Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

13 100 байтів додано, 10:08, 10 вересня 2019
5.8. Моделювання періодичних видань
«»
== <span id="5.8"></span>5.8. Моделювання періодичних видань == Періодичні видання – це складні конструкції, які поєднують зв’язки «ціле/частина»та зв’язки агрегування: повний періодичний прояв має зв’язок «ціле/частина» зі своїми окремимивипусками, опублікованими через певні проміжки часу (навіть, якщо існуютьтакі періодичні видання, які мають лише один випуск); та кожен окремий випуск – це агрегація статей (навіть, якщо існуютьперіодичні видання, які іноді можуть складатися лише з однієї статті).Кожен випуск періодичного видання складається з агрегованого прояву, відповідно довизначення IFLA LRM агрегації як прояву, який втілює численні вираження, оскільки, коженвипуск втілює вираження численних творів, а також вираження агрегуючого твору, якезабезпечує план для агрегування цього випуску. З іншого боку, прояв складається з повногоперіодичного видання, яке як одне ціле випускалося послідовними частинами протягомпевного часу, зі зв’язком «ціле/частина» на рівні прояву (LRM-R26). У випадку з випускомперіодичної послідовності агрегованих проявів, відповідний агрегуючий твір визначається якперіодичний твір. У моделі, термін періодичний твір обмежується для використання саме зтаким специфічним типом агрегуючого твору; таке використання відрізняється від загальногобібліотечного використання для якого терміни «періодичний твір» та «періодичне видання» євзаємозамінними і обидва посилаються на результуючу послідовність агрегованих проявів.Періодичний твір дає початок послідовності агрегуючих творів, в результаті яких виникаютьокремі випуски через зв'язок «твір-натхнення» (LRM-R21). Незважаючи на розбіжності, ціагрегуючі твори, кожен поодинці, надихнуті загальною редакційною політикою, сфероюзастосування та стилем періодичного твору. Проте, періодичний твір не має зв’язку «ціле-частина» на рівні твір по відношенню до випусків.Опис періодичних творів особливо важко моделювати, оскільки він не обмежується лишеописом минулого, але також дозволяє кінцевим користувачам робити припущення щодо того,якою буде поведінка періодичного твору, принаймні, в найближчому майбутньому. Описувана"річ" могла різко змінитись у минулому, але може змінитися ще більш різко в майбутньому.Оскільки, сутність твір визначається в IFLA LRM як така, «що дозволяє ідентифікацію спільностізмісту між різними вираженнями», періодичний твір може моделюватися як окремий випадоксутності твір, хоча твердження «спільність змісту» не слід розуміти в тому ж сенсі, що і длямонографій. Кожен випуск періодичного видання агрегує окремі статті і тому неможливостверджувати, що однакові ідеї є загальними для різних виражень, втілених у проявах усіхвипусків, з яких складається періодичне видання. Але можливо стверджувати, що однакові ідеїприсутні в англомовному тексті «Ромео та Джульєтти» та в його італійському перекладі. Швидше за все, «спільність змісту», яка визначає періодичний твір, полягає в намірі видавцята редактора передати кінцевим користувачам відчуття того, що всі окремі випуски належатьдо ідентифікованого цілого, а також у підбірці редакторських концепцій (назва, загальна тема,впізнаваний макет, регулярна частота тощо), які допомагають передавати це відчуття.Така сукупність редакторських концепцій може еволюціонувати з часом, без втратиперіодичним твором його ідентичності. Так само можна сказати і про монографічні твори, зцього погляду: наприклад, концепції, виражені в шостому виданні Дарвіна «Про походженнявидів», не можна назвати повністю ідентичними концепціям, які були виражені в першомувиданні цього ж твору.Розглянемо випадок періодичного видання, випущеного з окремими регіональними«редакціями» (наприклад, журнал «The Wall Street journal», випущений в східній та західнійредакції). Використання терміна «редакція» створює враження, що цей випадок є аналогічнимвипадку з відомостями про видання (перевидання) монографії, які часто позначають двавираження одного твору. Однак, для періодичного твору, суть якого полягає в редакційнихконцепціях, які ведуть до виробництва випусків, які містять результуючий агрегований прояв,різниця між регіональними редакціями є достатньо значною для того, щоб призвести довиникнення двох окремих, хоч і пов'язаних, періодичних творів. Набагато зручніше розглядатибудь-яке періодичне видання як інший екземпляр сутності твір та визнавати існуванняспецифічних зв'язків (наприклад, «це споріднене локальне видання») серед екземплярівсутності періодичний твір. Однак, у цій моделі високого рівня, названі не всі специфічнізв’язки, які можуть мати місце між періодичними творами. Застосування, які потребуватимутьбільш детальної моделі для періодичних видань, заохочуються або до прийняття спеціальноїконцептуальної моделі для періодичних видань, такої як PRESS OO , або до декларування якуточнення для зв’язку вищого рівня «твір-трансформація» (LRM-R22), власного наборуспеціальних зв’язків між періодичними творами, згідно до загальної філософії моделі IFLA LRM.Підсумовуючи це, можна сказати, що будь-який періодичний твір має лише одне вираження ілише один прояв. Всі зв’язки між періодичними виданнями можна змоделювати як зв’язки«твір-до-твору», навіть, у тих випадках, коли всі випуски окремого періодичного видання,опубліковані до цього часу, агрегують переклади статей, які були агреговані у випусках іншогоперіодичного видання. Саме тут було б дуже спокусливо сказати, що текст першогоперіодичного видання є «перекладом» тексту другого видання і тому вони обидва, відповіднодо правил каталогізації, які зараз переважають в бібліотечному світі, є «вираженнями» одногоі того ж «твору». Проте, оскільки неможливо передбачити, що цей зв'язок збережеться вмайбутньому, було б неправильно моделювати ці два періодичні видання як звичайнівираження одного твору, і з онтологічної точки зору, набагато точніше розглядати їх якабсолютно окремі твори. Аналогічним чином, коли періодичне видання випускається в формідрукованих випусків, а інше періодичне видання випускається в вигляді PDF-файлів,доступних онлайн, а також коли після ретельного вивчення всіх випусків двох періодичнихвидань, випущених до цього часу, виявиться, що зміст PDF-файлів є строго ідентичним змістудрукованих випусків, було б дуже спокусливо змоделювати ці два періодичні видання як двапрояви одного вираження одного твору. Але знову ж таки, неможливо стверджувати, щоперіодичне видання, випущене на папері, буде відповідати з часом періодичному виданнюонлайн і що цей зв'язок буде утримуватися в довгостроковій перспективі.Однак, залишається можливість розширення IFLA LRM, відповідно до потреб, які необхіднозадовольнити під час окремого застосування моделі, через визначення додаткових сутностей,які включають, скажімо, паперове видання журналу та його видання в інтернеті; всілінгвістичні редакції журналу, опубліковані декількома мовами як окремі видання; всі локальніредакції журналу тощо. З цієї причини, ISSN можна розглядати як засіб ідентифікації окремогоперіодичного твору, тоді як про ISSN-L можна говорити як про засіб ідентифікації конкретноговипадку такої додаткової сутності, коли на момент каталогізації визначене періодичне виданняодночасно випускається в друкованій формі та як файли PDF. 
=<span id="6"></span>Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками =
=<span id="7"></span>Глава 7. Словник термінології для моделювання =
=<span id="8"></span>Глава 8. Використані концептуальні моделі =