Відмінності між версіями «ISBD»

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Консолідоване видання 2011)
(А.1.2 Призначення)
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 12: Рядок 12:
 
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 
<div class="noautonum">__TOC__</div>
 
=Вступ =
 
=Вступ =
Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) предназначено служить главным стандартом универсального библиографического
+
Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує повсюдний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних усіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається зараз забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією.
учета, который обеспечивает повсеместный, быстрый, в единой для всех
 
форме доступ к основным библиографическим данным всех опубликованных
 
ресурсов во всех странах. Основной целью ISBD с самого начала было и остается сейчас обеспечение совместимости при обмене библиографической
 
информацией.
 
  
ISBD – это стандарт, определяющий элементы данных, которые должны
+
ISBD — це стандарт, який визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізуємого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.
быть записаны или приведены дословно в особой последовательности, чтобы
 
составить основу описания каталогизируемого ресурса. Кроме того, в ISBD
 
используется предписанная пунктуация как средство распознавания и отображения элементов данных, с целью сделать их понятными независимо от
 
языка описания.
 
  
Новая Декларация о международных принципах каталогизации была опубликована ИФЛА в 2009<ref>IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages.
+
Нова Декларація про міжнародні принципи каталогізації була опублікована ІФЛА в 2009<ref>IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages.
Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Также доступно на:
+
Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Також доступно на:
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles</ref> году. В этих принципах, которые замещают и расширяют Парижские принципы<ref>International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963),
+
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles</ref> році. У цих принципах, які заміщають і розширюють Паризькі принципи<ref>International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963),
91-96.</ref> 1961 года, в части 5, посвященной библиографическому описанию, говорится, что «описательная часть библиографической записи должна быть основана на всемирно согласованном стандарте»<ref>IFLA Cataloguing Principles, 5.3</ref>.  
+
91-96.</ref> 1961 року, в частині 5, присвяченій бібліографічному опису, говориться, що «описова частина бібліографічного запису повинна бути заснована на всесвітньо узгодженому стандарті» <ref>IFLA Cataloguing Principles, 5.3</ref>. Виноска визначає ISBD як стандарт для бібліотечної спільноти, тоді як декларація про принципи призначена не тільки для бібліотек, а й для архівів, музеїв та інших спільнот.
Сноска определяет ISBD как стандарт для библиотечного сообщества, тогда
 
как декларация о принципах предназначена не только для библиотек, но и
 
для архивов, музеев и прочих сообществ.
 
  
Хотя причиной развития стандарта стала автоматизация библиографического
+
Хоча причиною розвитку стандарту стала автоматизація бібліографічного обліку, а також економічна необхідність спільної каталогізації, ISBD може з користю застосовуватися для бібліографічних описів всіх видів опублікованих ресурсів в будь-яких каталогах, створених як машиною, так і вручну. Агентства, що використовують національні або міжнародні правила каталогізації, можуть застосовувати цей, узгоджений на міжнародному рівні, стандарт в своїх каталогах.
учета, а также экономическая необходимость совместной каталогизации,
 
ISBD может с пользой применяться для библиографических описаний всех
 
видов опубликованных ресурсов в любых каталогах, созданных как машиной, так и вручную. Агентства, использующие национальные или международные правила каталогизации, могут применять данный, согласованный на
 
международном уровне, стандарт в своих каталогах.
 
  
Работа над ISBD велась в соответствии со следующими целями и принципами:
+
Робота над ISBD велася відповідно з наступними цілями і принципами:
* ISBD обеспечивает единые положения для описания всех видов опубликованных ресурсов в той мере, в какой единообразие возможно, и специфические положения – для специфических видов ресурсов, которые этого требуют.
+
* ISBD забезпечує єдині положення для опису всіх видів опублікованих ресурсів в тій мірі, в якій одностайність можлива, і специфічні положення - для специфічних видів ресурсів, які цього вимагають.
* ISBD обеспечивает положения для всемирно совместимой описательной каталогизации, чтобы способствовать международному обмену библиографическими записями между национальными каталогизирующими учреждениями и во всем международном библиотечно-информационном
+
* ISBD забезпечує положення для всесвітньо сумісної описової каталогізації, щоб сприяти міжнародному обміну бібліографічними записами між національними каталогізуючими установами і у всьому міжнародному бібліотечно-інформаційному співтоваристві (включаючи виробників і видавців).  
сообществе (включая производителей и издателей).
+
*   ISBD погоджує різні рівні каталогізації, включаючи ті, які потрібні для національних каталогізуючих установ, національних бібліотек та інших бібліотек.
* ISBD согласовывает различные уровни каталогизации, включая те, которые требуются для национальных каталогизирующих учреждений, национальных библиотек и других библиотек.
+
* Повинні бути визначені описові елементи, необхідні для ідентифікації і вибору ресурсу.
* Должны быть определены описательные элементы, необходимые для идентификации и выбора ресурса.
+
* У центрі уваги буде набір елементів даних, а не їх відображення або застосування в певній автоматизованій системі.
* В центре внимания будет набор элементов данных, а не их отображение или применение в определенной автоматизированной системе.
+
* При розробці положень повинна бути врахована економічна ефективність.
* При разработке положений должна быть учтена экономическая эффективность.
 
  
В настоящем тексте положения организованы таким образом, что сначала
+
У цьому тексті положення організовані таким чином, що спочатку подані загальні положення, застосовні до всіх типів ресурсів, а потім — специфічні положення, які доповнюють інформацію, необхідну для опису конкретного типу ресурсу, або представляють собою виняток із загального правила.
даны общие положения, применимые ко всем типам ресурсов, а затем – специфические положения, которые дополняют информацию, необходимую для
 
описания конкретного типа ресурса, или представляют собой исключение из
 
общего правила.
 
  
Если использовать терминологию Функциональных требований к библиографическим записям (FRBR)<ref>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic
+
Якщо використовувати термінологію ''Функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR)''<ref>IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic
Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Также доступно на:
+
Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Також доступно на:
 
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
 
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
 
5
 
5
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.</ref>, ISBD применяют, чтобы описывать воплощения
+
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.</ref>, ISBD застосовують, щоб описувати втілення за допомогою опису наявної фізичної одиниці, яка є екземпляром всього втілення. Таким чином, ISBD відповідає ''Декларації про міжнародні принципи каталогізації'', в якій сказано, що «бібліографічний опис має, як правило, бути заснований на фізичній одиниці як представниці втілення».
посредством описания имеющейся физической единицы, которая является
 
экземпляром всего воплощения. Таким образом, ISBD отвечает ''Декларации о
 
международных принципах каталогизации'', в которой сказано, что «библиографическое описание должно, как правило, быть основано на физической
 
единице как представителе воплощения».  
 
  
Согласно ISBD национальные каталогизирующие учреждения призваны подготовить окончательные описания, «содержащее все обязательные элементы
+
Згідно ISBD національні каталогізуючі установи покликані підготувати остаточні описи, «що містять усі обовʼязкові елементи ISBD, наскільки вони можуть бути застосовані до описуваного ресурсу» (див. [[#А.1.3]]). Ця практика також рекомендується для бібліотек, які обмінюються бібліографічними даними один з одним. Певні елементи даних вважають обов'язковими у всіх випадках, а в окремих випадках ''обовʼязковими'' є елементи, необхідні для ідентифікації певного описуваного ресурсу або важливі для користувачів бібліографії або каталогу. Положення ISBD можуть бути доповнені ''Керівництвом ІФЛА щодо застосування ISBD при описі складових частин''<ref>International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description
ISBD, насколько они применимы к описываемому ресурсу» (см. [[#А.1.3]]). Эта
 
практика также рекомендуется для библиотек, которые обмениваются библиографическими данными друг с другом. Определенные элементы данных
 
считают ''обязательными'' во всех случаях, а в отдельных случаях обязательными являются элементы, необходимые для идентификации определенного
 
описываемого ресурса или важные для пользователей библиографии или каталога. Положения ISBD могут быть дополнены Руководством ИФЛА по
 
применению ISBD при описании составных частей<ref>International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description
 
 
of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на:
 
of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на:
 
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf</ref>.
 
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf</ref>.
Рядок 258: Рядок 230:
 
для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все
 
для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все
 
аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.
 
аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.
 +
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.2 Призначення===
 +
Самая главная задача ISBD – обеспечить положения для согласованной во
 +
всем мире описательной каталогизации, чтобы способствовать
 +
международному обмену библиографическими записями между
 +
национальными библиографирующими учреждениями и во всем
 +
международном библиотечно-информационном сообществе.
 +
 +
Определяя элементы, которые составляют библиографическое описание,
 +
предписывая порядок, в котором эти элементы должны быть представлены, и
 +
пунктуацию, которой они должны быть разделены, ISBD ставит цели:
 +
:– сделать записи из различных источников взаимозаменяемыми, чтобы записи, произведенные в одной стране, могли легко применяться в библиотечных каталогах или библиографических списках в любой другой стране;
 +
:– помочь в интерпретации записей независимо от языковых барьеров, чтобы записи, произведенные для пользователей одного языка, были понятны пользователям других языков;
 +
:– помочь в конверсии библиографических записей в электронную форму;
 +
:– улучшить переносимость библиографических данных в среде ''Семантического Веба'' и интероперабельность ISBD с другими содержательными стандартами.
 +
 +
===<span id="A.1.2"></span>А.1.3 Використання===
 +
ISBD содержит положения, которые позволяют охватить максимальное
 +
количество описательной информации, нужной для различных видов
 +
библиографической деятельности. Поэтому оно включает элементы, которые
 +
являются существенными для одного или более видов этой деятельности, но
 +
не обязательны для всех.
 +
 +
Несколько элементов описания, такие как заглавие, являются обязательными
 +
и должны быть включены в каждое описание ISBD. Другие элементы, такие
 +
как сведения об издании, являются обязательными, если есть
 +
соответствующая информация. Элементы обозначают терминами
 +
Обязательный или Обязательный, если присутствуют данные, или
 +
Обязательный, если применим после заголовка этого элемента. В тексте для
 +
этих элементов используется формулировка приводят, в то время как
 +
формулировка может быть приведено или могут быть приведены
 +
используется для элементов, которые не обязательны.
 +
 +
Национальные библиографирующие учреждения призваны нести
 +
ответственность за создание окончательной записи для каждого
 +
произведенного в стране ресурса. Таким образом, рекомендуется, чтобы
 +
подготовленные ими описания содержали все обязательные элементы ISBD,
 +
насколько они применимы к описываемому ресурсу. Рекомендуется, чтобы
 +
этой практике следовали также библиотеки, которые обмениваются
 +
библиографическими данными друг с другом.
 +
 +
Ответственность за создание библиографических описаний могут нести не
 +
только библиотеки, но и другие учреждения культуры, издатели,
 +
независимые ученые и различные Интернет-сообщества.
 +
 +
Описание ISBD является частью полной библиографической записи и
 +
обычно не используется само по себе. Другие элементы, которые составляют
 +
полную библиографическую запись, такие как точки доступа и
 +
содержательная информация, не включены в положения ISBD. Правила для
 +
таких элементов обычно дают в правилах каталогизации и других
 +
стандартах.
 +
 +
Ссылки от вариантов основного заглавия или другие ссылки, которые могут
 +
быть в национальных правилах каталогизации, не являются частью
 +
библиографического описания и не представлены в ISBD. Однако они могут
 +
быть необходимы в каталогах и библиографиях.
 +
 +
Информационные элементы, касающиеся конкретной коллекции
 +
(местонахождение материала, холдинговые записи и т. д.) не представлены в
 +
ISBD; это локальные элементы, которые могут быть добавлены к общему
 +
описанию.
 +
 +
Чтобы описать ресурс, который имеет характеристики различных видов
 +
материалов (например, электронный продолжающийся ресурс, цифровая
 +
карта, выходящая отдельными выпусками), каталогизатор должен
 +
комбинировать положения для различных видов материалов, которые
 +
необходимы, чтобы описать все аспекты ресурса, включая его содержание,
 +
носитель и порядок выпуска.
  
 
==<span id="A.2"></span>А.2 Методика опису ресурсів ==
 
==<span id="A.2"></span>А.2 Методика опису ресурсів ==

Версія за 01:03, 20 червня 2019

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ
Серія ІФЛА по бібліографічному обліку. Том 44

ISBD

Міжнародний стандартний бібліографічний опис

Консолідоване видання


Зміст

Вступ

Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує повсюдний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних усіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається зараз забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією.

ISBD — це стандарт, який визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізуємого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.

Нова Декларація про міжнародні принципи каталогізації була опублікована ІФЛА в 2009[1] році. У цих принципах, які заміщають і розширюють Паризькі принципи[2] 1961 року, в частині 5, присвяченій бібліографічному опису, говориться, що «описова частина бібліографічного запису повинна бути заснована на всесвітньо узгодженому стандарті» [3]. Виноска визначає ISBD як стандарт для бібліотечної спільноти, тоді як декларація про принципи призначена не тільки для бібліотек, а й для архівів, музеїв та інших спільнот.

Хоча причиною розвитку стандарту стала автоматизація бібліографічного обліку, а також економічна необхідність спільної каталогізації, ISBD може з користю застосовуватися для бібліографічних описів всіх видів опублікованих ресурсів в будь-яких каталогах, створених як машиною, так і вручну. Агентства, що використовують національні або міжнародні правила каталогізації, можуть застосовувати цей, узгоджений на міжнародному рівні, стандарт в своїх каталогах.

Робота над ISBD велася відповідно з наступними цілями і принципами:

 • ISBD забезпечує єдині положення для опису всіх видів опублікованих ресурсів в тій мірі, в якій одностайність можлива, і специфічні положення - для специфічних видів ресурсів, які цього вимагають.
 • ISBD забезпечує положення для всесвітньо сумісної описової каталогізації, щоб сприяти міжнародному обміну бібліографічними записами між національними каталогізуючими установами і у всьому міжнародному бібліотечно-інформаційному співтоваристві (включаючи виробників і видавців).
 • ISBD погоджує різні рівні каталогізації, включаючи ті, які потрібні для національних каталогізуючих установ, національних бібліотек та інших бібліотек.
 • Повинні бути визначені описові елементи, необхідні для ідентифікації і вибору ресурсу.
 • У центрі уваги буде набір елементів даних, а не їх відображення або застосування в певній автоматизованій системі.
 • При розробці положень повинна бути врахована економічна ефективність.

У цьому тексті положення організовані таким чином, що спочатку подані загальні положення, застосовні до всіх типів ресурсів, а потім — специфічні положення, які доповнюють інформацію, необхідну для опису конкретного типу ресурсу, або представляють собою виняток із загального правила.

Якщо використовувати термінологію Функціональних вимог до бібліографічних записів (FRBR)[4], ISBD застосовують, щоб описувати втілення за допомогою опису наявної фізичної одиниці, яка є екземпляром всього втілення. Таким чином, ISBD відповідає Декларації про міжнародні принципи каталогізації, в якій сказано, що «бібліографічний опис має, як правило, бути заснований на фізичній одиниці як представниці втілення».

Згідно ISBD національні каталогізуючі установи покликані підготувати остаточні описи, «що містять усі обовʼязкові елементи ISBD, наскільки вони можуть бути застосовані до описуваного ресурсу» (див. #А.1.3). Ця практика також рекомендується для бібліотек, які обмінюються бібліографічними даними один з одним. Певні елементи даних вважають обов'язковими у всіх випадках, а в окремих випадках обовʼязковими є елементи, необхідні для ідентифікації певного описуваного ресурсу або важливі для користувачів бібліографії або каталогу. Положення ISBD можуть бути доповнені Керівництвом ІФЛА щодо застосування ISBD при описі складових частин[5].

Звʼязок ISBD і FRBR

Настоящее издание ISBD отражает стремление сделать так, чтобы описание всех материалов в одинаковой степени соответствовало FRBR. С этой целью все элементы данных ISBD были тщательно пересмотрены, чтобы элементы, факультативные в FRBR, стали факультативными и в ISBD. Теперь не осталось случаев, чтобы элементы, обязательные в FRBR, были факультативными в ISBD.

Группа по пересмотру ISBD пришла к выводу, что для ИФЛА важно разъяснить связь между ISBD и моделью FRBR. Пытаясь адаптировать терминологию ISBD к терминам FRBR «произведение» (work), «выражение» (expression), «воплощение» (manifestation) и «физическая единица» (item) и заменить такие термины, как «публикация» (publication), группа столкнулась с трудностями, связанными в основном с тем фактом, что термины, используемые в FRBR, были определены в контексте модели взаимосвязи объектов, представленной на более высоком уровне абстракции, чем определения для ISBD. В докладе на Франкфуртской конференции экспертов ИФЛА по международным правилам каталогизации (IME-ICC) было сказано, что «не следует просто вводить терминологию FRBR в том виде, в каком она есть, в ISBD и правила каталогизации, а следует сохранить их специфическую терминологию, дав точные определения, демонстрирующие, как каждый термин в своем специфическом значении концептуально соотносится с терминологией FRBR»[6]. Группа по пересмотру согласилась с данной рекомендацией и в 2003 г. приняла решение не использовать терминологию FRBR в ISBD. Однако Группа по пересмотру ISBD решила ввести некоторые изменения в терминологию. Среди них использование термина «ресурс» (resource) вместо «документ» (item) или «публикация» (publication). Это решение было принято, чтобы избежать путаницы при использований термина «item» (документ) в прежнем ISBD и другого значения термина «item» (физическая единица) в FRBR.

Группа по пересмотру полагала, что разработка таблицы, в которой подробно представлена связь каждого из элементов ISBD с соответствующим атрибутом или связью объектов в модели FRBR, поможет объяснить, что ISBD и FRBR гармонично согласуются друг с другом. Таблица соответствий, основанная на опубликованном в то время ISBD вышла под заглавием «Привязка элементов ISBD к атрибутам и связям объектов FRBR» (“Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships”) и была одобрена Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации 9 июля 2004 г.[7]

Группа по пересмотру ISBD выражает признательность всем принимавшим участие в предыдущей работе по пересмотру и публикации специализированных ISBD, так как в данной новой версии мы постарались представить по возможности наиболее полно положения из всех специализированных ISBD, чтобы обеспечить единые положения для описания всех видов ресурсов. Далее приводится краткий обзор предыдущей работы.[8]

Історія

Возникновение Международного стандартного библиографического описания относится к 1969 году, когда Комитет ИФЛА по каталогизации организовал Международную конференцию экспертов по каталогизации. На этой конференции было принято решение создать стандарты, чтобы упорядочить форму и содержание библиографических описаний. В результате, Комитет по каталогизации начал работу, которая в конечном итоге должна была обеспечить рост совместного использования и обмена библиографическими данными. Результатом этой работы стала концепция Международного стандартного библиографического описания (ISBD).

Первым из ISBD было Международное стандартное библиографическое опи- сание для монографических публикаций (ISBD(M)), которое вышло в 1971 году. К 1973 году этот текст был принят рядом национальных библиографий, и, с переводом оригинального английского текста на несколько других языков,[9] он был учтен некоторыми комитетами по каталогизации при переработке национальных и международных правил описания. Замечания, полученные от пользователей ISBD(M), привели к решению выпустить пересмотренный вариант текста, который был издан в 1974 году как "Первое стандартное издание". Международное стандартное библиографическое описание для сериальных ресурсов (ISBD(S)) было также опубликовано в 1974 году.

В 1975 году Совместный руководящий комитет по пересмотру Англоамериканских правил каталогизации предложил Комитету ИФЛА по каталогизации создать общее международное стандартное библиографическое описание, применимое для всех видов библиотечных материалов. Результатом стало ISBD(G), изданное в 1977 году. ISBD(M) было пересмотрено и исправлено, чтобы привести его в соответствие с ISBD(G), и "Первое стандартное пересмотренное издание" было опубликовано в 1978 году. Позже вышли другие специализированные ISBD для отдельных видов материалов: ISBD(СМ) для картографических материалов, ISBD(NBM) для некнижных материалов и исправленный ISBD(S) для сериальных ресурсов были изданы в 1977 году; ISBD(A) для старопечатных (антикварных) монографических ресурсов и ISBD(PM) для нотных ресурсов были опубликованы в 1980 году.

Перегляд 1980-2000

На Всемирном конгрессе ИФЛА в Брюсселе, прошедшем в августе 1977 года, Постоянный комитет Секции ИФЛА по каталогизации принял новые важные решения относительно программы ИФЛА по ISBD. Было решено, что все тексты ISBD будут действовать пять лет, после этого последует пересмотр всех или отдельных текстов. В результате Постоянный комитет сформировал Комитет по пересмотру ISBD, который собрался впервые в 1981 году, чтобы выработать план дальнейшего пересмотра и исправления специализированных ISBD.

Специализированные ISBD были переизданы в следующем порядке: ISBD(M), ISBD(СМ) и ISBD(NBM) – в 1987 году, ISBD(S) – в 1988, ISBD(CF) для компьютерных файлов был издан в 1990; ISBD(A) и ISBD(PM) – в 1991 и ISBD(G) – в 1992. К концу 1980-х первый проект по общему пересмотру был завершен. Позже, в 1997 году было переиздано ISBD(CF) под новым названием – ISBD(ER) для электронных ресурсов.

В 1992 году Секция ИФЛА по каталогизации совместно с Секцией по классификации и индексирования создала Исследовательскую группу по функциональным требованиям к библиографическим записям (FRBR). Непосредственным следствием этого шага было решение приостановить пересмотр специализированных ISBD до тех пор, пока Исследовательская группа по FRBR не выработает требования, чтобы "рекомендовать базовый уровень функциональности и базовые требования к данным для записей, создаваемых национальными библиографическими учреждениями". В 1998 году Исследовательская группа по FRBR издала Окончательный отчет после того, как её рекомендации были одобрены Постоянным комитетом Секции ИФЛА по каталогизации. Тогда Группа по пересмотру ISBD была восстановлена, чтобы возобновить свою традиционную работу. Как и предполагалось, Постоянный комитет Секции по каталогизации поручил Группе по пересмотру ISBD начать полномасштабную ревизию специализированных ISBD. Цель этого "проекта второго общего пересмотра" состояла в том, чтобы обеспечить соответствие между положениями специализированных ISBD и требованиями FRBR к данным для "базового уровня национальной библиографической записи".

Перегляд 2000-2006

На сегодняшний день в ходе данного проекта общего пересмотра ISBD(S) было преобразовано в ISBD(CR) для сериальных и других продолжающихся ресурсов, которое было опубликовано в 2002 году после рабочих встреч, целью которых было согласование ISBD(S) с рекомендациями ISSN и 2-м изданием Англо-Американских правил каталогизации. Пересмотренное ISBD(M) также было опубликовано в 2002 году, а пересмотренное ISBD(G) – в 2004. ISBD(CM) и ISBD(ER) прошли процесс всемирного обсуждения и последовавшего за ним пересмотра, но не были закончены, так как к тому моменту началась работа над консолидированным ISBD.

Попереднє консолідоване видання 2007

На Берлинской конференции ИФЛА в 2003 г. Группа по пересмотру ISBD решила сформировать Исследовательскую группу по будущим направлениям развития ISBD. Эта новая группа пришла к выводу, что возможно объеди- нение всех ISBD в единое целое. Группа по пересмотру ISBD поставила перед Исследовательской группой задачу подготовить окончательный текст, который и стал Предварительным консолидированным изданием. Группа по пересмотру ISBD пыталась разрешить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются нынешние каталогизаторы. Консолидированный ISBD должен стать стандартом для описания всех типов опубликованных материалов, существующих в настоящий момент, и облегчить описание ресурсов, обладающих свойствами нескольких форматов. Кроме того, он способствует дальнейшему обновлению и усовершенствованию ISBD в будущем. В Предварительном консолидированном издании ISBD были учтены все последние пересмотры, равно как и результаты процесса пересмотра ISBD(A), прошедшего в 2006 году. Чтобы получить этот текст, положения из всех ISBD переносили в новую структуру, опубликованные версии текстов для разных типов материалов служили основой, и туда вносили изменения из пересмотренных версий, полученных в результате работы последних лет, и обобщали терминологию.

В соответствии с принципом ISBD, который гласит, что в центре внимания должны быть элементы данных, а не их отображение, и в стремлении повысить совместимость между библиографическими поисковыми системами и форматами отображения, в предварительном консолидированном издании была слегка изменена пунктуация. Например, пунктуация повторяется, если область заканчивается точкой, а последующей области предшествует предписанная пунктуация, которая начинается также с точки. Аналогично, если различные элементы в одной и той же области, взяты не из предписанного источника, каждый из них заключается в отдельную пару квадратных скобок.

Такой подход внесет последовательность при использовании форматов отображения, отличных от ISBD.

Глубокая признательность всем Исследовательским группам, работавшим над пересмотром специализированных ISBD, а также бывшему председателю Группы по пересмотру ISBD Джону Д. Байрему (John D. Byrum), осуществившему большинство проектов по пересмотру. Особая благодарность Дороти МакГэрри (Dorothy McGarry) (председателю Исследовательской группы по будущим направлениям развития ISBD) за редакторскую работу, которую она проделала при пересмотре нескольких ISBD, при создании целого ряда проектов и окончательной версии предварительного консолидированного издания.

Консолідоване видання 2011

Несмотря на все изменения, внесенные после перечисленных выше пересмотров, основная структура и компоненты данных ISBD подтвердили свою относительную стабильность и продолжают широко использоваться, частично или полностью, разработчиками правил каталогизации и схем метаданных. Однако, учитывая изменчивую природу ресурсов и последние достижения в технологии, которые повлияли на библиографический доступ, Группа по пересмотру решила сосредоточить свои усилия на поддержании консолидированного издания ISBD, которое заменит отдельные ISBD. При этом группа по пересмотру будет по-прежнему принимать во внимание изменения в национальных и международных правилах каталогизации.

Группа по пересмотру ISBD назначила в 2003 году Исследовательскую группу по обозначению материала (MDSG) для рассмотрения общего и специфического обозначения материала (GMD/SMD) в применении к множественным форматам и смешанным средствам. Эта Исследовательская группа была в курсе тех проблем, которые подняла Рабочая группа по общему обозначению материала на Первой конференции экспертов по международным правилам каталогизации ИФЛА (IME ICC) в 2003 году во Франкфурте. Как отметил Tom Delsey в проведенном в 1998 исследовании логической структуры Части 1 Англо-американских правил каталогизации,[10] термины для Общего обозначения материала представляют собой сбивающую с толку смесь физических форматов, классов материала, форм носителей и способов записи (например, шрифт Брайля). Более того, расположение Общего обозначения материала сразу после основного заглавия прерывает логический порядок и последовательность сведений, относящихся к заглавию.

Предварительное консолидированное издание ISBD было опубликовано Конференцией ИФЛА в Дурбане в 2007 году, и MDSG составило проект предложения по компоненту содержание/носитель для обсуждения в Группе по пересмотру ISBD. Этот проект учитывал Версию 1.0 RDA/ONIX Framework for Resource Categorization[11] (август 2006) и последующие проекты RDA: Resource Description & Access[12], содержащий RDA/ONIX Framework. На этих документах, как и на многих других, основывалась исследовательская группа при работе над структурой и терминологией и независимого компонента ISBD содержание/носитель.

В результате дальнейших исследований и международного обсуждения в 2009 году была одобрена и опубликована на сайте ИФЛА новая Область 0, получившая название Область вида содержания и типа средства[13]. Теперь она впервые включена в ISBD, и общее обозначение материала удалено из Области 1.

В настоящее издание были внесены некоторые другие важные изменения: текст был отредактирован, чтобы избежать многословия и достичь большей согласованности; уровни обязательных, факультативных и условных элементов были упрощены, чтобы отмечать только обязательные элементы; разъяснена основа описания, которая составляет объект библиографического описания; больше внимания уделено многочастным монографическим ресурсам,; источники информации были пересмотрены с точки зрения последовательности терминологии и применения; лучше учтены требования языков с нелатинской графикой; положения для описания старопечатных монографических ресурсов, противоречащие ISBD, были удалены; было указано, что К – это не то же, что элементы; область 5 была переименована и дает возможность описывать печатные ресурсы по той же логике, что и другие материалы; название области 6 было расширено и, помимо всего, в словарь было включено много новых определений.

Особое спасибо мы должны сказать Джону Хостиджу (John Hostage), редактору консолидированного ISBD, за редакторскую работу и вклад в создание целого ряда проектов и окончательной версии этого документа. Мне также хотелось бы поблагодарить за вклад в общее дело консультантов группы по пересмотру, представителей национальных библиотек, национальных библиотечных сетей, международные организации, а также за предложения, полученные в процессе международного обсуждения, как от организаций, так и от частных лиц. Все они оказали неоценимую помощь Группе по пересмотру ISBD в её работе над новым ISBD.

Мадрид, Испания Элена Эсколано Родригес,
Декабрь 2010 Председатель Группы по пересмотру ISBD

А Загальні положення

А.1 Сфера застосування, призначення та використання

А.1.1 Сфера застосування

Международное стандартное библиографическое описание (ISBD) устанавливает требования для описания и идентификации опубликованных ресурсов, которые могут находиться в библиотечных фондах. ISBD также учитывает ресурсы, которые используются людьми с ослабленным зрением (например, в удобочитаемой или рельефной форме), и публикации для ограниченного распространения или для продажи по заказу.

ISBD определяет элементы данных, которые должны быть записаны или приведены дословно в определенной последовательности в качестве основы описания каталогизируемого ресурса, а также использует предписанную пунктуацию как средство распознавания и отображения элементов данных, которое делает их понятными независимо от языка описания.

Положения ISBD касаются библиографических записей, составленных, в первую очередь, национальными библиографирующими учреждениями и, во вторую очередь, другими каталогизирующими учреждениями.

Ожидается, что национальные или международные комитеты, ответственные за разработку правил каталогизации, будут использовать ISBD как основу для своих правил описания библиотечных материалов, чтобы описывать все аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.

А.1.2 Призначення

Самая главная задача ISBD – обеспечить положения для согласованной во всем мире описательной каталогизации, чтобы способствовать международному обмену библиографическими записями между национальными библиографирующими учреждениями и во всем международном библиотечно-информационном сообществе.

Определяя элементы, которые составляют библиографическое описание, предписывая порядок, в котором эти элементы должны быть представлены, и пунктуацию, которой они должны быть разделены, ISBD ставит цели:

– сделать записи из различных источников взаимозаменяемыми, чтобы записи, произведенные в одной стране, могли легко применяться в библиотечных каталогах или библиографических списках в любой другой стране;
– помочь в интерпретации записей независимо от языковых барьеров, чтобы записи, произведенные для пользователей одного языка, были понятны пользователям других языков;
– помочь в конверсии библиографических записей в электронную форму;
– улучшить переносимость библиографических данных в среде Семантического Веба и интероперабельность ISBD с другими содержательными стандартами.

А.1.3 Використання

ISBD содержит положения, которые позволяют охватить максимальное количество описательной информации, нужной для различных видов библиографической деятельности. Поэтому оно включает элементы, которые являются существенными для одного или более видов этой деятельности, но не обязательны для всех.

Несколько элементов описания, такие как заглавие, являются обязательными и должны быть включены в каждое описание ISBD. Другие элементы, такие как сведения об издании, являются обязательными, если есть соответствующая информация. Элементы обозначают терминами Обязательный или Обязательный, если присутствуют данные, или Обязательный, если применим после заголовка этого элемента. В тексте для этих элементов используется формулировка приводят, в то время как формулировка может быть приведено или могут быть приведены используется для элементов, которые не обязательны.

Национальные библиографирующие учреждения призваны нести ответственность за создание окончательной записи для каждого произведенного в стране ресурса. Таким образом, рекомендуется, чтобы подготовленные ими описания содержали все обязательные элементы ISBD, насколько они применимы к описываемому ресурсу. Рекомендуется, чтобы этой практике следовали также библиотеки, которые обмениваются библиографическими данными друг с другом.

Ответственность за создание библиографических описаний могут нести не только библиотеки, но и другие учреждения культуры, издатели, независимые ученые и различные Интернет-сообщества.

Описание ISBD является частью полной библиографической записи и обычно не используется само по себе. Другие элементы, которые составляют полную библиографическую запись, такие как точки доступа и содержательная информация, не включены в положения ISBD. Правила для таких элементов обычно дают в правилах каталогизации и других стандартах.

Ссылки от вариантов основного заглавия или другие ссылки, которые могут быть в национальных правилах каталогизации, не являются частью библиографического описания и не представлены в ISBD. Однако они могут быть необходимы в каталогах и библиографиях.

Информационные элементы, касающиеся конкретной коллекции (местонахождение материала, холдинговые записи и т. д.) не представлены в ISBD; это локальные элементы, которые могут быть добавлены к общему описанию.

Чтобы описать ресурс, который имеет характеристики различных видов материалов (например, электронный продолжающийся ресурс, цифровая карта, выходящая отдельными выпусками), каталогизатор должен комбинировать положения для различных видов материалов, которые необходимы, чтобы описать все аспекты ресурса, включая его содержание, носитель и порядок выпуска.

А.2 Методика опису ресурсів

А.3 Перелік елементів ISBD та пунктуація

А.4 Джерела інформації

А.5 Мова і графіка опису

А.6 Пропуски і скорочення

А.7 Прописні літери

А.8 Друкарські помилки

А.9 Символи і т. д.

А.10 Дефекти

А.11 Приклади

Специфікація елементів

0 Область виду змісту і типу засобу

0.1 Вид змісту

0.2 Тип засобу

1 Область заголовку і відомостей про відповідальність

1.1 Основний заголовок

1.2 Паралельний заголовок

1.3 Відомості щодо назви

1.4 Відомості про відповідальність

2 Область видання

2.1 Відомості про видання

2.2 Паралельні відомості про видання

2.3 Відомості про відповідальність, що відносяться до видання

2.4 Додаткові відомості про видання

2.5 Відомості про відповідальність, наступні за додатковими відомостями про видання

3 Специфічна область матеріалу або типу ресурсу

3.1 Математична основа (картографічні ресурси)

3.2 Відомості про музичний формат (форму викладу нотного тексту) (ноти)

3.3 Нумерація (серіальні ресурси)

4 Область публікації, виробництва, поширення і т. д.

4.1 Місце видання, виробництва та/або розповсюдження

4.2 Імʼя (найменування) видавця, виробника і/або розповсюджувача

4.3 Дата видання, виробництва та/або розповсюдження

4.4 Місце друкування або виготовлення

4.5 Імʼя (найменування) друкаря або виготовлювача

4.6 Дата друкування або виготовлення

5 Область фізичного опису

5.1 Обсяг

5.2 Інші фізичні характеристики

5.3 Розміри

5.4 Відомості про супровідний матеріал

6 Область серії і багаточастинного монографічного ресурсу

6.1 Основний заголовок серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.2 Паралельний заголовок серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.3 Відомості щодо назви серії або багаточастинного монографічного ресурсу

6.4 Відомості про відповідальність, що відносяться до серії, або багаточастинного монографічному ресурсу

6.5 ISSN серії чи багаточастинного монографічного ресурсу

6.6 Номер випуску серії або багаточастинного монографічного ресурсу

7 Область примітки

7.0 Примітки до області виду змісту і типу засобів і для специфічних типів матеріалу

7.1 Примітки до області заголовку і відомостей про відповідальність

7.2 Примітки до області видання і про бібліографічну історію ресурсу

7.3 Примітки до специфічної області матеріалу або типу ресурсу

7.4 Примітки до області публікації, виробництва, поширення

і т.д. ==

7.5 Примітки до області фізичного опису

7.6 Примітки до області серії і багаточастинного монографічного ресурсу

7.7 Примітки про зміст

7.8 Примітки до області ідентифікатора ресурсу і умов доступності

7.9 Примітки про випуск, частину, ітерацію і т. д., на основі яких складено опис

7.10 Інші примітки

7.11 Примітки про особливості наявного екземпляра

8 Область ідентифікатора ресурсу і умов доступності

8.1 Ідентифікатор ресурсу

8.2 Ключове назву (продовжуючі ресурси)

8.3 Умови доступності

Додатки

Додаток A: Багаторівневий опис

Додаток B: Записи в двох напрямках

Додаток C: Бібліографія

Додаток D: Скорочення

Додаток E: Словник

Покажчик

Примітки

 1. IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary in 20 Languages. Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G. Saur, 2009). Також доступно на: http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
 2. International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of Library Associations, 1963), 91-96.
 3. IFLA Cataloguing Principles, 5.3
 4. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Також доступно на: http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records 5 IFLA Cataloguing Principles, 5.2.
 5. International Federation of Library Associations and Institutions, Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Доступно на: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
 6. Patrick Le Boeuf, "Brave new FRBR world". In IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code : report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003. Доступно на: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/papers_leboeuf.pdf
 7. Доступно на: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf
 8. Чтобы узнать больше о специальных ISBD, см. John Byrum, “The birth and re-birth of the ISBDs: process and procedures for creating and revising the International Standard Bibliographic Descriptions”, 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 2000. Режим доступа: http://.archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/118-164e.htm
 9. Полный список отмененных ISBD см. на: http://www.ifla.org/ en/node/900
 10. Tom Delsey. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/docs.html
 11. RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Доступно на: http://www.rda-jsc.org/working2.html#chair-10
 12. RDA: Resource Description & Access. http://www.rdatoolkit.org/ ; http://www.rda-jsc.org/rda.html
 13. ISBD Area 0: Content Form and Media Type Area. Доступно на : http://www.ifla.org/publications/isbd-area-0-content-form-and-media-type-area