Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

105 Поле кодованих даних: текстові мовні матеріали (монографічні)

105 Поле кодованих даних: текстові мовні матеріали (монографічні)

Тег: 105

Назва поля: Поле кодованих даних: текстові мовні матеріали (монографічні)

Інші назви: Coded Data Field: Textual Language Material, Monographic (англ.), Поле кодированных данных: текстовые материалы, монографические (рос.), Поле за кодирани данни: Монографии (болг.), Zone de données codées : Ressources textuelles – Monographies (фр.), Monografsko tekstovno gradivo (словен.), Campo dati codificati: materiale testuale, monografie (італ.), Koduotų duomenų laukas: tekstinė kalbinė medžiaga, monografinė (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані щодо монографічних мовних матеріалів.

Наявність

Факультативне. Рекомендується для записів монографічних друкованих мовних матеріалів.

Не повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані про монографію

Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 12. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування

елемента даних

Кількість

символів

Позиції

символів

Коди ілюстрацій 4 0-3
Коди форми змісту 4 4-7
Код конференції чи наради 1 8
Індикатор ювілейного видання 1 9
Індикатор покажчика 1 10
Код літературного жанру 1 11
Код біографії 1 12


Обов’язкове

Не повторюється

Співвіднесені п/пп: див. конкретні позиції символів

Примітки. якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0-3 Коди ілюстрацій

Чотири символьні позиції, призначені для кодів ілюстрацій, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку. Зазначимо, що пробілу надається перевага над кодом «y = немає ілюстрацій».

Зазвичай ці коди стосуються фізичного опису документу. Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 0-3 заносяться чотири символи заповнення «||||». Якщо ж вони застосовуються, проте наявні менш, ніж чотири типи ілюстрацій, тоді позиції, що залишилися, містять пробіли.

а     Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстрацій, які не входять до наведеного переліку (графіків, діаграм тощо), або коли ілюстрації спеціально не кодуються.
b Географічні карти
c Портрети
Індивідуальні чи групові портрети.
d Навігаційні карти
e Креслення
Приміром, креслення будинків, викройки тощо
f Гравюри, естампи, вклейки, ілюстрації на окремих аркушах, екслібриси тощо
Сторінки, що містять ілюстративний матеріал з пояснювальним текстом або без нього, який не входить до загальної пагінації
g Нотографічний текст
Як музичний текстовий матеріал.
Для супровідного матеріалу звукозаписів застосовується код «m».
h Факсиміле
Відтворення частини чи документа в цілому не тільки репродукцією тексту, а й імітуючи оригінальний вигляд твору
i Герби
j Генеалогічні дерева
k Форматовані бланки
l Зразки, моделі
m Звукозаписи
Аудіокасети чи аудіодиски в єдиному комплекті з книгою.
n Матеріали на плівках (окрім звукозаписів)
Діапозитиви, слайди, діафільми тощо
o Прикраси манускриптів і стародруків
Прикраси манускриптів і стародруків спеціальними мініатюрами, буквицями, різнокольоровим письмом тощо.
y Ілюстрації відсутні
Використовується винятково у комбінації з пробілами, тобто „y###“.
# Значення позиції не надається

$a/4-7 Коди форми змісту

Чотири символьні позиції, призначені для кодів форми змісту, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку.

Ці коди повинні проставлятися, коли зміст каталогізованого документа має нижчезазначену форму або документ складається з окремих частин, кожна з яких може кодуватися наведеними в переліку кодами за винятком «c» (покажчик), який застосовується тільки для документів, які являють собою покажчики (див. $a/10). Таким чином, якщо документ є каталогом, він кодується як «b». Якщо він містить каталог як складову частину, код «b» також застосовується разом з іншими кодами форми змісту цього документу.

Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 4-7 заносяться чотири символи заповнення «||||».

Якщо перелік не містить код форми каталогізованого документа, застосовується код «z».

7 Академічна праця рівня нижче дисертації на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук
У тому числі випускні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи/проекти (спеціаліст, бакалаврат, магістратура), курсові роботи і т.п.
a Бібліографічний покажчик
Перелік бібліографічних одиниць, які розподілені за однією або більше спільними ознаками, як то тема, місце публікації тощо.
b Каталог
Перелік бібліографічних одиниць з колекції або виставки або доступних з конкретного агентства як то видавець або книготорговельний заклад.
c Покажчик
Окремо виданий абетковий перелік термінів (імен або предметів), який надає можливість пошуку інформації щодо них в інших місцях.
d Реферати або резюме
Містить описові, довідкові та інформативні реферати та резюме.
e Словник
Абетковий перелік слів з коротким тлумаченням їх значень та випадків вживання або їх іншомовних еквівалентів.
Енциклопедичний словник кодується „fe##
f Енциклопедія
Абетковий перелік імен або термінів на дану тему з їх всебічним тлумаченням.
g Довідник
Упорядкований перелік осіб, організацій або місць з інформацією про них.
h Проектна документація
Пакет документів, які відносяться до проекту.
i Статистичні дані
Числові дані про предмет, систематично підібрані та, як звичайно, подані в табличній формі
j Навчальне видання
Видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення і викладання, і розраховане на учнів/студентів різного віку і ступеню навчання (ГОСТ 7.60-2003). Програмований підручник. Навчальний посібник для поетапного вивчення матеріалу .
k Патентний документ
Ресурс, що включає опис відкриття, опис винаходу до авторського свідченням, патент, промисловий зразок, товарний знак і заявки на них. Патент на винахід. Патентна заявка
l Стандарт (ДСТУ, ГОСТ, ГСТ, ТУ тощо)
Документ, створений відповідною державною чи іншою офіційною установою (приміром, Держстандартом України тощо), який регламентує засіб створення об’єкта та критерії його якості.
m Дисертація (оригінал) або автореферат
Відомості про відкриття або дослідженні, представлені як результат, досягнутий автором, з метою отримання наукового ступеня, заохочення, підвищення кваліфікації і т. п. Для дисертацій, перероблених або репродукованих для комерційної публікації, використовується код 'v'. Затвердження впровадження чи досліджень, представлене автором отриманих результатів і зроблених висновків, надані автором для отримання наукового ступеню, фахової кваліфікації або винагороди. /В умовах використання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#Неопубліковані документи дисертації визнаються недрукованими виданнями/
n Закони та законопроекти
Документи, які містять тексти законів.
Для угод і конвенцій застосовується код „s“.
o Числові таблиці
Числова інформація, подана в табличній формі.
Для статистичних даних застосовується код „f“.
p Технічний /В умовах використання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#Неопубліковані документи звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями/ звіт
Документ, який містить результати наукового дослідження або вивчення наукової або технічної теми.
q Екзаменаційні білети
Набір питань надрукованих для використання при складанні іспитів.
r Літературні огляди/рецензії
Оповідальні огляди, часто критичного характеру, в галузі літератури, часто супроводжувані бібліографією
s Угоди та конвенції
Укладені за формою та ратифіковані угоди між державами. Договори.
Для інших законодавчих документів застосовується код «n»
t Комікси
Книги, надруковані у вигляді коміксів, для дітей або дорослих.
v Дисертація (перероблена)
Дисертація, перероблена або репродукована для комерційної публікації. Для оригіналу дисертації використовується код 'm'.
w Релігійні тексти
Матеріал, що містить текст релігійного, літургійного характеру, священні писання і/або музичні твори (наприклад, біблійні оповіді, катехізиси, священні тексти, церковні гімни, індульгенції, літанії, релігійні пʼєси, проповіді, служебники, антифонарії, бревіарії і т.д.).
z Інші
# Значення позиції не надається

Примітка: рекомендації щодо заповнення позицій [4-7] для нормативно-технічних, технічних, неопублікованих документів:

Нормативно-технічні документи по стандартизації: l###

Техніко-економічні нормативи і норми. Прейскуранти.: z###

Патентні документи: k###

Типові проекти і креслення: h###

Промислові каталоги: b###

Депоновані наукові роботи: z###

Звіти про науково-дослідних роботах p###

Неопубліковані переклади: в залежності від оригіналу

Дисертації: m###

Автореферати дисертації:6 dm##

Дипломні/випускні кваліфікаційні роботи: 7###

$a/8 Код конференції чи зустрічі

Односимвольний код, який відображає, чи містить каталогізований документ наукові праці, звіти або резюме конференцій, зустрічей, симпозіумів.

0 Не публікація конференції
1 Публікація конференції

$a/9 Індикатор ювілейного/меморіального видання

Односимвольний код, який вказує, чи є каталогізований документ ювілейним/меморіальним виданням.

0 Не ювілейне видання
1 Ювілейне видання

$a/10 Індикатор покажчика

Односимвольний код, який вказує, чи каталогізований документ містить покажчик до тексту. Якщо документ являє собою покажчик до інших документів, див. символьні позиції 4-7 Коди форми змісту, код «c».

0 Покажчик відсутній
1 Покажчик наявний

$a/11 Код літературного жанру

Односимвольний код, який вказує тип літературного тексту.

a     Художня проза (романи, повісті, оповідання)
b Драматургія
Включаючи п’єси, теле- та кіносценарії тощо.
c Нариси, есе
d Гумор і сатира
Для коміксів тощо див. символьні позиції 4-7 „Коди форми змісту“, код „t“.
e Листи
Як літературний жанр. Для листування див. символьну позицію 12 Код біографії.
f Короткі оповіді, новели
g Поезія
Включаючи нелітературні твори у віршованій формі.
h Промови, виступи, лекції
i Лібрето (літературний текст опери або іншого музично-драматичного твору).
y Нелітературний текст
z Багатожанровий документ або інші жанри
  1. Документ розглядається, як літературний, проте його точний жанр не може бути встановлений.
  2. Може бути застосовано більш як один код

$a/12 Код біографії

Коли каталогізований документ є біографією, односимвольний код вказує тип біографії.

a     Автобіографія
Включаючи листи та іншу кореспонденцію.
b Індивідуальна біографія
c Колективна біографія
Наприклад, документи, які містять біографії більш як однієї особи або родини.
d Документ містить біографічну інформацію
Приміром, довідники «Who’s who».
y Небіографічний документ

$9 Код ступеня вищої професійної освіти

Двосимвольний код ступеня вищої професійної освіти (ступені професійної освіти приведені у відповідність до закону про вищу освіту).

Примітка: підполе використовується при описі специфічних видів документів (дисертації, автореферати, дипломні роботи, роботи у формі наукової доповіді), для вказівки наукової кваліфікації, на здобуття якої висунута описувана робота.

Факультативне.

Не повторюється.

$9/0-1 Код

aa = вища школа — неповна вища освіта
ab = вища школа — бакалавр
ac = вища школа — спеціаліст
ad = вища школа — магістр
au = вища школа — невідомо
ba = аспірантура — кандидат наук
ca = докторантура — доктор наук
zz = інше

Співвіднесені п/пп

  • Маркер запису, кодові позиції 6-7 (Коди застосування): у позиції 6 визначається, чи є каталогізований документ текстовим матеріалом, позиція 7 встановлює, чи є він монографією;
    $a / (позиції символів 8-16) тип дати публікації.

    Поле містить інформацію про ілюстрації, супровідний матеріал і т.д., які відповідають кодованим даним в полі 105.

Поле представляє в нормованій словесній формі вид, жанр та деякі фізичні ознаки документа, що не відображаються кодами в полі 109 (або 105).

Приклади

Приклад 1.

Документ є ілюстрованою збіркою поетичних творів з портретами та нотами.
105##$acfg#z###000gy
Шумило, Стефанія. З любов’ю до рідного краю: Поезії.— Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2002.—176 с., 16 арк. іл., ноти.

Приклад 2.

Документ містить білети для іспиту з математики.
105##$ay###q###000yy
Тадеєв, В. О. Та ін. Поглиблене вивчення математики: Випускний екзамен / В. О. Тадеєв, В. Р. Кравчук, О. М. Мартинюк.— Тернопіль: Підручники &Посібники, 1997.—128 с.

Приклад 3.

Ілюстрований підручник, котрий містить таблиці, малюнки, схеми.
105##$aae##z###000yy
Долина, Леонід Федорович. Проектування станції очистки стічних вод населеного пункту.— Дніпропетровськ, 2002.—145 с.: табл., рис., схеми.

Приклад 4.

Дисертація з кресленнями та ілюстраціями на окремих аркушах, яка відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#Неопубліковані документи кодується як недруковане видання. Альтернатива: код «m» у 4 й символьній позиції.
**** 105##$aef#z###000yy
Маценко, Андрей Михайлович. Взаимодействие зданий и сооружений с грунтовым основанием при динамических и сейсмических взаимодействиях: Дис… канд техн. наук: 05.23.01 / Государственный НИИ строительных конструкций (НИИСК). — К., 2001.— 187 с.: табл, рис., схемы, чертежи

Приклад 5.

Документ є неілюстрованим довідником.
105##$ay###g###000yy
Довідник вищих навчальних закладів України на 2002 2003: [Академії, університети, інститути, коледжі, технікуми, училища].— 4 е вид. доповн. і перер.— К: Торба, 2002.—264 с.

Приклад 6.

Документ є ДСТУ.
610 5##$ay###l###000yy
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.— Введ. 1998.01.01.— Офіц. вид.— К: Вид во Держстандарту України, 1997.— Різн. паг.—(Державний тсндарт України)

Приклад 7.

Документ є програмованим підручником.
105##$ay###j###000yy
Бойсан, Олег Омелянович. Збірник програмованих текстів із загальної хімії: Навч. Посібник для студ. техн. вузів / ІСДО, Державний ун-т «Львівська політехніка».— К: ІСДО, 1995.— 264 с.

Приклад 8.

Документ є факсимільним виданням, яке має покажчики.
Факсимільне видання Галицько-Волинських хронік
105##$ah###z###001yy
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — :Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early :Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

Приклад 9.

Документ є виданням словників на CD-ROM.
105##$a||||e###000yy
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд.— К., 2001.— 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM).— (Словники України)

Приклад 20

Луус, Р. А.
Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий : (на примере силикатобетонных изделий) : дис. … канд. техн. наук : 05.05.04 : защищена 09.11.82 : утв. 11.05.83 / Луус Р. А. – Москва, 1982. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 165–174. – 04820016743.
105 ##$aa###m###00|yy$9ba

Приклад 21

Красноперов, Ренат Анатольевич.
Структурно-функциональная характеристика гемато-с-целлюлярных взаимоотношений в щитовидной железе нормальных и частично десимпатизированных гуанетидином крыс разного возраста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : специальности 14.00.16, 14.00.23 / Красноперов Ренат Анатольевич ; Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, Ижев. гос. мед. ин-т. – Москва, 1995. – 24 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 23–24.
105 ##$aa###dm##|||||$9ba

* Окрім дисертацій на правах рукописів

** В умовах викристання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#Неопубліковані документи дисертації визнаються недрукованими виданнями

*** В умовах викристання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#Неопубліковані документи звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями

**** Див. виноску до коду «m». Альтернативне заповнення поля: 105##$aef#m###000yy

Див. також