Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

017 Інший ідентифікатор

(Перенаправлено з 017)

Поле 017 — Інший ідентифікатор

Тег: 017

Назва поля: Інший ідентифікатор

Інші назви: Other Standard Identifier (англ.), Other identifier (англ.), Другой идентификатор (рос.), Autre identifiant normalisé (фр.), Drugi standardni identifikatorji (словен.), Altri identificatori standard (італ.), Kitas standartinis identifikatorius (литов.)

Визначення поля

Поле містить ідентифікатор, наведений в документі, який не може бути записаний в інше поле, а також уточнення, які визначають відмінності між ідентифікаторами, якщо в записі міститься більш одного ідентифікатора. Поле (за винятком підполя $9) відповідає Області стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності стандартів ISBD і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.9. Підполе $9 відноситься до Області примітки ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.8. Поле може містити умови доступності і/або ціну навіть у тому випадку, коли воно не містить ідентифікатор.

Наявність

Факультативне.

Повторюється з різними значеннями першого індикатора, якщо в записі присутні ідентифікатори, що відносяться до різних типів; повторюється з однаковим значенням першого індикатора, якщо в записі присутні більше одного ідентифікатора одного типу.

Індикатори

Індикатор 1: Тип ідентифікатора

    7 - Система вказана у підполі $2
    8 - Тип ідентифікатора не вказано

Індикатор 2: Визначає, чи відрізняється відскановане зображення ідентифікатора від візуального представлення того ж ідентифікатора

    0 - Інформація відсутня
    1 - Немає відмінностей
    2 - Є відмінності

Підполя

$a Ідентифікатор

Містить правильно складений ідентифікатор. Ідентифікатори складаються відповідно до типу ідентифікатора.

Факультативне.

Не повторюється.

$b Уточнення

Містить уточнення, які стосуються до ідентифікатора, що міститься у підполі $a (якщо підполе $a присутнє у полі). Зазвичай уточнення включають ім'я видавця або тип палітурки видання, або визначають, відноситься ідентифікатор до набору в цілому або до окремої одиниці.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Ціна

Містить відомості про ціну каталогізуємого документа і будь-які відомості про умови його доступності.

Факультативне.

Не повторюється.

$z Помилковий ідентифікатор

Помилково присвоєний ідентифікатор, анульований згодом або невірно надрукований.

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи

Код системи, за правилами якої побудований ідентифікатор. Використовується тільки при наявності значення 7 (Система вказана у підполі $2) в позиції першого індикатора.

doi Ідентифікатор цифрового об'єкта
isan Міжнародний стандартний номер аудіовізуальних творів
...

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Тираж

Містить відомості про тираж каталогізуємого документа.

Факультативне.

Повторюється.

Взаємопов'язані поля

Примітки про зміст поля

Other Identifiers are unique, permanent, and internationally recognized alphanumeric codes used to identify item. The structure of these identifiers is determined by the agencies formulating them.

V podpolje 2 vnašamo kodo sistema, iz katerega je prevzet identifikator.

DOI ® – Digital Object Identifier (digitalni identifikator objekta) je sistem za trajno in funkcionalno identifikacijo in upravljanje z intelektualno vsebino in metapodatki v digitalnih omrežjih. Identifikator DOI je niz znakov, ki enoznačno določa entiteto v okviru sistema DOI.

ISAN – International Standard Audiovisual Number (mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela) je sistem za dosledno identifikacijo avdiovizualnega dela. Avdiovizualno delo je delo, sestavljeno iz gibljive slike s spremljajočim zvokom ali brez njega, in to neodvisno od fizične oblike, v kateri se delo distribuira. V-ISAN – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Version identifier (mednarodna standardna številka avdiovizualnega dela – identifikator verzije) identificira določeno verzijo avdiovizualnega dela.

Struktura DOI

Sistem številčenja DOI temelji na standardu ISO 26324:2012.

DOI je sestavljen iz predpone in pripone, ki ju loči poševnica "/", npr. 10.1000/12345.

Predpona (npr. 10.1000) je sestavljena iz dveh delov, ločenih s piko. Prvi del "10" je številka direktorija in je enak pri vseh DOI-jih. Drugi del (npr. 1000) je niz številk, ki so dodeljene organizaciji, ki želi registrirati DOI-je. Drugi del predpone je lahko še nadalje razdeljen, podrejeni deli so ločeni s piko (npr. 1000.10). Omejitev glede števila DOI-jev, za katere lahko zaprosi registracijska agencija, ni. Iz predpone DOI-ja ne moremo sklepati o lastništvu, pravicah in upravljanju z intelektualno lastnino.

Predponi za poševnico "/" sledi v okviru dane predpone enkratna pripona (npr. 12345), ki označuje entiteto. Kombinacija predpone, ki označuje prijavitelja, in unikatne pripone, ki jo prijavitelj izbere sam, odpravlja potrebo po centraliziranem dodeljevanju DOI-jev.

Pripona je lahko poljuben niz znakov ali pa vključuje identifikator iz drugega sistema, npr. ISBN, ISSN, PII, SICI ... (gl. primera 1, 2). Obstoječi identifikatorji in/ali bibliografski podatki, uporabljeni za pripono, znotraj sistema DOI sami po sebi nimajo pomena.

Struktura ISAN

Sistem številčenja ISAN temelji na standardu ISO 15706:2002 in ISO 15706-2:2007 za V-ISAN. ISAN lahko zavzema 17 ali 26 mest.

17-mestni ISAN sestavlja 16 šestnajstiških števk (znaki: 0 do 9 in A do F), razdeljenih v dva segmenta, in kontrolni znak. Prvemu segmentu, ki vsebuje 12 znakov za osnovno delo, sledi drugi segment s 4 znaki za epizode. Če delo ni epizoda, se uporabijo ničle za zapolnjevanje. Zadnjemu segmentu sledi še alfanumerični kontrolni znak (znaki: 0 do 9 in A do Z).

26-mestni ISAN (V-ISAN) poleg 17-mestnega ISAN-a sestavlja še 8 šestnajstiških števk, ki predstavljajo oznako verzije in jim prav tako sledi alfanumerični kontrolni znak.

Primer ISAN 1881-66C7-3420-0000-7-9F3A-0245-U:

osnovno delo epizoda k.z. verzija k.z.
ISAN 1 8 8 1 - 6 6 C 7 - 3 4 2 0 - 0 0 0 0 - 7 - 9 F 3 A - 0 2 4 5 - U

Predpona ISAN in kontrolni znak na 17. mestu (in 26. mestu, kadar je ISAN-u dodana še oznaka verzije) sta prisotna vedno, kadar se ISAN predstavlja v očem čitljivi obliki. Vsaka skupina štirih šestnajstiških števk in kontrolna znaka so med seboj ločeni z vezajem ali s presledkom.

V-ISAN je kombinacija mednarodne standardne številke avdiovizualnega dela (ISAN) in dodane oznake verzije (gl. primer 4).

Oblika podatkov

Kratice sistema (DOI oz. ISAN), ki je na enoti običajno natisnjena skupaj z identifikatorjem, v polje 017 ne vnašamo.

Vsak DOI ali ISAN, ki je na enoti natisnjen napačno, lahko vnesemo v podpolje 017z – Napačni identifikator.

V podpoljih a in z vstavljeni vezaji oz. poševnica med seboj ločijo posamezne dele ISAN oz. DOI. Da bi lahko razlikovali med identifikatorji, kadar jih je v zapisu več, jim lahko dodamo pojasnila. Pogosto ima vsak identifikator svoje pogoje dostopnosti in ceno. Tako je ta podatek zapisan v istem polju. Za vsak veljaven identifikator mora biti polje ponovljeno. Ponovljeno mora biti tudi za neveljaven identifikator, razen če se ta nedvoumno nanaša na veljaven identifikator, ki je vnesen v zapisu; v tem primeru bo neveljaven identifikator vnesen v isto polje kot ustrezen veljaven identifikator

Приклади

Приклад 1.

017 ⊔⊔ a10.3359/oz0702058 2doi
(DOI za članek, objavljen v "Organizaciji znanja".)

Приклад 2.

017 ⊔⊔ a10.4567/0028-0836(18770503)16:392 2doi
(Ker založnik uporablja SICI "0028-0836(18770503)16:392", ga je izbral za pripono v DOI-ju.)

Приклад 3.

017 ⊔⊔ a0123-1230-3210-2310-1 2isan
(ISAN za avdiovizualno delo.)

Приклад 4.

017 ⊔⊔ a0000-0000-7570-0000-F-0000-0001-R 2isan
(V-ISAN za videoposnetek z naslovom "Princeza i goblin".)

Приклад 1

017 70$a10.17976/jpps/2014.01.10$2doi
Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI), присвоєний електронній публікації «eLIBRARY.ru та РИНЦ в інформаційній інфраструктурі російської науки: бесіда з гендиректором НЕП Геннадієм Ерьоменко».

Див. також