Відмінності між версіями «ISBD»

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Вступ)
(5.4.3 Альтернативне опис супровідного матеріалу)
 
(Не показані 184 проміжні версії цього користувача)
Рядок 12: Рядок 12:
 
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 
=Вступ =
 
=Вступ =
Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) предназначено служить главным стандартом универсального библиографического
+
Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує повсюдний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних усіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається зараз забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією.
учета, который обеспечивает повсеместный, быстрый, в единой для всех
 
форме доступ к основным библиографическим данным всех опубликованных
 
ресурсов во всех странах. Основной целью ISBD с самого начала было и остается сейчас обеспечение совместимости при обмене библиографической
 
информацией.
 
  
ISBD – это стандарт, определяющий элементы данных, которые должны
+
ISBD — це стандарт, який визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізуємого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.
быть записаны или приведены дословно в особой последовательности, чтобы
 
составить основу описания каталогизируемого ресурса. Кроме того, в ISBD
 
используется предписанная пунктуация как средство распознавания и отображения элементов данных, с целью сделать их понятными независимо от
 
языка описания.
 
  
Новая Декларация о международных принципах каталогизации была опубликована ИФЛА в 2009<ref>IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages.
+
Нова Декларація про міжнародні принципи каталогізації була опублікована ІФЛА в 2009<ref>IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages.
Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Также доступно на:
+
Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Також доступно на:
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles</ref> году. В этих принципах, которые замещают и расширяют Парижские принципы<ref>International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963),
+
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles</ref> році. У цих принципах, які заміщають і розширюють Паризькі принципи<ref>International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963),
91-96.</ref> 1961 года, в части 5, посвященной библиографическому описанию, говорится, что «описательная часть библиографической записи должна быть основана на всемирно согласованном стандарте»<ref>IFLA Cataloguing Principles, 5.3</ref>.  
+
91-96.</ref> 1961 року, в частині 5, присвяченій бібліографічному опису, говориться, що «описова частина бібліографічного запису повинна бути заснована на всесвітньо узгодженому стандарті» <ref>IFLA Cataloguing Principles, 5.3</ref>. Виноска визначає ISBD як стандарт для бібліотечної спільноти, тоді як декларація про принципи призначена не тільки для бібліотек, а й для архівів, музеїв та інших спільнот.
Сноска определяет ISBD как стандарт для библиотечного сообщества, тогда
 
как декларация о принципах предназначена не только для библиотек, но и
 
для архивов, музеев и прочих сообществ.
 
  
Хотя причиной развития стандарта стала автоматизация библиографического
+
Хоча причиною розвитку стандарту стала автоматизація бібліографічного обліку, а також економічна необхідність спільної каталогізації, ISBD може з користю застосовуватися для бібліографічних описів всіх видів опублікованих ресурсів в будь-яких каталогах, створених як машиною, так і вручну. Агентства, що використовують національні або міжнародні правила каталогізації, можуть застосовувати цей, узгоджений на міжнародному рівні, стандарт в своїх каталогах.
учета, а также экономическая необходимость совместной каталогизации,
 
ISBD может с пользой применяться для библиографических описаний всех
 
видов опубликованных ресурсов в любых каталогах, созданных как машиной, так и вручную. Агентства, использующие национальные или международные правила каталогизации, могут применять данный, согласованный на
 
международном уровне, стандарт в своих каталогах.
 
  
Работа над ISBD велась в соответствии со следующими целями и принципами:
+
Робота над ISBD велася відповідно з наступними цілями і принципами:
* ISBD обеспечивает единые положения для описания всех видов опубликованных ресурсов в той мере, в какой единообразие возможно, и специфические положения – для специфических видов ресурсов, которые этого требуют.
+
* ISBD забезпечує єдині положення для опису всіх видів опублікованих ресурсів в тій мірі, в якій одностайність можлива, і специфічні положення - для специфічних видів ресурсів, які цього вимагають.
* ISBD обеспечивает положения для всемирно совместимой описательной каталогизации, чтобы способствовать международному обмену библиографическими записями между национальными каталогизирующими учреждениями и во всем международном библиотечно-информационном
+
* ISBD забезпечує положення для всесвітньо сумісної описової каталогізації, щоб сприяти міжнародному обміну бібліографічними записами між національними каталогізуючими установами і у всьому міжнародному бібліотечно-інформаційному співтоваристві (включаючи виробників і видавців).  
сообществе (включая производителей и издателей).
+
*   ISBD погоджує різні рівні каталогізації, включаючи ті, які потрібні для національних каталогізуючих установ, національних бібліотек та інших бібліотек.
* ISBD согласовывает различные уровни каталогизации, включая те, которые требуются для национальных каталогизирующих учреждений, национальных библиотек и других библиотек.
+
* Повинні бути визначені описові елементи, необхідні для ідентифікації і вибору ресурсу.
* Должны быть определены описательные элементы, необходимые для идентификации и выбора ресурса.
+
* У центрі уваги буде набір елементів даних, а не їх відображення або застосування в певній автоматизованій системі.
* В центре внимания будет набор элементов данных, а не их отображение или применение в определенной автоматизированной системе.
+
* При розробці положень повинна бути врахована економічна ефективність.
* При разработке положений должна быть учтена экономическая эффективность.
 
  
В настоящем тексте положения организованы таким образом, что сначала
+
У цьому тексті положення організовані таким чином, що спочатку подані загальні положення, застосовні до всіх типів ресурсів, а потім — специфічні положення, які доповнюють інформацію, необхідну для опису конкретного типу ресурсу, або представляють собою виняток із загального правила.
даны общие положения, применимые ко всем типам ресурсов, а затем – специфические положения, которые дополняют информацию, необходимую для
 
описания конкретного типа ресурса, или представляют собой исключение из
 
общего правила.
 
  
Если использовать терминологию Функциональных требований к библиографическим записям (FRBR)<ref>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic
+
Якщо використовувати термінологію ''Функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR)''<ref>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic
Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Также доступно на:
+
Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Також доступно на:
 
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
 
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
 
5
 
5
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.</ref>, ISBD применяют, чтобы описывать воплощения
+
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.</ref>, ISBD застосовують, щоб описувати втілення за допомогою опису наявної фізичної одиниці, яка є екземпляром всього втілення. Таким чином, ISBD відповідає ''Декларації про міжнародні принципи каталогізації'', в якій сказано, що «бібліографічний опис має, як правило, бути заснований на фізичній одиниці як представниці втілення».
посредством описания имеющейся физической единицы, которая является
 
экземпляром всего воплощения. Таким образом, ISBD отвечает ''Декларации о
 
международных принципах каталогизации'', в которой сказано, что «библиографическое описание должно, как правило, быть основано на физической
 
единице как представителе воплощения».  
 
  
Согласно ISBD национальные каталогизирующие учреждения призваны подготовить окончательные описания, «содержащее все обязательные элементы
+
Згідно ISBD національні каталогізуючі установи покликані підготувати остаточні описи, «що містять усі обовʼязкові елементи ISBD, наскільки вони можуть бути застосовані до описуваного ресурсу» (див. [[#А.1.3]]). Ця практика також рекомендується для бібліотек, які обмінюються бібліографічними даними один з одним. Певні елементи даних вважають обов'язковими у всіх випадках, а в окремих випадках ''обовʼязковими'' є елементи, необхідні для ідентифікації певного описуваного ресурсу або важливі для користувачів бібліографії або каталогу. Положення ISBD можуть бути доповнені ''Керівництвом ІФЛА щодо застосування ISBD при описі складових частин''<ref>International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description
ISBD, насколько они применимы к описываемому ресурсу» (см. [[#А.1.3]]). Эта
 
практика также рекомендуется для библиотек, которые обмениваются библиографическими данными друг с другом. Определенные элементы данных
 
считают ''обязательными'' во всех случаях, а в отдельных случаях обязательными являются элементы, необходимые для идентификации определенного
 
описываемого ресурса или важные для пользователей библиографии или каталога. Положения ISBD могут быть дополнены Руководством ИФЛА по
 
применению ISBD при описании составных частей<ref>International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description
 
 
of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на:
 
of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на:
 
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf</ref>.
 
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf</ref>.
 +
 +
===Звʼязок ISBD і FRBR===
 +
Настоящее издание ISBD отражает стремление сделать так, чтобы описание
 +
всех материалов в одинаковой степени соответствовало FRBR. С этой целью
 +
все элементы данных ISBD были тщательно пересмотрены, чтобы элементы,
 +
факультативные в FRBR, стали факультативными и в ISBD. Теперь не осталось случаев, чтобы элементы, обязательные в FRBR, были факультативными в ISBD.
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD пришла к выводу, что для ИФЛА важно разъяснить связь между ISBD и моделью FRBR. Пытаясь адаптировать терминологию ISBD к терминам FRBR «произведение» (work), «выражение»
 +
(expression), «воплощение» (manifestation) и «физическая единица» (item) и
 +
заменить такие термины, как «публикация» (publication), группа столкнулась
 +
с трудностями, связанными в основном с тем фактом, что термины, используемые в FRBR, были определены в контексте модели взаимосвязи объектов,
 +
представленной на более высоком уровне абстракции, чем определения для
 +
ISBD. В докладе на Франкфуртской конференции экспертов ИФЛА по международным правилам каталогизации (IME-ICC) было сказано, что «не следует просто вводить терминологию FRBR в том виде, в каком она есть, в
 +
ISBD и правила каталогизации, а следует сохранить их специфическую терминологию, дав точные определения, демонстрирующие, как каждый термин
 +
в своем специфическом значении концептуально соотносится с терминологией FRBR»<ref>Patrick Le Boeuf, "Brave new FRBR world". In IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code : report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003.
 +
Доступно на: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/papers_leboeuf.pdf</ref>. Группа по пересмотру согласилась с данной рекомендацией и в
 +
2003 г. приняла решение не использовать терминологию FRBR в ISBD. Однако Группа по пересмотру ISBD решила ввести некоторые изменения в терминологию. Среди них использование термина «ресурс» (resource) вместо
 +
«документ» (item) или «публикация» (publication). Это решение было принято, чтобы избежать путаницы при использований термина «item» (документ)
 +
в прежнем ISBD и другого значения термина «item» (физическая единица) в
 +
FRBR.
 +
 +
Группа по пересмотру полагала, что разработка таблицы, в которой подробно
 +
представлена связь каждого из элементов ISBD с соответствующим атрибутом или связью объектов в модели FRBR, поможет объяснить, что ISBD и FRBR гармонично согласуются друг с другом. Таблица соответствий, основанная на опубликованном в то время ISBD вышла под заглавием «Привязка
 +
элементов ISBD к атрибутам и связям объектов FRBR» (“Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships”) и была одобрена Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации 9 июля 2004 г.<ref>Доступно на: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf</ref>
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD выражает признательность всем принимавшим
 +
участие в предыдущей работе по пересмотру и публикации специализированных ISBD, так как в данной новой версии мы постарались представить по
 +
возможности наиболее полно положения из всех специализированных ISBD,
 +
чтобы обеспечить единые положения для описания всех видов ресурсов. Далее приводится краткий обзор предыдущей работы.<ref>Чтобы узнать больше о специальных ISBD, см. John Byrum, “The birth and re-birth of the ISBDs: process and
 +
procedures for creating and revising the International Standard Bibliographic Descriptions”, 66th IFLA Council and
 +
General Conference, Jerusalem, Israel, 2000. Режим доступа: http://.archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/118-164e.htm</ref>
 +
 +
===Історія===
 +
Возникновение Международного стандартного библиографического описания относится к 1969 году, когда Комитет ИФЛА по каталогизации организовал Международную конференцию экспертов по каталогизации. На этой
 +
конференции было принято решение создать стандарты, чтобы упорядочить
 +
форму и содержание библиографических описаний. В результате, Комитет по
 +
каталогизации начал работу, которая в конечном итоге должна была обеспечить рост совместного использования и обмена библиографическими данными. Результатом этой работы стала концепция Международного стандартного библиографического описания (ISBD).
 +
 +
Первым из ISBD было Международное стандартное библиографическое опи-
 +
сание для монографических публикаций (ISBD(M)), которое вышло в 1971
 +
году. К 1973 году этот текст был принят рядом национальных библиографий,
 +
и, с переводом оригинального английского текста на несколько других языков,<ref>Полный список отмененных ISBD см. на: http://www.ifla.org/ en/node/900</ref> он был учтен некоторыми комитетами по каталогизации при переработке национальных и международных правил описания. Замечания, полученные от пользователей ISBD(M), привели к решению выпустить пересмотренный вариант текста, который был издан в 1974 году как "Первое стандартное издание". Международное стандартное библиографическое описание
 +
для сериальных ресурсов (ISBD(S)) было также опубликовано в 1974 году.
 +
 +
В 1975 году Совместный руководящий комитет по пересмотру Англоамериканских правил каталогизации предложил Комитету ИФЛА по каталогизации создать общее международное стандартное библиографическое описание, применимое для всех видов библиотечных материалов. Результатом
 +
стало ISBD(G), изданное в 1977 году. ISBD(M) было пересмотрено и исправлено, чтобы привести его в соответствие с ISBD(G), и "Первое стандартное
 +
пересмотренное издание" было опубликовано в 1978 году.
 +
Позже вышли другие специализированные ISBD для отдельных видов материалов: ISBD(СМ) для картографических материалов, ISBD(NBM) для некнижных материалов и исправленный ISBD(S) для сериальных ресурсов были изданы в 1977 году; ISBD(A) для старопечатных (антикварных) монографических ресурсов и ISBD(PM) для нотных ресурсов были опубликованы в
 +
1980 году.
 +
 +
===Перегляд 1980-2000===
 +
На Всемирном конгрессе ИФЛА в Брюсселе, прошедшем в августе 1977 года,
 +
Постоянный комитет Секции ИФЛА по каталогизации принял новые важные
 +
решения относительно программы ИФЛА по ISBD. Было решено, что все
 +
тексты ISBD будут действовать пять лет, после этого последует пересмотр
 +
всех или отдельных текстов. В результате Постоянный комитет сформировал
 +
Комитет по пересмотру ISBD, который собрался впервые в 1981 году, чтобы
 +
выработать план дальнейшего пересмотра и исправления специализированных ISBD.
 +
 +
Специализированные ISBD были переизданы в следующем порядке:
 +
ISBD(M), ISBD(СМ) и ISBD(NBM) – в 1987 году, ISBD(S) – в 1988, ISBD(CF)
 +
для компьютерных файлов был издан в 1990; ISBD(A) и ISBD(PM) – в 1991 и
 +
ISBD(G) – в 1992. К концу 1980-х первый проект по общему пересмотру был
 +
завершен. Позже, в 1997 году было переиздано ISBD(CF) под новым названием – ISBD(ER) для электронных ресурсов.
 +
 +
В 1992 году Секция ИФЛА по каталогизации совместно с Секцией по классификации и индексирования создала Исследовательскую группу по функциональным требованиям к библиографическим записям (FRBR). Непосредственным следствием этого шага было решение приостановить пересмотр
 +
специализированных ISBD до тех пор, пока Исследовательская группа по
 +
FRBR не выработает требования, чтобы "рекомендовать базовый уровень
 +
функциональности и базовые требования к данным для записей, создаваемых
 +
национальными библиографическими учреждениями". В 1998 году Исследовательская группа по FRBR издала Окончательный отчет после того, как её
 +
рекомендации были одобрены Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации. Тогда Группа по пересмотру ISBD была восстановлена, чтобы
 +
возобновить свою традиционную работу. Как и предполагалось, Постоянный
 +
комитет Секции по каталогизации поручил Группе по пересмотру ISBD начать полномасштабную ревизию специализированных ISBD. Цель этого
 +
"проекта второго общего пересмотра" состояла в том, чтобы обеспечить соответствие между положениями специализированных ISBD и требованиями FRBR к данным для "базового уровня национальной библиографической записи".
 +
 +
===Перегляд 2000-2006===
 +
На сегодняшний день в ходе данного проекта общего пересмотра ISBD(S)
 +
было преобразовано в ISBD(CR) для сериальных и других продолжающихся
 +
ресурсов, которое было опубликовано в 2002 году после рабочих встреч, целью которых было согласование ISBD(S) с рекомендациями ISSN и 2-м изданием Англо-Американских правил каталогизации. Пересмотренное ISBD(M)
 +
также было опубликовано в 2002 году, а пересмотренное ISBD(G) – в 2004.
 +
ISBD(CM) и ISBD(ER) прошли процесс всемирного обсуждения и последовавшего за ним пересмотра, но не были закончены, так как к тому моменту
 +
началась работа над консолидированным ISBD.
 +
 +
===Попереднє консолідоване видання 2007===
 +
На Берлинской конференции ИФЛА в 2003 г. Группа по пересмотру ISBD
 +
решила сформировать Исследовательскую группу по будущим направлениям развития ISBD. Эта новая группа пришла к выводу, что возможно объеди-
 +
нение всех ISBD в единое целое. Группа по пересмотру ISBD поставила перед Исследовательской группой задачу подготовить окончательный текст,
 +
который и стал Предварительным консолидированным изданием.
 +
Группа по пересмотру ISBD пыталась разрешить некоторые из проблем, с
 +
которыми сталкиваются нынешние каталогизаторы. Консолидированный
 +
ISBD должен стать стандартом для описания всех типов опубликованных материалов, существующих в настоящий момент, и облегчить описание ресурсов, обладающих свойствами нескольких форматов. Кроме того, он способствует дальнейшему обновлению и усовершенствованию ISBD в будущем.
 +
В Предварительном консолидированном издании ISBD были учтены все последние пересмотры, равно как и результаты процесса пересмотра ISBD(A),
 +
прошедшего в 2006 году. Чтобы получить этот текст, положения из всех
 +
ISBD переносили в новую структуру, опубликованные версии текстов для
 +
разных типов материалов служили основой, и туда вносили изменения из пересмотренных версий, полученных в результате работы последних лет, и
 +
обобщали терминологию.
 +
 +
В соответствии с принципом ISBD, который гласит, что в центре внимания
 +
должны быть элементы данных, а не их отображение, и в стремлении повысить совместимость между библиографическими поисковыми системами и
 +
форматами отображения, в предварительном консолидированном издании
 +
была слегка изменена пунктуация. Например, пунктуация повторяется, если
 +
область заканчивается точкой, а последующей области предшествует предписанная пунктуация, которая начинается также с точки. Аналогично, если
 +
различные элементы в одной и той же области, взяты не из предписанного
 +
источника, каждый из них заключается в отдельную пару квадратных скобок.
 +
 +
Такой подход внесет последовательность при использовании форматов отображения, отличных от ISBD.
 +
 +
Глубокая признательность всем Исследовательским группам, работавшим
 +
над пересмотром специализированных ISBD, а также бывшему председателю
 +
Группы по пересмотру ISBD Джону Д. Байрему (John D. Byrum), осуществившему большинство проектов по пересмотру. Особая благодарность Дороти МакГэрри (Dorothy McGarry) (председателю Исследовательской группы
 +
по будущим направлениям развития ISBD) за редакторскую работу, которую
 +
она проделала при пересмотре нескольких ISBD, при создании целого ряда
 +
проектов и окончательной версии предварительного консолидированного издания.
 +
 +
===Консолідоване видання 2011===
 +
Несмотря на все изменения, внесенные после перечисленных выше пересмотров, основная структура и компоненты данных ISBD подтвердили свою
 +
относительную стабильность и продолжают широко использоваться, частично или полностью, разработчиками правил каталогизации и схем метаданных. Однако, учитывая изменчивую природу ресурсов и последние достижения в технологии, которые повлияли на библиографический доступ, Группа
 +
по пересмотру решила сосредоточить свои усилия на поддержании консолидированного издания ISBD, которое заменит отдельные ISBD. При этом
 +
группа по пересмотру будет по-прежнему принимать во внимание изменения
 +
в национальных и международных правилах каталогизации.
 +
 +
Группа по пересмотру ISBD назначила в 2003 году Исследовательскую группу по обозначению материала (MDSG) для рассмотрения общего и специфического обозначения материала (GMD/SMD) в применении к множественным
 +
форматам и смешанным средствам. Эта Исследовательская группа была в
 +
курсе тех проблем, которые подняла Рабочая группа по общему обозначению
 +
материала на Первой конференции экспертов по международным правилам
 +
каталогизации ИФЛА (IME ICC) в 2003 году во Франкфурте. Как отметил
 +
Tom Delsey в проведенном в 1998 исследовании логической структуры Части
 +
1 Англо-американских правил каталогизации,<ref>Tom Delsey. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/docs.html</ref> термины для Общего обозначения материала представляют собой сбивающую с толку смесь физических
 +
форматов, классов материала, форм носителей и способов записи (например,
 +
шрифт Брайля). Более того, расположение Общего обозначения материала
 +
сразу после основного заглавия прерывает логический порядок и последовательность сведений, относящихся к заглавию.
 +
 +
Предварительное консолидированное издание ISBD было опубликовано
 +
Конференцией ИФЛА в Дурбане в 2007 году, и MDSG составило проект
 +
предложения по компоненту содержание/носитель для обсуждения в Группе
 +
по пересмотру ISBD. Этот проект учитывал Версию 1.0 ''RDA/ONIX Framework for Resource Categorization''<ref>RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/working2.html#chair-10</ref> (август 2006) и последующие проекты
 +
''RDA: Resource Description & Access''<ref>RDA: Resource Description & Access. http://www.rdatoolkit.org/ ; http://www.rda-jsc.org/rda.html</ref>, содержащий RDA/ONIX Framework.
 +
На этих документах, как и на многих других, основывалась исследовательская группа при работе над структурой и терминологией и независимого
 +
компонента ISBD содержание/носитель.
 +
 +
В результате дальнейших исследований и международного обсуждения в
 +
2009 году была одобрена и опубликована на сайте ИФЛА новая Область 0,
 +
получившая название Область вида содержания и типа средства<ref>ISBD Area 0: Content Form and Media Type Area. Доступно на : http://www.ifla.org/publications/isbd-area-0-content-form-and-media-type-area</ref>. Теперь
 +
она впервые включена в ISBD, и общее обозначение материала удалено из
 +
Области 1.
 +
 +
В настоящее издание были внесены некоторые другие важные изменения:
 +
текст был отредактирован, чтобы избежать многословия и достичь большей
 +
согласованности; уровни обязательных, факультативных и условных элементов были упрощены, чтобы отмечать только обязательные элементы; разъяснена основа описания, которая составляет объект библиографического описания; больше внимания уделено многочастным монографическим ресурсам,; источники информации были пересмотрены с точки зрения последовательности терминологии и применения; лучше учтены требования языков с
 +
нелатинской графикой; положения для описания старопечатных монографических ресурсов, противоречащие ISBD, были удалены; было указано, что К
 +
– это не то же, что элементы; область 5 была переименована и дает возможность описывать печатные ресурсы по той же логике, что и другие материалы; название области 6 было расширено и, помимо всего, в словарь было
 +
включено много новых определений.
 +
 +
Особое спасибо мы должны сказать Джону Хостиджу (John Hostage), редактору консолидированного ISBD, за редакторскую работу и вклад в создание
 +
целого ряда проектов и окончательной версии этого документа. Мне также
 +
хотелось бы поблагодарить за вклад в общее дело консультантов группы по
 +
пересмотру, представителей национальных библиотек, национальных библиотечных сетей, международные организации, а также за предложения, полученные в процессе международного обсуждения, как от организаций, так и
 +
от частных лиц. Все они оказали неоценимую помощь ''Группе по пересмотру ISBD'' в её работе над новым ISBD.
 +
{|
 +
|-
 +
| Мадрид, Испания  || Элена Эсколано Родригес,
 +
|-
 +
| Декабрь 2010  || Председатель Группы по пересмотру ISBD
 +
|}
  
 
=<span id="A"></span>А Загальні положення =
 
=<span id="A"></span>А Загальні положення =
==<span id="A.1"></span>А.1 Сфера застосування, призначення та використання ==
+
==<span id="A.1"></span>А.1 Сфера застосування, призначення та використання==
 +
===<span id="A.1.1"></span>А.1.1 Сфера застосування===
 +
Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) устанавливает требования для описания и идентификации опубликованных ресурсов,
 +
которые могут находиться в библиотечных фондах. ISBD также учитывает
 +
ресурсы, которые используются людьми с ослабленным зрением (например,
 +
в удобочитаемой или рельефной форме), и публикации для ограниченного
 +
распространения или для продажи по заказу.
 +
 
 +
ISBD определяет элементы данных, которые должны быть записаны или
 +
приведены дословно в определенной последовательности в качестве основы
 +
описания каталогизируемого ресурса, а также использует предписанную
 +
пунктуацию как средство распознавания и отображения элементов данных,
 +
которое делает их понятными независимо от языка описания.
 +
 
 +
Положения ISBD касаются библиографических записей, составленных, в
 +
первую очередь, национальными библиографирующими учреждениями и, во
 +
вторую очередь, другими каталогизирующими учреждениями.
 +
 
 +
Ожидается, что национальные или международные комитеты, ответственные
 +
за разработку правил каталогизации, будут использовать ISBD как основу
 +
для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все
 +
аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.
 +
 
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.2 Призначення===
 +
Самая главная задача ISBD – обеспечить положения для согласованной во
 +
всем мире описательной каталогизации, чтобы способствовать
 +
международному обмену библиографическими записями между
 +
национальными библиографирующими учреждениями и во всем
 +
международном библиотечно-информационном сообществе.
 +
 
 +
Определяя элементы, которые составляют библиографическое описание,
 +
предписывая порядок, в котором эти элементы должны быть представлены, и
 +
пунктуацию, которой они должны быть разделены, ISBD ставит цели:
 +
:– сделать записи из различных источников взаимозаменяемыми, чтобы записи, произведенные в одной стране, могли легко применяться в библиотечных каталогах или библиографических списках в любой другой стране;
 +
:– помочь в интерпретации записей независимо от языковых барьеров, чтобы записи, произведенные для пользователей одного языка, были понятны пользователям других языков;
 +
:– помочь в конверсии библиографических записей в электронную форму;
 +
:– улучшить переносимость библиографических данных в среде ''Семантического Веба'' и интероперабельность ISBD с другими содержательными стандартами.
 +
 
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.3 Використання===
 +
ISBD содержит положения, которые позволяют охватить максимальное
 +
количество описательной информации, нужной для различных видов
 +
библиографической деятельности. Поэтому оно включает элементы, которые
 +
являются существенными для одного или более видов этой деятельности, но
 +
не обязательны для всех.
 +
 
 +
Несколько элементов описания, такие как заглавие, являются обязательными
 +
и должны быть включены в каждое описание ISBD. Другие элементы, такие
 +
как сведения об издании, являются обязательными, если есть
 +
соответствующая информация. Элементы обозначают терминами
 +
Обязательный или Обязательный, если присутствуют данные, или
 +
Обязательный, если применим после заголовка этого элемента. В тексте для
 +
этих элементов используется формулировка приводят, в то время как
 +
формулировка может быть приведено или могут быть приведены
 +
используется для элементов, которые не обязательны.
 +
 
 +
Национальные библиографирующие учреждения призваны нести
 +
ответственность за создание окончательной записи для каждого
 +
произведенного в стране ресурса. Таким образом, рекомендуется, чтобы
 +
подготовленные ими описания содержали все обязательные элементы ISBD,
 +
насколько они применимы к описываемому ресурсу. Рекомендуется, чтобы
 +
этой практике следовали также библиотеки, которые обмениваются
 +
библиографическими данными друг с другом.
 +
 
 +
Ответственность за создание библиографических описаний могут нести не
 +
только библиотеки, но и другие учреждения культуры, издатели,
 +
независимые ученые и различные Интернет-сообщества.
 +
 
 +
Описание ISBD является частью полной библиографической записи и
 +
обычно не используется само по себе. Другие элементы, которые составляют
 +
полную библиографическую запись, такие как точки доступа и
 +
содержательная информация, не включены в положения ISBD. Правила для
 +
таких элементов обычно дают в правилах каталогизации и других
 +
стандартах.
 +
 
 +
Ссылки от вариантов основного заглавия или другие ссылки, которые могут
 +
быть в национальных правилах каталогизации, не являются частью
 +
библиографического описания и не представлены в ISBD. Однако они могут
 +
быть необходимы в каталогах и библиографиях.
 +
 
 +
Информационные элементы, касающиеся конкретной коллекции
 +
(местонахождение материала, холдинговые записи и т. д.) не представлены в
 +
ISBD; это локальные элементы, которые могут быть добавлены к общему
 +
описанию.
 +
 
 +
Чтобы описать ресурс, который имеет характеристики различных видов
 +
материалов (например, электронный продолжающийся ресурс, цифровая
 +
карта, выходящая отдельными выпусками), каталогизатор должен
 +
комбинировать положения для различных видов материалов, которые
 +
необходимы, чтобы описать все аспекты ресурса, включая его содержание,
 +
носитель и порядок выпуска.
 +
 
 
==<span id="A.2"></span>А.2 Методика опису ресурсів ==
 
==<span id="A.2"></span>А.2 Методика опису ресурсів ==
 +
 +
===<span id="A.2.1"></span>А.2.1 Обʼєкт бібліографічного опису===
 +
ISBD используется для создания описания ряда ресурсов, которые имеют
 +
одинаковые характеристики с точки зрения как интеллектуального
 +
содержания, так и физической формы, т.е. одного издания. Издание
 +
определяется по сведениям об издании на самом ресурсе или по данным,
 +
предоставленным издателем. Существенное различие между ресурсами по
 +
любому из элементов указывает, что речь идет о разных изданиях, и
 +
требуются отдельные описания. Изменение распространителя не считается
 +
существенным различием. Описание ISBD описывает полный экземпляр
 +
опубликованного ресурса.
 +
 +
Ресурсы могут публиковаться как одночастные ресурсы или многочастные
 +
ресурсы, законченные, или предполагающие законченность, или
 +
предполагающие продолжение, они могут быть выпущены одновременно
 +
или постепенно.
 +
 +
''Одночастный ресурс'' – это ресурс, который выпущен как единое физическое
 +
целое.
 +
 +
''Многочастные ресурсы'' каталогизируют, используя либо многоуровневое
 +
описание (см. Приложение А), либо одноуровневое описание ресурса в целом. В некоторых случаях части многочастного ресурса могут быть
 +
описаны как отдельные одночастные ресурсы.
 +
 +
''Продолжающиеся ресурсы'' рассматриваются как сериальные или как
 +
интегрируемые ресурсы. Ресурсы, которые выходят в последовательных
 +
выпусках или частях, имеют нумерацию и другие характеристики
 +
сериального ресурса (например, периодичность в заглавии), даже если они
 +
ограничены во времени (например, информационный бюллетень
 +
мероприятия), также каталогизируются как продолжающиеся ресурсы. Кроме
 +
того, завершенные интегрируемые ресурсы (например, веб-сайт для
 +
политической кампании) также каталогизируют по этим правилам.
 +
 +
<blockquote>
 +
'''Для старопечатных монографических ресурсов:'''
 +
 +
Отдельные описания могут создаваться не только на издания, но
 +
и на выпуски, тиражи и состояния старопечатных
 +
монографических ресурсов. В ISBD не рассматривается
 +
ситуация, когда нет достоверных сведений о предполагаемом
 +
объеме ресурса или когда неполный экземпляр каталогизируется
 +
без помощи библиографического описания ресурса. Всякий раз,
 +
если возможно, должно быть найдено описание полного
 +
экземпляра. Если полного экземпляра не существует, описание
 +
может быть сделано на основе неполного экземпляра, если
 +
дефекты таковы, что позволяют сделать это; дефекты и другие
 +
специфические характеристики, относящиеся к имеющемуся
 +
экземпляру, описывают в области 7 (см. 7.11). В этом случае
 +
будет понятно, что это описание не может применяться ко всем
 +
экземплярам того же самого издания, выпуска или состояния.
 +
</blockquote>
 +
 +
===<span id="A.2.2"></span>А.2.2 Електронні ресурси===
 +
Электронные ресурсы рассматривают в ISBD в двух видах в зависимости от
 +
того, является ли доступ к ним прямым или удаленным. Прямой доступ
 +
подразумевает, что может быть описан физический носитель. Такой носитель
 +
(например, диск, кассета, картридж) должен быть вставлен в компьютер или
 +
в периферийное устройство, соединенное с компьютером. Удаленный доступ
 +
подразумевает, что никакой физический носитель не может быть обработан,
 +
доступ возможен только через электронное устройство путём соединения с
 +
компьютерной сетью или с ресурсами, хранящимися на жестком диске или
 +
другом запоминающем устройстве.
 +
 +
Все больше появляется различных изданий электронных ресурсов. Новое
 +
издание имеет место, если есть существенные различия в интеллектуальном
 +
или художественном содержании ресурса. В этом случае создается отдельная
 +
библиографическая запись. Если существенных различий нет, для такого ресурса обычно не делается отдельная библиографическая запись, хотя
 +
библиографирующее учреждение может решить создать несколько
 +
библиографических записей. Существенными различиями считаются
 +
добавления и удаления; изменения языка программирования; изменения и
 +
усовершенствования для повышения эффективности ресурса; модификации
 +
языка программирования или операционной системы, нацеленные на
 +
достижение совместимости ресурса с другими машинами и операционными
 +
системами.
 +
 +
Некоторые различия не означают образования нового издания – это различия
 +
в размерах физического носителя (например, диски 9 и 14 см); различия в
 +
форматах файлов, связанных с принтером (например, АSCII и PostScript),
 +
различия в системных форматах (например, PC и Macintosh); различия в
 +
характере кодирования, блокирования и плотности записи. Различия могут
 +
быть приведены в области 7.
 +
 +
===<span id="A.2.3"></span>А.2.3 Ресурси, випущені в декількох форматах===
 +
 +
Если ресурс выпущен на физических носителях разного вида или на разных
 +
средствах вывода данных, каждый иной физический носитель или иное
 +
средство вывода данных должно быть описано в отдельной
 +
библиографической записи.
 +
 +
===<span id="A.2.4"></span>А.2.4 Мультимедійні ресурси===
 +
 +
Физическое описание мультимедийных ресурсов, см. 5.1.2.
 +
 +
===<span id="A.2.5"></span>А.2.5 Репродуковані видання===
 +
 +
При описании факсимильного или другим способом – фотографическим,
 +
микрографическим или цифровым – репродуцированного издания,
 +
библиографические сведения, относящиеся к репродукции, приводят во всех
 +
областях описания, кроме области 3 для сериальных изданий. Сведения об
 +
оригинале приводят в области 7 (см. 7.2.4.2).
 +
 +
===<span id="A.2.6"></span>А.2.6 Зміни, що вимагають нового опису (продовжуючі ресурси)===
 +
 +
===<span id="A.2.6.1"></span>А.2.6.1 Значні зміни в основному заголовку серіального ресурсу===
 +
 +
Для сериальных ресурсов новое описание требуется в случае значительных
 +
изменений в основном заглавии. Значительными считают следующие
 +
изменения:
 +
 +
:а) в языках и графиках, которые разделяют текст на слова, добавление, удаление, изменение или перестановка любого из первых пяти слов заглавия (первых шести слов, если заглавие начинается с артикля), кроме случаев, оговоренных ниже (см. [[#А.2.7]]);
 +
 +
''Примеры''
 +
 +
:Energy policy and conservation biennial report
 +
:''стало'' Energy policy and conservation report
 +
 +
:Металлургия и технология
 +
:''стало'' Металлургия и машиностроение
 +
:New notes
 +
:''стало'' Upstream journal
 +
 +
:La recherche aéronautique
 +
:''стало'' La recherche aérospatiale
 +
 +
:Scene
 +
:''стало'' TV 2
 +
 +
:IFLANET unplugged
 +
:''стало'' IFLA CD ...
 +
 +
:Link magazine
 +
:''стало'' Link journal
 +
 +
:b) добавление, удаление или изменение в основном заглавии меняет значение заглавия или тему издания;
 +
''Примеры''
 +
:The best bed & breakfasts in the world
 +
:''стало'' The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
 +
::''Ред. коммент.'': Изменен географический аспект.
 +
''но не''
 +
:Report on the high-level radioactive waste activities conducted under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
 +
:''стало'' Report on the high-level radioactive waste activities conducted under Minnesota Statutes 116C.712
 +
::''Ред. коммент.:'' Незначительное изменение после первых пяти слов.
 +
:c) наименование организации, приведенное в любом месте заглавия, изменяется, за исключением случаев, оговоренных ниже (см. [[#А.2.7.1]]).
 +
 +
''Примеры''
 +
:The register of the Kentucky State Historical Society
 +
:''стало'' The register of the Kentucky Historical Society
 +
:NFCR Cancer Research Association symposia
 +
:''стало'' Association for International Cancer Research symposia
 +
 +
===<span id="A.2.6.2"></span>А.2.6.2 Інші значні зміни в серіальних ресурсах===
 +
Для сериальных ресурсов новое описание требуется также в следующих
 +
случаях, даже если заглавие остается прежним:
 +
:а) основное заглавие – обобщающий термин (типовое заглавие), а издающая организация изменяет свое название или сериальный ресурс выпускается другой организацией (за исключением случаев, оговоренных ниже, см. [[#А.2.7.1]](е), для незначительных изменений в названии организации, при которых не требуется новое описание);
 +
 +
''Пример''
 +
:Symposium series / Society for Applied Bacteriology
 +
:''стало'' Symposium series / Society for Applied Microbiology
 +
 +
:b) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата сериального ресурса;
 +
''Пример''
 +
:Transportation directory. – New England edition
 +
:''стало'' Transportation directory. – Eastern edition
 +
 +
:c) изменен физический носитель;
 +
''Примеры''
 +
:New Zealand national bibliography
 +
::''Ред. коммент.:'' Выходит только в бумажной форме.
 +
:''стало'' New Zealand national bibliography
 +
::''Ред. коммент.:'' Выходит только в форме микрофиш.
 +
:MacInTax deluxe
 +
::''Ред. коммент.:'' Выпускается только на 3 1/2 дюймовых дисках.
 +
:''стало'' MacInTax deluxe
 +
:''Ред. коммент.:'' Выпускается на CD-ROM.
 +
 +
:d) ранее зависимое заглавие стало самостоятельным;
 +
''Пример''
 +
:Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
 +
:''стало'' Norwegian journal of entomology
 +
:e) сериальный ресурс является кумулированным, и кумуляции имеют нумерацию, отдельную от некумулированных выпусков;
 +
''Пример''
 +
:Reader’s guide to periodical literature
 +
::''Ред. коммент.:'' Выпускается в форме кумуляций с периодичностью в один год и более с нумерацией, отличающейся от нумерации выпусков, выходящих один раз в две недели и др.
 +
:f) сериальный ресурс образован путём объединения двух или более сериальных ресурсов;
 +
''Пример''
 +
:Archivio di ottalmologia
 +
: ''и'' Rassegna italiana di ottalmologia
 +
:''объединились в'' Archivio e rassegna italiana di ottalmologia
 +
:g) два или более сериальных ресурсов образованы в результате разделения одного сериального ресурса.
 +
''Пример''
 +
:Geografi i Bergen
 +
:''стало'' Geografi i Bergen. Serie A
 +
:''и'' Geografi i Bergen. Serie B
 +
 +
===<span id="A.2.6.3"></span>А.2.6.3 Значні зміни в інтегрованих ресурсах===
 +
Для интегрируемых ресурсов новая запись требуется в следующих случаях:
 +
 +
::а) сведения об издании изменены, и это означает значительное изменение сферы распространения или охвата ресурса;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:Manual of forestry management practices. – Canadian edition
 +
:''стало'' Manual of forestry management practices. – North American edition
 +
 +
::b) меняется физический носитель;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:Cuadernos de historia medieval
 +
::''Ред. коммент.:'' Печатная версия.
 +
:''стало'' Cuadernos de historia medieval
 +
 +
::''Ред. коммент.:'' Онлайн версия.
 +
 +
::c) ресурс образован путём объединения (слияния) двух или более других ресурсов;
 +
 +
''Пример''
 +
 +
:USMARC format for bibliographic data
 +
:''и'' Canadian MARC communication format for bibliographic data
 +
:''объединились в'' MARC 21 format for bibliographic data
 +
::d) два или более ресурсов образованы путём разделения одного ресурса.
 +
 +
==<span id="A.2.7"></span>A.2.7 Зміни, які не потребують нового опису (продовжуючі ресурси)==
 +
 +
===<span id="A.2.7.1"></span>А.2.7.1 Незначні зміни основного заголовку серіальних ресурсів===
 +
Для сериальных ресурсов новое описание не требуется в случаях
 +
незначительных изменений в основном заглавии. Обычно, при наличии
 +
незначительных изменений в основном заглавии более позднее заглавие дают
 +
в области 7 (см. 7.1.1.4.1). Если возникает сомнение, изменение считают
 +
незначительным. Незначительными изменениями считают следующие:
 +
а) изменения в форме написания слова или слов, например,
 +
– одна орфография вместо другой
 +
Примеры
 +
Statistisk aarbog for kongeriget Norge
 +
стало Statistisk årbok for kongeriket Norge
 +
Labour history
 +
стало Labor history
 +
– сокращенное слово или знак, или символ (например, “&”)
 +
вместо словесной формы
 +
Примеры
 +
Accommodations and travel services
 +
стало Accommodations & travel services
 +
Ga. peach statistics
 +
стало Georgia peach statistics
 +
Oxf. Hist. Soc.
 +
стало
 +
Oxford Historical Society
 +
– арабские цифры вместо римских
 +
Пример
 +
XXe siècle
 +
стало 20e siècle
 +
– цифра или дата вместо словесной формы
 +
Примеры
 +
Four wheel fun
 +
стало 4 wheel fun
 +
XX century
 +
стало Twentieth century
 +
– слово с дефисом вместо слова без дефиса
 +
Пример
 +
Year-book of the ...
 +
стало Year book of the ...
 +
– одно составное слово вместо двух слов с дефисом или без
 +
Пример
 +
Openhouse
 +
стало Open house
 +
b) изменение, состоящее в использовании акронима или инициальной
 +
аббревиатуры вместо полной формы (см. также 1.1.3.3, 1.1.4.1.1);
 +
Пример
 +
Research in technological adaptation
 +
стало RITA
 +
с) изменение грамматической формы слова, например, единственное
 +
число меняют на множественное;
 +
Примеры
 +
Fishery report
 +
стало Fisheries report
 +
Research studies
 +
стало Research study
 +
 +
d) добавление, удаление или изменение артиклей, предлогов или союзов
 +
в любом месте заглавия;
 +
Пример
 +
Fiscal survey of the states
 +
стало The fiscal survey of states
 +
е) изменение, относящееся к названию той же организации или
 +
элементов её иерархии, или к их грамматической связи в любом месте
 +
заглавия (например, добавление, удаление или перестановка в названии
 +
организации, или замена на другой вариант названия, включая сокращения);
 +
Примеры
 +
Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique
 +
стало Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique
 +
Views / Goodridge Area Historical Society
 +
стало Views from the Goodridge Area Historical Society
 +
или стало Views from the GAHS
 +
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
 +
стало GMD-Berichte
 +
AAPG continuing education course notes series
 +
стало American Association of Petroleum Geologists continuing education
 +
course notes series
 +
Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
 +
Minero
 +
стало Boletín S.E.D.P.G.M.
 +
f) добавление, удаление или изменение пунктуации, включая
 +
инициальные аббревиатуры и отдельные буквы с разделяющей пунктуацией
 +
вместо аббревиатур и букв без разделяющей пунктуации в любом месте
 +
заглавия;
 +
Пример
 +
GBB
 +
стало
 +
G.B.B.
 +
g) изменение в порядке заглавий, если заглавие в предписанном
 +
источнике информации дано на более чем одном языке, и при условии, что
 +
бывшее основное заглавие всё же присутствует в качестве параллельного
 +
заглавия;
 +
Пример
 +
South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde
 +
 +
стало Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical
 +
journal
 +
h) добавление, удаление или изменение любых слов заглавия, которые
 +
связывают заглавие с нумерацией;
 +
Примеры
 +
Tin
 +
стало
 +
Tin in ...
 +
i) два или более основных заглавия используются в разных выпусках
 +
одного сериального ресурса, чередуясь с определенной регулярностью;
 +
Примеры
 +
Weekly labor market report
 +
Примеч.: Последний выпуск каждого месяца выходит под заглавием:
 +
Monthly labor market report
 +
Minneapolis morning tribune
 +
Примеч.: Воскресные выпуски под заглавием: Minneapolis Sunday tribune
 +
Ред. коммент.: Ежедневные выпуски и воскресные выпуски имеют
 +
последовательную нумерацию.
 +
Annual report / Medical Association of South Africa
 +
Примеч.: Отчеты за отдельные годы под заглавием: Jaarverslag / Die
 +
Mediese Vereniging van Suid-Afrika
 +
j) добавление, удаление или изменение в порядке слов в перечне в
 +
любом месте заглавия, при условии, что нет значительных изменений в теме;
 +
Пример
 +
Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
 +
стало Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden,
 +
Oppegård, Ski
 +
k) добавление или удаление в любом месте заглавия слов,
 +
обозначающих тип ресурса, таких как журнал, газета или бюллетень, или их
 +
эквивалентов на другом языке (см. также А.2.6.1 об изменении одного такого
 +
слова на другое в первых пяти словах заглавия).
 +
Примеры
 +
Fussball-Jahrbuch
 +
стало Fussball
 +
Handel und Industrie
 +
стало Revue Handel und Industrie
 +
 +
Minnesota history bulletin
 +
стало Minnesota history
 +
Trade and industry
 +
стало Trade and industry review
 +
Colección Ciencias y técnicas
 +
стало Ciencias y técnicas
 +
Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
 +
стало Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
 +
Relatórios de pesquisa
 +
стало Série Relatórios de pesquisa
 +
 +
===<span id="A.2.7.2"></span>А.2.7.2 Незначні зміни в інтегрованих ресурсах===
 +
 +
Никакое изменение в информации, данной в описании интегрируемого
 +
ресурса, отличающееся от тех, что перечислены в A.2.6.3, не требует нового
 +
описания; но само описание изменяется, чтобы отразить новую информацию.
 +
Пример
 +
Hirnet
 +
стало Terminál
 +
Ред. коммент.: Изменено только основное заглавие веб-сайта.
 +
 
==<span id="A.3"></span>А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація ==
 
==<span id="A.3"></span>А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація ==
 +
 +
===<span id="A.3.1"></span>А.3.1 Перелік елементів ISBD===
 +
 +
В перечне рассматриваются основные случаи применения предписанной
 +
пунктуации. Нумерация областей, а также термины «первые сведения...»,
 +
«последующие сведения...» и т. п. обозначают последовательность, в
 +
которой эти сведения приводят в описании и не имеют другого значения.
 +
Элементы, обязательные для всех описаний ISBD, обозначаются в графе
 +
Обязательность буквой «О», элементы, обязательные, если присутствуют
 +
данные, или обязательные, если применимы – «ОП». Повторяемые элементы
 +
отмечаются в графе Повторяемость буквой «П». После большинства
 +
элементов могут приводиться параллельные элементы на другом языке или в
 +
другой графике, но не все они отражены в перечне. О пунктуации
 +
параллельных элементов см. А.3.2.9
 +
 +
Область
 +
ISBD 2011
 +
Примечание: Каждой области, кроме первой, предшествует точка,
 +
пробел, тире, пробел (. – )
 +
0. Область
 +
вида
 +
содержания и
 +
типа средства
 +
0.1 Вид содержания
 +
О
 +
П
 +
.
 +
Последующий вид содержания в
 +
том же типе средства П
 +
Последующий вид содержания в
 +
другом типе средства П
 +
+
 +
( )
 +
0.1.1.Характеристика содержания
 +
ОП
 +
;
 +
Последующая характеристика
 +
содержания
 +
П
 +
:
 +
0.2 Тип средства
 +
1. Область
 +
заглавия и
 +
сведений об
 +
=
 +
ответственнос :
 +
ти
 +
О
 +
1.1 Основное заглавие
 +
1.2 Параллельное заглавие
 +
1.3 Сведения, относящиеся к
 +
заглавию
 +
 +
О
 +
ОП
 +
П
 +
П
 +
 +
Область
 +
/
 +
;
 +
;
 +
.
 +
1.4 Сведения об ответственности
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
1.1.5.2 Последующее заглавие того
 +
же автора и т.п.
 +
1.4.5.11.2 Последующее заглавие
 +
другого автора и т.п.
 +
 +
ISBD 2011
 +
ОП
 +
ОП П
 +
П
 +
ОП П
 +
 +
Область
 +
2. Область
 +
издания
 +
/
 +
;
 +
,
 +
/
 +
;
 +
3.
 +
Специфическ
 +
ая область
 +
материала
 +
или вида
 +
ресурса
 +
2.1 Сведения об издании
 +
2.3 Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к изданию
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
2.4 Дополнительные сведения об
 +
издании
 +
2.5 Сведения об ответственности,
 +
следующие за дополнительными
 +
сведениями об издании
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
ОП
 +
ОП
 +
П
 +
П
 +
ОП
 +
П
 +
ОП П
 +
3.1.1 Сведения о масштабе ОП П
 +
3.1.2 Сведения о проекции
 +
( ) 3.1.3 Сведения о координатах и
 +
равноденствии
 +
; 3.1.3.3 Сведения о равноденствии
 +
3.2
 +
Сведения о музыкальном
 +
формате (форме изложения нотного
 +
текста) (Ноты)
 +
=
 +
П
 +
3.1 Математическая основа
 +
(Картографические ресурсы) ;
 +
( )
 +
ОП
 +
ISBD 2011
 +
3.3 Нумерация (Сериальные
 +
ресурсы)
 +
Цифровое обозначение
 +
3.3.3 Хронологическое обозначение
 +
*
 +
3.3.6 Альтернативная нумерация
 +
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
ОП
 +
 +
Область
 +
;
 +
4. Область
 +
публикации,
 +
производства,
 +
распростране ;
 +
ния и т. д.
 +
:
 +
,
 +
( )
 +
:
 +
,
 +
5. Область
 +
физического
 +
описания
 +
3.3.7 Новый ряд нумерации
 +
ISBD 2011
 +
ОП
 +
4.1 Место издания, производства
 +
и/или распространения
 +
Первое место
 +
О
 +
Последующее место
 +
4.2 Имя (наименование) издателя,
 +
О
 +
производителя и/или
 +
распространителя
 +
4.3 Дата издания, производства
 +
О
 +
и/или распространения
 +
Сведения о печатании или
 +
изготовлении
 +
4.4 Место печатания или
 +
изготовления
 +
4.5 Имя (наименование) печатника
 +
или изготовителя
 +
4.6 Дата печатания или изготовления
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
:
 +
;
 +
+
 +
5.1 Объем
 +
5.2 Другие сведения о физической
 +
характеристике
 +
5.3 Размеры
 +
Библиографический формат и
 +
размеры (для старопечатных
 +
монографических ресурсов)
 +
5.4 Сведения о сопроводительном
 +
материале
 +
 +
П
 +
 +
Область
 +
6. Область
 +
( )
 +
серии и
 +
многочастног
 +
о
 +
монографичес :
 +
кого ресурса
 +
/
 +
;
 +
,
 +
;
 +
П
 +
6.1 Основное заглавие серии или
 +
ОП
 +
многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
6.3 Сведения, относящиеся к
 +
заглавию серии или
 +
многочастного монографического
 +
ресурса
 +
6.4 Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к серии, или
 +
многочастному
 +
монографическому ресурсу
 +
Первые сведения
 +
Последующие сведения
 +
6.5 ISSN серии или многочастного
 +
ОП
 +
монографического ресурса
 +
6.6 Нумерация внутри серии или
 +
ОП
 +
многочастного монографического
 +
ресурса
 +
7. Область
 +
примечания
 +
**
 +
8. Область
 +
идентификато
 +
ра ресурса и
 +
условий
 +
доступности
 +
ISBD 2011
 +
П
 +
П
 +
П
 +
П
 +
=
 +
:
 +
8.1 Идентификатор ресурса
 +
Фингерпринт (для старопечатных
 +
монографических ресурсов)
 +
8.2 Ключевое заглавие (для
 +
продолжающихся ресурсов)
 +
8.3 Условия доступности
 +
ОП
 +
ОП
 +
* Хронологическое обозначение заключают в скобки только тогда,
 +
когда оно сопровождается цифровым обозначением.
 +
** Только некоторые примечания являются обязательными, если
 +
применимы и/или если присутствуют данные. См. область 7.
 +
 +
В следующей таблице перечислены элементы ISBD.
 +
Элемент
 +
ISBD
 +
Вид содержания
 +
0.1
 +
Характеристика содержания
 +
0.1.1
 +
Тип средства
 +
0.2
 +
Заглавие
 +
Основное заглавие
 +
1.1
 +
Общее заглавие (основного заглавия)
 +
1.1.3.7
 +
Зависимое заглавие (основного заглавия)
 +
1.1.3.7
 +
Обозначение зависимого заглавия (основного заглавия) 1.1.3.7
 +
Заглавие отдельного произведения того же автора
 +
1.1.5.2
 +
Заглавие отдельного произведения другого автора
 +
1.4.5.11.2
 +
Параллельное заглавие
 +
1.2
 +
Общее заглавие (параллельного заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Зависимое заглавие (параллельного заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Обозначение зависимого заглавия (параллельного
 +
заглавия)
 +
1.2.5.5
 +
Сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.3
 +
Параллельные сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.3.4.7
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к заглавию
 +
1.4
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к
 +
заглавию
 +
1.4.5.10
 +
Сведения об издании
 +
2.1
 +
Параллельные сведения об издании
 +
2.2
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к изданию
 +
2.3
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к изданию 2.3.4
 +
Дополнительные сведения об издании
 +
2.4
 +
Параллельные дополнительные сведения об издании
 +
2.4.4
 +
Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к дополнительным сведениям об издании
 +
2.5
 +
Параллельные сведения об ответственности,
 +
относящиеся к дополнительным сведениям об издании
 +
2.5.2
 +
Сведения о масштабе
 +
3.1.1
 +
Сведения о картографической проекции
 +
3.1.2
 +
Координаты
 +
3.1.3.1
 +
Долгота и широта
 +
3.1.3.2
 +
Прямое восхождение и склонение
 +
3.1.3.3
 +
Равноденствие
 +
3.1.3.4
 +
Сведения о музыкальном формате (форме изложения нотного текста) 3.2.1
 +
Параллельные сведения о музыкальном формате (форме
 +
изложения нотного текста)
 +
 +
3.2.2
 +
 +
Цифровое обозначение
 +
Хронологическое обозначение
 +
Система параллельной нумерации
 +
Система последующей нумерации
 +
Место издания, производства и/или распространения
 +
Дополнительные сведения о месте издания
 +
Параллельное место издания, производства и/или распространения
 +
Дополнительные сведения о параллельном месте издания
 +
Имя (наименование) издателя, производителя и/или
 +
распространителя
 +
Параллельное имя (наименование) издателя, производителя и/или
 +
распространителя
 +
Дата издания, производства и/или распространения
 +
Место печатания или изготовления
 +
Имя (наименование) печатника или изготовителя
 +
Дата печатания или изготовления
 +
Специфическое обозначение материала
 +
Объем
 +
Пагинация
 +
Время воспроизведения
 +
Состав материала
 +
Наличие иллюстраций
 +
Наличие цвета
 +
Кратность уменьшения
 +
Наличие или отсутствие звука
 +
Расположение кадров
 +
Процесс или метод репродуцирования неподвижного изображения
 +
Скорость проигрывания
 +
Способ записи
 +
Направление дорожки
 +
Размер дорожки
 +
Количество дорожек на пленке
 +
Конфигурация дорожки
 +
Количество звуковых каналов
 +
Система коррекции звука
 +
Шумопонижение
 +
Размеры
 +
Библиографический формат (для старопечатных монографических
 +
ресурсов)
 +
Сведения о сопроводительном материале
 +
Основное заглавие серии или многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
Общее заглавие серии или многочастного монографического
 +
ресурса.
 +
 +
3.3.2
 +
3.3.3
 +
3.3.5
 +
3.3.7
 +
4.1
 +
4.1.9
 +
4.1.11
 +
4.2
 +
4.2.10
 +
4.3
 +
4.4
 +
4.5
 +
4.6
 +
5.1.2
 +
5.1
 +
5.1.4
 +
5.1.5
 +
5.2.2
 +
5.2.3
 +
5.2.4
 +
5.2.5
 +
5.2.6
 +
5.2.7.1
 +
5.2.7.2
 +
5.2.7.3
 +
5.2.7.4
 +
5.2.7.5
 +
5.2.7.6
 +
5.2.7.7
 +
5.2.7.8
 +
5.2.7.9
 +
5.2.7.10
 +
5.2.7.11
 +
5.3
 +
5.3.2
 +
5.4
 +
6.1
 +
 +
Зависимое заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса.
 +
Обозначение зависимого заглавия
 +
Параллельное заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное общее заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное зависимое заглавие серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельное обозначение зависимого заглавия серии или
 +
многочастного монографического ресурса
 +
Сведения, относящиеся к заглавию серии или многочастного
 +
монографического ресурса
 +
Параллельные сведения, относящиеся к заглавию серии или
 +
многочастного монографического ресурса
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к серии или
 +
многочастному монографическому ресурсу
 +
Параллельные сведения об ответственности, относящиеся к серии
 +
или многочастному монографическому ресурсу
 +
ISSN серии или многочастного монографического ресурса
 +
Номер выпуска серии или многочастного монографического
 +
ресурса
 +
Примечание
 +
Примечание о виде содержания и типе средства
 +
Примечание о библиографическом справочнике
 +
Примечание о периодичности
 +
Примечание о системных требованиях
 +
Примечание о режиме доступа
 +
Примечание об основном заглавии
 +
Примечания о природе, сфере применения, форме, назначении
 +
или языке
 +
Примечание о параллельных заглавиях и параллельных
 +
сведениях, относящихся к заглавию
 +
Примечание о сведениях об ответственности
 +
Примечания об издании и библиографической истории
 +
Примечание об изменениях в области издания
 +
Примечание о библиографической истории
 +
Примечание о связи с другими ресурсами
 +
Примечание о переводах
 +
Примечание о репродуцированных изданиях
 +
Примечание о других изданиях
 +
Примечание о приложениях, вкладышах и т.п.
 +
Примечание о приложении к или вкладыше в
 +
Примечание о других связях
 +
 +
6.2
 +
6.2.2
 +
6.2.2
 +
6.3
 +
6.3.1
 +
6.4
 +
6.4.1
 +
6.5
 +
6.6
 +
7
 +
7.01
 +
7.02
 +
7.03
 +
7.04
 +
7.05
 +
7.1.1
 +
7.1.2
 +
7.1.3
 +
7.1.4
 +
7.2
 +
7.2.2
 +
7.2.3
 +
7.2.4
 +
7.2.4.1
 +
7.2.4.2
 +
7.2.4.3
 +
7.2.4.4
 +
7.2.4.5
 +
7.2.4.6
 +
 +
Примечание о связях между продолжающимися ресурсами
 +
Примечание о типе материала или специфическом типе ресурса
 +
Примечание об издании, производстве, распространении, и т.п.
 +
Примечание о физическом описании
 +
Примечание о сериях и многочастных монографических
 +
ресурсах
 +
Примечание о содержании
 +
Примечание об идентификаторе ресурса и условиях
 +
доступности
 +
Примечание о переплете
 +
Примечание об основе описания
 +
Примечание, содержащее резюме
 +
Примечание об использовании / читательском назначении
 +
Примечание о номерах
 +
Примечание о конкретной физической единице
 +
Идентификатор ресурса
 +
Стандартный идентификатор
 +
Фирменный знак и фирменный (производственный) номер
 +
Фингерпринт
 +
Пояснения к идентификатору
 +
Ключевое заглавие
 +
Условия доступности
 +
Пояснения к условиям доступности
 +
39
 +
7.2.4.7
 +
7.3
 +
7.4
 +
7.5
 +
7.6
 +
7.7
 +
7.8
 +
7.8.2
 +
7.9
 +
7.10.2
 +
7.10.3
 +
7.10.4
 +
7.11
 +
8.1
 +
8.1.2
 +
8.1.4
 +
8.1.5
 +
8.1.3
 +
8.2
 +
8.3
 +
8.3.2
 +
 +
===<span id="A.3.2"></span>А.3.2 Пунктуація===
 +
 +
<span id="A.3.2.1"></span>'''А.3.2.1''' Каждому элементу описания предшествует предписанный знак
 +
пунктуации, или этот элемент обрамляется знаками с двух сторон. Перед
 +
первым элементом области предшествующий знак предписанной пунктуации
 +
опускается. Перед знаком и после него ставится пробел (один пробел на
 +
клавиатуре или стандартный печатный пробел), за исключением запятой (, ) и
 +
точки (. ), перед которыми пробел не ставится. Использование
 +
дополнительных знаков пунктуации, а также пробелов вокруг них
 +
оставляется на усмотрение каталогизирующих организаций. Предписанная
 +
пунктуация соблюдается, даже если это ведет к двойной пунктуации (см.
 +
А.3.2.7). О пунктуации для систем письма справа налево, см. А.3.2.11 и
 +
Приложение B.
 +
 +
<span id="A.3.2.2"></span>'''А.3.2.2''' Как круглые ( ( ) ), так и квадратные ( [ ] ) скобки
 +
рассматриваются как единый знак пунктуации, и предшествующий пробел
 +
приводят перед первой (открывающей) круглой или квадратной скобкой, а
 +
последующий пробел – после второй (закрывающей) круглой или квадратной
 +
скобки (исключения см. А.8). Если до или после круглых или квадратных
 +
скобок имеется знак пунктуации, предписанный правилами описания, до или
 +
после которого должен быть пробел, то приводят только один пробел. Если
 +
за закрывающей круглой или квадратной скобкой следует запятая или точка,
 +
являющаяся знаком предписанной пунктуации, или любой знак пунктуации,
 +
взятый из ресурса, то пробел не используется.
 +
. –#[Б.м.]#: Издатель
 +
но не: . –##[Б.м.]##: Издатель
 +
Ред. коммент.: Знак “#”используется в этом примере, только чтобы
 +
изобразить пробел и, естественно, не ставится в записи.
 +
 +
<span id="A.3.2.3"></span>'''А.3.2.3''' Каждой области описания, кроме первой, предшествует точка,
 +
пробел, тире, пробел (. – ), если только область не отделена чётко от
 +
предыдущей с помощью абзаца. В этом случае точка, пробел, тире, пробел
 +
могут быть заменены на точку (.) в конце предшествующей области.
 +
 +
<span id="A.3.2.4"></span>'''А.3.2.4''' Если первый элемент области не присутствует в описании, то
 +
первым знаком пунктуации для следующего элемента, который
 +
присутствует, становится знак точка, пробел, тире, пробел (. – ),
 +
предшествующие области.
 +
 +
<span id="A.3.2.5"></span>'''А.3.2.5''' Если область повторяется, каждому повторению предшествует
 +
точка, пробел, тире, пробел (. – ), за исключением условия, описанного в
 +
пункте А.3.2.3.
 +
 +
<span id="A.3.2.6"></span>'''А.3.2.6''' Если элемент повторяется, то каждому повторению
 +
предшествует знак пунктуации, предписанный для данного элемента.
 +
 +
<span id="A.3.2.7"></span>'''А.3.2.7''' Если элемент или область заканчиваются точкой, а
 +
предписанный знак пунктуации для следующего элемента – также точка, то
 +
дают обе точки, чтобы учесть и пунктуацию сокращения, и пунктуацию,
 +
предписанную правилами описания.
 +
 +
Примеры
 +
3rd ed.. –
 +
а не 3rd ed. –
 +
And then ... . – 4th ed.
 +
а не And then ... – 4th ed.
 +
by J. Smith, Esq.. –
 +
а не J. Smith, Esq. –
 +
National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc.. Navigation advi-
 +
sor / Interactive Mapping Corporation
 +
а не National flight [Электронный ресурс] / by Air Flight Inc. Navigation
 +
advisor / Interactive Mapping Corporation
 +
 +
<span id="A.3.2.8"></span>'''А.3.2.8''' Два знака пунктуации могут быть использованы во всех или в
 +
большинстве областей:
 +
а) В квадратные скобки заключают информацию, найденную за пределами
 +
предписанных источников и вставки в описание.
 +
Если следующие друг за другом элементы одной области введены в
 +
описание не из предписанных правилами источников, то каждый из
 +
элементов заключают в отдельные квадратные скобки;
 +
Примеры
 +
а не . – [S.l.] : [s.n.]
 +
. – [S.l. : s.n.]
 +
а не . – [2nd ed.]. – [S.l.] : [s.n.]
 +
. – [2nd ed.]. – [S.l. : s.n]
 +
. — ([Historical instruments at the Victoria and Albert
 +
Museum] ; [4])
 +
а не . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert
 +
Museum ; 4])
 +
b) Многоточие, т. е. три точки ( ... ), обозначает пропуск некоторой части
 +
элемента. До и после многоточия ставится пробел.
 +
 +
<span id="A.3.2.9"></span>'''А.3.2.9''' Если внутри области или элемента одна и та же информация
 +
представлена на более чем одном языке и/или более чем в одной графике,
 +
применяют следующие положения:
 +
 +
Если один элемент записан на более чем одном языке и/или более чем в
 +
одной графике, перед информацией на каждом языке кроме первого и/или в
 +
каждой графике кроме первой ставится пробел, знак равенства, пробел ( = ).
 +
Если в одной области два или более элементов записаны на более чем одном
 +
языке и/или более чем в одной графике, то элементы на каждом языке и/или
 +
в каждой графике дают вместе с соответствующей предшествующей
 +
пунктуацией для каждого элемента. Перед всей группой элементов на первом
 +
языке и/или в первой графике ставят знак пунктуации, соответствующий
 +
первому элементу. Каждой следующей группе предшествует пробел, знак
 +
равенства, пробел ( = ).
 +
Если одна группа сведений (например, сведения об ответственности) дана
 +
частично на одном языке и/или в одной графике, а частично на нескольких
 +
языках или в нескольких графиках, то различные лингвистические формы
 +
приводят вместе; знаки равенства или другие знаки пунктуации используют
 +
соответственно правилам.
 +
 +
<span id="A.3.2.10"></span>'''А.3.2.10''' Область или элемент, которые не применяют для данного
 +
ресурса, не включают в описание. Соответствующие знаки предписанной
 +
пунктуации до или после такой области или элемента также опускают.
 +
 +
<span id="A.3.2.11"></span>'''А.3.2.11''' Если данные приводят в нелатинской графике, предписанная
 +
пунктуация может приводиться в соответствующих символах этой графики.
 +
Аналогично, при письме справа налево комбинация предписанной
 +
пунктуации, состоящая из точки, пробела, тире, пробела, читается справа
 +
налево.
 +
Пример
 +
– .‫ןיתולאהנדרי‬ / ( ‫רתנספו‬ ‫לילחל‬ ‫)וא‬ ‫רתנספו‬ ‫רונכל‬ ‫הניטנוס‬
 +
.cop. 1982 , ‫תילארשי‬ ‫הקיסומל‬ ‫ןוכמ‬ : ‫ביבא‬ ‫לת‬
 +
См. в Приложении В, как приводят информацию, записанную двумя
 +
системами письма: слева направо и справа налево.
 +
 +
<span id="A.3.3"></span>'''А.3.3''' Полная модель пунктуации для каждой области представлена в
 +
начале области.
 +
 
==<span id="A.4"></span>А.4 Джерела інформації ==
 
==<span id="A.4"></span>А.4 Джерела інформації ==
 +
 +
===<span id="A.4.1"></span>А.4.1 Основа опису===
 +
 +
Для всех видов материала ресурс в целом является основой описания. При
 +
выборе основы описания библиографической единицы, которую будут
 +
описывать, необходимо учитывать следующее:
 +
 +
'''''Одночастные монографические ресурсы:''''' ресурс в целом
 +
 +
'''''Многочастные монографические ресурсы:''''' предпочтение отдается
 +
источнику, идентифицирующему весь ресурс и относящемуся к ресурсу в
 +
целом, а если такого источника нет, то за основу берется первый выпуск или
 +
часть; или, при отсутствии его, самый ранний из доступных выпусков или
 +
частей.
 +
Об аналитическом описании части см. Одночастные
 +
монографические ресурсы.
 +
 +
'''''Сериальные ресурсы:''''' первый выпуск или часть; или, при отсутствии его,
 +
самый ранний из доступных выпусков или частей. Для нумерованных
 +
сериальных ресурсов первым выпуском или частью считается выпуск или
 +
часть с наименьшим номером или с самым ранним хронологическим
 +
обозначением. Для ненумерованных сериальных ресурсов первым выпуском
 +
или частью считается выпуск или часть с наиболее ранней датой издания,
 +
производства и/или распространения. Как правило, предпочтение отдается
 +
первому (или самому раннему) выпуску или части, а не источнику,
 +
относящемуся к ресурсу в целом или относящемуся более чем к одному
 +
выпуску или части.
 +
 +
Область
 +
0. Вид содержания
 +
и
 +
средства
 +
1. Заглавие и сведения об
 +
ответственности
 +
2. Издание
 +
3. Специфические сведения о
 +
материале
 +
или типе ресурса
 +
Основа описания
 +
тип Все выпуски или части
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Все выпуски или части
 +
Для нумерации (сериальные
 +
ресурсы): Первый и последний
 +
выпуски или части для каждой
 +
системы или последовательности
 +
нумерации
 +
4. Публикация, производство,
 +
распространение и т. д.
 +
 +
Место и издатель,
 +
производитель,
 +
распространитель и т. д.
 +
Место и изготовитель
 +
Дата
 +
5. Физическое описание
 +
6. Серия и многочастный
 +
монографический ресурс
 +
7. Примечание
 +
8. Идентификатор ресурса и
 +
условия доступности
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый или самый ранний выпуск
 +
или часть
 +
Первый и/или последний выпуски
 +
или части
 +
Все выпуски или части
 +
Все выпуски или части
 +
Все выпуски или части и любые
 +
другие источники
 +
Все выпуски или части и любые
 +
другие источники
 +
Интегрируемые ресурсы: текущая итерация, за исключением начальной
 +
даты издания
 +
 +
Область Основа описания
 +
0. Вид содержания и тип средства
 +
1. Заглавие и сведения об
 +
ответственности
 +
2. Издание
 +
3. Специфические сведения о
 +
материале
 +
или типе ресурса
 +
4. Публикация, производство,
 +
распространение и т. д.
 +
Место и издатель,
 +
производитель,
 +
распространитель и т. д.
 +
Место и изготовитель
 +
Даты
 +
5. Физическое описание
 +
6. Серия и многочастный
 +
монографический ресурс
 +
7. Примечание Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
8. Идентификатор ресурса и условия
 +
доступности
 +
Текущая итерация
 +
Все итерации
 +
Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
Первая и/или последняя итерации
 +
Текущая итерация
 +
Текущая итерация
 +
Все итерации и любой другой
 +
источник
 +
Все итерации и любой другой
 +
источник
 +
 +
===<span id="A.4.2"></span>А.4.2 Переважні джерела інформації===
 +
 +
Выбор предпочтительного источника информации зависит от типа
 +
материала, но существуют общие главные критерии:
 +
– полнота данных для идентификации: источник, дающий наиболее полную,
 +
чёткую и заслуживающую доверие информацию
 +
– приближенность источника к данным: источник, который наиболее близок
 +
к содержанию ресурса, т.е. внутренний источник, и
 +
– неизменность источника информации: источник, отличающийся
 +
наибольшим постоянством.
 +
Если у ресурса есть несколько источников, которые подходят под
 +
определение предпочтительного источника информации, выбирают первый
 +
по порядку, кроме следующих случаев:
 +
– Если у ресурса есть предпочтительные источники информации на
 +
более чем одном языке или в более чем одной графике, предпочтительный
 +
источник информации определяется в следующем порядке:
 +
1. источник на языке или в графике, которые соответствуют языку или
 +
графике содержания или преобладающим языку или графике содержания
 +
ресурса
 +
2. источник на языке или в графике перевода, если перевод можно
 +
считать ресурса
 +
3. источник на языке или в графике оригинала содержания
 +
4. источник первый по порядку.
 +
– Если у ресурса есть несколько предпочтительных источников
 +
информации, на которых указаны разные даты, выбирают источник с
 +
наиболее поздней датой.
 +
 +
====<span id="A.4.2.1"></span>А.4.2.1 Друковані ресурси====
 +
 +
=====<span id="A.4.2.1.1"></span>А.4.2.1.1 Ресурси в латинській графіці=====
 +
 +
Предпочтительным источником информации является титульная страница
 +
или, при её отсутствии, заменитель титульной страницы. Заменитель
 +
титульной страницы выбирают в соответствии с принципами, изложенными
 +
в А.4.2. Такие источники как обложка и корешок нельзя рассматривать как
 +
предпочтительный источник информации, если они не были выпущены
 +
вместе с ресурсом.
 +
Если информация, традиционно имеющаяся на титульной странице, дана на
 +
развороте, с повторениями или без них, то эти две страницы рассматривают
 +
как предпочтительный источник информации.
 +
Титульные страницы, которые не выбраны в качестве предпочтительного
 +
источника информации или в качестве составной части единого источника
 +
информации, относят к другим прелиминариям.
 +
 +
Если у ресурса отсутствует предпочтительный источник информации,
 +
относящийся к ресурсу в целом, см. А.4.2.5.
 +
Для монографических ресурсов:
 +
Если в одночастном монографическом ресурсе есть несколько
 +
титульных страниц, для описания выбирают ту, которая наиболее
 +
детально характеризует ресурс (например, для монографии в
 +
серии – это частная титульная страница, для факсимильной
 +
репродукции – титульная страница со сведениями о
 +
репродукции) (см. также 1.1.4.2).
 +
Если многочастный монографический ресурс каталогизируется в
 +
целом, общая для всех томов титульная страница используется в
 +
качестве предпочтительного источника информации.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если заменитель титульной страницы не может быть выбран в
 +
соответствии с принципами, изложенными в А.4.2, источники
 +
рассматривают в следующем порядке: колофон, шмуцтитул,
 +
другие прелиминарии, заглавие перед текстом, заглавие описи
 +
содержимого, колонтитул, инципит, эксплицит, первые слова
 +
основного текста, первые слова ресурса. Для каждого описания
 +
только одна страница, часть страницы или часть ресурса может
 +
быть признана заменителем титульной страницы.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Предпочтительным источником информации является титульная
 +
страница или её заменитель в выпуске или итерации,
 +
используемых в качестве основы для описания (см. А.4.1).
 +
Заменитель титульной страницы для продолжающегося ресурса с
 +
отсутствующей титульной страницей берется из определенных
 +
источников в следующем порядке предпочтения:
 +
1. частная титульная страница, обложка, заглавие перед текстом,
 +
флаговый заголовок, редакционная полоса, колофон;
 +
2. другие прелиминарии и информация, которая может быть
 +
найдена на суперобложке, в верхней и нижней части страниц
 +
текста (например, колонтитул);
 +
3.
 +
остальная часть
 +
послесловие,
 +
 +
оглавление, текст, приложения и т. д.;
 +
4. справочные источники вне ресурса и не связанные с ним
 +
(например, библиографии, издательские списки).
 +
 +
=====<span id="A.4.2.1.2"></span>А.4.2.1.2 Ресурси в нелатинській графіці=====
 +
 +
Если колофон ресурса в нелатинской графике содержит полную
 +
библиографическую информацию, то колофон считается предпочтительным
 +
источником информации в следующих случаях:
 +
а) страница, расположенная на месте титульной, содержит только основное
 +
заглавие, наподобие шмуцтитула;
 +
b) страница, расположенная на месте титульной, содержит основное
 +
заглавие с другой библиографической информацией или без неё в виде
 +
каллиграфии (при этом полные библиографические сведения в колофоне
 +
даны традиционными китайскими иероглифами, которые используются
 +
в современной китайской, японской и корейской печати);
 +
c) страница, расположенная на месте титульной, содержит только западно-
 +
европейский вариант заглавия с выходными данными или без них.
 +
 +
====<span id="A.4.2.2"></span>А.4.2.2 Картографічні ресурси і нерухомі зображення====
 +
 +
Предпочтительный источник информации для описания картографических
 +
ресурсов и неподвижных изображений выбирают в следующем порядке
 +
предпочтения:
 +
a) сам ресурс;
 +
b) контейнер (папка, обложка, конверт и т. д.) или футляр, коробка и
 +
подставка глобуса, выпущенные издателем или изготовителем
 +
ресурса;
 +
c) сопроводительный текст или брошюра;
 +
d) источники вне ресурса, такие как каталог, библиография и т. д.
 +
Предпочтительный источник информации для атласа выбирают в
 +
соответствии с критериями для монографических или продолжающихся
 +
ресурсов (см. А.4.2.1.1).
 +
 +
====<span id="A.4.2.3"></span>А.4.2.3 Мультимедійні та аудіовізуальні ресурси====
 +
 +
Многие мультимедийные ресурсы, звукозаписи, видеозаписи и кинофильмы
 +
не имеют единого источника информации для создания библиографического
 +
описания. Поэтому при описании ресурса иногда приходится выбрать из
 +
таких неравнозначных источников информации, как содержание самого
 +
 +
ресурса (где данные могут быть в видео и/или аудио форме), прикрепленная
 +
этикетка, контейнер или вкложение, или другой сопроводительный
 +
текстовый материал, например, руководство.
 +
Предпочтительными источниками следует считать:
 +
a) источник,
 +
который
 +
идентифицирует
 +
произведение
 +
или
 +
произведения, содержащиеся в ресурсе, и неразрывно связан с этим
 +
ресурсом, например, титульные кадры фильма или этикетка диска
 +
b) источник,
 +
который
 +
идентифицирует
 +
произведение
 +
или
 +
произведения, содержащиеся в ресурсе, и сопровождает этот
 +
ресурс, например, вкладыш с описанием, выпущенный вместе с
 +
диском.
 +
Текстовые источники, как правило, предпочтительнее звуковых. Однако,
 +
если текстовая информация недостаточна или явно ошибочна, а весь
 +
звуковой источник более адекватен, то предпочтение может быть отдано
 +
последнему.
 +
 +
====<span id="A.4.2.4"></span>А.4.2.4 Електронні ресурси====
 +
 +
Предпочтительными источниками информации следует считать:
 +
a) источник, который идентифицирует ресурс в целом и содержится в
 +
самом ресурсе, например, титульный экран, главное меню, сведения о
 +
программе, первый вывод информации на экран, главное меню,
 +
заголовок файла, включая строки «Тема:», домашняя страница,
 +
кодированная информация (например, заголовок TEI (TEI header),
 +
заголовок HTML-страницы (HTML title));
 +
b) источник, который идентифицирует ресурс в целом и находится на
 +
физическом носителе или его этикетках;
 +
c) контейнер,
 +
выпущенный
 +
издателем,
 +
производителем
 +
или
 +
распространителем;
 +
d) документация, или другой сопроводительный материал (например,
 +
письмо издателя), который идентифицирует ресурс.
 +
 +
====<span id="A.4.2.5"></span>А.4.2.5 Ресурси без загального джерела інформації====
 +
 +
Одночастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного
 +
источника информации, применимого к ресурсу в целом, но каждое
 +
содержащееся
 +
в
 +
нем
 +
произведение
 +
имеет
 +
свой
 +
собственный
 +
предпочтительный источник информации, в том числе ресурсы с версиями
 +
одного и того же произведения на разных языках, то эти несколько
 +
источников информации могут рассматриваться вместе как один источник
 +
информации.
 +
Многочастные монографические ресурсы: Если нет предпочтительного
 +
источника информации, применимого к ресурсу в целом, а каждая часть
 +
имеет свой собственный предпочтительный источник информации, то
 +
выбирают предпочтительный источник информации для первой из
 +
имеющихся частей.
 +
Продолжающиеся ресурсы: Если ресурс содержит более одного
 +
произведения, и каждое имеет свой собственный предпочтительный
 +
источник информации и свою нумерацию, то для каждого делают отдельное
 +
описание. Соответствующее пояснение относительно раздельных описаний
 +
дают в области 7 (см. 7.2.4.6).
 +
 +
====<span id="A.4.2.6"></span>А.4.2.6 Ресурси, що не містять джерела інформації====
 +
 +
Если на ресурсе отсутствует источник информации, могут быть
 +
использованы источники вне ресурса, например, каталог, библиография или
 +
обзор.
 +
 +
===<span id="A.4.3"></span>А.4.3 Приписувані джерела===
 +
Для каждой области определенные источники обозначены как предписанные
 +
источники информации, они перечислены в порядке предпочтения.
 +
Если элементы данных для области 1 находятся в разных источниках
 +
(заглавия с титульной страницы и с обложки), источник выбирают в
 +
соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и
 +
А.4.2), и данные записывают в той форме, в какой они приведены в
 +
выбранном источнике. Если возможно, соблюдают такой же порядок
 +
следования информации, как в этом источнике.
 +
Для областей 2, 3, 4 и 6 предписано множество источников, так что их
 +
комбинация и составляет предписанный источник. Если элементы данных
 +
для этих областей находятся в разных источниках, источник выбирают в
 +
соответствии с порядком предпочтения источников (см. каждую область и
 +
А.4.2), и данные приводят в той форме, в какой они там приведены. Если
 +
возможно, соблюдают такой же порядок следования информации, как в этом
 +
источнике.
 +
Информацию из источника, который не является предписанным для областей
 +
с 1 по 4 и 6, заключают в квадратные скобки, если приводят в
 +
соответствующей области. Альтернативно, эта информация может быть дана
 +
без квадратных скобок в области 7. Информация, обнаруженная вне ресурса,
 +
может быть дана в области 7.
 +
Ресурс описывают так, как он был выпущен издателем, печатником,
 +
распространителем и т. д. Не может быть предписанным источником та часть
 +
ресурса, которая не была его частью, когда он был выпущен. Например,
 +
обложку или корешок переплета считают предписанным источником, если
 +
известно, что ресурс был выпущен в этом переплете.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если информация в области 1, 2, 4 или 6 взята не из
 +
предписанных для данной области источников, то источник
 +
информации указывают в области 7. Если в ресурсе отсутствует
 +
титульная страница, и в качестве альтернативного источника
 +
информации был выбран заменитель титульной страницы, его
 +
указывают в области 7 (см. 7.1.1.1), и это означает, что
 +
информация в областях 1, 2, 4 и 6 взята из заменителя титульной
 +
страницы.
 +
 
==<span id="A.5"></span>А.5 Мова і графіка опису ==
 
==<span id="A.5"></span>А.5 Мова і графіка опису ==
 +
 +
Элементы областей 1, 2, 3, 4 и 6 обычно приводят дословно или записывают
 +
из ресурса и, следовательно, когда это практически возможно, на тех же
 +
языках и/или в тех же графиках, в которых они представлены на ресурсе.
 +
Вставки в этих областях заключают в квадратные скобки и дают на языке
 +
и/или в графике, соответствующих содержанию данной части описания, за
 +
исключением:
 +
- предписанных сокращений (см. А.6) и предписанных вставок (см. А.8,
 +
А.9);
 +
- сведений о функции распространителя (см. 4.2.5), а также дополнений
 +
к дате печатания (см. 4.3.7, 4.6), которые приводят в записи на языке
 +
и/или в графике, выбранных каталогизирующим учреждением.
 +
Термины, используемые в областях 5, 7 и 8, обычно не приводят дословно
 +
из ресурса и поэтому не требуют квадратных скобок для вставок и т. п.
 +
Термины дают на языке и/или в графике, выбранных каталогизирующим
 +
учреждением, за исключением случаев:
 +
- когда заглавие оригинала или вариант заглавия приведено в области 7;
 +
- когда цитаты приведены в области 7;
 +
- когда ключевое заглавие приведено в области 8.
 +
Определенные положения в ISBD указывают конкретный английский термин
 +
или фразу, которые следует использовать в описании. Каталогизирующее
 +
учреждение может использовать эквивалентный термин или фразу на
 +
выбранном им языке.
 +
Элемент описания ресурса, графика которого отличается от графики,
 +
выбранной каталогизирующим учреждением, может быть, при
 +
необходимости, транслитерирован или транскрибирован в графику
 +
учреждения без квадратных скобок. Если алфавит вышел из употребления
 +
или не может быть использован по другим причинам, следует искать
 +
подходящую альтернативу, например, вместо церковнославянской
 +
кириллицы использовать кириллический гражданский шрифт.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Орфография слов, взятых из ресурса, сохраняется, но лигатуры и
 +
другие прежде существовавшие формы букв и диакритических
 +
знаков могут быть транскрибированы в свои современные
 +
формы, если прежде существовавшие формы не используются
 +
данным каталогизирующим учреждением. Другая форма
 +
написания букв не учитывается, если нет отличий от
 +
современной орфографии. Знаки ударения и другие
 +
диакритические знаки, отсутствующие в источнике, не
 +
добавляют. Для записи прописных и строчных букв см. А.7.
 +
Вставки каталогизирующего учреждения следует делать в
 +
современной орфографии. Для латинских вставок см. А.6.1.
 +
 
==<span id="A.6"></span>А.6 Пропуски і скорочення ==
 
==<span id="A.6"></span>А.6 Пропуски і скорочення ==
 +
 +
<span id="A.6.1"></span>'''А.6.1''' Сокращения, которые находятся в источнике информации,
 +
используемом для описания, приводят дословно так, как они представлены
 +
на источнике. В области 1 данные не пропускают и не сокращают.
 +
В исключительных случаях допускаются пропуски в определенных элементах
 +
описания, при условии, что информацию опускают в конце или середине
 +
элемента (например, длинное основное заглавие или основное заглавие
 +
сериального ресурса, в которое входит дата или число, меняющиеся от
 +
выпуска к выпуску, см. 1.1.5.1). В таких случаях пропуск обозначают
 +
многоточием (...).
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
При наличии контрактур и сокращений, соответствующих
 +
рукописной традиции сокращения длинных и часто
 +
встречающихся слов, они могут быть записаны как в ресурсе или
 +
раскрыты (приведены в полной форме) при возможности.
 +
Каждый случай расшифровки заключают в квадратные и скобки
 +
или дают примечание в области 7.
 +
Примеры
 +
Boetij viri celeberrimi de [con]solatio[n]e phylosophie liber : cu[m]
 +
optimo [com]me[n]to beati Thome
 +
Dialogus beati Gregorij Pape : eiusq[ue] diaconi Petri in quattuor
 +
libros diuisus : de vita [et] miraculis patru[m] italicor[um] : [et] de
 +
eternitate a[n]imarum
 +
Если значение сокращения или контрактуры предположительное,
 +
то за предположительной расшифровкой ставится знак вопроса
 +
(например, amico[rum?]). Если нельзя определить значение
 +
сокращения или контрактуры, то для каждого неопределимого
 +
сокращения или контрактуры ставят знак вопроса в квадратных
 +
скобках (например, amico[?], [?]s), или можно оставить
 +
сокращение или контрактуру как в ресурсе.
 +
 +
<span id="A.6.2"></span>'''А.6.2''' В случае, если опускают информацию в единственных сведениях
 +
об ответственности, состоящих из нескольких имён лиц или наименований
 +
организаций (см. 1.4.5.3), пропуск обозначают многоточием и предписанным
 +
сокращением et al. ( = et alii, и другие), или, для записей в нелатинской
 +
графике – его эквивалентом в другой графике. Вставленное словосочетание
 +
заключают в квадратные скобки.
 +
 +
<span id="A.6.3"></span>'''А.6.3''' Отдельные сокращения предписаны в специальных положениях
 +
(например, 4.1.14, 4.2.12).
 +
 +
<span id="A.6.4"></span>'''А.6.4''' Для многих положений оговорено применение «стандартных
 +
сокращений» (например, в сведениях об издании, см. 2.1.2) без точного
 +
определения форм сокращений, которые следует использовать. Эти
 +
сокращения не предписаны, но рекомендуется пользоваться
 +
международными или национальными стандартами (см. Приложение С).
 +
Сокращения, используемые в примерах, которые отличаются от
 +
предписанных в А.6.2. и А.6.3, являются иллюстративными, а не
 +
предписанными (см. также Приложение D). Некоторые латинские
 +
сокращения используются для того, чтобы упростить международный обмен
 +
библиографическими записями и избежать необходимости применять
 +
библиографирующими учреждениями эквиваленты в соответствии с
 +
текстами на всевозможных языках.
 +
 +
<span id="A.6.5"></span>'''А.6.5''' Инициалы и акронимы записывают без внутренних пробелов, не
 +
зависимо от того, как они представлены в ресурсе.
 +
Примеры
 +
Pel battesimo di S.A.R. Ludovico ...
 +
KL lanuarius habet dies xxxi
 +
Secundum usum S.R.E.
 +
Prediche del M.R.P.C.M.
 +
Сокращения, состоящие из более чем одной буквы, рассматривают как
 +
отдельные слова и отделяют пробелами от предыдущих или последующих
 +
слов или инициалов.
 +
Примеры
 +
Ph. D.
 +
Mr J.J. Rousseau
 +
Если несколько отдельных сокращений, инициальных аббревиатур и т. п.
 +
находятся рядом, то их отделяют друг от друга пробелом.
 +
Примеры
 +
par R.F. s. d. C.
 +
M. J.P. Rabaut
 +
 
==<span id="A.7"></span>А.7 Прописні літери ==
 
==<span id="A.7"></span>А.7 Прописні літери ==
==<span id="A.8"></span>А.8 Друкарські помилки==  
+
Как правило, для систем письма, где прописные буквы имеют значение,
 +
первая буква первого слова в каждой области должна быть прописной;
 +
первая буква первого слова некоторых элементов или частей элементов
 +
также должна быть прописной (например, параллельное заглавие,
 +
альтернативное заглавие, частное заглавие). В остальных случаях прописные
 +
буквы применяют в соответствии с правилами языка и/или графики,
 +
используемых в описании (см. А.5 о языке, графике и форме букв при
 +
дословном приведении). Если несколько языков и/или видов графики
 +
используется в описании, то прописные буквы применяют в соответствии с
 +
правилами каждого языка и/или каждого вида графики, даже если это
 +
приведет к различиям в написании прописных букв в разных элементах
 +
одного описания.
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Буквы, имеющие значение цифр в хронограмме в области
 +
заглавия или в выходных данных, или в акростихе в
 +
стихотворном тексте, дают как прописные. Вставки,
 +
используемые каталогизирующим учреждением, должны
 +
соответствовать современной орфографии.
 +
Пример
 +
Anno Vt speraMUs, pace CoronanDo [1610]
 +
Более крупная прописная буква I в конце латинских слов
 +
является лигатурой, представляющей ii или ij. Она может быть
 +
приведена в раскрытой форме (см. А.6.1) или может быть
 +
оставлена без изменений.
 +
В ранних печатных шрифтах предусматривалась только одна
 +
буква для прописных I и J, и одна – для U и V. (Строчные i/j и u/v
 +
также использовались попеременно. Различия состояли только в
 +
используемых шрифтах и были скорее графическими, чем
 +
орфографическими, но обе буквы присутствовали в большинстве
 +
печатных шрифтов). Прописные буквы U и V начали различать в
 +
начале XVI века, а различия в использовании I и J, i и j, u и v
 +
пришли в конце XVI века. <ref>Однак послідовне використання даних літер як різних букв встановилося не раніше 19
 +
століття. См. D.B. Updike, Printing types : their history, forms and use. – Cambridge : Harvard University Press, 1937,
 +
p. 22, note.</ref>
 +
 
 +
Есть небольшие различия в правилах записи для I и J, и для U и
 +
V, используемых в международном каталогизационном
 +
сообществе. Они могут варьироваться от фактического
 +
воспроизведения прописных букв, используемых в оригинале, до
 +
конвертирования V в u в большинстве случаев. Применяться
 +
должен один последовательный метод конверсии, выбранный
 +
каталогизирующим учреждением.
 +
Например, если прописные буквы не воспроизводятся, как в
 +
оригинале, чередующиеся I и J, U и V, и VV или UU,
 +
представляющие W, записывают так, как они представлены, т. е.:
 +
I или J как i или j, IJ в конце слова как ij, U и V как u и v, VV как
 +
vv,
 +
 
 +
или I или J могут быть конвертированы в i или j, U и V – в u или
 +
v, а VV – в w в соответствии с современными правилами
 +
орфографии.
 +
Если невозможно отличить одну прописную букву от другой
 +
(например, I/J или U/V в готическом шрифте), они должны быть
 +
приведены в соответствии с современной орфографией языка,
 +
используемого в ресурсе.
 +
Примеры
 +
JOHANNES как Johannes
 +
JSAK как Isak
 +
 
 +
==<span id="A.8"></span>А.8 Друкарські помилки==
 +
Неточности или слова с орфографическими ошибками приводят так, как они
 +
приведены в ресурсе. За ними может быть указано sic в квадратных скобках и
 +
с пробелами до и после ( [sic] , или может быть добавлен правильный
 +
вариант в квадратных скобках, при этом перед верным вариантом слова
 +
ставят i.e. (id est. – «то есть») или его эквивалент на другом языке и/или в
 +
другой графике.
 +
Примеры
 +
Chansons créés et interprétés [sic]
 +
The world in anger [i.e.danger]
 +
Looser [i.e. Loser] takes all
 +
The notted [i.e. noted] history of Mother Grim
 +
Barcelonette [i.e. Barcelonnette]
 +
Golden Vienese [sic] waltzes
 +
compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño]
 +
Small busines [sic] encyclopedias
 +
An hnmble [sic] address
 +
To my loaing [sic] friend
 +
Antiqvtates [i.e. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если печатник оставил пустое место для начальной буквы, чтобы
 +
вставить её от руки, эту букву приводят в описании в квадратных
 +
скобках, а в области 7 дают пояснение к вставке.
 +
 
 +
Пример
 +
[T]he true history of recent events
 +
Примеч.: Пробел для инициала оставлен печатником
 +
Пробелы, сделанные специально, чтобы оставить место для дат
 +
или имён и т. д., вписываемых позже вручную, приводят в
 +
квадратных скобках. Записывают термин “blank space” (пробел)
 +
или соответствующий эквивалент на языке, выбранном
 +
каталогизирующим учреждением. Приписки, сделанные от руки
 +
на этом месте, записывают в области 7 или приводят в
 +
квадратных скобках в области 1 с пояснением в области 7.
 +
Примеры
 +
Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
 +
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
 +
Stockholms Rådhus den [blank space] Junii 176[blank space]
 +
Примеч.: Дата "19 Junii 1767" вписана от руки на титульной
 +
странице и на последней странице экземпляра x в
 +
собрании y
 +
или
 +
Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
 +
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
 +
Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7]
 +
Примеч.: Даты в квадратных скобках вписаны от руки в
 +
экземпляре x в собрании y
 +
Если известно, что имеются экземпляры с исправленной
 +
опечаткой, и оба варианта описывают в одной записи, то в
 +
качестве основы описания используют более поздний вариант.
 +
Информацию об опечатке приводят в области 7.
 +
Примеры
 +
Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i
 +
städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela
 +
och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som
 +
fänad; jämte mycket annat, som kan tjena til förmon och nytta
 +
i åtskilliga hushållsstycken.
 +
Примеч.: Другое состояние имеет опечатку в заглавии:
 +
"sjukdo-"/"domar"
 +
. – Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell, königl. Buchdr.
 +
im Grosz-Fürstenthum Finland., Anno 1721.
 +
Примеч.: Выходные сведения из колофона. Другое состояние
 +
имеет опечатку в колофоне: "Stocholm"
 +
 
 +
Перевернутые литеры приводят
 +
пояснительным примечанием.
 +
в
 +
правильном
 +
виде
 +
с
 +
Пример
 +
... virtue ...
 +
Примеч.: Буква “r” в “virtue” повернута в другую сторону
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Неточности или слова с орфографическими ошибками не
 +
приводят в основном заглавии (см. 1.1.5.1).
 +
 
 
==<span id="A.9"></span>А.9 Символи і т. д. ==
 
==<span id="A.9"></span>А.9 Символи і т. д. ==
 +
 +
Символ или другое обозначение, которое нельзя воспроизвести имеющимися
 +
средствами, заменяют описательным выражением или эквивалентом в
 +
соответствующих буквах или словах. Заменитель приводят в квадратных
 +
скобках и делают пояснительное примечание, если это необходимо для
 +
пользователей каталога. Если не может быть воспроизведён знак копирайта,
 +
его можно заменить словом или сокращением без квадратных скобок.
 +
Примеры
 +
/ by [E.B.C.]
 +
Примеч.: Инициалы автора представлены в виде нот
 +
I [love] Paris
 +
Примеч.: Слово "love" в заглавии представлено в виде символа сердца
 +
Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard [oak],
 +
our blessed constitution
 +
Прим: Слово "oak" представлено в виде гравюры дерева
 +
[3rd ed.]
 +
Прим: Информация об издании представлена в виде трех звёздочек
 +
, cop. 2009
 +
Ред. коммент.: Дата представлена как: ©2009.
 +
 
==<span id="A.10"></span>А.10 Дефекти ==
 
==<span id="A.10"></span>А.10 Дефекти ==
 +
 +
Дефекты в описываемой физической единице могут быть отмечены в
 +
примечании (см. 7.11)
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
В ISBD подразумевается, что экземпляры библиотечных
 +
материалов описывают в том виде, в каком они были выпущены,
 +
и не рассматриваются ситуации, когда полного экземпляра не
 +
существует или когда необходимо каталогизировать дефектный
 +
экземпляр при отсутствии библиографической записи для
 +
полного экземпляра.
 +
В первом случае, составители или пользователи баз данных,
 +
созданных вручную или машиночитаемых, должны понять, что
 +
описания, в которых есть информация о дефектах в процессе
 +
печатания, записях о посвящении, перепечатанных заново листах
 +
взамен изъятых и т. д., могут не относиться ко всем экземплярам
 +
этого издания.
 +
Во втором случае, сначала нужно постараться разыскать запись
 +
для полного экземпляра, а дефекты и другие специфические
 +
характеристики описать в области 7; но, если сведений о полном
 +
экземпляре нет, то информацию в области заглавия и сведений об
 +
ответственности, установленную каталогизатором логически,
 +
дают в квадратных скобках и с поясняющим примечанием.
 +
Альтернативные варианты связывают словом или ("or"). Если
 +
такая информация не может быть приведена, лакуны обозначают
 +
многоточием с пояснительным примечанием. Объем неполных
 +
экземпляров, если полный объем не может быть установлен
 +
логически, указывают в соответствии с положениями пункта
 +
5.1.4.1.5.
 +
 
==<span id="A.11"></span>А.11 Приклади ==
 
==<span id="A.11"></span>А.11 Приклади ==
 +
Примеры, приведенные в ISBD, являются иллюстративными и не должны
 +
служить правилами, за исключением тех положений, где чётко оговорено,
 +
что форма, приведенная в примере, должна соблюдаться. Большинство
 +
примеров основано на описании реально существующих ресурсов.
  
 
=Специфікація елементів =
 
=Специфікація елементів =
  
 
=<span id="0"></span>0 Область виду змісту і типу засобу =
 
=<span id="0"></span>0 Область виду змісту і типу засобу =
 +
 +
'''Вступ'''
 +
 +
Цель области вида содержания и типа средства – обозначить в самом начале
 +
описания основной вид или виды, в которых выражено содержание ресурса,
 +
и тип или типы носителя, использованного для передачи этого содержания,
 +
чтобы помочь пользователям каталога в идентификации и выборе ресурсов,
 +
соответствующих их потребностям.
 +
Повышение разнообразия и сложности содержания ресурсов и типов средств,
 +
а также растущее разнообразие пользователей с особыми информационными
 +
потребностями, требует большей конкретности в описании вида содержания
 +
и типа средства в самом начале записи. Предоставление полной информации
 +
о виде содержания и типе средства будет способствовать доступу для всех
 +
типов пользователей с особыми потребностями, обмену каталогизационными
 +
записями в корпоративных сетях и интероперабельности с другими
 +
стандартами метаданных в пространстве открытого доступа.
 +
Область вида содержания и типа средства состоит из двух элементов,
 +
каждый из которых выбирается из ограниченного списка: (1) вид
 +
содержания, один или несколько терминов, отражающих основной вид
 +
(виды), в которых выражено содержание ресурса, к которым могут быть
 +
добавлены одна или более характеристик содержания, уточняющих тип,
 +
сенсорную природу, размерность и/или наличие или отсутствие движения
 +
для описываемого ресурса; и (2) тип средства, обозначающий тип (типы)
 +
носителя, использованного для передачи содержания ресурса.
 +
 +
'''Зміст'''
 +
 +
0.1 Вид содержания
 +
0.2 Тип средства
 +
 +
'''Приписувана пунктуація'''
 +
 +
А. Термины характеристики содержания заключают в круглые скобки сразу
 +
вслед за термином вида содержания (()).
 +
Б. Если различные термины характеристики содержания применимы к
 +
одному и тому же виду содержания, каждому последующему термину
 +
характеристики содержания предшествует пробел, точка с запятой, пробел (
 +
; ).
 +
В. Термину типа средства предшествует пробел, двоеточие, пробел ( : ).
 +
Г. Если различные виды содержания содержатся в одном типе средства,
 +
каждому последующему термину вида содержания предшествует точка,
 +
пробел (. ).
 +
Д. Если ресурс состоит из различных типов средства и содержит различные
 +
виды содержания, каждой последующей паре сведений вид содержания : тип
 +
средства предшествует пробел, знак плюс, пробел ( + ).
 +
Образцы пунктуации
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания ; характеристика
 +
содержания) : тип средства
 +
Вид содержания. Вид содержания (характеристика содержания) :
 +
тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания). Вид содержания
 +
(характеристика содержания) : тип средства
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства +
 +
Вид содержания (характеристика содержания) : тип средства
 +
 +
'''Приписуване джерело'''
 +
 +
Сам ресурс
 +
 
==<span id="0.1"></span>0.1 Вид змісту ==
 
==<span id="0.1"></span>0.1 Вид змісту ==
 +
 +
Обязательный*
 +
Категории вида содержания отражают основной вид (виды), в которых
 +
выражается содержание ресурса. Термин или термины из нижеприведенного
 +
списка либо их эквиваленты дают на языке и в графике, выбранных
 +
каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанным содержанием,
 +
в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части равно значимы
 +
или важны), все термины, применимые к описываемому ресурсу, записывают
 +
в алфавитном порядке. В исключительных случаях, для ресурсов со
 +
смешанным содержанием, где три или более форм применимы, может быть
 +
дан термин разные виды содержания.
 +
Для ресурсов со смешанным содержанием, в которых одна часть ресурса
 +
преобладает, а содержание другой рассматривается как минимальное или
 +
случайное (например, печатные книги с большим количеством иллюстраций,
 +
но недостаточным, чтобы считаться преобладающим; записанная опера с
 +
некоторыми словами), виды содержания, которые не преобладают, могут
 +
быть опущены.
 +
 +
* Статус области обозначается словом Обязательная, а статус элемента
 +
– словом Обязательный, независимо от рода и числа названия элемента
 +
(Примечание редактора перевода).
 +
Термины Вида содержания
 +
Термин вида Определение и область применения термина
 +
содержания
 +
Движение
 +
содержание, выраженное посредством движения, т.е.
 +
действия или процесса перемещения предмета или лица;
 +
примеры включают запись движений танца, сценических
 +
действий или хореографии, но не включают движущиеся
 +
изображения, такие как кинофильмы (см. изображение)
 +
Звуки
 +
содержание,
 +
выраженное
 +
посредством
 +
звуков,
 +
производимых
 +
животными,
 +
птицами,
 +
природными
 +
источниками
 +
звуков,
 +
или
 +
подобных
 +
звуков,
 +
воспроизводимых человеческим голосом или цифровыми
 +
(либо аналоговыми) средствами; примеры включают записи
 +
песен птиц, криков животных, шумовых эффектов, но не
 +
включают записанную музыку (см. музыка) и записанную
 +
человеческую речь (см. устная речь)
 +
Изображение
 +
содержание, выраженное линией, формой, штриховкой и
 +
т.п.; изображение может быть неподвижным или
 +
движущимся, двухмерным или трехмерным; примеры
 +
включают репродукции произведений искусства, карты,
 +
рельефные карты, фотографии, дистанционные сенсорные
 +
изображения,
 +
стереоизображенияс,
 +
кинофильмы
 +
и
 +
литографии
 +
Музыка
 +
содержание, выраженное посредством упорядоченных
 +
тонов или звуков в последовательности, в сочетании и во
 +
временных взаимоотношениях, чтобы создать композицию;
 +
музыка может быть записанной с помощью знаков (ноты),
 +
исполняемой либо записанной в аналоговом или цифровом
 +
форматах в виде вокальных, инструментальных или
 +
механических звуков, обладающих ритмом, мелодией или
 +
гармонией; примеры включают ноты, например, партитуры
 +
или партии, а также музыкальные звукозаписи, например,
 +
концерты, оперы и студийные записи
 +
Предмет
 +
содержание, выраженное посредством как природных
 +
образований, так и сделанных человеком или выполненных
 +
машиной артефактов; называемые также трехмерными
 +
структурами или реалиями, артефакты включают в себя
 +
скульптуру, модели, игры, монеты, игрушки, здания,
 +
 +
оборудование, одежду, предметы культуры и т.п.;
 +
природные образования – окаменелости и минералы,
 +
насекомые, биологические образцы на слайдах и т. п.;
 +
картографические объекты включают глобусы, модели
 +
рельефа и поперечные сечения, предназначенные для
 +
рассматривания со стороны в трехмерном виде, но не
 +
включают рельефные карты (см. изображение)
 +
Программа
 +
содержание, выраженное посредством инструкций в
 +
цифровой кодировке, предназначенных для обработки и
 +
выполнения
 +
компьютером;
 +
примеры
 +
включают
 +
операционные
 +
системы,
 +
прикладное
 +
программное
 +
обеспечение и т.п.
 +
Текст
 +
содержание, выраженное посредством записанных слов,
 +
символов или чисел; примеры включают книги (печатные и
 +
электронные), переписку, базы данных журналов и
 +
микрофильмированные газеты
 +
Устная речь
 +
содержание, выраженное посредством звука голоса
 +
говорящего человека; примеры включают аудиокниги,
 +
радиопередачи, звукозаписи устных рассказов, аудиозаписи
 +
пьес, записанные как в аналоговом, так и в цифровом
 +
формате
 +
Электронные
 +
содержание, выраженное посредством данных в цифровой
 +
данные
 +
кодировке, предназначенных для компьютерной обработки;
 +
примеры включают числовые данные, данные о природных
 +
явлениях и т. п., которые используются компьютерными
 +
программами для вычисления средних значений,
 +
взаимосвязей и т.п., или для построения моделей и т. п., но,
 +
как правило, не предназначенные для отображения в
 +
необработанном
 +
виде.
 +
Не
 +
включают
 +
цифровую
 +
музыкальную звукозапись (см. музыка), речь (см. устная
 +
речь), звуки (см. звуки), воспроизводимые компьютером
 +
изображения (см. изображение), текстовой материал (см.
 +
текст)
 +
Разные виды смешанное содержание, когда применимы три или более
 +
содержания
 +
терминов вида
 +
Другой
 +
вид этот термин приводится, если ни один из выше
 +
содержания
 +
перечисленных терминов не может быть применен к
 +
содержанию описываемого ресурса
 +
 +
===<span id="0.1.1"></span>0.1.1 Характеристика змісту===
 +
 +
Обязательный, если применим
 +
 +
<span id="0.1.1.1"></span>'''0.1.1.1''' Категория вида содержания может быть дополнена одной или
 +
несколькими подкатегориями характеристики содержания, которые
 +
применимы к описываемому ресурсу. Характеристики содержания уточняют
 +
тип, наличие или отсутствие движения, размерность и сенсорную природу
 +
описываемого ресурса.
 +
Используют термины из нижеприведенных списков либо их эквиваленты на
 +
языке и в графике, выбранных каталогизирующей организацией, и приводят
 +
столько терминов, сколько может быть применено, чтобы дополнить или
 +
уточнить соответствующую категорию вида содержания. Характеристики
 +
содержания добавляют, если возможны различные варианты для данного
 +
вида содержания, например, текст (визуальный) или текст (тактильный);
 +
изображение (неподвижное ; двухмерное) или изображение (неподвижное ;
 +
трехмерное).
 +
 +
====<span id="0.1.1.2"></span>0.1.1.2 Специфікація типу====
 +
 +
Записанный
 +
знаками
 +
содержание, выраженное через определенную
 +
систему знаков с художественными целями
 +
(например, ноты, обозначение танцевальных и
 +
сценических движений), предназначенное для
 +
зрительного восприятия
 +
содержание, выраженное в слышимой или видимой
 +
форме в определенное время и записанное в ресурсе;
 +
включает в себя записанное исполнение музыки или
 +
движения, компьютерную музыку и т. п.
 +
Исполняемый
 +
Картографический
 +
содержание, представляющее поверхность или часть
 +
поверхности Земли или другого небесного тела в
 +
любом масштабе; включает в себя карты, атласы,
 +
глобусы, модели рельефа и т.п.
 +
 +
====<span id="0.1.1.3"></span>0.1.1.3 Специфікація руху====
 +
 +
(используют только с видом содержания изображение)
 +
Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать наличие или
 +
отсутствие движения в изображении, являющемся содержанием ресурса.
 +
Движущееся
 +
Неподвижное
 +
 +
изобразительное содержание, которое воспринимается в
 +
движении,
 +
обычно
 +
посредством
 +
быстрой
 +
смены
 +
изображений
 +
изобразительное содержание, которое воспринимается как
 +
статическое
 +
 +
====<span id="0.1.1.4"></span>0.1.1.4 Специфікація розмірності====
 +
 +
(используют только с формой содержания изображение)
 +
Вид содержания изображение уточняется, чтобы показать количество
 +
пространственных измерений, в которых изображение, являющееся
 +
содержанием ресурса, предназначено для восприятия.
 +
Двухмерное
 +
изобразительное содержание, которое предназначено для
 +
восприятия в двух измерениях
 +
Трехмерное
 +
изобразительное содержание, которое предназначено для
 +
восприятия в трех измерениях
 +
 +
====<span id="0.1.1.5"></span>0.1.1.5 Сенсорна специфікація====
 +
 +
Этот атрибут обозначает орган чувств человека, с помощью которого
 +
содержание ресурса предназначено к восприятию при публикации.
 +
Визуальный
 +
Вкусовой
 +
Обонятельный
 +
Слуховой
 +
Тактильный
 +
 +
содержание, предназначенное для
 +
зрения
 +
содержание, предназначенное для
 +
вкуса
 +
содержание, предназначенное для
 +
обоняния
 +
содержание, предназначенное для
 +
слуха
 +
содержание, предназначенное для
 +
осязания
 +
 
==<span id="0.2"></span>0.2 Тип засобу ==
 
==<span id="0.2"></span>0.2 Тип засобу ==
 +
 +
Обязательный
 +
Категории типа средства отражают тип или типы носителя, использованного
 +
для передачи содержания ресурса. Категории, как правило, отражают формат
 +
хранения средства и размещения носителя в сочетании с типом
 +
воспроизводящего устройства, необходимого, чтобы просмотреть, проиграть,
 +
запустить, и т.п. содержание ресурса. Приводят термин или термины из
 +
нижеприведенного списка либо их эквиваленты на языке и в графике,
 +
выбранных каталогизирующей организацией. Для ресурсов со смешанными
 +
средствами, в которых нет преобладающей части ресурса (т.е. все части
 +
равно значимы или важны), записывают все термины, применимые к
 +
описываемому ресурсу. В исключительных случаях, для ресурсов со
 +
смешанными средствами, где применимы три или более средств, может быть
 +
дан термин разные средства. Для произведений со смешанными средствами,
 +
в которых одна часть ресурса преобладает, а другие типы средства
 +
рассматриваются как минимальные или случайные, типы средства, которые
 +
не преобладают, могут быть опущены.
 +
 +
Если для использования или восприятия ресурса не требуется
 +
воспроизводящего устройства, записывают термин непосредственный.
 +
 +
'''Терміни типу засобу'''
 +
 +
Термин типа средства Определение и область применения
 +
Аудио Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
звукопроигрывающих устройств
 +
средства, используемые для хранения записанного
 +
звука,
 +
предназначенные для использования с
 +
помощью воспроизводящих устройств, таких как
 +
проигрыватель, кассетный магнитофон, CD плеер,
 +
MP3 плеер или iPod; включают
 +
средства,
 +
используемые для хранения звука, записанного как
 +
в цифровом, так и аналоговом формате
 +
Видео Для ресурсов,
 +
воспроизводимых с помощью
 +
видеоплеера
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
неподвижного или движущегося изображения,
 +
предназначенные для использования с помощью
 +
воспроизводящих устройств, таких как кассетный
 +
видео плеер или DVD плеер. Включают средства,
 +
используемые для хранения изображений как в
 +
цифровом, так и в аналоговом формате
 +
Микроскопическое Для ресурсов,
 +
воспроизводимых с помощью
 +
микроскопа
 +
средства, используемые для хранения мелких
 +
объектов, предназначенные для использования с
 +
помощью устройств, таких как микроскоп, чтобы
 +
можно было увидеть детали, недоступные
 +
невооруженному глазу
 +
Микроформа Для ресурсов, воспроизводимых
 +
с помощью
 +
аппарата для чтения микроформ
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
уменьшенных
 +
изображений,
 +
не
 +
читаемых
 +
человеческим глазом и предназначенные для
 +
использования с помощью устройств, таких как
 +
аппарат для чтения микрофильмов или микрофиш;
 +
включают как прозрачные, так и непрозрачные
 +
микрографические средства
 +
 +
Непосредственное Для
 +
средств,
 +
которые
 +
воспроизводящего устройства
 +
Проекционное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
проектора
 +
средства,
 +
используемые
 +
для
 +
хранения
 +
неподвижного или движущегося изображений,
 +
предназначенные для использования с помощью
 +
проекционного
 +
оборудования,
 +
такого
 +
как
 +
кинопроектор, диапроектор или проекционный
 +
аппарат; включают средства, предназначенные для
 +
проецирования как двухмерных, так и трехмерных
 +
изображений
 +
Стереографическое Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
стереографического аппарата
 +
средства, используемые для хранения парных
 +
неподвижных изображений, предназначенные для
 +
использования с помощью устройств, таких как
 +
стереоскоп или стереографический аппарат для
 +
получения эффекта трехмерности
 +
Электронное Для ресурсов, воспроизводимых с помощью
 +
компьютера
 +
средства, используемые для хранения электронных
 +
файлов, предназначенные для использования с
 +
помощью компьютера; включают как средства
 +
удаленного доступа с файловых серверов (файл-
 +
серверов), так и средства прямого доступа, такие
 +
как компьютерные ленты и диски
 +
Разные средства Для ресурсов, состоящих из смешанных средств,
 +
где три или более типов средства применимы
 +
этот термин приводится, если ни один из выше
 +
перечисленных терминов не может быть применен
 +
к типу носителя и воспроизводящего устройства,
 +
необходимого для передачи, использования или
 +
восприятия содержания описываемого ресурса
 +
Другое средство
 +
Примеры
 +
Dataset : electronic
 +
Dataset (cartographic) : electronic
 +
Image (cartographic ; moving ; 2-dimensional) : video
 +
 +
Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated
 +
Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; visual) : projected
 +
Image (moving ; 2-dimensional) : projected
 +
Image (moving ; 3-dimensional) : video
 +
Image (still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated
 +
Image (still ; 2-dimensional ; visual). Movement (notated ; visual) : unmediated
 +
Image (still ; 2-dimensional ; visual) : projected
 +
Image (still ; 3-dimensional ; visual) : stereographic
 +
Movement (notated ; tactile) : unmediated
 +
Movement (notated ; visual) : unmediated
 +
Multiple content forms : multiple media
 +
Music (notated ; tactile) : unmediated
 +
Music (notated ; visual) : electronic
 +
Music (performed) : audio
 +
Object (cartographic ; tactile) : unmediated
 +
Object (cartographic ; visual) : unmediated
 +
Object (tactile) : unmediated
 +
Program : electronic
 +
Sounds : audio
 +
Spoken word : audio
 +
Text. Image (cartographic) : electronic
 +
Text (tactile) : unmediated
 +
Text (visual) : microform
 +
Text (visual) : unmediated + Text (visual) : microform
 +
 
=<span id="1"></span>1 Область заголовку і відомостей про відповідальність=
 
=<span id="1"></span>1 Область заголовку і відомостей про відповідальність=
 +
 +
Обязательная
 +
 +
'''Вступ'''
 +
 +
Область заглавия и сведений об ответственности включает основное
 +
заглавие, параллельные заглавия, сведения, относящиеся к заглавию и
 +
сведения об ответственности. Определения элементов приводятся в словаре.
 +
Более подробная информация – в начале каждого элемента области.
 +
 +
'''Зміст'''
 +
 +
1.1 Основное заглавие
 +
1.2 Параллельное заглавие
 +
1.3 Сведения, относящиеся к заглавию
 +
1.4 Сведения об ответственности
 +
 +
'''Приписувана пунктуація'''
 +
 +
A. О пунктуации, предшествующей областям описания, см. А.3.2.
 +
B. Каждому параллельному заглавию или другим параллельным сведениям
 +
предшествует пробел, знак равенства, пробел ( = ).
 +
C. Каждой группе сведений, относящихся к заглавию, предшествует пробел,
 +
двоеточие, пробел ( : ), если в ресурсе нет слова или фразы, связывающих
 +
вторую или последующую группу с предыдущей группой.
 +
D. Первым сведениям об ответственности, следующим за заглавием,
 +
предшествует пробел, косая черта, пробел ( / ).
 +
 +
E. Каждым последующим сведениям об ответственности предшествует
 +
пробел, точка с запятой, пробел ( ; ), если только не считается, что они
 +
составляют с предыдущими сведениями одну фразу.
 +
F. Заглавия отдельных произведений разных авторов, композиторов,
 +
художников и т. д., и заглавия анонимных классических произведений,
 +
включенных в ресурс, отделяют точкой и пробелом (. ).
 +
G. Заглавия отдельных произведений одного автора, композитора,
 +
художника и т. д., включенных в ресурс, отделяют пробелом, точкой с
 +
запятой, пробелом ( ; ).
 +
H. Если заглавие состоит из общего и зависимого заглавий, перед каждым
 +
обозначением зависимого заглавия, если оно есть, или каждым зависимым
 +
заглавием, следующим за общим заглавием, ставят точку, пробел (. ).
 +
I. Каждому зависимому заглавию, следующему за обозначением зависимого
 +
заглавия, предшествует запятая, пробел (, ).
 +
J. Обозначению зависимого заглавия или зависимому заглавию,
 +
следующему за сведениями, относящимися к заглавию, предшествует точка,
 +
пробел (. ).
 +
Примеры
 +
Основное заглавие
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к
 +
заглавию
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = Параллельное
 +
заглавие : параллельные сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию = параллельные
 +
сведения, относящиеся к заглавию
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности
 +
Основное заглавие
 +
ответственности
 +
=
 +
Параллельное
 +
заглавие
 +
/
 +
сведения
 +
об
 +
Основное заглавие = Параллельное заглавие = Параллельное заглавие /
 +
сведения об ответственности
 +
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию : сведения,
 +
относящиеся к заглавию / сведения от ответственности
 +
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности = параллельные
 +
сведения об ответственности
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности = Параллельное
 +
заглавие / параллельные сведения об ответственности
 +
Основное заглавие / сведения об ответственности ; вторые сведения об
 +
ответственности ; третьи сведения об ответственности
 +
Заглавие / сведения об ответственности. Заглавие / сведения об
 +
ответственности
 +
Заглавие ; Заглавие / сведения об ответственности
 +
Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию ; Заглавие : сведения,
 +
относящиеся к заглавию / сведения об ответственности
 +
Заглавие = Параллельное заглавие ; Заглавие = Параллельное заглавие /
 +
сведения об ответственности
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия, Зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Обозначение зависимого заглавия
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие = Параллельное общее заглавие.
 +
Параллельное зависимое заглавие
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие / сведения об ответственности
 +
Общее заглавие : сведения, относящиеся к заглавию.
 +
заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
Зависимое
 +
Общее заглавие. Зависимое заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
 +
/ сведения об ответственности = Параллельное общее заглавие.
 +
Параллельное зависимое заглавие : параллельные сведения,
 +
относящиеся к заглавию / параллельные сведения об
 +
ответственности
 +
 +
'''Приписуване джерело'''
 +
 +
Информацию, которая взята из ресурса, но не из предписанного источника,
 +
приводят в области 1 в квадратных скобках. Существуют также отдельные
 +
положения, которые ограничивают приведение в области 1 сведений,
 +
полученных из ресурса.
 +
Печатные текстовые и нотные ресурсы:
 +
Титульная страница или заменитель титульной страницы.
 +
Все остальные ресурсы:
 +
Сам ресурс, контейнер, документация, другой сопроводительный материал.
 +
 
==<span id="1.1"></span>1.1 Основний заголовок==  
 
==<span id="1.1"></span>1.1 Основний заголовок==  
==<span id="1.2"></span>1.2 Паралельний заголовок==  
+
 
==<span id="1.3"></span>1.3 Відомості щодо назви ==
+
Обязательный, если присутствуют данные
 +
 
 +
<span id="1.1.1"></span>'''1.1.1''' Основное заглавие является первым элементом области, даже если в
 +
предпочтительном источнике информации ему предшествуют сведения об
 +
ответственности, сведения об издании, сведения о серии, сведения о
 +
публикации/распространении, дата, цена или другие сведения, которые не
 +
являются основным заглавием.
 +
 
 +
<span id="1.1.2"></span>'''1.1.2''' Имя файла электронного ресурса не приводят в качестве основного
 +
заглавия, если только это не единственное название, указанное как внутри
 +
файла так и снаружи на ресурсе, на контейнере, в документации или другом
 +
сопроводительном материале.
 +
 
 +
===<span id="1.1.3"></span>1.1.3 Форми основного заголовка===
 +
 
 +
<span id="1.1.3.1"></span>'''1.1.3.1''' Основное заглавие может представлять собой один термин или
 +
термины, обозначающие тип произведения, или его интеллектуальное или
 +
художественное содержание, или обобщающий термин или термины
 +
(типовое заглавие).
 +
Примеры
 +
Proceedings
 +
Plays
 +
Collected works
 +
Journal
 +
Textes et documents
 +
Concerto
 +
Drawings
 +
Survey data
 +
Software
 +
Graphics
 +
会议文集
 +
 
 +
<span id="1.1.3.2"></span>'''1.1.3.2''' Основное заглавие может состоять только из имени лица или
 +
наименования организации, когда предпочтительный источник информации
 +
не содержит другого заглавия, кроме этого.
 +
Примеры
 +
Sophocles
 +
The British Museum
 +
Kongress geografa Jugoslavije, Rijeka–Pual Gorica, 3-8.X 1949
 +
Museum diluvianum quod possidet Joh. Jacobus Scheuchzer
 +
Arthur Sullivan
 +
The Beatles
 +
Michigan Institute on the Teaching of Librarianship
 +
Dian Fossey
 +
International Summer School on Computational and Mathematical Linguistics
 +
徐悲鸿
 +
三郞 梅原
 +
김수근
 +
 
 +
<span id="1.1.3.3"></span>'''1.1.3.3''' Основное заглавие может представлять собой или включать в себя
 +
инициальную аббревиатуру, акроним или логотип.
 +
ISBD(M)
 +
IFLA journal
 +
Collection CAP
 +
MM 51
 +
BASIC
 +
P.M.S.
 +
Полную форму, если она присутствует в предпочтительном источнике
 +
информации, но не выбрана в качестве основного заглавия, приводят как
 +
сведения, относящиеся к заглавию (см. 1.3.3), или как сведения об
 +
ответственности. Если полная форма присутствует не в предписанном
 +
предпочтительном источнике информации, она может быть дана в области 7
 +
(см. 7.1.1.3).
 +
 
 +
<span id="1.1.3.4"></span>'''1.1.3.4''' Альтернативное заглавие является частью основного заглавия.
 +
Предписанной пунктуации до или после соединительного слова не
 +
существует. Вопрос о пунктуации заглавий, включающих альтернативное
 +
заглавие, решает учреждение, в котором составляется запись.
 +
Примеры
 +
Eric, or, Little by little
 +
"Le tiers des étoiles" ou On ne sait pas quel ange
 +
Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie
 +
Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao
 +
袖珍神学, 或, 简明基督教词典
 +
ジュリエット物語, あるいは, 悪徳の栄え
 +
아라비안나이트, 일명,
 +
Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et difficultates
 +
librorum quatuor institutionum juris; ...
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
 
 +
<span id="1.1.3.5"></span>'''1.1.3.5''' Основное заглавие может включать цифры или отдельные буквы.
 +
Примеры
 +
Analytic theory of continued fractions II
 +
Knox County, Kentucky, marriage book BB & C
 +
Knitting I
 +
Knitting II
 +
International map of the world 1:1 000 000
 +
Royalists and Puritans, 1635–1660
 +
World 1:5 000 000 series 1106
 +
Le 01
 +
37 design and environment projects
 +
L und E
 +
Dossiers CH+6
 +
In Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae I. & II. cap. Libri xxx. Commenta-
 +
rius
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien, begrief-
 +
fen im 2.3. und 4. Cap. Johannis. ...
 +
Ред. коммент.: Старопечатный монографический ресурс.
 +
LXX. disputationes theologicæ; ...
 +
中国国界线画法标准样图(1:400万)
 +
900句开口篇
 +
한글 dBASE III plus 1.1H
 +
Для многочастных монографических ресурсов:
 +
Если нумерация части многочастного
 +
монографического ресурса является неотъемлемой частью
 +
основного заглавия, номер последней части приводится через
 +
дефис после номера первой части в квадратных скобках.
 +
Пример
 +
Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio
 +
Для нотных ресурсов и звукозаписей:
 +
Если заглавие состоит из типа сочинения и одного
 +
или нескольких сведений о тональности, нумерации, дате
 +
сочинения и средстве исполнения, то наименование типа
 +
сочинения вместе с этими сведениями о тональности, нумерации,
 +
дате сочинения и средстве исполнения считается основным
 +
заглавием. (Наименование типа композиции – это наименование
 +
формы, наименование жанра, или обобщающий термин, часто
 +
используемый разными композиторами (например, каприччио,
 +
концерт, интермеццо, Magnificat, месса, movement, muziek,
 +
ноктюрн, реквием, сюита, Stück, symphony, Te Deum, trio sonata).
 +
Другие заглавия (в том числе и те, которые состоят из подобных
 +
терминов, но вместе с дополняющим словом или словами,
 +
например, камерный концерт, Konzertstück, маленькая сюита),
 +
считаются тематическими. Сведения о тональности, нумерации,
 +
дате сочинения и средстве исполнения при тематическом
 +
заглавии считаются сведениями, относящимися к заглавию.
 +
Примеры
 +
String quintet no. 1, A major, op. 18
 +
Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur
 +
Sinfonia 1 (1970)
 +
Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon
 +
Scherzo for two pianos, four hands
 +
降B 大调第一弦乐五重奏,作品第K174号
 +
 
 +
<span id="1.1.3.6"></span>'''1.1.3.6''' Основное заглавие может включать сведения об ответственности,
 +
имя издателя или детали, относящиеся к другим элементам описания
 +
(например, к сведениям об издании), если эта информация является
 +
грамматически неотъемлемой частью заглавия.
 +
Примеры
 +
Marlowe's plays
 +
Revai Nagy lexicona
 +
Report of the Expert Group on Special Care for Babies
 +
Lettres inédites d'Anatole France à Paul Grunebaum-Ballin
 +
Pocket volume of selections from the poetical works of Robert Browning
 +
The post-humous works of Robert Hooke
 +
Cinema-Ed Bureau films for the year
 +
University of California publications in Classical archaeology
 +
Willing’s press guide
 +
La route Shell
 +
Mundy's map of the twin cities Edmonton & Strathcona
 +
Charles Aznavour présente ses plus grands succès
 +
The Penguin book of Italian madrigals
 +
The vocal score and libretto of The merry widow
 +
The Esso student's business game
 +
Adventure games of Derek Tyne
 +
Galaxy Inc.'s guide to spreadsheets
 +
Joe Lynn's payroll system
 +
Bruce Mitchell on dimensional analysis
 +
The compact edition of the Oxford English dictionary
 +
朗文常用英文词根词典
 +
鲁迅全集
 +
Для движущихся изображений:
 +
Даже если титры грамматически связаны с заглавием, заглавные
 +
титры, представляющие исполнителя, режиссера, продюсера,
 +
компанию-представителя и т. д., идущие до или после заглавия,
 +
не считают частью основного заглавия.
 +
Примеры
 +
Star wars
 +
Ред. коммент.: На заглавном кадре: Twentieth Century Fox
 +
presents Star wars.
 +
Thief
 +
Ред. коммент.: На заглавном кадре: Thief, with James Caan
 +
 
 +
====<span id="1.1.3.7"></span>1.1.3.7 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Основное заглавие может состоять из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
с обозначением зависимого заглавия или без него.
 +
Примеры
 +
Internationale Quartär-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk
 +
Crecer como hijos de Dios. Libro del catequista
 +
Nueva enciclopedia Larousse. Suplemento
 +
 
 +
===<span id="1.1.4"></span>1.1.4 Вибір основного заголовка===
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.1"></span>1.1.4.1 Ресурс з одним приписуваним джерелом інформації====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.1.1"></span>'''1.1.4.1.1'''
 +
 
 +
Если в предпочтительном источнике информации присутствуют
 +
два или более заглавий на одном языке и/или в одной графике, основное
 +
заглавие выбирают на основе полиграфического оформления заглавий в
 +
предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в
 +
полиграфическом оформлении, на основе последовательности заглавий в
 +
предпочтительном источнике информации. Если полиграфическое
 +
оформление или последовательность заглавий не позволяют сделать чёткий
 +
выбор, выбирают самое полное заглавие.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
В качестве основного заглавия выбирают первое заглавие,
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Когда заглавие присутствует в полной форме и в форме
 +
инициальной аббревиатуры или акронима, в качестве основного
 +
заглавия выбирают полную форму, а инициальную аббревиатуру
 +
или акроним дают в описании как сведения, относящиеся к
 +
заглавию (см. 1.3.3.1).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.1.2"></span>'''1.1.4.1.2'''
 +
 
 +
Когда заглавия на разных языках или в разных графиках (т. е.
 +
параллельные заглавия, см. 1.2), основным заглавием является заглавие на
 +
языке и в графике содержания основной части ресурса.
 +
Если этот критерий нельзя применить, то основное заглавие выбирают на
 +
основе полиграфического оформления заглавий в предпочтительном
 +
источнике информации, или, если нет различий в полиграфическом
 +
оформлении, на основе последовательности заглавий в предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.2"></span>1.1.4.2 Ресурси з більш ніж одним переважним джерелом інформації====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.2.1"></span>'''1.1.4.2.1'''
 +
 
 +
Когда ресурс имеет более одного предпочтительного источника
 +
информации, как в случае с ресурсом на нескольких языках или в нескольких
 +
графиках с предпочтительным источником информации на каждом языке или
 +
в каждой графике, основное заглавие берется из предпочтительного
 +
источника информации на языке и в графике содержания основной части
 +
ресурса.
 +
 
 +
<span id="1.1.4.2.2"></span>'''1.1.4.2.2'''
 +
 
 +
Когда этот критерий нельзя применить (из-за того, что-либо
 +
ресурс не имеет языка, либо содержание равно представлено на двух или
 +
более языках, либо в двух или более графиках), основное заглавие выбирают:
 +
Для печатных ресурсов или ресурсов, обладающих
 +
свойствами печатной книги (включая микрорепродукции):
 +
с основной (правой) титульной страницы разворотного
 +
титульного листа или с первой из нескольких основных
 +
титульных страниц.
 +
В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или
 +
книги «спина к спине»), где текст и/или предпочтительные
 +
источники информации на двух языках и/или в двух графиках
 +
представлены на самостоятельных титульных страницах,
 +
имеющих равный статус, т.к. каждая расположена в «начале»
 +
книги относительно одной из обложек, выбор основного заглавия
 +
остается на усмотрение учреждения, в котором составляется
 +
запись. Заглавие, которое не выбрали в качестве основного,
 +
приводят как параллельное заглавие (см. 1.2.3). Пояснительное
 +
примечание о формате может быть дано в области 7.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
с основной (правой) титульной страницы разворотного
 +
титульного листа или с первой из нескольких основных
 +
титульных страниц, если только не очевидно, что первую следует
 +
считать недействительной. Наборная титульная страница
 +
предпочтительнее гравированной титульной страницы.
 +
 
 +
Для картографических ресурсов, мультимедийных ресурсов,
 +
звукозаписей, видеозаписей, неподвижных и движущихся
 +
изображений и
 +
электронных ресурсов:
 +
из первого из нескольких последовательно представленных
 +
источников информации.
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.3"></span>1.1.4.3 Ресурси з двома або більше творами із загальним заголовком====
 +
 
 +
Когда ресурс включает два или более отдельных произведений и содержит
 +
как общее заглавие сборника, так и заглавия отдельных произведений в
 +
предписанном источнике информации, в качестве основного заглавия
 +
выбирают общее заглавие сборника. Заглавия отдельных произведений могут
 +
быть даны в области 7 (см 7.7.2).
 +
Примеры
 +
Three notable stories
 +
Примеч.: Содержание: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not
 +
to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Основное заглавие может включать заглавия отдельных
 +
произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть
 +
даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии
 +
обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Примеры
 +
The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs
 +
...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I,
 +
The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III
 +
The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как:
 +
Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex
 +
или
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et
 +
culex; / ...
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.4"></span>1.1.4.4 Ресурси з двома або більше творами без загального заголовка====
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Если в ресурсе без общего заглавия, одно произведение составляет
 +
преобладающую часть ресурса, то его заглавие считают основным заглавием,
 +
а заглавия остальных произведений дают в области 7 (см. 7.7.1).
 +
Если ни одно произведение не преобладает в ресурсе, то все заглавия
 +
приводятся в области 1 (см. 1.1.5.2).
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.5"></span>1.1.4.5 Ресурси без заголовка====
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Основное заглавие может включать заглавия отдельных
 +
произведений, или заглавия отдельных произведений могут быть
 +
даны в области 7, при этом их пропуск в основном заглавии
 +
обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Примеры
 +
The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs
 +
...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как: I,
 +
The good housewife's coat of arms. II. The spinning-wheel's glory. III
 +
The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
 +
Примеч.: Содержание перечислено на титульной странице как:
 +
Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex
 +
или
 +
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et
 +
culex; / ...
 +
 
 +
[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New Bruns-
 +
wick, Canada]
 +
[Coast of Maine from Rockland Harbor to Penmaquid Point]
 +
[Carte de la lune]
 +
[北陵志略]
 +
[
 +
記]
 +
Если у ресурса нет заглавия, но есть какой-либо текст, как на некоторых
 +
постерах, плакатах, таблицах и т.п., этот текст рассматривается как основное
 +
заглавие (см. 1.1.5.4).
 +
 
 +
====<span id="1.1.4.6"></span>1.1.4.6 Ресурси, що є частиною іншого ресурсу або додатком до іншого ресурсу====
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.1"></span>'''1.1.4.6.1''' Когда раздел, приложение, часть и т. д. имеют заглавие или
 +
обозначение, которого недостаточно, чтобы идентифицировать их без
 +
общего заглавия, то основное заглавие ресурса состоит из общего заглавия,
 +
обозначения зависимого заглавия и/или зависимого заглавия (т. е. общее
 +
заглавие, обозначение раздела и/или частное заглавие; заглавие основного
 +
ресурса и/или типовое заглавие приложения или вкладыша; заглавие
 +
основной серии, обозначение подсерии и/или типовое заглавие подсерии;
 +
заглавие многочастного монографического ресурса и типовое заглавие
 +
описываемой части и т. д.). Общее заглавие может также быть приведено в
 +
области 6.
 +
Примеры
 +
Advanced calculus. Student handbook
 +
Histoire du peuple anglais au XIXe siècle. Epilogue
 +
Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh series.
 +
Sheet 145, Banbury
 +
Italian secular song, 1606-1636. Florence
 +
The German pre-classics. Series A, George Philipp Telemann
 +
Mix and match games. Module 1, Letters
 +
IEE proceedings. A
 +
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
 +
Geographical abstracts. C, Economic geography
 +
Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions
 +
Art of advocacy. Structured settlements
 +
OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics
 +
Ports et mouillages des Iles Féroé (Faerøerne). Partie nord
 +
 
 +
采矿设计师手册. 4, 矿山机械卷
 +
企业管理基础. 教师手册
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
При описании приложения или вкладыша с зависимым заглавием
 +
заглавие основного продолжающегося ресурса дают также в
 +
области 7 (см. 7.2.4.5).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.2"></span>'''1.1.4.6.2''' Когда приложение, вкладыш, часть и т. д. многочастного
 +
монографического ресурса могут быть идентифицированы без общего
 +
заглавия, то основным заглавием является индивидуальное заглавие
 +
приложения, вкладыша, части и т. д. Общее заглавие приводят в области 6.
 +
Примеры
 +
Mining and minerals
 +
В области 6: (The law of South Africa ; vol. 18)
 +
Bathymétrie de la terminaison sud de l'arc insulaire des Nouvelles-Hébrides
 +
В области 6: (Contribution à l'étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique ;
 +
H.V. III-1)
 +
Ernani
 +
В области 6: (The works of Giuseppe Verdi. Series I, Operas = Le opere di
 +
Giuseppe Verdi. Sezione I, Opere teatrali ; vol. 5)
 +
Art music from the Far East
 +
В области 6: (Musical sources)
 +
U.S. grain sales and shipments
 +
В области 6: (GSR agricultural surveys)
 +
社会科学ジャーナル
 +
В области 6: (国際基督教大学学報 ; 2B)
 +
Aix-en-Provence
 +
В области 6: (Série orange : carte topographique de la France à 1:50 000 ;
 +
3244)
 +
 
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Когда приложения и вкладыши описаны под самостоятельным
 +
заглавием, общее заглавие дают в области 7 (см. 7.2.4.5).
 +
 
 +
<span id="1.1.4.6.3"></span>'''1.1.4.6.3''' Когда общее заглавие или заглавие основного ресурса входит в
 +
заглавие приложения, части и т. д., основное заглавие – это единое
 +
выражение, включающее оба заглавия.
 +
Примеры
 +
Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum
 +
Geological basis for Vegetation of Southwest Africa
 +
Ред. коммент.: Vegetation of Southwest Africa – заглавие главного
 +
ресурса.
 +
Superfluous hair, from Mail order madrigals
 +
More graphics for Imagine that!
 +
Der ander Theil deß Formularij, zum Tractat von Commissarien vnd Com-
 +
missionen Camerae Imperialis gehörig, in sechs Bücher abgetheilt
 +
 
 +
===<span id="1.1.5"></span>1.1.5 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.1.5.1"></span>'''1.1.5.1''' Текст основного заглавия приводят дословно в соответствии с
 +
предпочтительным источником информации, но прописные буквы или
 +
пунктуацию воспроизводить не обязательно (см. также А.7).
 +
Примеры
 +
Elements of mineralogy
 +
A view of Sir Isaac Newton's philosophy
 +
Abstract of an Act of Parliament, 27 George 2d, 1754.
 +
To the inhabitants of London and its environs. Awake! Arise! or be forever
 +
fall'n!
 +
Varias antiguidades de Portugal
 +
By the King, a proclamation for a general fast
 +
Nouvelle carte des pays du Marché commun
 +
La Camargue
 +
Carte de pollution des eaux superficielles de Languedoc-Roussillon par les
 +
détergents anioniques
 +
A new and exact map of the Dominions of the King of Great Britain on ye
 +
continent of North America
 +
一般动力学(动力学、振动与控制)最新进展
 +
 
 +
Ред. коммент.: Заглавие в источнике:
 +
一般动力学[振动与控制、动力学]最新进展
 +
В исключительных случаях часть сведений очень длинного основного
 +
заглавия может быть пропущена в середине или в конце, если это не меняет
 +
его смысл, не теряется существенная информация и не нарушается
 +
грамматическая связь. При пропуске части основного заглавия никогда не
 +
опускают первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль). Пропуски
 +
обозначают многоточием.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Информацию, относящиюся к заглавию и расположенную в
 +
предпочтительном источнике информации перед заглавием, под
 +
которым, как правило, данное произведение идентифицируется,
 +
включают в основное заглавие в описании без инверсии, даже
 +
если она, согласно полиграфическому оформлению, носит
 +
вспомогательный характер.
 +
Примеры
 +
Quę contineant duodecim ęneidos libri ... P Virgilij
 +
Maronis
 +
Herafter foloweth a litel boke called Colyn Clonte
 +
Почтительные обращения, девизы, объявления (а также
 +
эпиграммы и посвящения) не включают в основное заглавие,
 +
если только они не являются единственным заглавием или не
 +
выглядят как часть основного заглавия в соответствии с
 +
полиграфическим оформлением или по смыслу.
 +
Пример
 +
Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache
 +
Ред. коммент.: Перед заглавием обращение A.M.A.D.
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
При приведении основного заглавия явные типографские
 +
опечатки исправляют, а заглавие в том виде, в каком оно
 +
присутствует в предпочтительном источнике информации в
 +
выпуске, по которому описывается продолжающийся ресурс,
 +
дают в примечании. В случае сомнения в правильности
 +
написания слова или слов, их приводят в том виде, как в ресурсе.
 +
Примеры
 +
 
 +
Housing starts
 +
Примеч.: Заглавие vol. 1, no. 1 предстаёт как: Housing sarts
 +
но
 +
Lakeland libarian [sic]
 +
Ред. коммент.: Заглавие предстаёт как Lakeland lib*arian
 +
Если заглавие включает дату, имя, число и т. д., которые
 +
варьируются от выпуска или части к выпуску или части или от
 +
итерации к итерации, эту дату, имя, число и т. д. опускают.
 +
Данный пропуск обозначают многоточием, за исключением
 +
случаев, когда данные находятся в начале заглавия.
 +
Примеры
 +
Report on the ... Conference on Development Objectives
 +
and Strategy
 +
La sidérurgie française en ...
 +
IFLA CD ...
 +
Ред. коммент.: На диске: IFLA CD 2001.
 +
Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day
 +
Ред. коммент.: На тит. странице: Frommer’s Washing-
 +
ton, D.C., on $35 a day.
 +
The annual report of Governor ...
 +
Ред. коммент.: На тит. странице: The annual report of
 +
Governor Rhodes. Имя губернатора меняется по
 +
истечении срока полномочий.
 +
Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Ge-
 +
fässchirurgie
 +
Ред. коммент.: На титульной странице: 2. Tagungsbe-
 +
richt der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirur-
 +
gie.
 +
Для сериальных ресурсов:
 +
Если основное заглавие включает сведения, в которых
 +
упоминается о более раннем заглавии, или о заглавии
 +
поглощенного издания и т. д., то, независимо от того, связаны ли
 +
они грамматически с остальной частью заглавия или нет, эти
 +
сведения не приводят как часть заглавия. Многоточие не ставят.
 +
Связь с другими ресурсами указывается в области 7 (см. 7.2.4).
 +
 
 +
Примеры
 +
The serpentine muse
 +
но не
 +
The serpentine muse, incorporating the ASH
 +
newsletter
 +
Примеч.: Поглотил: The ASH newsletter
 +
International gas report
 +
но не
 +
report
 +
International gas report, including World gas
 +
Примеч.: Поглотил: World gas report
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.2"></span>1.1.5.2 Ресурси без загального заголовка====
 +
 
 +
Когда ресурс включает два или более произведений без общего заглавия,
 +
заглавия отдельных произведений дают в порядке, соответствующем
 +
полиграфическому оформлению заглавий в предпочтительном источнике или
 +
источниках информации, или, если нет различий в полиграфическом
 +
оформлении, согласно последовательности заглавий в предпочтительном
 +
источнике или источниках информации. Сведения об издании, относящиеся к
 +
отдельным заглавиям, приводят вместе с заглавиями.
 +
Связующее слово или фразу между заглавиями произведений одного автора,
 +
если оно есть в предпочтительном источнике информации, приводят. (Для
 +
произведений различных авторов см. 1.4.5.11.2.)
 +
Если количество отдельных произведений слишком велико, в описании
 +
могут быть даны первые три заглавия со знаком пропуска (многоточием)
 +
после них. Полное содержание может быть дано в области 7.
 +
Примеры
 +
The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The mourning
 +
bride
 +
Flash and filigree ; and, The magic Christian
 +
La petite hutte ; suivi de, Lorsque l'enfant paraît
 +
Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien
 +
Meditation op. 90 ; Klänge der Stille op. 91
 +
Infancy ; Childhood
 +
Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal communication ...
 +
初吻 ; 绿化树 ; 男人的一半是女人
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Заглавия отдельных произведений приводят в том же порядке, в
 +
каком они указаны на титульной странице. Если помимо
 +
произведений, указанных на титульной странице, в ресурсе
 +
присутствуют дополнительные произведения, заглавия этих
 +
произведений записывают в области 7.
 +
Примеры
 +
The floures of philosophie ; with The pleasures of poetrie
 +
annexed vnto them ...
 +
The serving-man become a queen. Jockey of the green. The
 +
lass of Richmond Hill
 +
The humble petition of a beautiful young lady. The Rvnd.
 +
Dr B = rk --- y's answer to the young ladies petition
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.3"></span>1.1.5.3 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
 
 +
=====<span id="1.1.5.3.1"></span>1.1.5.3.1 Залежні заголовки як частина основного заголовка=====
 +
 
 +
Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия, в
 +
качестве первого элемента приводят общее заглавие, за которым следует
 +
обозначение зависимого заглавия или само зависимое заглавие, или и то, и
 +
другое. Зависимое заглавие следует сразу за общим заглавием. Зависимое
 +
заглавие, присутствующее в ресурсе, но не в предпочтительном источнике
 +
информации, дают в квадратных скобках.
 +
Примеры
 +
Acta biologica. Protozoa
 +
Études et documents. Série C
 +
Journal of polymer sciences. Part A, General paper
 +
Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Estetică
 +
Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie 3 a ,
 +
Varia
 +
Dansk periodicafortegnelse. Supplement
 +
La lettre du maire. Textes et documents
 +
The Baker Street journal. Christmas annual
 +
Collection Armand Colin. Section de philosophie
 +
Studia religiosa Helvetica. Series altera
 +
 
 +
Les sources inédites de l’histoire du Maroc de 1530 à 1845. Prèmiere série,
 +
Dynastie Saadienne
 +
Encyclopedia of archaeology. Part 2, History and discoveries
 +
 
 +
=====<span id="1.1.5.3.2"></span>1.1.5.3.2 Позначення серії як частини нумерації=====
 +
 
 +
В сериальных ресурсах любой номер или другую информацию, относящуюся
 +
к хронологическому обозначению, не приводят в качестве зависимого
 +
заглавия. Эти сведения приводят в области 3 (см. 3.3.7).
 +
Примеры
 +
Nuovo archivio veneto
 +
В области 3: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)-ser. 3, v.
 +
42 (1921)
 +
Ред. коммент.: Заглавие не приводится как Nuovo archivio veneto. Ser. 2, или
 +
Nuovo archivio Veneto. Ser. 3.
 +
 
 +
====<span id="1.1.5.4"></span>1.1.5.4 Візуальний текст без заголовку====
 +
 
 +
Когда ресурс имеет визуальный текст, но не имеет заглавия (как в случае с
 +
некоторыми листовками, плакатами, учебными таблицами и т. д.), этот текст
 +
приводят в качестве основного заглавия либо полностью, либо в
 +
сокращенной форме.
 +
Пропуск целых фраз или предложений не отмечается; пропуск внутри фраз,
 +
предложений или слов отмечается многоточием.
 +
Порядок сведений при их приведении определяется в соответствии с
 +
полиграфическим оформлением и расположением сведений в ресурсе.
 +
Сохраняются важные элементы содержания текста, такие как названия
 +
продукции или наименования организаций, а также названия мест и дат
 +
событий.
 +
Дополнительная информация об этих или других аспектах содержания может
 +
быть дана в области 7.
 +
Пунктуация остается на усмотрение учреждения, в котором составляется
 +
запись, но следует избегать комбинаций символов и пробелов, имеющих
 +
специальное значение в описаниях ISBD.
 +
Примеры
 +
Emprunt national 1920 - Souscrivez - Banque de Paris et des Pays-Bas
 +
Tales of wonder, no. 3 - The horror in the telescope, by Edmond Hamilton
 +
Примеч.: Текст приведён из увеличенной репродукции обложки журнала
 +
'Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...'
 +
 
 +
Примеч.: Сокращенное заглавие перед текстом
 +
Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut
 +
I am a jolly huntsman| My voice is shrill and clear
 +
Примеч.: В качестве заглавия приведены начальные строки
 +
стихотворения
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Пропуск или сокращение части сведений отмечают многоточием.
 +
Порядок
 +
сведений
 +
при
 +
приведении
 +
зависит
 +
от
 +
последовательности информации в ресурсе.
 +
 
 +
===<span id="1.1.6"></span>1.1.6 Зміни в основному заголовку===
 +
Изменения в основном заглавии могут привести к созданию нового описания
 +
или примечания (см. А.2.6, 7.1.1.4).
 +
 
 +
==<span id="1.2"></span>1.2 Паралельний заголовок==
 +
 
 +
<span id="1.2.1"></span>'''1.2.1''' Параллельное заглавие – это заглавие на другом языке или в другой
 +
графике, чем основное заглавие, и представленное в предпочтительном
 +
источнике или источниках информации как эквивалент основного заглавия.
 +
Заглавие на другом языке, которое грамматически связано с другой частью
 +
описания, не считается параллельным заглавием.
 +
Ресурс может иметь одно параллельное заглавие или несколько.
 +
Параллельное заглавие может принимать такие же разнообразные формы,
 +
как основное заглавие (см. 1.1.3).
 +
 
 +
<span id="1.2.2"></span>'''1.2.2''' Если в предпочтительном источнике информации есть заглавия
 +
на более чем одном языке и/или в более чем одной графике, то заглавия,
 +
которые не были выбраны в качестве основного заглавия (см. 1.1.4.1.2,
 +
1.1.4.2), могут быть приведены как параллельные заглавия. Параллельные
 +
заглавия включают в описание, когда это необходимо для идентификации
 +
или считается важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
Album for the young = Album für die Jugend
 +
Herfra til evigheden = From here to eternity
 +
Beyond horizons = Allende los horizontes
 +
세계를 간다 = Video world tour guide
 +
 
 +
<span id="1.2.3"></span>'''1.2.3''' В случае ресурса с двойным входом (книги-перевертыша или книги
 +
«спина к спине»), когда текст и титульные страницы представлены на двух
 +
разных языках и/или в двух разных графиках на двух самостоятельных
 +
страницах с равным статусом (см. 1.1.4.2.2), заглавие, которое не выбрали в
 +
качестве основного, дают как параллельное заглавие. Источник, из которого
 +
приведено основное заглавие, указывается в области 7.
 +
 
 +
<span id="1.2.4"></span>'''1.2.4''' Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия,
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации и
 +
грамматически не связанное с другими элементами описания (например,
 +
альтернативное заглавие (см. 1.1.3.4); со сведениями, относящимися к
 +
заглавию (см. 1.3.1); сведениями об ответственности (см. 1.4.3.4); сведениями
 +
об издании (см. обл. 2)), может рассматриваться как параллельное заглавие.
 +
Примеры
 +
Loser wins = Les séquestrés d'Altona.
 +
Tétralogie = Der Ring des Nibelungen
 +
Alęxandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis ęlenchos commentaria =
 +
Аλεξάνδρυ ̀Аφροδισίεως άποσημειόσεις εις τους σοφιστικὸυς έλέγχους
 +
Заглавие оригинала на языке, отличном от языка основного заглавия, не
 +
присутствующее в предпочтительном источнике информации, может быть
 +
дано в области 7 (см. 7.2.4.1).
 +
Для заглавия оригинала на языке основного заглавия см. 1.3.1.
 +
 
 +
===<span id="1.2.5"></span>1.2.5 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.2.5.1"></span>'''1.2.5.1''' Если параллельное заглавие приводят, то его приводят дословно, но
 +
прописные буквы и пунктуацию воспроизводить не обязательно. Если
 +
сведения об ответственности, сведения, относящиеся к заглавию, сведения о
 +
публикации, производстве, распространении и т.п. могут быть
 +
грамматически связаны с параллельным заглавием, их следует приводить как
 +
часть параллельного заглавия.
 +
Примеры
 +
Breathless = A bout de souffle
 +
Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites
 +
French colonies in America = Colonies françaises d'Amérique
 +
History of the French language = Histoire de la langue française
 +
В исключительных случаях параллельное заглавие может быть сокращено.
 +
Пропуски обозначаются многоточием. При сокращении длинных
 +
параллельных заглавий, пропуске дат, чисел и т. д. и приведении в записи
 +
очевидных типографских ошибок соблюдают инструкции из п. 1.1.5.1.
 +
 
 +
<span id="1.2.5.2"></span>'''1.2.5.2''' Когда предпочтительный источник информации содержит более
 +
одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то приводят в
 +
порядке, соответствующем полиграфическому оформлению сведений; или,
 +
если нет различий в полиграфическом оформлении – в порядке
 +
расположения сведений.
 +
Примеры
 +
Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quarterly review
 +
Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire fi-
 +
nancier suisse = Annuario finanziario svizzero
 +
Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage of Figaro
 +
Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke
 +
Quattro concerti per l'organo ed altri stromenti = Vier Orgelkonzerte = Four
 +
organ concertos = Quatre concertos pour orgue
 +
Snow White and Red Rose = Blancanieves y Rosaroja = Schneewittchen und
 +
Rosenroth
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит более
 +
одного параллельного заглавия, данные заглавия, если дают, то
 +
приводят в том же порядке, что и в предписанном источнике
 +
информации. Любую другую информацию, относящуюся к
 +
области заглавия и сведений об ответственности, стоящую между
 +
основным и параллельным заглавием или между параллельными
 +
заглавиями, приводят в том же порядке, что и в источнике
 +
информации с соответствующей предписанной пунктуацией.
 +
Пример
 +
Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est Omni-
 +
um fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura et
 +
nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum titulorum juxta
 +
atq[ue] vocabulorum indice = Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen,
 +
Das ist Aller Vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen
 +
Vorbildung und Lateinische, Deutsche und Vngarische Be-
 +
namung : sampt einem Tittel- und Wörter-Register = A' Látható világ
 +
háromféle nyelven, az-az Minden derekassab ez világon lévő dolgok-
 +
nak és az életben való cselekedeteknek le- ábrázolása és Deák, Német
 +
és Magyar megnevezése : A' fellyül való irásoknak és szóknak
 +
laystromával
 +
 
 +
<span id="1.2.5.3"></span>'''1.2.5.3''' Параллельные заглавия, присутствующие в источниках информации,
 +
которые не были выбраны в качестве предпочтительных, могут быть даны в
 +
области 1 в квадратных скобках или в области 7. Параллельные заглавия,
 +
присутствующие в другом месте ресурса, могут быть даны только в
 +
области 7.
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.4"></span>1.2.5.4 Ресурси без загального заголовка====
 +
Если ресурс, состоящий из двух или более произведений, не имеет общего
 +
заглавия (см. 1.1.5.2), и если некоторые из отдельных произведений имеют
 +
параллельное заглавие или заглавия, то каждое параллельное заглавие, если
 +
его приводят, то после того заглавия, к которому оно относится.
 +
Примеры
 +
The enticing products of France = Les produits séduisants de la France ;
 +
Grape harvesting in Languedoc = La vendange en Languedoc
 +
Du er ikke alene = You are not alone ; Opname = In for treatment
 +
Sur le mariage = Über die Ehe ; Lessing ; Freud et la pensée moderne = Freud
 +
in der modernen Geistesgeschichte ; Mon temps = Meine Zeit
 +
De l’autre côté du miroir et de ce que Alice y trouva = Through the looking
 +
glass and what Alice found there ; La chasse au Snark = The hunting of
 +
the Snark
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если ресурс состоит из двух или более произведений без общего
 +
заглавия и все или некоторые из отдельных произведений имеют
 +
параллельные заглавия, то параллельные заглавия приводят в том
 +
же порядке, что и в ресурсе.
 +
Если есть один предпочтительный источник информации,
 +
применимый к ресурсу в целом, то параллельные заглавия дают в
 +
том же порядке, что и в этом предпочтительном источнике
 +
информации.
 +
Если
 +
нет
 +
предпочтительного
 +
источника
 +
информации, применимого ко всему ресурсу в целом, но
 +
произведения, включенные в него, имеют свои собственные
 +
предпочтительные
 +
источники
 +
информации,
 +
которые
 +
используются совместно как единый источник информации, то
 +
параллельные заглавия дают в порядке, указанном в каждом
 +
предпочтительном источнике.
 +
Пример
 +
Ταδε ενεστιν εν τωδε τω βιβλιω. Λουκιανου. Φιλοστράτου Είκόνες ;
 +
του αύτου ‘Ηρωικά ; του αύτου Bίοι σοφιστων. Φιλοστράτου
 +
Νεωτέρου Είκωνες Καλλιστράτου Eκφάσεις = Qve hoc volvmine con-
 +
tinentvr. Luciani Opera. Icones Philostrati ; eiusdem Heroica ; ei-
 +
usdem Uitae sophistarum. Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones
 +
Callistrati ...
 +
Любая другая информация, относящаяся к области заглавия и
 +
сведений об ответственности, которая может располагаться
 +
между заглавием произведения и его параллельным заглавием,
 +
или между параллельными заглавиями, если приводится, то в том
 +
же порядке, что и в предпочтительном источнике информации, с
 +
соответствующей предписанной пунктуацией.
 +
Пример
 +
Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti
 +
Regni Hungariea / per M. Joannem Kithonich de Koztanicza ... =
 +
Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá, tartozó Része-
 +
knek szokott törvény folyasirol / mellyet deákbol magyar nyelvre
 +
fordított Kaszoni Janos
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.5"></span>1.2.5.5 Паралельний загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Если основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
или заглавий, то параллельные общие и параллельные зависимые заглавия,
 +
если их дают в описании, то приводят после общего и зависимого заглавия.
 +
Примеры
 +
Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo
 +
Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté d’agriculture et de sylvi-
 +
culture de l’Université de Skopje. Agriculture
 +
Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national bibliography.
 +
Serials. Supplement
 +
中国动物志. 昆虫纲. 第四十六卷, 膜翅目. 茧蜂科(四). 窄径茧蜂亚科 =
 +
Fauna sinica. Insecta. Vol. 46, Hymenoptera. Braconidae (IV). Agathidi-
 +
nae
 +
 
 +
====<span id="1.2.5.6"></span>1.2.5.6 Зміни в паралельному заголовку продовжуючих ресурсів і багаточастинних монографічних ресурсів====
 +
Для сериальных ресурсов и для многочастных
 +
монографических ресурсов:
 +
Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в
 +
последующих выпусках или частях, то в области 7 дают
 +
примечание об этом изменении (см. 7.1.3), когда считается, что
 +
это важно для пользователей каталога.
 +
 
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если параллельное заглавие добавлено, опущено или изменено в
 +
последующих итерациях, описание изменяется в соответствии с
 +
последней итерацией, а более ранние параллельные заглавия
 +
дают в области 7 (см. 7.1.3), когда считается, что это важно для
 +
пользователей каталога.
 +
 
 +
==<span id="1.3"></span>1.3 Відомості щодо заголовка ==
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, состоят из слова или фразы, или группы
 +
знаков, присутствующих как дополнение и занимающих второстепенное
 +
положение по отношению к основному заглавию, параллельному заглавию
 +
(заглавиям) или заглавиям отдельных произведений, включенных в ресурс.
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать в себя вариант заглавия,
 +
указанный в том же источнике, что и основное заглавие.
 +
Примеры
 +
Basse vallée de l'Aude, exploitation des aquifères, risques de pollu-
 +
tion : situation en 1972
 +
Edgar Degas : pastels, lavis, gouaches, esquisses
 +
Les plaideurs : comédie
 +
Bilder einer Ausstellung: zehn Stücke für Klavier
 +
Klavierkonzert in A, KV 414 : Ausgabe für Klavier, 2 Violinen, Viola und
 +
Violoncello
 +
WWW.hr : Croatian homepage since 1994
 +
Le Louvre : peintures & palais
 +
Léonard de Vinci : géant de la Renaissance
 +
Dynamics of a molecule in a cage : CH4 in NaA Zeolite
 +
Abbado in Berlin : the first year
 +
Almageste : voyage céleste sur ordinateur
 +
Sibilla Frigia: vidi leccelso idio che fragellare
 +
アジア語楽紀行 : 旅するタイ語
 +
느낌여행 오지체험 : 삼척 내미로 마을
 +
 
 +
<span id="1.3.1"></span>'''1.3.1''' Варианты заглавия (кроме параллельных заглавий), не выбранные в
 +
качестве основного заглавия, но представленные в том же источнике, что и
 +
основное заглавие, включая заглавие оригинала на языке основного заглавия,
 +
рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию. Варианты заглавия,
 +
представленные в других местах ресурса, могут быть приведены в области
 +
(см. 7.1.1.2).
 +
Примеры
 +
Die Sage von den Nibelungen : Nibelungenlied
 +
Voyage to Venus : Perelandra
 +
The devils : The possessed
 +
Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester
 +
Sinfonie Nr. 3 : Eroica
 +
第三交响曲 : 英雄
 +
но
 +
Barbara
 +
Примеч.: Загл. конверта: Barbara, ľaigle noir
 +
 
 +
<span id="1.3.2"></span>'''1.3.2''' Сведения, относящиеся к заглавию, могут включать сведения об
 +
ответственности, имя издателя или информацию, относящуюся к другим
 +
элементам описания (например, к сведениям об издании), когда они
 +
грамматически неразрывны с этой информацией.
 +
Информацию, которая присутствует как сведения, относящиеся к заглавию, и
 +
включает в себя один из обязательных элементов описания (например,
 +
сведения об ответственности), приводят либо в сведениях, относящиеся к
 +
заглавию, либо в другой части описания. Дополнительные сведения,
 +
относящиеся к заглавию, включают в описание, когда это необходимо для
 +
идентификации или считается важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
In search of light : the broadcasts of Edward R. Murrow, 1938-1961
 +
The psychology of second language learning : papers from the Second Inter-
 +
national Conference of Applied Linguistics, Cambridge, 8-12 September
 +
1969
 +
Heil Harris! : a novel based on the television series "The Avengers"
 +
Le encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI : testo latino e traduzione italiana
 +
della "Rerum novarum" e della "Quadragesimo anno" con riferimenti ad
 +
altri documenti pontifici
 +
The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family History
 +
Society
 +
Esquisse geologique de la Thakkola, Népal central : missions géologiques du
 +
C.N.R.S.
 +
Black holes : Sidney Owen's space games
 +
21世纪的信息资源编目 : 第一届全国文献编目工作研讨会论文集
 +
 
 +
===<span id="1.3.3"></span>1.3.3 Особливі випадки відомостей, що відносяться до заголовка===
 +
 
 +
====<span id="1.3.3.1"></span>1.3.3.1 Ініціальні абревіатури і акроніми====
 +
 
 +
Если основное заглавие состоит из инициальной аббревиатуры или акронима,
 +
а полная форма присутствует в предпочтительном источнике информации, то
 +
полную форму рассматривают как сведения, относящиеся к заглавию.
 +
Примеры
 +
ISBD(CM): international standard bibliographic description for cartographic
 +
materials
 +
SPSS : statistical package for the social sciences
 +
Если же полная форма рассматривается как основное заглавие (см. 1.1.3.3,
 +
1.1.4.1.1), то инициальную аббревиатуру или акроним в предпочтительном
 +
источнике информации рассматривают как сведения, относящиеся к
 +
заглавию.
 +
Пример
 +
Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain : CILL
 +
Если инициальная аббревиатура или акроним составляют основное заглавие
 +
или входят в него (см. также 1.1.3.3), а полная форма находится не в
 +
предпочтительном источнике информации, то полная форма не
 +
рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию, но она может быть
 +
дана в области 7 (см. 7.1.1.3).
 +
 
 +
====<span id="1.3.3.2"></span>1.3.3.2 Неповні або неясні заголовки====
 +
Если заглавие неполное или неясное, оно может быть дополнено
 +
информацией из содержания ресурса. Дополнение, заключенное в
 +
квадратные скобки, рассматривается как сведения, относящиеся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Kauheat karnevaalit: [opiskelijaliike Tampereen Yliopistossa]
 +
I våra hus : [dikter]
 +
Vegetation : [in Botswana]
 +
Département de l'Yonne : [carte routière]
 +
Florida : [tourist map]
 +
Street map of Flagstaff, Arizona : [walking tours]
 +
Société d'études de la province de Cambrai : [bulletin]
 +
 
 +
===<span id="1.3.4"></span>1.3.4 Правила приведення===
 +
 
 +
<span id="1.3.4.1"></span>'''1.3.4.1''' Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то
 +
приводят их после заглавия, к которому они относятся.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.2"></span>'''1.3.4.2''' Если дают сведения, относящиеся к заглавию, их текст приводят
 +
дословно, но прописные буквы и пунктуацию воспроизводить точно не
 +
обязательно. В исключительных случаях сведения, относящиеся к заглавию,
 +
могут быть сокращены. При сокращении сведений, относящихся к заглавию,
 +
первые пять слов (шесть, если первое слово – артикль) не опускают.
 +
Пропуски обозначают знаком пропуска (многоточием).
 +
Для продолжающихся ресурсов:
 +
Для продолжающихся ресурсов, кроме обновляемых ресурсов со
 +
сменными листами, сведения, относящиеся к заглавию, опускают
 +
в описании, если только их не считают важными для
 +
пользователей каталога, или они могут быть сокращены. Не
 +
приведенные в описании сведения, относящиеся к заглавию,
 +
могут быть даны в области 7.
 +
При сокращении длинных сведений, относящихся к заглавию,
 +
при пропуске дат, чисел и т. д., при воспроизведении в записи
 +
явных типографских ошибок, следуют инструкциям, изложенным
 +
в 1.1.5.1.
 +
Для обновляемых ресурсов со сменными листами:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, включают в описание, когда
 +
это необходимо для идентификации или считается важным для
 +
пользователей каталога. Сведения, относящиеся к заглавию,
 +
содержащие только информацию о содержании текущего
 +
обновления, не включают.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.3"></span>'''1.3.4.3''' Сведения, относящиеся к заглавию, расположенные в
 +
предпочтительном источнике информации до основного заглавия, могут
 +
быть приведены после основного заглавия, если возможно грамматически
 +
или по иным причинам. Если это невозможно, такие сведения могут быть
 +
даны в области 7.
 +
Примеры
 +
Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo
 +
Ред. коммент.: На титульной странице в надзаголовке: “Aus dem Reper-
 +
toire von Nico Palermo”.
 +
 
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, в предпочтительном
 +
источнике информации расположены перед основным заглавием,
 +
их так и приводят перед основным заглавием.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.4"></span>'''1.3.4.4''' Когда предпочтительный источник информации содержит несколько
 +
сведений, относящихся к заглавию, то если данные сведения дают в
 +
описании, их приводят в порядке, заданном полиграфическим оформлением,
 +
или, если нет различий в полиграфическом оформлении – в той же
 +
последовательности, в какой они даны в источнике.
 +
Примеры
 +
Spirit of an age : New Zealand in the seventies : essays in honour of W.B.
 +
Sutch
 +
Distribution of principal kinds of soils : orders, suborders and great
 +
groups : National Soil Survey classification of 1967
 +
Animal stories : dramatized readings : a recorded anthology
 +
The Hammons family : a study of a West Virginia family's traditions : from
 +
the Archive of Folk Song
 +
Offshore oil drilling : data analysis : from Neel Oil Research Council
 +
联邦调查局档案 : FBI : 帝国之中的帝国 霸权之上的霸权
 +
オールド・ファッション : 普通の会話 : 東京ステーションホテルにて
 +
천국의 계단 : 그리고 다시는 울지 않았다 : 최인호장편소설
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в описании в том
 +
же порядке, в котором они расположены в предпочтительном
 +
источнике информации. В результате альтернативное заглавие
 +
или информация о приложениях либо другом сопроводительном
 +
материале, может рассматриваться как сведения, относящиеся к
 +
заглавию.
 +
Пример
 +
A Christian funeral : a brief essay on that case, what should be the be-
 +
haviour of a Christian at a funeral? : or, some directions how to regu-
 +
late a funeral by the rules of religion
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.5"></span>1.3.4.5 Ресурси без загального заголовка====
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.1"></span>'''1.3.4.5.1''' Когда у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.5.2), но есть сведения,
 +
относящиеся к одному или нескольким заглавиям отдельных произведений,
 +
то, если данные сведения дают, их приводят после заглавий, к которым они
 +
относятся.
 +
Примеры
 +
Youth : a narrative ; Heat of darkness ; The end of the tether
 +
Le chevalier du guet : chanson folklorique française ; Qui frappe ici
 +
? : Louisiane
 +
Leonardo da Vinci : a pictorial biography ; The Medici : power and patronage
 +
in Renaissance Florence
 +
Special effects : morphing and warping ; 3-D modeling : generic primitives
 +
and other basic tools
 +
Some effects of geographical factors in combat simulations : presentation /
 +
Zvonimir Bratun. Model Horus as a training method in Slovenian Armed
 +
Forces : presentation ; Model Horus as a training method in Slovenian
 +
Army / Dušan Marincic
 +
Meditation : op. 90 ; Klänge der Stille : op. 91
 +
Dixit Dominus : RV594 ; Stabat mater : RV621 ; Gloria in D major : RV588
 +
...
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании, то
 +
приводят в том же порядке, в котором они расположены в
 +
предпочтительном источнике информации. Этот принцип
 +
соблюдается, даже если эти сведения относятся не к одному
 +
произведению, а к нескольким.
 +
Примеры
 +
Les Akanças : prologue mélo-dramatique, en un acte et en prose ; sui-
 +
vi Des Espagnols dans la Floride : pantomime en trois actes et à spec-
 +
tacle
 +
Vortigern : an historical tragedy, in five acts ... ; and Henry the Sec-
 +
ond : an historical drama
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.2"></span>'''1.3.4.5.2''' Если в предпочтительном источнике информации присутствуют
 +
сведения, относящиеся к заглавиям нескольких произведений одного и того
 +
же автора, композитора и т. д., то если данные сведения дают в описании, их
 +
приводят после всех заглавий произведений, к которым они относятся. Для
 +
нот и звукозаписей сведения, которые обычно были бы частью основного
 +
заглавия (см. 1.1.3.5), дают как сведения, относящиеся к заглавию. Но если,
 +
например, произведения одного автора, композитора и т. д. не следуют друг
 +
за другом, эти сведения могут быть даны в области 7.
 +
 
 +
Когда связь между сведениями, относящимися к заглавию, и заглавиями
 +
отдельных произведений не ясна, могут быть добавлены краткие
 +
пояснительные слова в квадратных скобках. В качестве альтернативы
 +
сведения, относящиеся к заглавию, могут быть даны в области 7.
 +
Примеры
 +
Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke
 +
Eight variations in G major K. 24 ; Seven variations in D major K. 25 : for pi-
 +
ano
 +
Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für großes Orchester
 +
Pow!; Zap it : two adventure games
 +
Die grosse Liebe ; Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und Frauen-
 +
Porträts
 +
 
 +
<span id="1.3.4.5.3"></span>'''1.3.4.5.3''' Если в предпочтительном источнике информации есть сведения,
 +
относящиеся к заглавиям всех произведений ресурса, хотя они принадлежат
 +
разным авторам, композиторам и т. д., эти сведения могут быть даны в
 +
области 7.
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.6"></span>1.3.4.6 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
 
 +
Когда основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий (см.
 +
1.1.5.3), сведения, относящиеся к зависимому заглавию, приводят, если
 +
считают нужным, сразу после зависимого заглавия. Сведения, относящиеся
 +
к общему заглавию, могут быть приведены в области 6 или области 7.
 +
Примеры
 +
Stock selection. Portfolios : money management
 +
Jigsaw puzzles : a visual survey. Children's art : a decade of examples
 +
Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: A visual
 +
survey.
 +
Bibliographie de la France. Biblio. 1ère partie, Bibliographie offi-
 +
cielle : publications reçues par le Service du dépôt legal
 +
Ред. коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию: Journal of-
 +
ficiel du livre français paraissant tous les mercredis.
 +
Periodica polytechnica. Transportation engineering
 +
Ред.
 +
коммент.: Сведениия относящиеся к общему заглавию:
 +
: Contributions to international technical sciences published by the
 +
Technical University of Budapest.
 +
 
 +
Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance Eu-
 +
rope : texts and commentaries
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если основное заглавие состоит из общего и зависимого заглавий
 +
(см. 1.1.5.3), отдельные сведения, относящиеся к заглавию, если
 +
приводят в описании, то в том же порядке, что и в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.7"></span>1.3.4.7 Паралельний заголовок і паралельні відомості щодо заголовка====
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.1"></span>'''1.3.4.7.1''' Если предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий и сведения, относящиеся к заглавию, на
 +
нескольких языках и/или в нескольких графиках, каждые сведения,
 +
относящиеся к заглавию, дают после того заглавия, с которым связаны
 +
грамматически.
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, которые не приводят в области 1, могут
 +
быть даны в области 7 (см. 7.1.3).
 +
Примеры
 +
On tour : 10 British jewellers in Germany and Australia = Auf Tournee : zehn
 +
britische Goldschmiede in Deutschland und Australien
 +
12 millions d'immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europe =
 +
12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Eu-
 +
ropa
 +
Security : information and administrative management = Sécurite : gestion de
 +
I'information et gestion administrative
 +
Kleine Meditationen : für Streichtrio and Harfe = Short meditations : for
 +
string trio and harp
 +
Klavier-Quintett : Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout quintet = Quin-
 +
tette avec piano : Quintette "La truite"
 +
Apocalypse de Jean : lecture = Apocalyps [sic] of John : a reading
 +
Vienna : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und Reiseführer
 +
La Birmanie : images du bouddhisme vivant = Burma : images of living Bud-
 +
dhism
 +
Les manuscrits datés : premier bilan et perspectives : Neuchâtel, 1983 = Die
 +
datierten Handschriften : erste Bilanz und Perspektiven : Neuenburg,
 +
1983
 +
 
 +
Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first Sor : selection of
 +
easy guitar-solos = Il mio primo Sor : raccolta di facili assoli per chitarra
 +
挑战黑客 : 网络安全的最终解决方案 = Hacker proof : the ultimate guide to
 +
network security
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Все сведения, относящиеся к заглавию, если приводят, то дают в
 +
том порядке, в каком они представлены в предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
Пример
 +
La Didone abbandonata: dramma per musica da recitarsi in St. Pieter-
 +
burgo nel giorno [пробел] febraro 1766. nel Imperial teatro per com-
 +
mando di Sua Maestà Imperiale Catarina II. / La musica è del rinoma-
 +
to signor Baldassara Galuppi, direttore della Musica, e Maestro di
 +
Cappella di Sua Maestà Imperiale, e della Ducal Cappella di San Mar-
 +
co in Venezia = Didon abandonnée : dramme [sic] en musique qui doit
 +
etre representé sur le Theatre impériale de St. Petersbourg le [пробел]
 +
fevrier 1766. par ordre de Sa Majesté Impériale Catherine II.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.2"></span>'''1.3.4.7.2''' Когда предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий, а сведения, относящиеся к заглавию, есть
 +
только на одном языке и/или в одной графике, то данные сведения приводят,
 +
если считают нужным, после последнего приведенного параллельного
 +
заглавия.
 +
Примеры
 +
Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der International Brecht-Gesellschaft
 +
Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte lyrique en trois actes
 +
Priče iz davnine = Tales of long ago = Märchen aus Urväterzeiten : izbor
 +
Veliki česko-hrvatski rječnik = Česko-chorvatský slovník : za praktičnu i
 +
školsku upotrebu
 +
Carmina Burana = ブラーナ・カルミナ : cantiones profanae
 +
신용춘의 국악세계 = Korean
 +
Longchun : 퉁소 단소 연주곡
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.3"></span>'''1.3.4.7.3''' Если параллельное заглавие сочетает в себе содержание и
 +
основного заглавия, и сведений, относящихся к заглавию, то сведения,
 +
относящиеся к заглавию, на языке основного заглавия приводят после
 +
основного заглавия и перед параллельным.
 +
 
 +
Примеры
 +
Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein internationales Verzeich-
 +
nis = World guide to scientific associations
 +
Année 1812 : ouverture = 1812 overture
 +
Romeo i Julija : ljubavna priča = Romeo and Juliet’s love story
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения, относящиеся к заглавию, дают в описании в том же
 +
порядке, что и в предпочтительном источнике информации.
 +
 
 +
<span id="1.3.4.7.4"></span>'''1.3.4.7.4''' Если в предпочтительном источнике информации нет параллельного
 +
заглавия, но сведения, относящиеся к заглавию, присутствуют на нескольких
 +
языках и/или в нескольких графиках, то в описании могут быть даны
 +
сведения на языке основного заглавия. Если этот критерий не применим, то в
 +
описании могут быть даны первые сведения из присутствующих в
 +
предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут
 +
быть приведены в описании.
 +
Примеры
 +
Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reiseführer
 +
L'Europe laitière: annuaire international des produits laitiers = internationales
 +
Jahrbuch der Milchprodukte = international directory of dairy products
 +
Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, zwei Hörner und
 +
Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two horns and
 +
basso continuo
 +
Astérix : calendar = calendrier = Kalender = calendario
 +
Для нотных ресурсов:
 +
Если заглавие состоит из термина, обозначающего тип сочинения
 +
(см. 1.1.3.1), и нет параллельного заглавия, а сведения о
 +
тональности, нумерации, дате сочинения и средстве исполнения
 +
присутствуют в предпочтительном источнике информации на
 +
нескольких языках и/или в нескольких графиках, то сведения на
 +
языке и/или в графике обобщающего термина дают в описании
 +
как часть основного заглавия после термина, обозначающего тип
 +
сочинения. Если этот критерий нельзя применить, то в описании
 +
приводят первые из присутствующих в предпочтительном
 +
источнике сведений, относящихся к заглавию. Другие сведения
 +
также могут быть даны в описании.
 +
Примеры
 +
 
 +
Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone,
 +
and orchestra = Horn, Posaune und Orchester
 +
Sonate fur Violine and Klavier in h = for violin and piano in b
 +
 
 +
<span id="1.3.4.8"></span>'''1.3.4.8''' Сведения, относящиеся к заглавию, присутствующие в ресурсе, но не
 +
в предпочтительном источнике информации, дают в описании в квадратных
 +
скобках после основного или параллельного заглавия, к которому они
 +
относятся, если это необходимо для идентификации или считается важным
 +
для пользователей каталога. В остальных случаях подобные сведения могут
 +
быть приведены в области 7 (см. 7.1.3).
 +
Пример
 +
Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue men-
 +
suelle de la Société des étudiants suisses = rivista mensile della Societa
 +
degli studenti svizzeri]
 +
 
 +
 
 +
====<span id="1.3.4.9"></span>1.3.4.9 Зміни у відомостях, що відносяться до заголовка, в продовжуючих і багаточастинних монографічних ресурсах====
 +
 
 +
Для сериальных ресурсов и многочастных монографических
 +
ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, которые были записаны
 +
в области заглавия и сведений об ответственности, изменились в
 +
последующих выпусках или частях, то эти изменения отражают в
 +
области 7, когда это считается важным для пользователей
 +
каталога.
 +
В качестве альтернативы может быть дано
 +
примечание о том, что сведения, относящиеся к заглавию,
 +
изменены, или изменения могут быть игнорированы.
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если сведения, относящиеся к заглавию, которые записаны в
 +
области заглавия и сведений об ответственности, изменились в
 +
более поздних итерациях, то изменяют описание, и делают
 +
примечание об изменении, когда это считается важным для
 +
пользователей каталога (см. 7.1.3).
 +
 
 
==<span id="1.4"></span>1.4 Відомості про відповідальність ==
 
==<span id="1.4"></span>1.4 Відомості про відповідальність ==
 +
Обязательный, если присутствуют данные
 +
Сведения об ответственности состоят из одного или нескольких имён
 +
/наименований, фраз или групп знаков, связанных с идентификацией и/или
 +
определением функции лиц или организаций, ответственных за создание
 +
либо принимавших участие в реализации интеллектуального или
 +
художественного содержания произведения, являющегося содержанием
 +
описываемого ресурса.
 +
 +
<span id="1.4.1"></span>'''1.4.1''' Для описания требуются только сведения о лицах и/или организациях,
 +
несущих главную ответственность. Последующие сведения об
 +
ответственности включаются в описание, когда они необходимы для
 +
идентификации или считаются важными для пользователей
 +
каталога.Сведения об ответственности не составляют, когда подобных
 +
сведений нет в ресурсе.
 +
 +
<span id="1.4.2"></span>'''1.4.2''' Сведения от ответственности могут относиться к таким лицам и
 +
организациям как:
 +
– писатели, композиторы, исполнители, художники-графики, хореографы,
 +
аранжировщики, картографы, программисты, ведущие исследователи,
 +
мультипликаторы и т. д., чьи произведения воплощены в ресурсе либо
 +
непосредственно (например, автор текста, редактор, составитель, переводчик,
 +
иллюстратор, гравер, картограф, композитор, аранжировщик, хореограф),
 +
либо опосредованно (например, автор романа, на котором основан сценарий
 +
фильма, автор работы, на основе которой создано программное обеспечение,
 +
авторы адаптаций уже существующих произведений), на том же носителе,
 +
что и оригинал, или на другом;
 +
– составители разнообразных данных; лица, ответственные за постановку
 +
произведения; организации или лица, оказавшие поддержку в работе любой
 +
из вышеперечисленных категорий (интеллектуальную, а не чисто
 +
финансовую поддержку), продюсеры записей популярной музыки;
 +
- компании и частные лица, такие как режиссеры, продюсеры и др., несущие
 +
определенную долю общей ответственности за произведение; лица,
 +
выполняющие специфические функции, когда при съемках отдельного
 +
фильма или особого типа фильма, они выполняют основную творческую
 +
роль (например, кинематографисты, киносценаристы или аниматоры при
 +
создании мультфильмов);
 +
- разработчики и дизайнеры, которые создают и реализуют содержание
 +
ресурса (например, дизайнер игр), объекты, несущие особую ответственность
 +
при создании особого ресурса или особого типа ресурса (например,
 +
руководитель проекта обработки данных, видеорежиссер).
 +
В принципе, ответственными считаются не только лица или организации,
 +
играющие существенную роль в создании, производстве или реализации
 +
произведения, но и те, чья роль относительно мала (например, консультанты
 +
по вопросам истории), но которые, тем не менее, названы в
 +
предпочтительном источнике информации. Сведения, относящиеся к лицам
 +
или организациям, чья роль оценена как минимальная, могут быть даны в
 +
области 7 (см. 7.1.4).
 +
 +
===<span id="1.4.3"></span>1.4.3 Форми відомостей про відповідальність===
 +
 +
<span id="1.4.3.1"></span>'''1.4.3.1''' Сведения об ответственности могут состоять из одного или
 +
нескольких имён лиц или наименований организаций со связующим словом
 +
или короткой фразой, которые обозначают роль лица или организации, или
 +
без них (см. также 1.4.3.5).
 +
Примеры
 +
/ Institut géographique national
 +
/ réalisé et publié par les Editions Grafocarte
 +
/ edited by the Daily Express
 +
/ by S. Hutchinson
 +
/ dedicated by ... Grenvile Collins
 +
/ presented by ... Lewis Morris
 +
/John Milton
 +
/ engraved by Jukes
 +
/ levée en 1817 par M. Givry
 +
/ surveyed and drawn by E.M. Woodford
 +
/ reproduced by W.H. Barrell
 +
/ dressée par Ernest Grangez
 +
/ compiled by the Ministry of Housing and Local Government
 +
/ 胡昌平著
 +
/ 国家图书馆图书采选编目部编
 +
/ 鈴木玲子著
 +
/ 홍이섭 지음
 +
 +
<span id="1.4.3.2"></span>'''1.4.3.2''' Сведения об ответственности могут состоять из фразы без
 +
имени/наименования, когда подобная фраза описывает интеллектуальный
 +
вклад или важна по другой причине.
 +
Примеры
 +
/ by Pär Lagerkvist ; translated from the Swedish
 +
/ Erich Kästner ; für den Gebrauch in dänischen Schulen vereinfacht
 +
/ compiled and edited by the graduating class
 +
/ extracted from a chart drawn in 1785 ; with introductory commentary by the
 +
composer
 +
/ by Geoffrey Burgon ; text taken from the Chester mystery plays and medi-
 +
aeval poems
 +
/ von Richard Wagner ; Klavierauszug für Pianoforte allein
 +
/ by a group of teachers representative of primary grades
 +
/ Dieter Kendrick ; with spoken commentary by various artists
 +
/ by a team of programmers and teachers
 +
/ Arden Wilson ; with graphics by the author
 +
/ aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt
 +
/ 南京市玄武区业余作者集体创作
 +
 +
<span id="1.4.3.3"></span>'''1.4.3.3''' Сведения об ответственности могут включать существительное или
 +
сочетание существительных с именем/наименованием, если подобная фраза
 +
описывает роль лица или организации. Другие существительные или
 +
сочетания существительных обычно рассматриваются как сведения,
 +
относящиеся к заглавию (см. 1.3).
 +
Примеры
 +
/ selection and catalogue by Katherine Michaelson
 +
/ the author John Milton
 +
/ text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally ; fruit
 +
symbols designed and drawn by Joseph A.W. Kislingbury ; surveys and
 +
sketches by J.B. Armstrong
 +
/ d'après les travaux de M. Alfred Grandidier
 +
/ piano accompaniments and notes by Claire Liddell
 +
/ Text und Musik, John Lennon
 +
/ research and text by Colin Barham
 +
/ development and debugging, Philip Goldman
 +
 +
<span id="1.4.3.4"></span>'''1.4.3.4''' Сведения об ответственности могут включать детали, относящиеся к
 +
другим элементам описания (например, заглавие оригинала, информацию об
 +
издании переведенного произведения), когда подобные детали
 +
грамматически не отделимы от сведений об ответственности.
 +
Примеры
 +
/ extracted from the Pensées by H.F. Stewart
 +
/ Carson McCullersová ; dramatizace Edward Albee ; z anglického originálu
 +
"The ballad of the sad café" přeložili Luba a Rudolf Pellarovi
 +
/ translated from the second edition, authorized August 10, 1908, with an in-
 +
troduction and notes, by Andrew D. Osborn
 +
/ reduced from the original plan of three inches to one mile and planned to a
 +
scale of one inch & half to one mile by Isaac Johnson in June 1800
 +
/ selected and translated from La divina commedia, by J.G. Roman
 +
/ adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers
 +
/ traduit en vers latins, sur la troisième édition du texte françois, par M l’Abbé
 +
Métivier
 +
/ translated & emprynted by me William Caxton ...
 +
 +
<span id="1.4.3.5"></span>'''1.4.3.5''' Сведения об ответственности могут включать наименование одной
 +
или нескольких организаций, являющихся спонсорами ресурса, когда
 +
организации указаны в предпочтительном источнике информации и связь
 +
между спонсором и ресурсом чётко обозначена (или эта связь может быть
 +
пояснена дополнительным словом или короткой фразой). Если наименование
 +
спонсирующей организации неразрывно связано с выходными данными (т. е.
 +
предваряется фразой типа «издано для...»), то оно включается в область 4.
 +
Примеры
 +
/ presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas Supply
 +
Corporation, West Virginia University College of Engineering, West
 +
Virginia Section of the American Ceramic Society
 +
/ [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandier Institu-
 +
tional Films, Inc.
 +
/ éditée spécialement par l'Institut géographique national pour le Touring
 +
Club de France
 +
/ under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society
 +
 +
<span id="1.4.3.6"></span>'''1.4.3.6'''
 +
Сведения, которые не связаны с ответственностью за
 +
интеллектуальное или художественное содержание ресурса, не считают
 +
сведениями об ответственности.
 +
Сведения, такие как девизы, посвящения, а также сведения о
 +
покровительстве или наградах (например, «Призер Конкурса Чайковского
 +
1971 г.»), могут быть опущены или даны в области 7 (см. 7.1.4).
 +
Информация, такая как «с 33 картами», «в 32 частях», «в сопровождении
 +
граммофонной записи», «вместе со справочным пособием», может быть дана
 +
в области 5.
 +
Для сведений, связанных с подобной ответственностью, но представляющих
 +
при этом часть сведений, относящихся к заглавию, см. 1.3.
 +
 +
<span id="1.4.3.7"></span>'''1.4.3.7''' Сведения об ответственности, которые грамматически не отделимы
 +
от других элементов описания, приводят как часть этих элементов и не
 +
повторяют в сведениях об ответственности (см. 1.1.3.6, 1.3.2).
 +
Если имя/ наименование объекта, несущего ответственность, явно
 +
повторяется в предпочтительном источнике информации в формальных
 +
сведениях об ответственности, то это имя/наименование приводят в
 +
сведениях об ответственности.
 +
Пример
 +
The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin
 +
Кроме того, если основное заглавие включает только часть наименования
 +
выпускающей организации, а другая часть наименования присутствует в
 +
другом месте предпочтительного источника информации, то последнюю
 +
дают в сведениях об ответственности.
 +
Пример
 +
Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet
 +
 +
<span id="1.4.3.8"></span>'''1.4.3.8''' Если функция организации, наименование которой присутствует в
 +
предпочтительном источнике информации, не обозначена и не может быть
 +
установлена из описываемого ресурса или из другого источника, данное
 +
наименование не дают в сведениях об ответственности. Такое наименование
 +
дают в области 7 (см. 7.1.4).
 +
 +
===<span id="1.4.4"></span>1.4.4 Одні відомості про відповідальність або кілька===
 +
 +
<span id="1.4.4.1"></span>'''1.4.4.1''' Одни сведения об ответственности имеют место, когда текст в
 +
предпочтительном источнике информации сформулирован как единые
 +
сведения. В таких сведениях могут быть названы несколько лиц или
 +
организаций, выполняющих одну функцию, или разные функции, если их
 +
имена/наименования связаны союзом.
 +
Примеры
 +
/ edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard
 +
/ by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood
 +
/ compiled and edited by Richard L. Coulton with the assistance of voluntary
 +
aid
 +
/ par L. Meyère et J. Hansen
 +
/ developed by Dale Kahn with Laurie Fenster
 +
/ by William Whiston, M.A. sometime professor of the mathematicks in the
 +
University of Cambridg. and Humphrey Ditton, master of the new
 +
mathematick school in Christs’s Hospital, London
 +
Ред. коммент.: в старопечатных ресурсах в описании сохраняются
 +
ученые степени и занимаемые должности (cf. 1.4.5.5).
 +
/ the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble Vene-
 +
tian: ...
 +
/ first gathered and compiled in Latine by the right famous clerke Maister
 +
Erasmus of Roterodame, and now translated into Englyshe by Nicholas
 +
Udall
 +
/ with additions by H.N. Ridley and the Rev. T.S. Lea
 +
/ drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769 and by
 +
Vincente Tofino in 1788
 +
 +
<span id="1.4.4.2"></span>'''1.4.4.2'''
 +
Несколько сведений об ответственности приводят, когда они
 +
сформулированы в виде множества сведений, т.е. когда отражены несколько
 +
лиц или организаций, выполняющих различные функции, и сведения не
 +
связаны союзами.
 +
Примеры
 +
/ by Rudolf Steiner ; translated by W.B.
 +
/ with preface by Walter Allen ; editor, James Vinson
 +
/ Centre national coopératif agricole de traitement antiparasitaire ; dir. tech-
 +
nique, Marcel Bonnefoi
 +
/ by G. Robertson ; engraved by Morris
 +
/ par N. de Fer ; A. Coquart sculpsit
 +
/ by Michael Praetorius ; arranged for orchestra by N.J. Milner-Gulland
 +
/ von Wolfgang Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von Wilhelm
 +
Kienzl
 +
/ written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider
 +
/ par M. Marmontel, de l’Academie Françoise ; mit deutschen Noten zum
 +
Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben
 +
/ 汤显祖著 ; 汪榕培英译 ; 徐朔方笺校
 +
/ チャールズ・バーチ, ジョン・B・コップ著 ; 長野敬, 川口啓明訳
 +
/ 쿨슨 리들 지음 ; 박영신 옮김
 +
 +
<span id="1.4.4.3"></span>'''1.4.4.3'''
 +
Разница между первыми и последующими сведениями об
 +
ответственности только в расположении. Она не подразумевает, что первые
 +
сведения связаны с главной ответственностью за произведение.
 +
 +
<span id="1.4.4.4"></span>'''1.4.4.4'''
 +
Сведения об ответственности, относящиеся к приложениям или
 +
другому сопроводительному материалу. если дают в описании, то
 +
рассматривают как дополнительные сведения об ответственности,
 +
следующие за сведениями, относящимися к ресурсу в целом или основной
 +
его части, если таковые имеются. Если эти сведения присутствуют в ресурсе,
 +
но не в предпочтительном источнике информации, их можно привести в
 +
области 7 (см. 7.1.4).
 +
Примеры
 +
/ with an introduction by Scott Keltie
 +
/ deur Annie Hofmeyr ; en'n geslagregister deur Joh. van der Bijl
 +
/ by C.H.A. Armstrong ; with an appendix on the history and architecture of
 +
the fabric by E.R. Arthur
 +
/ attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with descriptive text
 +
by F.C. Wieder
 +
/ von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Детали,
 +
относящиеся
 +
к
 +
приложениям
 +
и
 +
другому
 +
сопроводительному материалу, приводят в том же порядке, что и
 +
в предпочтительном источнике. Соответственно, подобные
 +
сведения, если они расположены в источнике до сведений об
 +
ответственности или там, где нет самостоятельных сведений об
 +
ответственности, рассматривают как сведения, относящиеся к
 +
заглавию (см. 1.3.4.4), а если после – как последующие сведения
 +
об ответственности. Если они взяты из какого-либо другого места
 +
ресурса, то такие сведения идут за сведениями об
 +
ответственности, которые относятся к ресурсу в целом или к
 +
основной его части, или за сведениями, к которым имеют
 +
отношение. По поводу заглавий других произведений в ресурсе
 +
без общего заглавия см. 1.1.5.2
 +
Примеры
 +
/ by James Townley ; with a variety of German notes explanatory of
 +
the idioms ... alluded to by John Christian Hüttner
 +
/ by the author of The conduct of the allies ; to which are added the
 +
said Barrier-Treaty, with the two separate articles ...
 +
/ done into English from the French, with a new original preface upon
 +
the same subject, by W. J. ; to which are added, An essay upon Satyr,
 +
by Monsieur d'Acier and A treatise upon pastorals, by Monsieur Fon-
 +
tanelle
 +
 +
===<span id="1.4.5"></span>1.4.5 Правила приведення===
 +
 +
<span id="1.4.5.1"></span>'''1.4.5.1'''
 +
Сведения об ответственности приводят в описании в тех выражениях,
 +
в каких они присутствуют в ресурсе.
 +
Примеры
 +
/ di Leon Battista Alberti Fiorentino ...
 +
/ written by himself
 +
/ Dauide Edguardo Anglo authore
 +
/ by one who is neither a knight, nor a member of the House of Commons
 +
/ by****
 +
/ as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by W. Ravenshaw
 +
/ dessiné et gravé par R. Hausermann
 +
/ enregistrements de Roberte Hamayon
 +
/ co-ordinated for the Voice of America by Tristram Coffin
 +
/ Tatsuro Suzuki interviewed by Maya Koizumi
 +
/ Modest Mussorgsky ; in der Instrumentation von Maurice Ravel
 +
/ scriptwriter, Allan S. Mitchell ; consultants, Joan M. Clayton and Simon
 +
Randolph
 +
/ Abraham Bosse d'après Jean de Saint-lgny
 +
/ developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum
 +
/ principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett
 +
/ researched and compiled by Art Gump
 +
/ 主办单位, 国家图书馆 ; 主编, 詹福瑞
 +
/ Honoré de Balzac
 +
/ Józef Lodowski
 +
/ Home Office
 +
/ Universidad de Salamanca
 +
/ Mozart
 +
/ British Library Bibliographic Services Division
 +
Для обновляемых ресурсов со сменными листами:
 +
Сведения, относительно редакторов обновляемых ресурсов
 +
приводят как сведения об ответственности, когда это считается
 +
важным для пользователей каталога.
 +
Примеры
 +
/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord
 +
Для звукозаписей и движущихся изображений:
 +
Имена отдельных членов музыкальных или других ансамблей,
 +
когда они представлены в предпочтительном источнике
 +
информации, могут быть даны в круглых скобках после названия
 +
ансамбля. В качестве альтернативы имена могут быть даны в
 +
области 7 или опущены.
 +
Пример
 +
/ Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and A. Schneider, vio-
 +
lins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider, cello)
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Длинные сведения допускается сокращать, обозначая подобные
 +
пропуски информации знаком пропуска (многоточием).
 +
Пример
 +
/ quam ... in florentissima electorali ad Albim universitate, praeside ...
 +
M. Augusto Pfeiffero, Lavvenburgo-Saxone, publico eruditorum exa-
 +
mini exponit Martinus Bernhardi Gryphisbergâ Pomeranus, ad diem
 +
XXXI. Januar. Anno ... MDCLXIII. ...
 +
 +
<span id="1.4.5.2"></span>'''1.4.5.2'''
 +
Сведения об ответственности, присутствующие не в
 +
предпочтительном источнике информации, а в любом другом месте ресурса,
 +
могут быть приведены в области 1 в квадратных скобках или в области 7 (см.
 +
7.1.4). Источник таких сведений об ответственности можно указать в области
 +
7. Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, могут быть даны в
 +
области 7 (см. 7.1.4) вместе с источником информации, если требуется.
 +
Примеры
 +
/ [written and planned by Jennifer Vaughan]
 +
Примеч.: Автор указан на обороте титульного листа
 +
/ [Canadian Union of General Employees]
 +
/ Johannes Brahms ; [englisches and deutsches Vorwort von Wilhelm Alt-
 +
mann]
 +
/ [par feu M. l'Abbé de Bretteville]
 +
Примеч.: Сведения об ответственности на титульной странице тома 4
 +
/ [
 +
]
 +
/ [한국이공학사편집부 편]
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности, полученные вне ресурса, дают в
 +
области 7, вместе с источником этой информации.
 +
Примеры
 +
Discours sur la creche de N. Seigneur. ...
 +
Прим: By Ezechiel Spanheim. Источник/автор установлен по:
 +
Holzmann & Bohatta. Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1, S. 409,
 +
Nr. 11863
 +
 +
<span id="1.4.5.3"></span>'''1.4.5.3'''
 +
Когда имена нескольких лиц или наименования нескольких
 +
организации представлены в одних сведениях об ответственности (см.
 +
1.4.4.1), то количество имён/наименований, приводимых в описании,
 +
остается на усмотрение каталогизационного агентства. Несколько
 +
имён/наименований, приводимых в описании, можно разделить с помощью
 +
запятых или соединить с помощью соответствующих связующих слов. Если
 +
применяются связующие слова, то их заключают в квадратные скобки.
 +
Пропущенную информацию обозначают знаком пропуска (многоточием) и
 +
словами и др. (и другие) (et al. (et alii)) или их эквивалентами в другой
 +
графике, в квадратных скобках.
 +
Примеры
 +
/ by D.M.Chizhikov and V.P. Shchastlivyi
 +
/ by Samuel Devend ... [et al.]
 +
/ Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz
 +
/ [автори] Б. Конески, X. Поленаковиќ... [и др.]
 +
/ National Park Service [and] Soil Conservation Service [and] Texas Agricul-
 +
tural Experiment Station
 +
/ Centre d'expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de la statistique et
 +
des études économiques, Institut d'économie régionale du Sud-Ouest
 +
/ herausgegeben von der Universität des Saarlandes und der Vereinigung der
 +
Freunde der Universität des Saarlandes
 +
 +
/ herausgegeben von Hans Fromm ... [et al.]
 +
/ sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri
 +
/ Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy
 +
/ par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine Tailleferre ...
 +
[et al.]
 +
/ prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited
 +
/ 李伟 ... [等]著
 +
Ред. коммент.: иероглиф после скобок обозначает “by”.
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Желательно приводить в описании все имена/наименования.
 +
 +
<span id="1.4.5.4"></span>'''1.4.5.4'''
 +
Когда имена лиц или наименования организаций присутствуют в
 +
сведениях об ответственности не в своей полной форме (например, в форме
 +
акронима, полная форма может быть дана в области 7 (см. 7.1.4).
 +
 +
<span id="1.4.5.5"></span>'''1.4.5.5'''
 +
Инициалы, обозначающие членство в обществах, ученую степень и
 +
т. п., и сведения о занимаемой должности и квалификации, следующие за
 +
именем лица, приводят в описании, если они необходимы грамматически,
 +
или для идентификации лица или установления рода его деятельности. Во
 +
всех остальных случаях инициальные аббревиатуры не считают частью
 +
сведений об ответственности и опускают.
 +
 +
<span id="1.4.5.6"></span>'''1.4.5.6'''
 +
Сведения об ответственности, которые находятся перед основным
 +
заглавием в предпочтительном источнике информации, приводят в описании
 +
после основного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, если только
 +
они грамматически не связаны с этой информацией (см. 1.4.3.7). Место
 +
расположения сведений об ответственности в источнике может быть указано
 +
в области 7.
 +
Пример
 +
/ Silvio Belli Vicentino
 +
Примеч.: Автор указан на титульной странице в надзаголовке
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Место расположения сведений об ответственности в оригинале
 +
указывают в области 7.
 +
 +
<span id="1.4.5.7"></span>'''1.4.5.7'''
 +
Сведения об ответственности, которые включают наименование
 +
организации в иерархии, приводят в описании в той же форме, и в том же
 +
порядке, что и в ресурсе.
 +
Примеры
 +
/ Bibliothèque nationale, Centre bibliographique national
 +
/ Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
 +
Historicas
 +
/ Centre international de dialectologie générale près l'Université catholique de
 +
Louvain
 +
/ U.S. Department of Agriculture Forest Service, South-Western Region
 +
/ Air Ministry, Meteorological Office
 +
/ Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital
 +
/ 国立国会図書館書誌部編
 +
/ 국립중앙도서관 자료기획과
 +
 +
<span id="1.4.5.8"></span>'''1.4.5.8'''
 +
Когда связь между сведениями об ответственности и заглавием не
 +
ясна, в области 1 можно добавить связующее слово или короткую фразу на
 +
языке и в графике титульной страницы, в квадратных скобках, или может
 +
быть дано пояснение, касающееся сведений об ответственности, в области 7.
 +
Примеры
 +
/ [verse translation by] Robert Lowell
 +
/ [choisis et présentés par] Gilbert Prouteau
 +
/ [collected] by Angus Mackay
 +
/ [gravée par] Ch. Lemas
 +
/ William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud
 +
/ [edited by] John Finlayson
 +
или
 +
/ John Finlayson
 +
Примеч.: Редактор John Finlayson установлен по ...
 +
 +
<span id="1.4.5.9"></span>'''1.4.5.9'''
 +
 +
Если дают несколько сведений об ответственности, порядок этих
 +
сведений в описании определяется полиграфическим оформлением сведений
 +
в предпочтительном источнике информации, или, если нет различий в
 +
полиграфическом оформлении – их последовательностью в
 +
предпочтительном источнике информации, без учета объема и степени
 +
ответственности, подразумеваемой различными сведениями. Когда сведения
 +
взяты не из предпочтительного источника информации, они должны быть
 +
даны в логическом порядке, если это возможно, и в квадратных скобках.
 +
Если предпочтительный источник информации является сложным по
 +
структуре (как в случае с многочастным или мультимедийным ресурсом,
 +
который не имеет единого главного источника), сведения об ответственности
 +
дают в логическом порядке. В качестве альтернативы отдельные части
 +
ресурса могут быть описаны по многоуровневому методу (см. Приложение
 +
A).
 +
Примеры
 +
/ Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot ; edited by H. Collison]
 +
/ Mihajlo Velimirovic ; [traduzione in lingua italiana a cura del Mario Sin-
 +
tich ; revisione scientifica a cura del Protogene Veronesi] ; illustrazioni
 +
di Branimir Ganovic
 +
/ by Suzanne Reynolds ; illustrated by the Studio Brambelli, Milan
 +
/ edited by Michael Harloe ; sponsored by the International Sociological As-
 +
sociation Research Committee on the Society of Regional and Urban
 +
Development
 +
/ by Michael Chisholm ; [for the] Social Science Research Council
 +
/ Hermann Hesse ; translated from the German by Basil Crieghton ; [transla-
 +
tion] revised by Walter Sorrell
 +
/ [Worte von] Juan Ramón Jiménez ; [Musik von] Mario Catelnuovo-Tedesco
 +
/ Jacques Offenbach ; music adapted and arranged by Ronald Hammer ; new
 +
book and lyrics by Phil Park
 +
/ design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol May-
 +
er-Lenz
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Если есть несколько сведений об ответственности, то их
 +
приводят
 +
в
 +
описании
 +
в
 +
порядке,
 +
определенном
 +
последовательностью
 +
информации
 +
в
 +
предпочтительном
 +
источнике информации.
 +
Пример
 +
/ by the late ingenious and learned Hollander, Lambert Hermanson ten
 +
Kate ; translated from the original French by James Christopher le
 +
Blon
 +
Когда сведения находятся в ресурсе, но не в предпочтительном
 +
источнике информации, их дают в области 1 в квадратных
 +
скобках, в порядке, определенном последовательностью сведений
 +
в используемом источнике информации, или, если возможно, в
 +
логическом порядке, когда используется несколько других
 +
источников информации. В качестве альтернативы эту
 +
информацию дают в области 7.
 +
 +
Примеры
 +
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
 +
voyage / [begun by captaine Bigges] ; [finished by his Lieutenant
 +
Maister Croftes] ; [edited by Thomas Cates]
 +
Примеч.: Сведения об ответственности из предисловия Кейтса
 +
или
 +
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
 +
voyage
 +
Примеч.: "Begun by captaine Bigges ...the same being afterwards fin-
 +
ished (as I thinke) by his lieutenant Maister Croftes, or some other, I
 +
knowe not well who". Edited by Thomas Cates. Сведения об
 +
ответственности из предислови Кейтса
 +
Если дают имя респондента и председателя для академического
 +
диспута, то оба имени и слова, обозначающие их функцию,
 +
рассматривают как часть одних сведений об ответственности
 +
(если они грамматически не связаны с основным заглавием или
 +
сведениями, относящимися к заглавию).
 +
Примеры
 +
Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi / quern ... in
 +
incluta Universitate Altdorfina publico eruditorum examini subiiciunt
 +
praeses Isaacus Laurbecchius SS. theol. dd. & respondens Joh. Frider-
 +
icus Kernius, Schleusinga-Hennebergicus. Ad diem 21. Mai. Anno o.r.
 +
M.DCC
 +
но
 +
Consensû Benevolo illustris & gratiosissimi Senatûs Medici in floren-
 +
tissima ad Salam Academià. Præside ... Johanne Arnoldo Friderici,
 +
phil. & med. doct. anatom. chirurg. ac botan. p.p. famigeratissimo,
 +
medico provinciali Saxo-Altenburgico ... hanc dissertationem medi-
 +
cam de hydrope tympanite publicæ artis cultorum ventilationi submit-
 +
titad diem [пробел] Martii, M.DC.LXXII. ... David Richter, Zittâ Lu-
 +
satus. Autor
 +
Для звукозаписей и аудиовизуальных ресурсов:
 +
Если есть несколько сведений об ответственности, порядок этих
 +
сведений в описании должен быть таким, чтобы различные
 +
категории ответственности приводились в определенной
 +
логической последовательности. Например, для звукозаписей:
 +
композиторы, включая лиц, чья импровизаторская роль является
 +
существенной частью творческого процесса; авторы текста;
 +
исполнители в следующем порядке: солисты/актеры/чтецы; хор;
 +
хормейстер; оркестр, дирижер оркестра; режиссер-постановщик;
 +
музыкальный звукорежиссер.
 +
 +
====<span id="1.4.5.10"></span>1.4.5.10 Паралельні відповідальності====
 +
 +
<span id="1.4.5.10.1"></span>'''1.4.5.10.1'''
 +
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит в себе
 +
одно или несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений,
 +
относящихся к заглавию, а также сведения об ответственности на более чем
 +
одном языке или в более чем одной графике, то каждые сведения об
 +
ответственности, если дают в описании, то после заглавия или сведений,
 +
относящихся к заглавию, которому они принадлежат грамматически.
 +
Примеры
 +
National account statistics, 1950-1968 / Organisation for Economic Coopera-
 +
tion and Development = Statistique des comptes nationaux, 1950-1968 /
 +
Organisation de cooperation et de developpement
 +
Carte minéralogique de l'Afrique / Organisation des Nations Unies pour l'édu-
 +
cation, la science et la culture [et] Association des services géologiques
 +
africains = Mineral map of Africa / United Nations Educational, Scienti-
 +
fic and Cultural Organization [and] Association of African Geological
 +
Surveys
 +
Die Zauberflote : für zwei Flöten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach einer
 +
Ausgabe aus dem Jahr 1792 herausgegeben von Gerhard Braun = The
 +
magic flute : for two flutes or violins / W.A. Mozart ; from an edition of
 +
1792 edited by Gerhard Braun
 +
Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von Nikolai
 +
Koptschewski = Soviet piano music for young people / edited by Nicolai
 +
Kopchevsky = Musique de piano soviétique pour la jeunesse / édité par
 +
Nicolas Kopchevski
 +
Familias norte-americanas : los De Stefano / colaborador de educatión, Beryl
 +
L. Bailey = American families : the De Stefanos / educational collabora-
 +
tor, Beryl L. Bailey
 +
Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz.Radfahrer-Bund SRB =
 +
organe officiel / Fédération cycliste suisse = organe ufficiale / Federazione
 +
ciclistica svizzera
 +
Canadian urban sources : a survey / Canadian Council on Urban and Regional
 +
Research = Sources urbaines canadiennes : un aperçu / Conseil canadien
 +
de la recherche urbaine
 +
オーケストラの時の時 / 湯浅譲二 = Time of orchestral time / Joji Yuasa
 +
미궁 / 황병기 연주 = The labyrinth / by Byungki Hwang
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Различные заглавия и сведения приводят в описании в той же
 +
последовательности,
 +
в
 +
какой
 +
они
 +
представлены
 +
в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
Пример
 +
Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo
 +
Hunter... Reginae Charlottae medico extraordinario, in Academia Re-
 +
gali anatomiae professore ... = The anatomy of the human gravid uter-
 +
us exhibited in figures / by Wlliam Hunter...
 +
 +
<span id="1.4.5.10.2"></span>'''1.4.5.10.2'''
 +
Если невозможно привести соответствующие сведения об
 +
ответственности после каждого заглавия или каждых сведений, относящихся
 +
к заглавию, сведения об ответственности, если дают в описании, то все
 +
вместе после последнего параллельного заглавия или последних
 +
параллельных сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Printing at Gregynog : aspects of a great private press = Argraffu yng
 +
Ngregynog : agweddau arwasg breifat fawr / Michael Hutchins ; trans-
 +
lated by David Jenkins = у cyfieithiad gan David Jenkins
 +
8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für Violine, mit
 +
Begleitung der zweiten Violine / Henryk Weniawski ; átnézté és
 +
ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenö Hu-
 +
bay
 +
 +
<span id="1.4.5.10.3"></span>'''1.4.5.10.3'''
 +
Когда предпочтительный источник информации содержит одно или
 +
несколько параллельных заглавий и/или параллельных сведений,
 +
относящихся к заглавию, а сведения об ответственности только на одном
 +
языке и/или в одной графике, тогда сведения об ответственности приводят
 +
после последнего приведенного параллельного заглавия или параллельных
 +
сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Bibliotecas = Libraries = Bibliothèques / Ernest Malaga
 +
Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber, Bibliotheksverein Biel
 +
Carte de tapis végétal de la région méditerranéenne = Vegetation map of the
 +
Mediterranean region ... / by P. Lalande ; F.A.O. [and] UNESCO
 +
Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in song = Chant
 +
sur des poésies populaires moraves / Léoš Janáček
 +
 +
Svensk kyrkomusik = Schwedische Kirchenmusik = Swedish church music /
 +
Vokal- und Instrumentalensemble der Rundfunkchor ; Leitung, Eric
 +
Ericson
 +
Statistique des comptes nationaux, 1969-1985 = National accounts statistics,
 +
1969-1985 / Organisation de coopération et de développement écono-
 +
miques
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности дают после заглавия или сведений,
 +
относящихся к заглавию, с которыми они связаны.
 +
Примеры
 +
Nouum Testamentum seu quattuor euangelioru[m] volumina lingua
 +
Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij Tes-
 +
tamentum magijar nijeluen
 +
Cursus mathematicus , nova, brevi, et clara methodo demonstratvs,
 +
per notas reales & vniuersales, citra vsum cuiuscunque idiomatis intel-
 +
lectu faciles = Cours mathématique demonstré d’une novvelle,
 +
briefve, et claire methode, par notes reelles & vniuerselles, qui
 +
peuuent estre entenduës facilement sans l’vsage d’aucune langue.. /
 +
par Pierre Herigone, mathematicien
 +
Frederici Ruischii... Thesaurus animalium primus ... = Het eerste
 +
cabinet der dieren / van Frederik Ruysch
 +
 +
<span id="1.4.5.10.4"></span>'''1.4.5.10.4'''
 +
Если нет параллельного заглавия, а сведения об ответственности
 +
присутствуют в предпочтительном источнике информации на нескольких
 +
языках или в нескольких графиках, то дают сведения на языке или в графике
 +
основного заглавия. Если этот критерий не применим, среди сведений,
 +
содержащихся в предпочтительном источнике информации, выбирают
 +
выделенные полиграфическим оформлением, или, если нет полиграфических
 +
отличий – в соответствии с последовательностью сведений в
 +
предпочтительном источнике информации. Другие сведения также могут
 +
быть приведены.
 +
Примеры
 +
Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de l'étain =
 +
Consejo Internacional del Estaño
 +
Bibliotheca Celtica : a register of publications relating to Wales and the Celtic
 +
peoples and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National
 +
Library of Wales
 +
Bibliographica belgica / Commission beige de bibliographie = Belgische
 +
commissie voor bibliografie
 +
Europa cantat VI : Leicester 1976 / au nom de la Fédération européenne des
 +
jeunes chorales édité par = im Auftrag der Europäischen Föderation
 +
Junger Chöre herausgegeben von = for the European Federation of
 +
Young Choirs edited by Willi Gohl
 +
Madame Bovary / réalisateur, Jean Marais ; d'après le roman de Flaubert = di-
 +
rector, Jean Marais ; after the novel by Flaubert
 +
Directions in tin trade of selected North American countries : statistical sur-
 +
vey / International Tin Council = Conseil international de l'étain
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Все сведения об ответственности дают после основного заглавия
 +
и сведений, относящихся к заглавию.
 +
 +
====<span id="1.4.5.11"></span>1.4.5.11 Ресурси без загального  заголовка====
 +
 +
<span id="1.4.5.11.1"></span>'''1.4.5.11.1'''
 +
Если у ресурса нет общего заглавия (см. 1.1.4.4, 1.1.5.2) и все
 +
отдельные произведения имеют одинаковые сведения об ответственности, то
 +
эти сведения об ответственности дают в описании после всех заглавий,
 +
параллельных заглавий и сведений, относящихся к заглавию.
 +
Примеры
 +
Baby doll : the script for the film ; Something unspoken ; Suddenly last sum-
 +
mer / Tennessee Williams
 +
Fréjus ; Le Var touristique / Provence Paris publicité
 +
Daily Mail motor road map of London and ten miles round ; Motor road map
 +
of southeast England / Edward Sandford
 +
Fantaisie-Impromptu op. 66 ; Scherzo op. 31 / Chopin
 +
3. Sinfonie : "Das Lied von der Nacht" : für Tenor Solo, gemischten Chor and
 +
Orchester op. 27 = 3rd symphony : "Song of the night" : for tenor solo,
 +
mixed chorus and orchestra op. 27 ; 4. Sinfonie-Concertante für Klavier
 +
and Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano and orches-
 +
tra op. 60 / Karol Szymanowski
 +
Duo Nr. 1 G-Dur, KV423, für Violine und Viola ; Duo Nr. 2 B-Dur, KV 424,
 +
für Violine und Viola / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne Lauten-
 +
bacher, violin ; Ulrich Koch, viola
 +
A survey of spending on foreign language teaching ; Foreign language teach-
 +
ing resources / principal investigator, J.L. Pianko
 +
Le Colonel Chabert ; a suivi de Honorine ; et de L'interdiction / Balzac
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения
 +
об
 +
ответственности
 +
приводят
 +
в
 +
порядке,
 +
соответствующем последовательности их расположения в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
 +
<span id="1.4.5.11.2"></span>'''1.4.5.11.2'''
 +
Если отдельные произведения имеют разные сведения об
 +
ответственности, эти сведения дают в описании после заглавия,
 +
параллельного заглавия и сведений, относящихся к заглавию, которому они
 +
соответствуют. Связующее слово или фразу между заглавиями произведений
 +
различных авторов в предпочтительном источнике информации сохраняют в
 +
описании. Сведения об издании, относящиеся к отдельным заглавиям,
 +
приводят вместе с заглавиями (Для произведений одного автора см.
 +
1.4.5.11.1.)
 +
Примеры
 +
Teorija kredita : skripta / Milutin Ćirović. Teorija dopunskog kredita : skripta
 +
/ Vjekoslav Meichsner
 +
Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse / Georges Lauro
 +
The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik, J.P. Sousa ; Bearbeitung,
 +
Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / Musik und Bearbeitung, Hans
 +
Kolditz
 +
Fantasy and fugue for orchestra and organ, op. 10 (1963) / Wallingford Rieg-
 +
ger ; Polish National Radio Orchestra ; Jan Krenz, conductor. Synthesis
 +
for orchestra and electronic sound (1960) / Otto Luening ; Hessian Sym-
 +
phony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Nocturne (1958) /
 +
Colin McPhee ; Hessian Radio Symphony Orchestra ; David Van
 +
Vactor, conductor. Fantasia for organ (1929) / Otto Luening ; Ralph
 +
Kneeream, organist
 +
Hybrid imaging : technology and graphic design / April Cubbitt. Art and the
 +
machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator, Judy
 +
Randall
 +
中华人民共和国国歌 / 田汉词 ; 聂耳曲. 国际歌 / 欧仁·鲍迪埃词 ; 比
 +
尔·狄盖特曲
 +
The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The
 +
structure of Wuthering Heights / by C.P.S.
 +
Le Western / textes rassemblés et présentés par Henri Agel, nouvelle édition.
 +
Évolution et renouveau du western,1962–1968 / par Jean A. Gili
 +
An examination of Dr. Burnet's theory of the earth ... / by J. Keill, the second
 +
edition corrected ... . To the whole is annexed A dissertation on the dif-
 +
ferent figures of the coelestial bodies, &c ... / by Mons. de Maupertuis
 +
My very first prayer time book / by Mary Fletcher ; illustrations by Treyer
 +
Evans, revised edition. Now I lay me down to sleep / text and pictures by
 +
Rex Catto
 +
Для старопечатных монографические ресурсы:
 +
Если неизвестно, принадлежат ли отдельные произведения, за
 +
исключением сопроводительного материала (см. 1.5.4.4), одному
 +
автору, то заглавия, параллельные заглавия, сведения,
 +
относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности
 +
записывают в том же порядке, в каком они представлены в
 +
предпочтительном источнике информации.
 +
Примеры
 +
Catonis disticha de Moribus. 2. Dicta insigni Septem Sapientum Grae-
 +
ciae. 3. Mimi Puliam, sive, Senecae Proverbia, Anglo-Latina. Cato
 +
item Grammatice interpretatus Latinis & vernaculis vocibus pari ordi-
 +
ne, sed diversis lineis alternatis. ... / A Carolo Hoolo, A. M. Privatae
 +
Scholae Grammaticae Institutore in Purificum viciculo apud Londina-
 +
tes.
 +
Ред. коммент.: Сохранены прописные буквы и пунктуация
 +
оригинала.
 +
La fauconnerie / de F. Ian des Franchières ... recueillie des liures de
 +
M. Martino, Malopin, Michelin & Amé Cassian. Avec, Une autre
 +
Fauconnerie / de Guillaume Tardif ... Plus, La vollerie / de messire
 +
Artelouche d'Alagona ... D'avantage, un recueil de tous les oiseaux de
 +
proye, seruans a la fauconnerie & vollerie
 +
 +
<span id="1.4.5.11.3"></span>1'''.4.5.11.3'''
 +
Когда отдельные произведения имеют сведения об
 +
ответственности, относящиеся к некоторым, но не ко всем заглавиям, все
 +
сведения дают после заглавия, к которому они относятся.
 +
Примеры
 +
Godly contemplations for the unlearned, 1575 ; A letter of a Catholike man
 +
beyond the seas, 1610 / Thomas Owen. The conviction of noveltie, 1632
 +
/ R. В Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. Oratorio di
 +
S. Petro piangente / Pietro Andrea Ziani
 +
Rhapsody in blue ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin. Symphonic
 +
dances from West Side story / Leonard Bernstein
 +
Nuclear disarmament ; Politics of peace / principal investigator, Thomas
 +
Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator, Damien Toffel
 +
記 / 紀貫
 +
 +
;
 +
郎訳.
 +
記 / 藤 道綱
 +
;ISBD 2011
 +
채근담 / 홍자성 저 ; 조지훈 역. 생활의 발견 / 임어당 저 ; 박일충 역
 +
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
 +
Сведения приводят в форме и порядке, в котором они приведены
 +
в предпочтительном источнике информации.
 +
 +
<span id="1.4.5.11.4"></span>'''1.4.5.11.4'''
 +
Когда отдельные произведения имеют свои собственные сведения
 +
об ответственности, а в предпочтительном источнике информации есть также
 +
сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом, то последние
 +
дают после всех других сведений и перед ними ставят пробел, точку с
 +
запятой, пробел. Взаимосвязь последних сведений об ответственности со
 +
сведениями, приведенными ранее, следует пояснить с помощью добавления
 +
связующего слова или короткой фразы в квадратных скобках.
 +
Если подобное добавление невозможно грамматически или сделало бы
 +
сведения неудобочитаемыми или громоздкими, соответствующая часть
 +
сведений об ответственности и/или пояснениеможет быть дано в области 7.
 +
Примеры
 +
The while devil ; The duchess of Malfi / by J. Webster. The atheist's tragedy ;
 +
The revenger's tragedy / by Tourneur ; [all] edited with an introduction
 +
and notes by J.A. Symonds
 +
Could it be magic / Text and Musik von Adrienne Anderson und Barry Ma-
 +
nilow. Komm doch mal rüber / Musik, Dieter Zimmermann ; Text,
 +
Charley Nissen ; Klavierbearbeitung [beider Kompositionen], Rolf Basel
 +
Symphony no. 4 in A major, op. 90 : Italian / Mendelssohn. Symphony in С
 +
major / Bizet ; [both works performed by] National Philharmonic Or-
 +
chestra ; Leopold Stokowski
 +
Spellbinder / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word magic /
 +
Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности, применимые к ресурсу в целом,
 +
дают в описании в том же порядке, что и в предпочтительном
 +
источнике информации. Если связь между конкретным лицом
 +
или организацией и отдельным произведением не ясна, в области
 +
7 дают пояснение.
 +
Пример
 +
The natural history of Iceland ... ; to which is added, A meteorological
 +
table, with remarks / translated from the Danish original of Mr. N.
 +
Horrebow
 +
Примеч.: Оба произведения переведены из N. Horrebow
 +
 +
====<span id="1.4.5.12"></span>1.4.5.12 Загальний заголовок і залежний заголовок====
 +
Когда основное заглавие состоит из общего заглавия и зависимого заглавия
 +
(см. 1.1.5.3), сведения об ответственности, относящиеся к зависимому
 +
заглавию, приводят после основного заглавия. Сведения об ответственности,
 +
относящиеся к большему произведению, могут быть приведены в области 6
 +
вместе с общим заглавием.
 +
Примеры
 +
Plan d'ensemble au 1:2 000 de la région d'lle-de-France. Bloc 1-77-29, Bon-
 +
nières-sur-Seine / Ministère de l'environnement et du cadre de vie,
 +
Etablissement public régional d'lle-de-France
 +
Urban and regional references. Supplement / compiled by Canadian Council
 +
on Urban and Regional Research
 +
Teaching geology with computer software. North America / Bureau of Educa-
 +
tion
 +
Bulletin. Supplement
 +
Область 6. (Bulletin / Faculty of Archaeology)
 +
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d'histoire
 +
et de civilisation byzantines
 +
Для старопечатных монографических ресурсов:
 +
Сведения об ответственности дают в описании в той же форме и
 +
том же порядке, что и в предпочтительном источнике
 +
информации. При сомнении или если сведения об
 +
ответственности относятся ко всему основному заглавию, в
 +
области 7 при необходимости дают пояснение или комментарий.
 +
 +
===<span id="1.4.6"></span>1.4.6 Зміни у відомостях про відповідальність у продовжуючих ресурсах і багаточастинних монографічних ресурсах===
 +
Для
 +
сериальных
 +
ресурсов
 +
монографических ресурсов:
 +
и
 +
для
 +
многочастных
 +
Если лицо или организация, записанные в сведениях об
 +
ответственности, добавлены или удалены в последующем
 +
выпуске или части, и это изменение не требует составления
 +
нового описания (для сериальных ресурсов см. А.2.7), то имя
 +
данного лица или наименование организации дают в области 7
 +
или дают примечание об отсутствии данных (см. 7.1.4.1). Если
 +
изменение касается только формы представления имени лица или
 +
наименования организации, примечание дают, когда данное
 +
изменение считается важным для пользователей каталога.
 +
Для сериальных ресурсов:
 +
Если заглавие является обобщающим термином (типовым
 +
заглавием), то значительные изменения в наименовании
 +
организации в сведениях об ответственности требуют
 +
составления нового описания (см. А.2.6.2.).
 +
Для интегрируемых ресурсов:
 +
Если лица или организации, записанные в сведениях об
 +
ответственности, меняются в последующих итерациях, то
 +
описание изменяют в соответствии с последней итерацией, а
 +
прежние имена лиц или наименования организаций дают в
 +
области 7 (см. 7.1.4.1).
 +
 
=2 Область видання =
 
=2 Область видання =
 +
 +
'''Вступ'''
 +
Область издания включает сведения об издании, параллельные сведения об
 +
издании, сведения об ответственности, относящиеся к изданию,
 +
дополнительные сведения об издании и сведения об ответственности,
 +
относящиеся к дополнительным сведениям об издании.
 +
 +
'''Зміст'''
 +
 +
2.1 Сведения об издании
 +
 +
2.2 Параллельные сведения об издании
 +
 +
2.3 Сведения об ответственности, относящиеся к изданию
 +
 +
2.4 Дополнительные сведения об издании
 +
 +
2.5 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным сведениям об издании
 +
 +
'''Приписувана пунктуація'''
 +
 +
A. О пунктуации перед областями описания см. А.3.2.
 +
B. Каждым параллельным сведениям об издании предшествует пробел, знак
 +
равенства, пробел ( = ).
 +
C. Первым сведениям об ответственности, относящимся к изданию (или
 +
следующим за дополнительными сведениями об издании) предшествует
 +
пробел, косая черта, пробел ( / ).
 +
D. Каждым последующим сведениям об ответственности, относящимся к
 +
изданию (или след