101 Мова документу

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

101 Мова документу

Тег: 101

Назва поля: Мова документу

Інші назви: Language of the Resource (англ.), Язык документа (рос.), Език на документа (болг.), Langue de la ressource (фр.), Jezik enote (словен.), Lingua di pubblicazione (італ.), Ištekliaus kalba (литов.)

Визначення поля

У каталогах, в яких не реалізована модель FRBR, поле містить кодовану інформацію про мову (мови) каталогізованого ресурсу, його частин і заголовку, а також вказує мова оригіналу, якщо документ є перекладом.

У каталогах, в яких реалізована модель FRBR, поле містить інформацію про мову (мови), що відноситься до втілення.

Наявність

Обов'язкове для документів, що містять текстову інформацію, якщо відомості про мову не вказані в авторитетному записі, який описує вираження. Див. нижче „Примітка про дані FRBR“.

Повторюється, якщо для опису мови ресурсу використовується кілька джерел кодів (Приклади: 12, 13).

Індикатори

Індикатор 1: індикатор перекладу, який встановлює, є чи ні документ перекладом, або чи містить він переклади.

0: Документ мовою (мовами) оригіналу (в т. ч. паралельний текст)
1: Документ є перекладом з мови оригіналу чи проміжного перекладу
2: Документ містить переклади (окрім перекладів резюме статей тощо)
8: Відомості, що відносяться до вираження твору, записані в пов'язаному авторитетному записі, який описує вираження. Див. нижче „Примітка про дані LRM“
«|» (символ заповнення): якщо у конвертованих з вихідного формату записах неможливо встановити, є вони перекладом чи ні;

Індикатор 2: Джерело кодів

Індикатор визначає джерело кодів мов, зазначених у полі.
#: Список кодів мов ISO 639-2
7: Джерело вказане у підполі $2

Підполя

$a Мова тексту, звукової доріжки тощо

Див. нижче „Примітка про дані LRM“.

Обов'язкове для документів, що мають текстову основу (в тому числі для документів, що мають не тільки текстову основу, наприклад, пісні, арії, фільми та ін.

Повторюється коли в документі наявний текст кількома мовами

$b Мова проміжного перекладу

Див. нижче „Примітка про дані LRM“.

Обов’язкове, якщо текст документа було перекладено не з мови оригіналу

Повторюється, якщо існувало кілька проміжних перекладів тексту документа (приміром, з грецької латинською, з латинської українською)

$c Мова оригіналу

Див. нижче „Примітка про дані LRM“.

Обов’язкове за наявності, якщо текст документа є перекладом

Повторюється, якщо оригінал містить текст більше ніж однією мовою

$d Мова резюме/реферату

Мова резюме або рефератів документа в цілому або окремих робіт частин тощо, які містяться в документі.

Див. нижче „Примітка про дані LRM“.

Обов’язкове, якщо мови резюме тощо відрізняється від мов основного тексту документа

Повторюється для кожної з мов резюме тощо.

Співвіднесені п/пп: 330 Резюме/реферат

$e Мова сторінок змісту

Обов’язкове, якщо мова змісту відрізняється від мов основного тексту документа(підполе 101$a).

Повторюється для кожної з мов змісту (крім мов основного тексту документа).

$f Мова головного джерела інформації

Обов'язкове, якщо хоча б одна з мов титульного аркуша чи іншого джерела інформації для складання бібліографічного запису відрізняється від мови(в) тексту (підполе 101$a).

Повторюється для кожної мови.

$g Мова основної назви

Обов’язкове, якщо мова основної назви відрізняється від першої або єдиної мови підполя 101$a.

Не повторюється, оскільки, за визначенням, основна назва може наводитися тільки однією мовою.

Співвіднесені п/пп: 200$a Назва та відомості про відповідальність. Основна назва.

Повторення основної назви іншими мовами є, за визначенням, паралельними назвами і заносяться до підполя 200$z Назва та відомості про відповідальність. Мова паралельної основної назви.

$h Мова лібрето тощо

Мова чи мови тексту, коли каталогізований документ містить вокальну/ текстову складову частину надруковану як супровідний текст або у складі документа

Обов’язкове, якщо документ містить лібрето тощо

Повторюється

Примітки. Вміст цього підполя не обмежується лібрето як таким

$i Мова супровідного матеріалу (крім резюме, реферату, лібрето тощо)

Мова чи мови супровідного матеріалу (документація до програмних продуктів, увідні частини, коментарі, інструкції тощо)

Обов’язкове, якщо мова супровідного матеріалу змісту відрізняється від мов основного тексту документа

Повторюється

$j Мова субтитрів [LRM: вираження]

Мова чи мови субтитрів, підзаголовків, біжучого рядка тощо коли вона відрізняється від мови звукової доріжки.

Див. нижче „Примітка про дані LRM“.

Обов'язкове, якщо мова субтитрів відрізняється від мови, зазначеної в підполі 101$a.

Повторюється.

$2 Код системи

Джерело, з якого отримано код (коди) мови. Використовується тільки при наявності значення 7 (Система вказана в підполі $2) в позиції другого індикатора.

Список кодів джерел див. Додаток A.3

Факультативне.

Повторюється.

Співвіднесені п/пп

  • 100$a, символьні позиції 21 (Дані загальної обробки/ Код модифікації запису), 34-35 (Дані загальної обробки / Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора). У цих позиціях зазначається код мови, використаної каталогізатором для приміток, тобто таких елементів запису, мова яких може відрізнятися від мови каталогізованого документу;
  • 510545 Варіанти назви та співвіднесені назви (поля різних взаємопов’язаних назв містять спеціальні підполя для зазначення їх мов. Вони заповнюються в тих випадках, коли ці мови відрізняються від зазначених у повторюваному підполі 101$a).

Примітки

Кожне підполе містить трьохсимвольний код мови (див. Додаток A).

Для кодів використовуйте ISO 639-2 або іншу стандартну схему коду мови, вказану в підполі $2.

У разі повторюваності підполів порядок кодів мов повинен відображати обсяг та значимість мови в документі. Коли це неможливо, коди мов уводяться за абеткою. Якщо якесь з підполів повинно містити велику кількість кодів мов (більше 3), до нього заноситься код «mul».

Примітка про дані LRM

Відповідно до LRM відомості про мову (мови) змісту ресурсу належать до рівня вираження. Відповідно, кодована інформація про мову (мови) вираження твору, яке реалізовано у втіленні, як правило, міститься не в бібліографічному, а в пов'язаному авторитетному записі, який описує це вираження.

У таких випадках поле 101 бібліографічного запису, який описує втілення, може містити наступні підполя: $e, $f, $g, $h, $i.

Приклади

Приклад 1.

Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійькою мовою.
101 1#$arus$cger$geng
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нем.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-изд. бюро BNV; М.: Бином, 1995.—192 с.: ил..

Приклад 2.

Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
101 0#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.— Введ. 1998.01.01.— Офіц. вид.— К: Вид во Держстандарту України, 1997.— Різн. паг.—(Державний стандарт України)

Приклад 3.

Документ українською мовою, котрий має назву латинською мовою.
101 0#$aukr$glat
Медвідь, В’ячеслав. Pro domo sua: Щоденники, есе.— К.: Український письменник, 1999.— 223 с.— (Сучасна українська література)

Приклад 4.

Документ українською мовою, котрий має назву італійською мовою.
101 0#$aukr$gita
Коцюбинський, Михайло. …Intermezzo: Оповідання / Я. Хоменко (передм.).— 2-е вид.— Х.:Держ. вид во України, 1930.— 48 с.

Приклад 5.

Двомовний документ (російською й англійською мовами), котрий має сторінки змісту обома мовами.
101 2#$aeng$arus$eeng$erus
Ukrainian Market Review = Обзор украинского рынка: Информационно-аналитический журнал / Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, Гос. Информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков; А. Болодурин (ред.).— К: Укрвнешконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., рус. языками

Приклад 6.

Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
101 0#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.).— К., 1993-…

Приклад 7.

Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
101 0#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of :Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

EX 10

Data complying with LRM (the data pertaining to the expression of the work are carried in an authority record)
101 8#$ieng
Data pertaining to the expression of the work present in the manifestation record
101 2#$ieng
A non-language sound recording with programme notes translated into English.

EX 13

Data complying with LRM (the data pertaining to the expression of the work are carried in an authority record)
No 101 field.
Data pertaining to the expression of the work present in the manifestation record
101 17$avep$crus$2iso639-3
A collection of stories for children “Vauged o”, translated from Russian into Veps by Marina Ginijatullina. Code for the Veps language is taken from ISO 639-3.

EX 14

Data complying with LRM (the data pertaining to the expression of the work are carried in an authority record)
No 101 field.
Data pertaining to the expression of the work present in the manifestation record
101 1#$arus$csit
101 17$arus$cdng$2iso639-3
A collection of poems, translated from Dungan into Russian. ISO 639-2 has only a collective code “sit” which represents Sino-Tibetan languages and ISO 639-3 has specific code for Dungan Language (“dng”). Two language code schemes are used and field 041 is repeated.

EX 15

Data complying with LRM (the data pertaining to the expression of the work are carried in an authority record)
No 101 field.
Data pertaining to the expression of the work present in the manifestation record
101 2#$amyn$jeng$jfre$jspa
101 27$ayua$jeng$jfra$jspa$2iso639-3
“Apocalypto” by Mel Gibson. The soundtrack is in Yucatec Maya, with optional English, French, or Spanish subtitles. Two language code schemes are used and field 041 is repeated. Since ISO 639-2 does not provide specific code for the Yucatec Maya language, the collective language code for Mayan languages (“myn”) is given in the first field 101. The repeated field 101 contains code (“yua”) derived from ISO 639-3. Code for French in this case is also derived from ISO 639-3 (“fra”).

Приклад 10

Florian, Radu.
Sensul istoriei : Însemnări pe marginea unei dezbateri filozofice contemporane / Radu Florian. - Bucureşti : Ed. polit., 1968. - 264 с. ; 18 см. - (Biblioteca de filozofie şi sociologie).
Оглавление на рум., англ., фр., нем. и рус. яз.
А. Данные соответствуют модели FRBR (сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в связанной авторитетной записи).
Библиографическая запись содержит сведения о языке оглавления, которые относятся к воплощению.
101 8#$eeng$eger$erum$erus$efre
200 1#$aSensul istoriei$eÎnsemnări pe marginea unei dezbateri filozofice contemporane$fRadu Florian
Б. Сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в библиографической записи.
101 0#$arum$eeng$eger$erum$erus$efre
200 1#$aSensul istoriei$eÎnsemnări pe marginea unei dezbateri filozofice contemporane$fRadu Florian

Приклад 11

Silakova, Natalia.
Vauged o : [рассказы : для детей сред. и ст. шк. возраста] / Natalia Silakova ; [vepsaks kandi Marina Ginijatullina]. - Petroskoi : [б. и.], 2009. - 31, [1] с. : ил. ; 22 см.
Текст вепс. - На обороте тит. л. в макете: Белая ночь / Наталья Силакова.
А. Данные соответствуют модели FRBR (сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в связанной авторитетной записи).
Поле 101 в библиографической записи не используется.
Б. Сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в библиографической записи.
101 17$avep$crus$2iso639-3
Сборник рассказов для детей, переведенных на вепсский язык. Код вепсского языка взят из ISO 639-3.

Приклад 12

Шиваза, Ясыр.
Голубая река : стихотворения и поэмы : пер. с дунган. / [вступ. ст. С. Дароняна]. - Москва : Гослитиздат, 1958. – 159 с. : ил. ; 17 см.
А. Данные соответствуют модели FRBR (сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в связанной авторитетной записи).
Поле 101 в библиографической записи не используется.
Б. Сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в библиографической записи.
101 1#$arus$csit
101 17$arus$cdng$2iso639-3
Сборник стихотворений и поэм, переведенных с дунганского языка на русский. В ISO 639-2 код дунганского языка отсутствует, используется общий код «sit» (сино-тибетские языки). В ISO 639-3 код дунганского языка – «dng». Поле 101 повторяется – в первом вхождении указан общий код из ISO 639-2, во втором – код из ISO 639-3.

Приклад 13

Apocalypto [Видеозапись] : no one can outrun their destiny / directed by Mel Gibson. - Электрон. видео дан. - [S. l.] : Buena Vista International, [20--]. - 1 электрон. цифр. диск (DVD-video) (109 мин) : зв., цв. ; 12 см.
А. Данные соответствуют модели FRBR (сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в связанной авторитетной записи).
Поле 101 в библиографической записи не используется.
Б. Сведения, относящиеся к выражению произведения, содержатся в библиографической записи.
101 2#$amyn$jeng$jfre$jspa
101 27$ayua$jeng$jfra$jspa$2iso639-3
Видеозапись «Apocalypto» Мела Гибсона. Основной саундтрек фильма – на юкатекском языке, субтитры на английском, французском, испанском языках. Используются коды языков из двух стандартов, поэтому поле 101 повторяется. В ISO 639-2 код юкатекского языка отсутствует, поэтому в первом вхождении используется общий код «myn» (языки майя). Во втором вхождении поля 101 указан код юкатекского языка («yua») из ISO 639-3. Код французского языка во втором вхождении поля 101 («fra») также взят из ISO 639-3.

Див. також