Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

8074 байти додано, 16:23, 9 вересня 2019
Глава 4. Визначення моделі
=<span id="4"></span>Глава 4. Визначення моделі =
Формальне визначення моделі, наведене в цій главі, охоплює три елементи, які
використовуються в моделях «сутність-зв'язок»:
 Сутності (entities) – класи, які фокусуються на інтересі, описано в секції 4.1;
 Атрибути (attributes) – дані, що характеризують екземпляри сутностей, описано
в секції 4.2;
 Зв’язки (relationships) – властивості, які пов’язують екземпляри сутностей,
описано в секції 4.3.
У моделях «сутність-зв'язок», сутності визначають основу моделі та функціонують як вузлові
точки, тоді як зв’язки пов’язують сутності одну з одною. Атрибути залежать від сутностей та
надають інформацію про них. Малюнок 4.1 ілюструє функціональність цих моделюючих
елементів, використовуючи опції для моделювання термінів, пов’язаних із res: або як
сутності, або як атрибути. Перша модель (прийнята в LRM) показує, що один res може бути
пов'язаний з двома різними екземплярами сутності номен через зв’язок «найменування»; всі
сутності мають значення атрибутів. Нижня модель показує альтернативне трактування
номенів як атрибутів сутності res. У цьому випадку, значення атрибута «ім'я» не може мати
атрибутів, так само не може бути задекларовано і жодних зв’язків між цими термінами та
будь-якими іншими сутностями цієї моделі.
Малюнок 4.1. Альтернативні моделі «сутність-зв'язок» для номенів
 
«»
 
Кожен елемент у моделі пронумерований для однозначності посилання. Домовленість щодо
нумерації виражається в префіксі «LRM-», літері, що відповідає типу елементу (E = сутність
(entity); A = атрибут (attribute); R = зв'язок (relationship)) та порядковому номері. Для
атрибутів номер сутності, для якої визначено атрибут, подається перед літерою «A» (що
означає атрибут), після літери – порядковий номер атрибута; послідовна нумерація
починається спочатку для кожної сутності. Кожна сутність, атрибут та зв’язок також мають
коротке ім'я. Хоч таке ім'я і обиралося з наміром передати дух відповідної сутності, атрибута
чи зв’язку, все ж таки неможливо одним коротким терміном або фразою повністю передати
значення елементів у межах моделі. Тому перед застосуванням будь-якого аспекту моделі,
завжди важливо ознайомитися з визначенням та повним описом сфери застосування сутності,
атрибута чи зв’язку.
== <span id="4.1"></span>4.1. Сутності ==
=== <span id="4.1.1"></span>4.1.1. Вступ ===
Сутності, визначені в моделі, є такими, що ідентифікуються як ключові об’єкти інтересу
користувачів бібліотечних інформаційних систем. Ці сутності визначені в загальних,
всеохопних термінах у такий спосіб, щоб окреслити найбільш відповідні властивості, необхідні
для задоволення потреб користувачів. Сутності слугують початковими та кінцевими точками
для зв’язків, означених у моделі. Атрибути визначені для кожної сутності слугують для
подальшого визначення її характеристик.
Сутність – це абстрактний клас концептуальних об’єктів; існує багато екземплярів кожної
сутності, описаних у бібліографічних даних, даних про фонди або авторитетних даних. Одна
сутність може бути задекларована як суперклас інших сутностей, який потім має підкласовий
зв'язок із нею. Будь-який екземпляр сутності підкласу є також екземпляром суперкласу. Це
твердження формує частину структури розширених моделей «сутність-зв'язок» та може бути
виражене як «є» (англ. «is a» чи «isA»). Наприклад, сутність особа є підкласом сутності агент,
що можна виразити як: особа є агентом. Оскільки всі особи є агентами, то будь-який зв'язок
чи атрибут, який застосовується до сутності агент, застосовується також і до сутності особа,
без потреби прямого декларування для сутності особа. Зворотній порядок не підтримується;
зв’язки чи атрибути, явним чином визначені для підкласу сутностей, не застосовуються до
цілого суперкласу. Так, наприклад, сутність особа має зв'язок із сутністю місце – такий як «є
місцем народження...», і цей зв'язок не стосується тих агентів, які є колективними агентами.
Умови обмеження можуть діяти між різними сутностями. Загалом, за винятком тих сутностей,
що пов’язані ієрархіями типу «є», сутності, задекларовані в моделі, є такими, що не
перетинаються. Сутності, що не перетинаються не можуть мати екземпляра, що є одночасно
екземпляром більш ніж однієї з цих сутностей. Це означає, наприклад, що щось не може бути
і екземпляром сутності особа, і екземпляром сутності колективний агент. Однак, щось за своєю
природою є і екземпляром сутності колективний агент, і екземпляром сутності агент. Подібним
чином, щось не може бути одночасно екземпляром сутності прояв (абстрактної сутності, яка,
загалом, є набором) та екземпляром сутності примірник (конкретна сутність).
 
=== <span id="4.1.2"></span>4.1.2. Клас або ієрархія «є» для сутностей ===
=== <span id="4.1.3"></span>4.1.3. Детальне визначення сутностей ===