Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

801 Джерело походження запису

(Перенаправлено з 801)

801 Джерело походження запису

Тег: 801

Назва поля: Джерело походження запису

Інші назви: Originating Source (англ.), Источник записи (рос.), Источник происхождения записи (рос.), Първоначален източник (болг.), Source de catalogage (фр.), Fonte di origine della registrazione (італ.), Įrašo šaltinis (литов.)

Визначення поля

Поле містить відомості про джерела походження запису, якими можуть бути: установа, яка підготувала запис/дані; установа, яка перетворила данні у машиночитану форму; установа, що модифікувала оригінальний запис/дані; установа, що розповсюджує записи.

Поле використовується для вказівки організації-джерела запису, включаючи: бібліографуючу установу, відповідальну за створення запису, та дати введення запису, організації, що модифікують або поширюють запис. Для нових записів вказується дата введення. Для переглядуваних записів — дата останнього перегляду.

Наявність

Обов'язкове

Повторюється для кожної установи з переліченими функціями.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Індикатор функції. Визначає функцію установи, наведеної у підполі $b.

0 Створення первісного запису/даних.
Організація, яка підготувала дані для запису.
1 Перетворення даних у машиночитану форму.
Організація, що конвертувала дані в машиночитну форму
2 Модифікування складу, змісту або структури запису.
Організація, що модифікувала вміст запису, або його структуру.
3 Розповсюдження запису.
Організація, що поширювала запис.

Підполя

$a Країна

Двосимвольний код країни, де знаходиться установа, що є джерелом походження запису. Коди країн наведені у Додатку B.

Обов'язкове

Не повторюється

$b Установа

Підполе містить найменування (в кодованій або повній формі) організації. Рекомендується використовувати коди відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій) (раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). При виведенні запису рекомендується код замінювати відповідним повним найменуванням або загальноприйнятою абревіатурою.

У разі використання коду ISIL код вводиться в підполі $b цілком, а також міжнародний префікс або інший префікс.

Обов’язкове

Не повторюється

$c Дата

Підполе містить дату створення/перетворення/модифікації чи надання запису. Дані наводяться відповідно до ISO 8601-2004 у вигляді послідовності цифр, які позначають рік, місяць та день, без роздільників між ними (РРРРMMДД). Невизначені позиції заповнюються нулями.

Обов'язкове за наявності даних

Не повторюється


$g Правила каталогізації

Підполе містить коди Правил каталогізації, які було використано для бібліографічного опису (див. Додаток H). Підполе використовується у випадку, коли другий індикатор має значення 0 (створення первісного запису/даних) чи 2 (модифікація запису/даних).

Для записів, створених в Україні, до $g заноситься код «psbo».

Факультативне.

Повторюється (при використанні в одному записі різних правил).

$h Первісний контрольний номер

Original Control Number (англ.)

This subfield contains the original control number when a record's 001 has been overwritten. This will occur when the current database has its own control numbers, e.g. a union catalogue listing records taken from several databases.

Optional

Not repeatable (EX 5)

$2 Код бібліографічного формату

Позначення бібліографічного формату, який використовується для машиночитного запису (Додаток H).

Факультативне

Не повторюється (Пр. 5)

Співвіднесені поля

  • Маркер запису - позиції символу 5 Статус запису, 17 Рівень кодування, 18 Форма каталогізаційного опису.
Ідентифікатор і найменування організації, що створила або модифікувала запис, отриманий з іншої системи, можуть бути також введені в полі 035.
  • 100 Дані загальної обробки: дата вводу запису до файлу ($a, позиції символу 0-7). Дата у полі 100 може співпадати з датою перетворення, але її необхідно повторно занести у поле 801.
Код формату вводиться також в підполі $2 поля 886

Примітки до змісту поля

У багатьох випадках одна і та ж організація виконує усі або окремі вищеперелічені функції. Поле слід повторити для кожної функції, оскільки дати обробки можуть бути різними.

У машиночитному записі повинне бути не менше двох входжень поля 801, оскільки для того, щоб дані привести в машиночитну форму, їх спершу потрібно підготувати. Тобто у першого входження поля 801 індикатор = 0, а у другого = 1.

Якщо організація відразу каталогізує документ у машиночитній формі, то повинно бути були приведено два входження поля 801 з однаковими підполями $c — дата складання.

Поле слід повторювати тільки в тих випадках, коли є зміни, які стосуються організацій, які брали участь в підготовці або розповсюдженні запису, дат транзакцій, відображених індикатором 2, або правилами каталогізації або форматам. Якщо зазначені зміни відсутні, поле наводиться в записі тільки один раз. Повторення поля 801 завжди має місце в тих випадках, коли із записом працюють різні бібліографуючі установи.

Код країни в підполі $a вказується відповідно до стандарту ДСТУ ISO 3166-1:2009 (див. Додаток B).

Дата початку створення запису вводиться в поле 100, поз. 0-7.

Дата останньої редакції запису зберігається в полі 005 Ідентифікатор версії запису. В поле 801 зберігається історія запису із зазначенням всіх модифікацій: яка організація і коли створила та істотно змінювала запис (наприклад, заповнила нові поля).

Створення запису, включаючи введення її на машинозчитуваний носій, якщо це виконується однією і тією ж установою, фіксується входженням поля 801 зі значенням індикатора 2, рівним нулю (0). Спочатку дата в полі 100 і дата в підполі 801#0$c збігаються. Якщо створення запису триває кілька днів, то дата в підполі 801#$c повинна бути скоригована в момент закінчення створення запису. Дату остаточного створення запису проставляє редактор.

Якщо одна і та ж організація і створювала, і змінювала запис, то не всі звернення до запису з метою його модифікації слід фіксувати в полі 801#2. Створення нового запису може тривати як один день, так і кілька днів в межах одного технологічного циклу, особливо, якщо в створенні запису бере участь не одна, а кілька підрозділів — підрозділ комплектування, описова каталогізація і смислова обробка. Тому дата початку створення запису в поле 100 може не збігатися з датою створення запису, що фіксується в 801#0, оскільки цю останню дату вносить редактор бібліографічного запису, що остаточно оформляє новий запис в технологічному циклі його створення. Організація, яка створила запис, вносить в поле 801#2 дату першої зміни запису при зверненні до нього після завершення циклу створення запису, тобто після його остаточного редагування. Таким чином, дата першої модифікації запису, як правило, буде значно більше пізньої, ніж дата, наведена в полі 801#0. Усі подальші звернення до запису з метою модифікації цією ж організацією в полі 801#2 можуть бути зафіксовані шляхом зміни дати редагування в підполі $c.

Дата введення або редагування вводиться відповідно до стандарту ISO 8601:2004, тобто у формі РРРРММДД, наприклад: 25 жовтня 2001 року — 20011025.

Приклади

Приклад 1

801 #0$aUS$bDLC$c19590000$gAACR1
801 #l$aUS$bMH$c19790506
801 #2$aUS$bMH$c19790506$gAACR2
801 #3$aUS$bDLC$c19790912
Вперше документ було каталогізовано в 1959 році бібліотекою Конгресу. У 1979 році у Гарвардському університеті модифіковані дані та перетворені у машиночитану форму. Цей запис був потім розповсюджений бібліотекою Конгресу. Для ідентифікації бібліотеки Конгресу та Гарвардського університету використовувалися коди з Переліку кодів для організацій USMARC Code List for Оrganisations.

Приклад 2

801 #0$aUS$bDLC$c19860116$gAACR2
Запис було каталогізовано бібліотекою Конгресу відповідно до другого видання Англо-американських правил каталогізації.

Приклад 3

801 #0$aUS$bDLC$c19830406$gAACR2$gBDRB
Запис було каталогізовано бібліотекою Конгресу відповідно до американських правил каталогізації AACR2 і Bibliographic Description of Rare Books (Washington : Library of Congress, 1981).

Приклад 4

801 #0$aFR$bF$c19851020$gAFNOR
Запис було каталогізовано французькою національною бібліотекою відповідно до французьких правил каталогізації AFNOR (Normes de catalogage publiйes par l'Association franзaise de normalisation).

Приклад 5

801 #0$aDE$bGyFmDB$c19860423$gRAK$2mab
801 #2$aUS$bDLC$c19860503$gAACR2
Запис каталогізовано Німецькою Бібліотекою відповідно до німецьких правил алфавітної каталогізації RAK (Regeln fьr die Alphabetische Katalogisierung) та модифіковано бібліотекою Конгресу відповідно до AACR2. Запис був конвертований з Машинного формату обміну для бібліотек (Maschinelles Austauschformat for Bibliotheken) у формат UNIMARK.

приклад 1

801#0$aby$bNLB$c19920515$gpsbo
801#1$aby$bNLB$c19970925
Каталогізуюча організація НББ 15 травня 1992 р. склала запис про документ на картці, потім 25 вересня 1997 р. перетворила дані в машиночитну форму. Каталогізація вироблена у відповідності з „Правилами…“

приклад 2

801#0$aby$bBSU$c19940604$gpsbo
801#1$aby$bBSU$c19940604
801#2$aby$bBSU$c19970925$gpsbo
Каталогізуюча організація 4 червня 1994 р. підготувала дані про документ і відразу ж їх записала в електронний каталог. 25 вересня 1997 р. запис був модифікований.

приклад 3

801 0$aSU$bГПНТБ России$c19930506
Запис складений в ГПНТБ 05.06 1993 р.

приклад 4

801#0$aRU$bNLR$c19791002$gPSBO
801#1$aRU$bNLR$c19961211
Каталогізуюча організація (РНБ) 2 жовтня 1979 р. склала запис про документ на картці, потім 11 грудня 1996 року перетворила дані в машиночитну форму. Каталогізація була проведена відповідно до „Правил складання бібліографічного опису“.

приклад 5

801#0$aRU$bРГБ$c19950307$gPSBO
801#1$aRU$bРГБ$c19950307
801#2$aRU$bРГБ$c19970115$gPSBO
Каталогізуюча організація 7 березня 1995 року підготувала дані про документ і зразу ж внесла їх в електронний каталог. 15 січня 1997 запис було модифіковано.

приклад 4

    801 #0$aRU$bНБР Карелія$c20050914$gRCR
    801 #1$aRU$bНБР Карелія$c20050914
    801 #2$aRU$bNLR$c20051123$gRCR
    Приклад запису Зведеного каталогу бібліотек Росії. Запис створено 14 вересня 2005 року в Національній бібліотеці Республіки Карелія, модифіковано в Російській національній бібліотеці 23 листопада 2005 р.

приклад 5

    801 #0$aRU$bNLR$gpsbo
    801 #1$aRU$bNLR$c20050227$2ntd-isis
    801 #2$aRU$bNLR$c20050320$gRCR$2rusmarc
    Запис створено відповідно до Правил складання бібліографічного опису і введено в базу даних у форматі ntd-isis. Пізніше запис було конвертовано у формат RUSMARC і модифіковано відповідно до Російських правил каталогізації.

Приклад 4:

801 #0$аBY$bBY-HM0000$c20120127$gRCR
Запись создана Национальной библиотекой Беларуси 27 января 2012 года.

Див. також