Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 665 Компоненти синтезованого індексу

Поле Class/665 Компоненти синтезованого індексу

Тег: 665

Назва поля: Компоненти синтезованого індексу

Інші назви: Synthesised Number Components (англ.), Компоненты синтезированного индекса (рос.)

Визначення поля

Поле використовується для трасування компонентів синтезованого індексу з зазначенням засобу формування індексу та умов, коли з’являються додаткові інструкції. Воно сприяє комп’ютерним маніпуляціям з синтезованими індексами, щоб відобразити окремі частини індексів, котрі бажано знайти точно, та для комп’ютерного підтвердження правильності побудови індексу. Поле активно застосовується для схем типу ДКД і УДК.

Поле містить компоненти синтезованого класифікаційного індексу та місцеперебування використаних інструкцій приєднання.

Поле може використовуватися для подання інформація про побудову синтезованого (складного або складеного) індексу - з яких компонентів і яким чином побудований індекс, а також де описані інструкції про деталізацію (приєднання і поділ), відповідно до яких побудований індекс. Це полегшує автоматичну обробку синтезованих індексів в разі, якщо необхідно проводити пошук за окремими компонентами індексу, а також для автоматичної перевірки правильності побудови індексу.

Якщо при побудові індексу були використані кілька методичних вказівок, кожна з них наводиться в окремому повторенні поля 665.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Поле, в якому міститься класифікаційний індекс, аналізований в полі 665

0: 250 поле
1: Інше поле

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Класифікаційний індекс, під яким описано - окремий індекс або початковий індекс ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс (окремий індекс або початковий індекс ряду), під яким описано, як побудови індексу.

Повторюється.

$b Основний (базовий) індекс

Містить основний класифікаційний індекс, до якого додається один чи більше індексів. У багатьох випадках він може бути таким самим, як і у 665$a. Коли для побудови одного індексу використано два чи більше доповнень, базовим індексом для другого та наступних полів 665 буде індекс, утворений в результаті безпосередньо попереднього додавання.

Підполе $b містить основний (базовий) індекс, до якого додається один або кілька індексів для побудови синтезованого індексу відповідно до методичних вказівок про деталізацію або шляхом за допомогою допоміжних таблиць.

У багатьох випадках індекс в підполі $b збігається з індексом в підполі $a. Якщо для побудови індексу використані кілька індексів, базовим індексом для другого і наступних повторень поля 665 є індекс, отриманий в результаті безпосередньо передуючого додавання.

Повторюється.

$c Класифікаційний індекс, під яким описано - кінцевий індекс ряду

Підполе $c містить кінцевий індекс ряду, під яким описано, як побудови індексу або план розташування.

Повторюється.

$f Визначник фасету

Містить додаткові символи, котрі додаються до класифікаційних індексів, які визначають фасет.

Підполе $f містить додаткові символи, що додаються до класифікаційного індексу, що позначають фасети.

Повторюється.

$r Кореневий (вихідний) індекс

Містить початкові цифри індексу-зразка чи інтервалу зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполя $s і $t також мають бути наявними для визначенні цифр, що додаються.

Підполе $r містить початкову частину індексу-моделі, яка при побудові індексу не приєднується. Якщо використовується це підполе, додавані компоненти повинні бути вказані в підполі $s або $t.

Повторюється.

$s Символи (індекс або його частина), що приєднуються з основних таблиць або зовнішніх допоміжних таблиць

Ці символи можуть бути цифролітерними або іншими.

Підполе $s містить символи (класифікаційний індекс або його частина), що приєднуються з основних таблиць або зовнішніх допоміжних таблиць (таблиць загальних або територіальних типових ділень) для побудови синтезованого індексу. Приєднувані компоненти можуть включати алфавітно-цифрові та/або інші символи.

Повторюється.

$t Символи (індекс або його частина), що приєднуються з внутрішніх допоміжних таблиць

Ці символи можуть бути цифролітерними або іншими.

Підполе $t містить символи (класифікаційний індекс або його частина), що приєднуються з внутрішніх допоміжних таблиць (плану розташування або таблиць СТД) для побудови синтезованого індексу. Приєднвані компоненти можуть включати алфавітно-цифрові та/або інші символи.

Повторюється.

$u Індекс, що аналізується

Ідентифікує індекс, що аналізується. Якщо індекс, що аналізується, знаходиться в полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС при відповідному значенні «0» першого індикатора поля 665, немає потреби в одночасній наявності цього підполя у полях 665 і 250.

Підполе $u містить класифікаційний індекс, побудова якого розглядається в даному полі. Підполе $u повторюється, якщо дане поле 665 може бути застосовано до кількох індексів, наведених в одному записі. Якщо аналізований індекс - це індекс в полі 250 (індикатор 1 = 0), дане підполе може не використовуватися, якщо тільки не аналізуються обидва індекси ряду (початковий і кінцевий).

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, таке ж саме поле 665 застосовується до більш ніж одного індексу, що з’являються в одному записі.

$v Класифікаційний індекс внутрішніх допоміжних таблиць, під яким описано

Підполе $v містить класифікаційний індекс внутрішніх допоміжних таблиць (плану розташування або таблиці СТД), під яким описано, як побудувати індекс.

Повторюється.

$w Ідентифікація внутрішніх допоміжних таблиць

Підполе $w містить класифікаційний індекс (окремий індекс або початковий індекс ряду), під яким наведені внутрішні допоміжні таблиці (план розташування або таблиця СТД).

Повторюється.

$z Ідентифікація зовнішніх допоміжних таблиць

Підполе $z використовується для вказівки допоміжних таблиць (загальних або територіальних типових ділень), використаних при побудові індексу.

Повторюється.

Співвіднесені п/пп

Примітки

Поле 665 повторюється для запису кожної складової складного індексу (кожен раз, коли проводиться приєднання до основного (базового) індексу).

Порядок підполів: першим завжди вказується підполе $b, далі вказується розташування інструкцій по додаванню і приєднання (підполя $a і $c). Якщо до складного індексу додається кілька складових, в підполі $b наступного поля 665 записується кумулятивний основний (базовий) індекс - індекс, отриманий в результаті попереднього додавання.

Приклади

Приклад 1

184 0#$addc$c21
250 ## $a785.2 $c785.9 $hThe arts. Fine and decorative arts $hMusic $kPrinciples, forms, ensembles, voices, instruments $kInstruments and their music $hEnsembles with only one instrument per part $jSpecific kinds of ensembles
663 08 $81.6 $iClass instrumental techniques for mixed ensembles in $s784.193, $ifor specific instruments in $s786 $c788, $ie.g. bowing techniques for violins :$e787.219369 $p250
665 1# $b787.2 $a784 $c788 $w784 $c788 $t1 $u787.219369
665 1# $b787.21 $a784 $c788 $v18 $c19 $r784.1 $s9369 $u787.219369

Приклад 2

184 0# $audc $bUniversal Decimal Classification $eeng
250 ## $a005.133JAVA
665 0# $a005.133 $b005.133 $tJAVA

Приклад 3

184 0# $audc $bUniversal Decimal Classification $dBS 1000M : 1993 $eeng
250 ## $z $z m $k $c $a78.071-056.45(=411.16) $hCreative and interpretative occupations $hMusicians and their functions $hSpecial gifted $jJews
665 0# $a78.071 $b-056.45 $b(=411.16)

Приклад 1.

Щ368 Эстрада для детей
Подразделяется аналогично индексу Щ364. Например: Щ368.0 Литературные и литературно-драматические виды эстрады для детей.
250 ##$aЩ368$hИскусство. Искусствознание$hЭстрада$jЭстрада для детей
661 #0$iПодразделяется аналогично индексу$dЩ364$i.Например:$eЩ368.0$iЛитера-турные и литературно-драматические виды эстрады для детей
665 1#$bЩ368$aЩ368$s0$uЩ368.0

Приклади 2.

А55в2 Исторический материализм - методологическая основа общественных наук
Подразделяется по отраслям знаний, располагаемых в последовательности основных делений классификации. Индекс образуется путем присоединения к А55в2, посредством знака отношения (:), индекса соответствующего отдела классификации. Например А55в2:Т3 Исторический материализм и историческая наука.
250##$aА55в2$hМарксизм-ленинизм$hМарксистско-ленинская философия$hИсторический материализм$hИсторический материализм как наука$jИсторический материализм - методологическая основа общественных наук
661#0$iПодразделяется по отраслям знаний, располагаемых в последовательности основных делений классификации. Индекс образуется путем присоединения к $bА55в2$iпосредством знака отношения (:) индекса соответствующего отдела классификации. Например:$eА55в2:Т3$iИсторический материализм и историческая наука
6651#$bА55в2$aА55в2$sT3$uА55в2:Т3

Див. також