Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

140 Поле кодованих даних: монографічні стародруки — загальні характеристики

140 Поле кодованих даних: монографічні стародруки — загальні характеристики

Тег: 140

Назва поля: Поле кодованих даних: монографічні стародруки — загальні характеристики

Інші назви: Coded Data Field: Antiquarian – General (англ.), Поле кодированных данных: cтаропечатные издания - общая информация (рос.), Поле кодированных данных: старопечатные материалы – общие характеристики (рос.), Поле за кодирани данни: Старопечатни издания (Общо) (болг.), Zone de données codées : Livres anciens – Généralités (фр.), Antikvarno gradivo - splošno (словен.), Campo dati codificati: materiale antico - generalità (італ.), Koduotų duomenų laukas: senieji (antikvariniai) leidiniai – bendrieji duomenys (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо фізичної форми монографічних стародруків.

Наявність

Факультативне

Не повторюється

Співвіднесені п/пп

  • 105  Поле кодованих даних: КНИГИ. Поле містить кодовані дані щодо книг, тобто монографічних друкованих текстових матеріалів, які не є старовинними.
  • 106  ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • 215  ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • 307  ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Кодовані дані: загальні

Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 27. Усі позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Коди ілюстрацій: книги 4    0–3   
Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш 4 4–7
Код ілюстрацій: техніка виконання 1 8
Коди форми змісту 8 9–16
Коди літературного жанру 2 17–18
Код біографії 1 19
Код матеріалу носія: книги 1 20
Код матеріалу носія: гравюри 1 21
Код водяних знаків 1 22
Код знаку друкаря 1 23
Код знаку видавця 1 24
Код знаку орнаментувальника 1 25
Не заповнюються 2 26–27

Обов’язкове.

Не повторюється.

Примітки. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0-3 Коди ілюстрацій: книги

Чотири позиції символів, призначені для кодів ілюстрацій, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.
Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли.
a    ІлюстраціїКод застосовується для тих типів ілюстраій, які не наводяться в цьому переліку або в тих випадках, коли ілюстрації спеціально не кодуються
b Ілюмінації
c Ініціал
Заголовна літера укрупненого розміру, яка розташовується на початку тексту книги, глави, частини або абзацу
d Мініатюра
e Рубрика
Заголовки тощо, наведені спеціальним начертанням або тисненням)
f Віньєтка
Орнамент навкруги заглавної літери тощо
g Фронтиспіс
h Портрет
i Ведута
Топографічно точний міський пейзаж
j Карти (крім навігаційних)
k Навігаційні карти
l Креслення
m Ноти
n Герби
o Генеалогічні таблиці
y Без ілюстрацій
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/4-7 Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш

Чотири позиції символів, призначених для кодів ілюстрацій гравюр на повний аркуш, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.
Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли. Коли документ не містить гравюр на повний аркуш і це відомо, тоді до символьних позицій 4–7 заносяться пробіли.
a    Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстрацій, які не наводяться в цьому переліку або в тих випадках, коли ілюстрації спеціально не кодуються
g Фронтиспіс
h Портрет
i Ведута
Топографічно точний міський пейзаж
j Карти (крім навігаційних)
k Навігаційні карти
l Креслення
m Ноти
n Герби
o Генеалогічні таблиці
y Без гравюр на повний аруш
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/8 Код ілюстрацій: техніка виконання

Односимвольний код, який відображає техніку, в якій було виконано ілюстрацію.
a    Ксилографія
b Літографія
c Офорт
d Акватинта
e Гравюра
u Невідома
v Змішана
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/9-16 Коди форми змісту

Чотири двосимвольних позиції, призначених для кодів форми змісту, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному абетковому переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.
Ці коди використовуються, коли документ містить матеріал нижченаведених форм або повністю складається з матеріалу цих форм. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 9–16 заносяться символи заповнення. Для документів, форма змісту яких не відповідає жодному з наведених у переліку кодів, застосовується код «zz».
aa    Релігійні твори
Код використовується для біблійних оповідей, катехізисів, релігійної літератури, гімнів, індульгенцій, літаній, життєписів Ісуса Христа чи житій святих, релігійних п’єс, проповідей, богослужбових книг тощо.
Якщо для катехізисів, релігійної літератури, проповідей і богослужбових книг необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «ab», «ac», «ad» та «ae» відповідно.
ab Катехізис
ac Релігійна література
Код використовується для часословів, місяцесловів, молитовників, псалтирів тощо.
ad Проповіді
Код використовується для проповідей для окремих категорій населення, проповідей з конкретного приводу тощо.
ae Богослужбові книги
Код використовується для літургійних книг: анфологіонів, євангелій, збірників церковних гімнів, книг антифонів, книг таїнств, міней різних видів, октоїхів, понтифікалів, служебників, требників, тріодей тощо.
ba Наукові роботи
Код використовується для гербаріїв, лабораторних заміток, наукових атласів, фармакопеї тощо.
bb Диспути, трактати, тези
ca Книги соціальних звичаїв
Код використовується для книг з етикету, ритуалів братств і масонських лож, святкувань тощо
da Нормативно-правові роботи
Код використовується для актів, біллів, договорів, законів, конвенцій, постанов, хартій тощо.
db Політичні роботи
ea Видання тимчасового значення
Код використовується для листівок, плакатів, програм, рекламних видань (книготорговельних, друкарських, видавничих анонсів), торгівельних каталогів (аукціонних, книготорговельних, промислових тощо) тощо
fa Довідкові роботи
Код використовується для академічних, бібліотечних і музейних каталогів, альманахів, бібліографій, довідників, календарів, покажчиків, словників, схем, тезаурусів тощо.
Якщо для бібліотечних каталогів, бібліографії, календарів, покажчиків, словників та енциклопедій необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «fb», «fc», «fd», «fe», «ff» та «fg» відповідно
fb Бібліотечні каталоги
fc Бібліографія
fd Календарі
fe Покажчики
ff Словники
fg Енциклопедії
ga Історичні роботи
Код використовується для анналів, біографій, генеалогій, історичних переказів і військової історії, місцевих історичних описів, родоводів, хронік тощо
ha Домовленості за спорами
ia Полемічні роботи
Код використовується для діалогів, запитань і відповідей, інтерв’ю, листів, промов тощо
ja Меморіальні роботи
Код використовується для альбомів, епітафій, літописів, панегіриків, ювілейних збірників статей тощо
ka Інструктивні роботи
Код використовується для інструктивних робіт загального характеру.
Якщо для посібників і підручників необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «kb» та «kc» відповідно
kb Посібники
kc Підручники
Код використовується для абеток, антологій, букварів, граматик, хрестоматій, читанок тощо
la Ведення записів
Код використовується для виборчих реєстрів, прейскурантів, свідоцтв, списків абонентів тощо
ma Видання для відпочинку
Код використовується для головоломок, ігор, книжок-розмальо­вок, тощо
na Версії роботи
Код використовується для адаптацій, видань після цензурних правок, пародій, скорочених видань, сценаріїв тощо
zz Інші
## Значення у позиціях не вимагається

$a/17-18 Код літературного жанру

Двосимвольний код, який вказує тип літературного жанру
aa    Поезія
ab Романс
Код використовується для пасторальних романсів тощо
ca Драма
da Лібрето
ea Художня проза
Код використовується для художньої прози взагалі. Якщо для романів, новел, байок, чарівних казок, алегорій, легенд, притч та оповідань вимагається специфічне визначення, перевага надається нижченаведеним кодам.
eb Роман
ec Новела
ed Байка
ef Чарівна казка
eg Алегорія
eh Легенда
ei Притча
ej Оповідання
fa Есе, фейлетон
ga Гумор, сатира
ha Листи
ia Літературний альманах, літературна суміш
ja Максима, афоризм, прислів’я, анекдот
ka Література для дітей та юнацтва
la Інший
Код використовується для хронік, мемуарів, щоденників, агіографій, лекцій про подорожі, еротики, містичної літератури тощо. Якщо для цих літературних жанрів вимагається специфічне визначення, перевага надається нижченаведеним кодам.
lb Хроніки
lc Спогади, мемуари
ld Щоденники
le Біографії
lf Агіографії
lg Нотатки про подорожі та дорожні нотатки з ілюстраціями
lh Еротика
li Містична література
ma Промови, виступи
yy Не літературний текст
zz Багатожанровий або інший

$a/19 Код біографії

Коли документ є біографічним, односимвольний код відображає його тип.
a    Автобіографія
Код використовується для мемуарів і сповідей
b Індивідуальна біографія
c Колективна біографія
d Містить біографічну інформацію
y Небіографічний документ
z Декілька типів або інший тип

$a/20 Код матеріалу основи: книги

Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій документ було надруковано чи написано.
a    Папір взагалі
b Папір ручного виготовлення
c Рисовий папір
d Деревномасний папір
e Пергамент, пергамен (шкіра)
z Інший

$a/21 Код матеріалу основи: гравюри

Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій було зроблено відтиск гравюри. Якщо документ не містить гравюр і це відомо, до цієї символьної позиції заноситься пробіл.
a    Папір взагалі
b Папір ручного виготовлення
c Рисовий папір
d Деревномасний папір
e Пергамент, пергамен (шкіра)
z Інший
# Значення у позиції не вимагається

$a/22 Код водяних знаків

Односимвольний код, який відображає, чи має папір водяні знаки.
0    Папір не має водяних знаків
1 Папір має водяні знаки

$a/23 Код знаку друкаря

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак друкаря.
0    Знаку друкаря нема
1 Знак друкаря є

$a/24 Код знаку видавця

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак видавця.
0    Знаку видавця нема
1 Знак видавця є

$a/25 Код знаку орнаментувальника

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак орнаментувальника.
0    Знаку орнаментувальника нема
1 Знак орнаментувальника є

$a/26-27 Не заповнюється

Ці символьні позиції мають містити пробіли.

Приклади

Приклад 1

140 ##$abсn# | | | | #ac######yyyb | 0000##
Издание оформлено следующими иллюстрациями: заставки, концовки, инициалы и герб. По форме содержания - это псалтырь. Издание отпечатано на бумаге ручного изготовления.

Див. також