600 Ім’я особи як предметна рубрика

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 600)
Перейти до: навігація, пошук

600 Ім’я особи як предметна рубрика

Тег: 600

Назва поля: Ім’я особи як предметна рубрика

Інші назви: Personal Name Used as Subject (англ.), Имя лица как предмет (рос.), Имя лица, используемое как предмет (персоналия) (рос.), Име на лице, използвано като предмет (болг.), Vedette matière – Nom de personne (фр.), Avtor kot predmetna oznaka(словен.), Nome di persona usato come soggetto (італ.), Asmens vardas, naudojamas kaip dalykas (литов.)

Визначення поля

Поле містить ім’я особи (як реального так і вигаданого образу/персонажа), що використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної факультативною інформацією про предмет, якщо це необхідно.

До імені особи, використовуваному в якості предметної рубрики, можуть бути додані тематичні, географічні, хронологічні, формальні підзаголовки.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені

Індикатор вказує на порядок запису повного імені особи.
0: Запис імені починається з особистого імені (EX. 3, 4)
1: Запис імені починається з прізвища (EX. 1, 2, 5)
пробіл (не визначено): Не можливо визначити, з імені чи прізвища починається запис імені

Підполя

$a Початковий елемент заголовку рубрики

Фрагмент імені, використовуваний як початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, що вноситься до впорядкованих списків.

Обов’язкове, якщо поле 600 наявне в записі.

Не повторюється

Примітки

Структура підполя відповідає структурі підполів $a відповідних полів 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$b Решта імені, що відрізняється від початкового елементу заголовку рубрики

Частина імені, що залишилася, за умов, що початковим елементом заголовку рубрики є прізвище (EX. 1, 2, 5). Підполе призначено для запису особистих імен, ініціалів та інших іменних атрибутів.

Обов’язкове за наявності

Не повторюється

Примітки

Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «1».

Структура підполя відповідає структурі підполів $b відповідних полів 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$c Доповнення до імені (крім дат)

Будь-які доповнення до імені (крім дат), що не є його невід'ємною частиною, включаючи титули, епітети, посади тощо.

Факультативне

Повторюється для другого та подальшого наведення додаткової інформації.

Примітки

Структура підполя відповідає структурі підполів $c відповідних полів 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$d Римські цифри

Підполе містить римські цифри, які пов’язуються з іменами римських пап, членів королівських родин, духовних осіб та ін. Якщо епітет (або доповнення до імені) пов’язується з нумерацією, він також може включатися до цього підполя (EX. 4).

Факультативне

Не повторюється

Примітки

Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «0». Структура підполя відповідає структурі підполів $d відповідних полів блоку 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$f Дати

Дати, що стосуються імен осіб, разом зі скороченнями або іншими визначеннями цих дат. Усі характеристики типу дати (тобто «мав успіхи», «народився», «помер» тощо) також можуть заноситися до цього підполя у повній або скороченій формі (EX. 5). Сюди заносяться усі дати, які стосуються зазначеної в полі особи.

Факультативне

Не повторюється.

Примітки

Структура підполя відповідає структурі підполів $f відповідних полів 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$g Розкриття ініціалів особистого імені

Повна форма особистого імені, коли до підполя 600$b занесено ініціали як форма, якій надається перевага, та вимагається також повна форма запису особистого імені.

Факультативне

Не повторюється

Примітки

Структура підполя відповідає структурі підполів $g відповідних полів блоку 7-- блоку інтелектуальної відповідальності.

$j Підзаголовок форми

Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$p Установа/адреса

Підполе містить відомості про установу, у якій працювала особа під час створення документу.

Факультативне

Не повторюється

$j Формальний підзаголовок

Термін, який додається до предметного заголовку в 600$a для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).

Факультативне

Повторюється

$x Тематичний підзаголовок

Термін, який додається до імені особи для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 5).

Факультативне

Повторюється

$y Географічний підзаголовок

Термін, який додається до імені особи для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком. (EX. 3, 5).

Факультативне

Повторюється

$z Хронологічний підзаголовок

Термін, який додається до імені особи для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.

Факультативне

Повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється

Примітки

Обов’язкове для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле (наприклад, якщо в полі вказано ім'я особи, що згадується в рукописних помітках на екземплярі, і т.д.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

Приклад(и): 14

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Примітки

Поле призначене для запису предметних рубрик для імен осіб. Їх заголовки структуруються у тій же формі, що й відповідні заголовки 7- - Блоку інтелектуальної відповідальності. Підполя $a, $b, $c, $d і $f мають ту ж саму форму, що й їх відповідники у полі 700, тому детальне викладення сфери їх застосування та змісту знаходиться саме там.

На відміну від поля 700, дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

  • формальна підрубрика;
  • тематична підрубрика;
  • географічна підрубрика;
  • хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної системи предметизації або тезауруса.

Для зв’язку особистого імені з назвою твору використовується поле 604 Автор і назва як предметна рубрика.

Поле призначається для запису заголовків — імен осіб з метою віддзеркалення персоналії (видань, що містять матеріали, пов’язані з життям і діяльністю окремої особи) при предметизації літератури. Заголовок наочної рубрики (підполя $a $b $c $d $f $g) структурується аналогічно відповідним підполям поля 700, тому докладний опис індикаторів, підполів, а також правила використовування частинок, артиклів, і т.д. див. в описі поля 700. Для багатоаспектної індексації були передбачені підполя $x $y $z куди заносяться тематичні, географічні і хронологічні підрубрики. Наповнення цих підполів і їх послідовність в записі визначається правилами системи предметизації.

Слід помітити, що помітки „про неї“, „про нього“, „про них“, супроводжуючі персоналії в традиційному описі, в полі 600 не приводяться. У разі потреби вони можуть згенерувати на основі мітки поля.

Співвіднесені п/пп

Коли предметною рубрикою є скоріше назва організації, ніж особисте ім’я, використовується поле 601
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж особисте ім’я, використовується поле 602
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.

На відміну від полів блоку 7— вживання полів 600, 601, 602 обумовлюється лише змістом документа, що каталогізується. Тому запис може містити як одне з цих полів, так і будь-яку їх комбінацію.

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

600 #1$aBurroughs$bEdgar Rice$21c

EX 2

600 #1$aShakespeare$bWilliams$f564-1616$jQuotations$21c

EX 3

600 #0$aJesus Christ$xNativity$21c
600 #0$aJesus Christ$xTrial$21c
The record for Son of God : birth and trial of Jesus containing two subject headings.

EX 4

600 #0$aGustavus$dII Adolphus,$cKing of Sweden$21c

EX 5

600 #1$aEinstein$bAlbert$f1879-1955$xHomes and haunts$yGermany$yBerlin$2lc

приклад 1

600 #0$aКазимир$dIII$cкороль польский$xдержавно-правові погляди

приклад 2

600 #0$aІоан$cархиєпископ

приклад 3

600 #1$aРоговий$bП.П.$cакадемік$f1895-1985$xземлеведення$yМінськ

приклад 4

600 #0$aІван$dIII$cвеликий князь московський

приклад 5

600 #1$aІванов$bП.К.$gПорфирій Корнеєвич$f1898-1983$xфілософськая система $yЛуганськ

приклад 6

600 #1$aПетров$bВасилій$fРодився у 1935$xвиставки$yМінск$z1985

приклад 7

200 1#$aВагант$eЩомісячний журнал
600 #1$aВисоцький$bВ.С.$gВолодимир Семенович

приклад 9

600 1$aСахаров$bА.Д.$cАкадемік

приклад 10

600 1$aSavoy $bJ.

приклад 11

600 1$aБатурін$bИ.Д.$cАкадемік

приклад 12

600 #0$312345$aПетро$dI$cімп.$f1672-1725$xДержавно-правові погляди$2NLR_SH2

приклад 13

Бойназаров, Файзулла Амановіч.
Проблеми традиції і сучасності : Образ і особа Олександра Македонського. — М. : Наука, 1990. — 269, [2] с.; 21 см. — Бібліогр. : c.263-270. - — 1. Олександр Македонський (цар макед.; 356-323 до н.е.)
УДК 82.09+929 Олександр Македонський+ 938(092)
200 1#$aПроблеми традиції і сучасності$eОбраз і особа Олександра Македонського
600 #0$aАлександр Македонський$cцар макед.$f356-323 до н.е.$2NLR_SH2
700 #1$aБойназаров$gФайзулла Амановіч

приклад 14

600 #1$3546783$aКрилов$bП.Н.$gПорфирій Нікитич$f1902$2NLR_SH2

приклад 15

600 #1$3345671$aСоколов$bН.А.$gМикола Олександрович$f1903$jЗбірники $2NLR_SH2

приклад 16

600 #1$312341$aІбль$bМ.$gМіклош$f1814 — 1891$2NLR SH2

приклад 17

600 #1$32345$aАбланкур$bН.П. де$gНіколла Перро де$f1606 — 1664$2NLR SH2

приклад 18

600 #0$378923$aАвгустин$dI$cімп. Мексики$f1738 — 1824$2NLR SH2

приклад 19

600#1$0023459$aАбаєв$bВ.$gВіктор$f1935$xВиставки$yНальчик$z1980$2NLR_SH2

приклад 20

600 #0$3012345$aАббас$dI$cіран. шах$f1557$2NLR_SH2

Приклад 14

В книге "Апостол", находящейся в фондах РНБ, в экземпляре с шифром XXII.I.II'a есть запись (пометы) XIII в. ,где упоминается имя служителя Марка Гаврилова.
600 #0$aМарк Гаврилов$сслужитель Соловецкого мон., /XVIII/$5РНБ : XXII.I.II'a

Приклад 15

600 #0 $aДионисий Ферапонтовский$fок. 1440 – после 1503$xУченики и последователи$2rsla-sh

Приклад 16

600 #1 $aПушкин$bА.С.$f1799-1837$gАлександр Сергеевич$xОбраз в скульптуре$2rsla-sh

Приклад 17

600 #1 $aЦветаева$bМ.И.$f1892-1941$gМарина Ивановна$xФотографии$2rsla-sh

Приклад 18

600 #1 $aПушкин$bА.С.$f1799-1837$gАлександр Сергеевич$xТемы и образы в музыкальном искусстве$2rsla-sh

Приклад 19

600 #1 $aБулгаков$bМ.А.$f1891-1940$gМихаил Афанасьевич$xТемы и образы в театре$2rsla-sh

Приклад 20

600 #1 $$aПелевин$bВ.О.$f1967$gВиктор Олегович$xРадиопостановки$2rsla-sh

Приклад 21

600 #1 $aЧехов$bА.П.$f1860-1904$gАнтон Павлович$xИ театр$2rsla-sh

Приклад 8:

200 1#$aОбозрение кормчей книги в историческом виде$fсочинение барона Розенкампфа$gиздано Обществом истории и древностей российских при Императорском Московском университете
210 ##$aМосква$d1829$gв Университетской типографии
317 ##$aНа титульном листе печать с изображением руки, покоящейся на книге с инициалами Е. А. и надписью «Се мое»$5BY-HM0000:13Рк25010
317 ##$aНа пустом листе в начале книги запись черными чернилами: В знак памяти приезда в Астрахань дарю Алексею Прокопьевичу Богатенкову. Ив. Пучков. 1895 г. 2 мая$5BY-HM0000:13Рк25010
600 #1$3BY-NLB-ar4597233$aБогатенков$bА. П.$gАлексей Прокопьевич$cепископ$f1853–1928$2BY-auth$5BY-HM0000:13Рк25010
В экземпляре с шифром 13Рк25010 книги «Обозрение кормчей книги в историческом виде», хранящемся в фондах НББ, есть рукописная помета о старообрядческом епископе Александре, в миру Алексее Прокопьевиче Богатенкове. Из пометы следует, что данный экземпляр книги был подарен Богатенкову в знак памяти его приезда в Астрахань 2 мая 1895 г. Ив. Пучковым. Богатенков был большим книголюбом, имеющим богатейшую библиотеку. Около 1910 года его сын исполнил известный в старообрядчестве экслибрис для библиотеки епископа Александра с изображением руки, покоящейся на книге с инициалами «Е. А.» и надписью: «Се мое». В поле 317 говорится о наличии этого экслибриса на данном экземпляре, что подтверждает его принадлежность библиотеке Богатенкова.

Див. також