела "Политические плакаты"; индекса типового деления для систематизации плакатов по времени их издания; индекса, соответствующего определенной теме по плану расположения. Например: плакат И.Тоидзе "За всеобщее разоружение!" получит индекс$eЩ80'31'Т(0)-611.2$iгде$xЩ80$i- политические плакаты, $x'31'$i- период с 1959 г., $xТ(0)-611.2$i- Проблема разоружения

Приклад 8.

Ш18 Искусственные (международные, вспомогательные) языки
В подразделениях индекса Ш18 используются типовые деления под индексом Ш12.17 Языки мира.
##$aШ18$hФилологические науки. Художественная литература$hЯзыкознание$jИскусственные (международные, вспомогательные) языки
661 #0$iВ подразделениях индекса$xШ18$i используются типовые деления под индексом $aШ12.17$iЯзыки мира

Див. також