Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

63 245 байтів додано, 18:06, 9 вересня 2019
4.3.3. Детальне визначення зв’язків
=== <span id="4.3.3"></span>4.3.3. Детальне визначення зв’язків===
Кожен зв'язок, задекларований в моделі, описано в Таблиці 4.7. Зв’язки пронумеровані
послідовно в діапазоні від LRM-R1 до LRM-R36. Зворотні (взаємно-відповідні) зв’язки
передаються через номер зв’язку плюс суфікс «i».
Стовпчики першого рядка таблиці для кожного зв’язку містять номер, сутність – початкову
точку (домен) зв’язку, ім'я зв’язку, ім'я зворотного (або взаємно-відповідного) зв’язку, сутність
– кінцеву точку (діапазон) зв’язку та кардинальне число. Визначення зв’язку, будь-які
примітки про сферу використання, та вибірки прикладів екземплярів цього зв’язку,
представлені в наступних рядках таблиці.
Для зворотних зв’язків сутність у стовпчику Кінцева точка (Діапазон) слугує початковою
точкою, а сутність у стовпчику Початкова точка (Домен) слугує кінцевою точкою та
використовується зворотна назва зв’язку. Наприклад, зв’язки представлені другим
входженням таблиці, слід читати так:
(LRM-R2) ТВІР «реалізований через» ВИРАЖЕННЯ
(LRM-R2i) ВИРАЖЕННЯ «реалізує» ТВІР (зворотне прочитання)
Зв’язки є рекурсивними, коли одна і та ж сутність служить як початковою, так і кінцевою
точкою. І зв’язки називаються симетричними, коли ім'я зв’язку відповідає зворотному імені.
Додатково, до зв’язку вищого рівня (res «пов'язаний з» res), зв’язки «еквівалентність» номена
(номен «є еквівалентом для» номена) та «прояв-альтернатива» (прояв «має альтернативу»
прояв) є одночасно рекурсивними і симетричними. Зв’язки «має частину/є частиною» –
приклад рекурсивних зв’язків, що не є симетричними.
Зв’язки, які виражають стани або поточну діяльність, подаються в теперішньому часі
(наприклад, «пов'язаний з», «є представником/учасником», «є предметом для»), тоді як
зв’язки, які виражають дії, логічно завершені в минулому, подають у минулому часі
(наприклад, «створений», «створив», «присвоєний»).
Кардинальне число визначає кількість екземплярів сутностей – початкових та кінцевих точок,
які можуть бути пов'язані конкретним зв’язком. Так, кардинальне число від 1 до Б (Б означає
багато) для зв’язку «реалізований через», означає, що кожен твір має одне або більше
виражень, які реалізують його і що кожне вираження реалізує точно один твір. Аналогічним
чином, у зв’язку «представлений через» кожен примірник є зразком єдиного прояву, тоді як
кожен прояв представлений одним або більше примірниками. Кардинальне число від Б до Б
для зв’язку твір «створений» агентом, наприклад, означає, що будь-який агент може створити
багато творів та окремий твір може бути результатом творчих внесків від кількох агентів.
 
Таблиця 4.7. Зв’язки
Початкова
ID
точка
(домен)
LRM-R1
Res
Визначення
Примітки
про сферу
застосуван
ня
Назва зв’язку Зворотна назва
пов'язаний з пов'язаний з
Кінцева
точка
(діапазон)
Res
Кардинал
ьне число
Б до Б
Цей зв'язок пов’язує два res, які мають будь-яке поєднання
Це загальний зв'язок, дійсний для всіх сутностей в
бібліографічному універсумі. Загалом, щоб отримати більш точну
семантику (суть), мають визначатися спеціальні уточнення.
 
Приклади
 
Предмет з предметом, наприклад : {Quantum theory}
пов’язана з {Thermodynamics}
Твір з твором, наприклад: твори під назвами Through the
Looking-Glass та What Alice Found There пов’язані з твором під
назвою Alice’s Adventures in Wonderland
Предмет з твором, наприклад: персонаж Alice пов’язаний з
твором під назвою Alice’s Adventures in Wonderland
Особа з колективним агентом, наприклад: Nathaniel
Hawthorne пов'язаний з товаристовом Phi Beta Kappa Society
Особа з часовим діапазоном, наприклад: Emily Dickinson
пов’язана з часовим діапазоном від 1830 (роком її
народження) до 1886 (роком її смерті)
 
ID
LRM-R2
 
Початкова
точка
(домен)
 
Твір
 
Назва зв’язку Зворотна назва
реалізований
через реалізує
Кінцева
точка
(діапазон)
Вираження
Кардинал
ьне число
1 до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує твір із будь-яким вираженням, яке передає
такий же інтелектуальний або мистецький зміст
Примітки
про сферу
застосуван
ня Логічне поєднання твору та вираження, відображене в моделі
через цей зв'язок, слугує базисом як для ідентифікації твору,
представленого окремим вираженням, так і для забезпечення
приєднання всіх виражень твору до твору. Опосередковано,
зв’язки між твором та різними вираженнями цього твору також
слугують для встановлення «родинного» зв’язку між різними
вираженнями твору.
 
Приклади
 
 
Твір, відомий як Eine kleine Nachtmusik реалізований через
музичну нотацію (ноти), знайдену у виданнях Eine kleine
Nachtmusik, 1989 року, видавця Bärenreiter, ISBN 3-370-
00301-5, видавця VEB Deutscher Verlag für Musik, ISBN 3-370-
00301-5, та в недатованому виданні видавця Breitkopf &
Härtel, номер друкарської форми (нотної дошки) 4956
 
ID
LRM-R3
 
Початкова
точка
(домен)
Вираження
 
Назва зв’язку Зворотна назва
втілене в втілює
Кінцева
точка
(діапазон)
Прояв
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує вираження з проявом, у якому це
вираження з’являється
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Прояв може втілювати одне або більше виражень та будь-яке
вираження може бути втілене в одному або більше прояві. Це
логічне поєднання слугує базисом як для ідентифікації окремого
вираження чи виражень твору/творів, втілених в окремому
прояві, так і для забезпечення приєднання всіх проявів одного і
того ж вираження до цього вираження.
 
Приклади 
Музична нотація (ноти) композитора Hans Günter Heumann,
аранжування для фортепіано Eine kleine Nachtmusik
А.Моцарта, втілена в публікації 1996 року від видавця Henry
Lemoine, ідентифікується за номером друкарської форми
(нотної дошки) 26336HL
 
ID
LRM-R4
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва зв’язку Зворотна назва
представлений
через представляє
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Примірник
 
Кардинал
ьне число
 
1 до Б
 
Визначення
 
Цей зв’язок поєднує прояв з будь-яким примірником, який
відображає характеристики цього прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Таке логічне поєднання слугує базисом як для ідентифікації
прояву, представленого окремим примірником, так і для
забезпечення приєднання всіх примірників одного прояву до
цього прояву. Опосередковано, зв’язки між проявом та різними
примірниками, які представляють цей прояв, також слугують для
встановлення «родинного» зв’язку між різними примірниками
прояву.
 
Приклади
 
Публікація видавця Bärenreiter 1989 року містить факсиміле,
власноруч написаного рукопису твору Моцарта, відомого як
Eine kleine Nachtmusik, представлена через зразок, який
знаходиться в музичному відділенні Національної бібліотеки
Франції (Music Department of the National Library of France),
поличний номер VMA-991(2,26)
 
ID
LRM-R5
 
Початкова
точка
(домен)
Твір
 
Назва зв’язку Зворотна назва
створений створив
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Агент
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує твір з агентом, відповідальним за створення
інтелектуального або художнього змісту
Примітки
про сферу
застосуван
ня Це логічне поєднання між твором та пов’язаним агентом слугує
базисом як для ідентифікації агента, відповідального за окремий
твір, так і для забезпечення приєднання всіх творів окремого
агента до цього агента.
 
Приклади
 
Літературний твір, відомий як Hamlet створений Вільямом
Шекспіром (William Shakespeare)
Музичний твір, відомий як Eine kleine Nachtmusik, створений
Вольфгангом Амадеєм Моцартом (Wolfgang Amadeus Mozart)
Музичний твір, відомий як Communication breakdown
створений Page, Jones та Bonham (учасники музичної групи
Led Zeppelin)
 
LRM-R6
Кардинал
ьне число
Визначення
ID
 
Початкова
точка
(домен)
Вираження
 
Назва зв’язку Зворотна назва
створене створив
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Агент
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує вираження з агентом, відповідальним за
реалізацію твору
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Цей зв'язок застосовується як до створення оригінального
вираження, так і до будь-якої його послідуючої модифікації, як от
переклади, перегляди та виконання. Агент, відповідальний за
інтелектуальний або художній зміст твору, відповідає за
 
концепцію твору як абстрактної сутності; агент, відповідальний
за вираження твору, є відповідальним за специфіку
інтелектуальної або художньої реалізації чи виконання
вираження. Логічне поєднання між вираженням та пов’язаним
агентом слугує базисом як для ідентифікації агента,
відповідального за окреме вираження, так і для підтвердження
того, що всі вираження, створені агентом, приєднані до цього
агента.
 
Приклади
 
Majda Stanovnik створила текст словенською мовою з назвою
Medved Pu, який є перекладом словенською Winnie the Pooh
А. Мілна (A. A. Milne)
Хельсинкський філармонічний оркестр (Helsinki Philharmonic
Orchestra) на чолі з диригентом Okko Kamu, створив
виконане вираження Jean Sibelius’s Finlandia Op. 26,
випущене як запис, який ідентифікується за ISRC
FIFIN8800300
Matthew Cameron створив ноти для фортепіанного
аранжування А.Моцарта, Eine kleine Nachtmusik, оригінально
опублікованого в 2006 році та вперше виконаного Cyprien
Katsaris
Музична група Led Zeppelin створила виконане вираження
музичного твору, відомого як Communication breakdown, реліз
1969 року, на їхній власний альбом Led Zeppelin, лейбл
звукозапису Atlantic, каталожний номер 588171
 
ID
LRM-R7
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва зв’язку Зворотна назва
створений створив
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Агент
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення
 
Цей зв'язок поєднує прояв з агентом, відповідальним за
створення прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Для прояву, поняття створення в широкому сенсі, включає
процес публікації для опублікованих проявів. Таке логічне
поєднання між проявом та пов’язаним агентом слугує базисом як
для ідентифікації агента, відповідального за створення прояву,
так і для підтвердження того, що всі прояви створені агентом,
приєднані до цього агента.
 
Приклади
 
Видавець Brill створив у 2014 році публікацію Muḥ sin Mahdī’s
— критичного видання літературного твору, відомого як The
thousand and one nights
Монастир Ліндісфарн (Lindisfarne) створив загальний зміст та
макетування Євангелій — Lindisfarne Gospels
Streamline Records створив публікацію звукозапису Леді Гага
(Lady Gaga) під назвою Poker face: remixes, UPC
602517965393
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R8
 
Прояв
 
виготовлений
 
виготовив
 
Агент
 
Б до Б
 
Визначення
 
Цей зв'язок поєднує прояв з агентом, відповідальним за
виробництво, створення чи виготовлення примірників цього
прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
Приклади
Прояв може бути виготовлений або створений через промислові
процеси або через ремісницькі методи.
 
Публікація 2013 року від видавця Historical Society of Western
Pennsylvania з назвою The Civil War in Pennsylvania
виготовлена поліграфічною компанією, яка називається
Heeter (Canonsburg, Pa.)
Монастир Ліндісфарн (Lindisfarne) виготовив манускрипт,
відомий як Lindisfarne Gospels
 
ID
LRM-R9
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва зв’язку Зворотна назва
розповсюджени
й розповсюджує
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Агент
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення
 
Цей зв'язок пов’язує прояв з агентом, відповідальним за
доступність примірників цього прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Примірники можуть бути доступними через традиційний процес
дистрибуції для фізичних примірників; або через завантаження,
потоковий сервіс (стрімінг) тощо – для електронних примірників.
 
Приклади
 
Публікація 2001 року Cai Hua’s A Society without Fathers or
Husbands: the Na of China, опублікована видавцем Zone Books
(New York), розповсюджена MIT Press (Cambridge, Mass.)
The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) розповсюджує
епізоди радіо-шоу Podcast playlist, шляхом надання доступних
для завантаження файлів на
http://www.cbc.ca/radio/podcasts/podcast-playlist/ або для
стрімінгу на http://www.cbc.ca/radio/podcastplaylist
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
 
 
LRM-R10
 
Примірник
 
належить володіє
 
 
Агент
 
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує примірник з агентом, який є наразі, або був
у минулому власником чи хранителем цього примірника
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Логічне поєднання між примірником та пов’язаним агентом може
слугувати базисом, як для ідентифікації агента, який був
власником чи хранителем примірника, так і для підтвердження
того, що всі примірники, якими володів чи які зберігав окремий
агент, приєднані до цього агента.
 
Приклади
 
Зразок із поличним номером VMA-991(2,26) публікації
видавця Bärenreiter 1989 року, який містить факсиміле
написаного власноруч рукопису твору Моцарта, відомого як
Eine kleine Nachtmusik належить музичному відділенню
Національної бібліотеки Франції (Music Department of the
National Library of France)
Зразок VM2-457 публікації видавця Le Clerc 1765 року, Жан-
Жака Руссо (Jean-Jacques Rousseau) Le devin du village
належав Марії-Антуанетті (Marie-Antoinette)
Національна бібліотека Франції володіє цифровим
примірником електронної книги Pop Culture, Richard
Memeteau, опублікованої видавцем Zones у 2014 році та
 
розповсюдженої Editis у форматі EPUB2, ISBN 978-2-35522-
085-2, отриманої як цифровий обов’язковий примірник 1
лютого 2016 року, якому був присвоєний номер цифрового
обов’язкового примірника DLN-20160201-6. У каталозі цей
примірник ідентифікується за унікальним номером:
LNUM20553886
 
ID
LRM-R11
 
Початкова
точка
(домен)
Примірник
 
Назва зв’язку Зворотна назва
модифікований модифікував
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Агент
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує примірник з агентом, який зробив зміни в
цьому окремому примірнику без створення нового прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
Приклади
 
Приклади включають додавання анотацій, додавання екслібрису,
видалення сторінок, повторну оправу, реставрацію.
 
Оригінальний рукопис Жан-Поля Сартра (Jean-Paul Sartre) La
nausée модифікований палітурником Monique Mathieu
 
ID
LRM-R12
 
Початкова
точка
(домен)
Твір
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
має предмет є предметом для
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Res
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує твір з його предметом чи предметами
(темою/темами)
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Логічне поєднання між твором та пов’язаною предметною
сутністю слугує базисом як для ідентифікації предмета
індивідуального твору, так і для підтвердження того, що всі
твори, відповідні окремому предметові, будуть пов’язані з цим
предметом.
 
Приклади
 
{black holes} (чорні діри) є предметом для A Brief history of
time, Стівена Хокінга (Stephen Hawking)
Anne Hart, The life and times of Miss Jane Marple має предмет
{Miss Jane Marple, персонаж у численних романах та
оповіданнях Агати Крісті} [твір – літературна критика]
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R13
Res
 
має
найменування
 
є найменуванням
для
 
Номен
 
1 до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує сутність із знаком або комбінацією знаків чи
символів, які посилаються на цю сутність у межах окремої схеми
або контексту
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Наслідком визначення номена як поєднання між чимось та
позначенням, яке посилається на нього, є те, що кожен номен
унікальним чином поєднується з єдиним res у межах окремої
схеми (яка може сягати від окремої локальної системи до
природної мови, через спільний авторитетний файл). У
результаті, кардинальне число для зв’язку «найменування»
полягає в тому, що єдиний res може мати багато номенів, а
 
кожен номен є найменуванням єдиного res. Той факт, що два
екземпляри номена можуть мати однакове значення для їх
атрибута рядок номена, не змінює це кардинальне число, і не
передбачає, що такі екземпляри номена є, фактично, одним і тим
же екземпляром номена, пов’язаного з більш ніж одним
екземпляром res, навіть, якщо мова іде про природну мову.
Рядок номена "Gift" може використовуватися як посилання на
подарунок або на отруту, відповідно до того, чи є він значенням
рядка номена для номена англійською мовою чи значенням
рядка номена для номена німецькою мовою. Хоч значення рядок
номена виглядає однаково, в цьому випадку ми маємо два різні
екземпляри номена для двох різних екземплярів res.
Хоч у теорії, один екземпляр номена (підклас res) може
пов'язуватися з іншим екземпляром номена через зв'язок
«найменування» (утворюючи номен для іншого номена), на
практиці такий загальний випадок не передбачається для
реалізації. У структурному відношенні, в системі застосування, де
екземплярам сутності номен присвоюється внутрішній
ідентифікатор (також номен спеціального типу) цей зв'язок буде
неявним під час проектування системи. Приклад такої ситуації
можна знайти в реалізації пов’язаних даних, де присвоюється
URI (номен) для екземплярів номена інших типів.
 
Приклади
 
{the author of one of the earliest known grammars of Sanskrit,
known as Ashtadhyayi}(автор однієї з найдавніших граматик
санскриту, відомої як Ashtadhyayi) має найменування 'Pāṇini'
{the concept of infinity} (концепція безкінечності) має
найменування '∞'
{black holes} (чорні діри) має найменування 'trous noirs'
{black holes} (чорні діри) має найменування 'črne luknje'
{black holes} (чорні діри) має найменування '黑洞'
{International Federation of Library Associations and
Institutions} має найменування 'IFLA' [IFLA номен1]
{International Federation of Landscape Architects} має
найменування 'IFLA' [IFLA номен2, екземпляр сутності номен,
відмінний від IFLA номен1]
 
ID
LRM-R14
 
Початкова
точка
(домен)
Агент
 
Назва зв’язку Зворотна назва
присвоїв присвоєний
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Номен
 
Кардинал
ьне число
1 до Б
 
LRM-R14
 
Агент
 
присвоїв присвоєний
 
Номен
 
1 до Б
 
Визначення Цей зв'язок поєднує агента з окремим номеном, який був
присвоєний цим агентом
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
У бібліографічному контексті, присвоєння номена застосовується
для створення предметних термінів, контрольованих точок
доступу, ідентифікаторів тощо.
 
Приклади
 
ISBN агенція присвоїла номер '0-553-10953-7' публікації 1998
року Стівена Хокінга (Stephen Hawking), A Brief history of time
Поличний номер 'QB981 .H377 1998' присвоєний в 1998 році
публікації Стівена Хокінга (Stephen Hawking), A Brief history of
time Бібліотекою Конгресу США
Термін 'proton' (протон) присвоєний Ернестом Резерфордом
(Ernest Rutherford) ядру водню в 1920 році
 
ID
LRM-R15
 
Початкова
точка
(домен)
Номен
 
Назва зв’язку Зворотна назва
є еквівалентом
для є еквівалентом
для
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Номен
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Це зв'язок між двома номенами, які є найменуваннями одного і
того ж res
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Це короткий шлях для детального шляху:
НОМЕН1 є найменуванням для RES + RES має найменування
НОМЕН2
Номени, пов’язані цим зв’язком, є функціонально еквівалентними
в значенні (присвоєні одному і тому ж res). Але, оскільки, вони
зберігають свої власні значення в будь-яких атрибутах,
записаних для них, то вони не є взаємозамінними щодо
використання. Еквівалентні номени можуть відрізнятися такими
важливими атрибутами як схема, мова чи контекст
використання.
Такий зв'язок еквівалентності пов’язує екземпляри номенів, але
не значення атрибутів рядок номена для цих номенів. Отже,
навіть, якщо це може здатися нелогічним, два номени, які
посилаються на різні res, навіть, якщо будуть записані
однаковим буквенним рядком, не будуть еквівалентними.
 
Приклади
 
'USA' є еквівалентом для 'United States of America'
'Анна Павловна (Матвеевна) Павлова' є еквівалентом для
'Anna Pavlovna (Matveyevna) Pavlova'
'Bill Clinton' є еквівалентом для 'William Jefferson Clinton'
'Norma Jeane Mortenson' є еквівалентом для 'Marilyn Monroe'
[як номени для особи]
'τὰ βιβλία' є еквівалентом для 'The Bible'
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major' є
еквівалентом для 'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonates. Piano.
D 959. La majeur' [заголовок, якому надається перевага
згідно до RDA для англомовної каталогізуючої агенції,
представляє той самий музичний твір як заголовок, якому
надається перевага для франкомовної каталогізуючої агенції]
'Santa Claus' є еквівалентом для 'Saint Nick'
'Music' є еквівалентом для '780' [класифікаційний номер '780'
– це дійсний номер у Dewey Decimal Classification і
представляє те ж поняття, що і термін 'Music', присвоєний
Предметними рубриками Бібліотеки Конгресу США]
'Christie, Agatha, 1890-1976' є еквівалентом для '0000 0001
2102 2127' [ISNI для публічної ідентичності {Agatha Christie},
відмінної від публічної ідентичності {Mary Westmacott}]
'International Federation of Library Associations and Institutions'
є еквівалентом для 'IFLA' [IFLA номен1]
'International Federation of Landscape Architects' є
еквівалентом для 'IFLA' [IFLA номен2, екземпляр сутності
номен відмінний від IFLA номен1; IFLA номен2 не еквівалент
для IFLA номен1]
 
ID
LRM-R16
 
Початкова
точка
(домен)
Номен
 
Назва зв’язку Зворотна назва
має частину є частиною
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Номен
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок зазначає, що один номен побудований з
використанням іншого номена в якості його складової частини
(компонента)
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Зв'язок «ціле-частина» для номенів має важливе значення під
час обробки атрибутів для компонентів номенів, побудованих з
використанням вже наявних номенів, оскільки такі атрибути як
мова можуть відрізнятися для частин складного номена.
 
Приклади
 
'Shakespeare' є частиною 'William Shakespeare'
'Measles' є частиною 'Measles/epidemiology'
'Twelfth Night, or What You Will' має частину 'Twelfth Night'
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major'
має частину 'Schubert, Franz, 1797-1828'
'Italy. Ministero degli affari esteri' має частину 'Italy'
'1830-1886' є частиною 'Dickinson, Emily, 1830-1886'
 
ID
LRM-R17
 
Початкова
точка
(домен)
Номен
 
Назва зв’язку Зворотна назва
походить від має похідний
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Номен
Кардинал
ьне число
Б до 1
 
Визначення Цей зв'язок зазначає, що один номен був використаний в якості
базису для іншого номена і обидва ці номени є найменуваннями
одного і того ж res
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Один номен може походити від іншого, внаслідок формальних
модифікацій у використаній нотації (як от транслітерація) чи
культурних або лінгвістичних домовленостей (створення
абревіатур, скорочених або варіантних форм).
 
Приклади
 
'USA' походить від 'United States of America'
'Анна Павловна (Матвеевна) Павлова' має похідне 'Anna
Pavlovna (Matveyevna) Pavlova'
'Bill Clinton' походить від 'William Jefferson Clinton'
'Schubert, Franz, 1797-1828. Sonatas, piano, D. 959, A major'
походить від 'Sonata in la maggiore op. postuma, D. 959'
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R18
 
Твір
 
має частину є частиною
Твір
 
Б до Б
 
Визначення Це зв'язок між двома творами, коли зміст одного твору є
складовою частиною змісту іншого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня Застосовується у випадку, коли зв'язок «компонент-ціле» є
невід’ємним аспектом творів та зберігається для всіх виражень та
проявів більшого твору та його творів-компонентів. Незалежно
від того чи включає вираження або прояв повний більший твір
чи лише один і більше (але не всі) твори-компоненти. Прикладом
можуть бути частини концертів, вірші в поетичних циклах,
романи, які складаються з кількох частин, триптихи.
 
Приклади 
A wizard of Earthsea є частиною Earthsea trilogy Урсули ле Ґуїн
(Ursula K. Le Guin)
Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen має частину Richard
Wagner, Götterdämmerung
 
ID
LRM-R19
Початкова
точка
(домен)
Твір
Назва зв’язку Зворотна назва
передує продовжує
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Твір
 
Кардинал
ьне число
 
Б до Б
 
Визначення
 
Це зв'язок між двома творами, коли зміст другого твору є
логічним продовженням першого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Такий зв'язок стосується послідовності ідей і не стосується часу
створення відповідних творів.
 
Оскільки цей зв'язок стосується логічного продовження змісту
відповідних творів, він не застосовується до тих періодичних
творів, які трансформуються з часом (через значні зміни в назві,
зміни в типі даних, тощо), але зберігають безперервність у своїй
формі чи схемах нумерації. Дивіться зв'язок «твір-
трансформація» – LRM-R22, для того, щоб виразити зв'язок між
одним агрегуючим або періодичним твором та іншим, який
модифікує та продовжує його.
 
Приклади
 
Margaret Mitchell, Gone With the Wind передує Alexandra
Ripley, Scarlett та Donald McCaig, Rhett Butler’s People
Margaret Mitchell, Gone With the Wind продовжує Donald
McCaig, Ruth’s Journey
TV серіал Better Call Saul! передує TV серіалу Breaking Bad
A wizard of Earthsea передує The tombs of Atuan, який
передує The farthest shore, всі в трилогії Урсули ле Ґуїн
(Ursula K. Le Guin) Earthsea trilogy
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R20
 
Твір
супроводжує/д
оповнює
 
супроводжується
/доповнюється
 
Твір
 
Б до Б
 
Визначення Це зв'язок між двома незалежними творами, які також можуть
використовуватися в поєднанні один з одним – як доповнення
або супутні твори
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Два твори можуть додавати значення один одному (у такому
випадку зв'язок є симетричним); у всіх інших випадках один із
творів вважається вторинним.
 
Приклади
 
Leigh Lowe, Prima Latina: an introduction to Christian Latin.
Teacher manual супроводжує/доповнює Leigh Lowe, Prima
Latina: an introduction to Christian Latin. Student book
Набір ілюстрацій Eric Gill для Song of Songs
супроводжує/доповнює Song of Songs публікацію 1931 року
від видавця Cranach Press
Передмова, написана Wole Soyinka до Universal declaration of
human rights супроводжує/доповнює Universal declaration of
human rights, публікацію 1994 року від видавця African Book
Builders
Періодичне видання Applied economics quarterly. Supplement
(ISSN 1612-2127) супроводжує/доповнює періодичне видання
Applied economics quarterly (ISSN 1611-6607)
 
ID
LRM-R21
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R21
 
Твір
 
надихнув на
створення
 
натхнений
 
Твір
 
Б до Б
 
Визначення
 
Це зв'язок між двома творами, коли зміст першого твору слугує
джерелом ідей для другого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Приклади
 
Мюзикл West Side Story натхнений п’єсою Romeo and Juliet
Картина Plan for a City Gate in Kiev Віктора Гартмана (Viktor
Hartmann) надихнула на створення музичної п’єси The Great
Gate of Kiev із Pictures at an Exhibition Модеста Мусоргського
(Modest Mussorgsky)
 
ID
LRM-R22
 
Початкова
точка
(домен)
Твір
 
Назва зв’язку Зворотна назва
є
трансформаціє
ю трансформовани
й у/в
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Твір
 
Кардинал
ьне число
Б до 1
 
Визначення Цей зв'язок зазначає, що новий твір був створений шляхом зміни
сфери застосування чи редакційної політики (як у періодичному
виданні або агрегуючому творі), жанру чи літературної форми
(драматизація, романізація), цільової аудиторії (адаптація для
дітей), чи стилю (парафраз, імітація, пародія) попереднього
твору
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Деякі трансформації можуть розглядатися лише як натхнені
попереднім твором.
 
Приклади
 
Cymbeline, Мері Лемб (Mary Lamb) із Tales from
Shakespeare,Чарльза та Мері Лемб (Charles and Mary Lamb) є
трансформацією Вільяма Шекспіра (William Shakespeare)
Cymbeline
Pride and prejudice and zombies Сета Грем-Сміта (Seth
Grahame-Smith) є трансформацією Pride and prejudice Джейн
Остін (Jane Austen)
Періодичне видання під назвою Le Patriote de Saône-et-Loire
(ISSN 1959-9935) трансформоване в нове періодичне
видання під назвою Le Démocrate de Saône-et-Loire (ISSN
1959-9943), після того як попереднє було придушене
цензурою в 1850 році [остаточна заміна]
Окремі періодичні видання під назвами Animal research (ISSN
1627-3583), Animal science (ISSN 1357-7298), та Reproduction
nutrition development (ISSN 0926-5287) трансформовані в
періодичне видання під назвою Animal (ISSN 1751-7311)
[злиття]
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва зв’язку Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R23
 
Вираження
 
має частину
є частиною
 
Вираження
 
Б до Б
 
Визначення Це зв'язок між двома вираженнями, коли одне є компонентом
іншого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Застосовується коли зв'язок «компонент-ціле» є невід’ємним
аспектом творів та зберігається для всіх виражень та проявів
більшого твору та його творів-компонентів. Незалежно від того
чи включає вираження або прояв повний більший твір чи лише
один і більше (але не всі) твори-компоненти.
 
Приклади
 
Музична нотація (ноти) Ave Maria Op. 52, No. 6, Франца
Шуберта (Franz Schubert) є частиною музичної нотації Sieben
Gesänge aus Walter Scott’s Fräulein vom See Op. 52, Франца
Шуберта (Franz Schubert)
Аудіозапис La divina commedia Данте Аліг’єрі (Dante Alighieri),
прочитаний Enrico de Negri має частину – аудіозапис La divina
commedia, Inferno Данте Аліг’єрі (Dante Alighieri), прочитану
Enrico de Negri
 
ID
LRM-R24
 
Початкова
точка
(домен)
Вираження
 
Назва зв’язку Зворотна назва
походить від має похідне
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Вираження
 
Кардинал
ьне число
Б до 1
 
Визначення
 
Цей зв’язок зазначає, що з двох виражень одного твору, друге
було використане як джерело для іншого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
У багатьох випадках, точне джерело, наприклад, перекладу,
адаптації, перегляду чи аранжування невідоме. Якщо це так, то
це може бути цікавим аспектом для кінцевого користувача.
Зв'язок «походження» може бути уточнений для надання більш
детальної інформації про природу трансформації.
 
Приклади
 
Переклад французькою мовою 天人五衰 Юкіо Місіми (Yukio
Mishima), опублікований як «L’ange en decomposition»
походить від перекладу англійською мовою 天人五衰 Юкіо
Місіми (Yukio Mishima), опублікованого як «The decay of the
angel»
Запис 1965 року виконання Symphony No. 2 in C minor
Антона Брукнера (Anton Bruckner) Симфонічним оркестром
Торонто (Toronto Symphony Orchestra) під орудою Herman
Scherchen походить від окремої партитури Антона Брукнера
(Anton Bruckner) – Symphony No. 2 in C minor, знайденої у
виданні 1892 року (Doblinger) під наглядом Cyrill Hynais зі
змінами Брукнера
Переклад французькою мовою Wong’s essentials of pediatric
nursing, опублікованого як Soins infirmiers : pédiatrie
видавцем Chenelière éducation (Montréal, Québec), ©2012,
походить від 8-го англомовного видання, яке з’явилося в
прояві, опублікованому видавцем Mosby/Elsevier (St. Louis,
Missouri), ©2009
 
ID
 
LRM-R25
 
Початкова
точка
(домен)
Вираження
 
Назва зв’язку Зворотна назва
агреговане агрегувало
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Вираження
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення
 
Цей зв'язок зазначає, що конкретне вираження твору було
обране як частина плану агрегуючого вираження
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
Агрегуючі вираження обиратимуть численні конкретні
вираження інших творів для того щоб втілити їх разом у
агрегованому прояві. Вираження може бути вибране багатьма
агрегуючими вираженнями.
Це короткий шлях зв’язків, проілюстрованих на Малюнку 5.7 –
загальній моделі для агрегацій.
ВИРАЖЕННЯ1 втілене в ПРОЯВІ (агрегованому) + ПРОЯВ
(агрегований) втілює (агрегуюче) ВИРАЖЕННЯ
На відміну від зв’язку «ціле-частина» між вираженнями,
вираження вибрані для подачі разом у агрегованому прояві не
стають компонентами агрегуючого вираження. Крім того, зв'язок
між цими вираженнями не є невід'ємною особливістю творів, які
реалізують ці вираження, і тому не зберігається в інших
вираженнях цих творів.
 
Приклади
 
Англомовний текст Едгара По (Edgar Allan Poe) «The fall of the
House of Usher» агрегований агрегуючим вираженням;
результатом стало створення агрегованого прояву «The
Oxford book of short stories» (оповідання підібрані V.S.
Pritchett)
Агрегуюче вираження, яке утворює монографічну серію «IFLA
series on bibliographic control» агрегувало англомовний текст
«ISBD : International standard bibliographic description»,
консолідоване видання 2011 року
Агрегуюче вираження, яке утворює монографічну серію
«Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi
niz», агрегувало хорватський текст 2014 року «ISBD :
International standard bibliographic description», консолідоване
видання 2011 року
 
ID
LRM-R26
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва зв’язку Зворотна назва
має частину є частиною
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Прояв
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Це зв'язок між двома проявами, де один прояв є компонентом
іншого
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня У деяких випадках компоненти прояву виникають внаслідок
аналізу фізичних характеристик, пов’язаних із носієм, на якому
планується випустити прояв (наприклад, запис є задовгим, для
одного єдиного диска, тому він був випущений набором із двох
дисків у коробці). Альтернативний прояв на іншому носієві може
не відображати тих самих компонентів.
Однак, у випадку коли зв'язок «компонент-ціле» є невід’ємним
аспектом творів, він зберігається для всіх виражень та проявів
більшого твору та його творів-компонентів. Незалежно від того
чи включає вираження або прояв повний більший твір чи лише
один і більше (але не всі) твори-компоненти.
 
Приклади
 
Публікація від видавця Bolchazy-Carducci Publishers – Latin for
the new millennium by Milena Minkova et al. має частину –
публікацію від видавця Bolchazy-Carducci Publishers, том 5,
«Level 2: Student text», ISBN 978-0-86516-563-2, яка входить
до Latin for the new millennium by Milena Minkova et al.
 
ID
LRM-R27
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва
зв’язку
має
репродукцію
 
Зворотна назва
 
є репродукцією
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Прояв
 
Кардинал
ьне число
1 до Б
 
Визначення
 
Це зв'язок між двома проявами, який забезпечує користувача
повністю однаковим змістом, тоді як більш ранній прояв
забезпечив джерело для створення послідуючого прояву, як от
факсиміле, репродукції, репринти та перевипуски.
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Як правило, для репринтів та перевипусків, окремий примірник
прояву-джерела як джерело для репродукції не виокремлюється.
Крім того, в таких випадках, хоч окремий примірник може
використовуватись як джерело репродукції, цей примірник
повинен вважатися таким, що репрезентує прояв-джерело в
цілому. Процес репродукції завжди призводить до виникнення
нового прояву, навіть, якщо з цього прояву виготовлено єдиний
примірник.
 
Приклади
 
Публікація 1873 року Daniel Wilson, Caliban: the missing link
видавця Macmillan має репродукцію – публікацію 2014 року
Daniel Wilson, Caliban: the missing link видавця Cambridge
University press як факсимільне видання
Репринтне видання 2007 року Hubert Reeve, Malicorne:
réflexions d’un observateur de la nature, опубліковане
видавцем Éditions du Seuil як номер 179 у серії Points. Science
(ISBN 978-2-02-096760-0) є репродукцією видання 1990 року
Hubert Reeve, Malicorne: réflexions d’un observateur de la
nature, опублікованого видавцем Éditions du Seuil у серії
Science ouverte (ISBN 2-02-012644-3)
Видання 1990 року Hubert Reeve, Malicorne: réflexions d’un
observateur de la nature опубліковане видавцем Éditions du
Seuil у серії Science ouverte (ISBN 2-02-012644-3) має
репродукцію – видання 1991 року, опубліковане видавцем
France loisirs (ISBN 2-7242-6486-X)
 
ID
 
Початкова
точка
(домен)
 
Назва
зв’язку
 
Зворотна назва
 
Кінцева
точка
(діапазон)
 
Кардинал
ьне число
 
LRM-R28
 
Примірник
 
має
репродукцію
 
є репродукцією
 
Прояв
 
1 до Б
Визначення Це зв'язок між примірником одного прояву та іншим проявом, яке
забезпечує кінцевого користувача повністю однаковим змістом,
тоді як окремий примірник забезпечив джерело для створення
послідуючого прояву
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня У цьому випадку, окремий примірник, використаний як джерело
репродукції, є унікальним або за своїм походженням, або через
характеристики, які стосуються окремого примірника, як от
примітки або маркування власника. Процес репродукції завжди
призводить до виникнення нового прояву, навіть, якщо з такого
прояву виготовлено єдиний примірник.
 
Приклади 
Публікація 2015 року Harry Partch, Two studies on ancient
Greek scales видавця Schott є репродукцією рукопису,
написаного власноруч Harry Partch, Two studies on ancient
Greek scales
 
The Canadian Pacific Railway’s 1913 settlers’ guide : information
concerning Manitoba, Saskatchewan and Alberta – путівник для
поселенців, оригінально опублікований в Монреалі в 1913
році, має репродукцію на мікрофіші, випущену Canadian
Institute for Historical Microreproductions у 2000 році.
Репродукція була перенесена на плівку з копії оригінальної
публікації, яка належить Glenbow Museum Library, Calgary
 
ID
LRM-R29
 
Початкова
точка
(домен)
Прояв
 
Назва
зв’язку
має
альтернативу
 
Зворотна назва
має альтернативу
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Прояв
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення Цей зв'язок стосується проявів, які ефективно слугують
альтернативами одне одному
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Типовими прикладами такого зв’язку є випадки, коли публікації,
звукозаписи, відео тощо, випускаються в кількох форматах, або
ж одночасно різними видавцями в різних країнах.
 
Приклади
 
Реліз рок-групи Soviettes LP панк-альбому (довгограючого)
під назвою «LP III» має альтернативу - реліз на CD альбому
під назвою «LP III» панк рок-групи Soviettes
Agatha Christie, The Sittaford Mystery, публікація 1931 року,
Великобританія, видавця William Collins & Sons має
альтернативу - одночасне видання в США, опубліковане під
назвою The Murder at Hazelmoor, видавцем Dodd, Mead & Co.
 
ID
LRM-R30
Початкова
точка
(домен)
Агент
Назва
зв’язку Зворотна назва
є
представнико
м/учасником має
представника/уча
сника
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Колективний
агент
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
Визначення Це зв’язок між агентом та колективним агентом, до якого агент
приєднався як учасник
 
Примітки
про сферу
застосуван
ня
 
Особа може відкрито приєднатися до організації або асоціації.
Особа може неявно, опосередковано стати членом родини за
народженням, через усиновлення, шлюб тощо.
Колективний агент може приєднатися до іншого колективного
агента як учасник.
 
Приклади
 
Король Англії Henry VIII є представником дому Тюдорів
Pearl Buck є учасником Phi Beta Kappa
IFLA має учасника the National Library of China
Інститут прем’єр-міністрів Канади має представника П.Трюдо
(Pierre Elliot Trudeau)
 
ID
LRM-R31
 
Початкова
точка
(домен)
Колективний
агент
 
Назва
зв’язку
має частину
Зворотна назва
є частиною
 
Кінцева
точка
(діапазон)
Колективний
агент
 
Кардинал
ьне число
Б до Б
 
Визначення
 
Це зв'язок між двома колективними агентами, коли один агент є
складовою частиною іншого
 
68
 
=== <span id="4.3.4"></span>4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом) ===