Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Використання UNIMARC для складових частин

Guidelines no. 1. Використання UNIMARC для Складових частин

IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme (UBCIM)

UNIMARC Guidelines no. 1

Довідник з використання UNIMARC для Складових частин

1999-05-01

1. Вступ

Цей довідник роз’яснює як має використовуватися формат UNIMARC для створення описів двох типів складових частин документа: журнальних статей та статей у книжках( аналітичний опис). Увага тут зосереджена на статтях, хоча опис інших складових частин, які є окремими частками більш широкого фізичного рівня складається за тією ж моделлю.

В цьому довіднику іноді необхідно використовувати узагальнену термінологію UNIMARC (наприклад у Розділі 2), але у більшості прикладів використовуються більш специфічні терміни, які відносяться до специфічних документів, що описуються. Пропонуються наступні відповідності:

Загальні терміни UNIMARC

 • аналітичний рівень
 • рівень набору
 • рівень окремої фізичної одиниці

Специфічні терміни довідника

 • стаття, складова частина, журнальна стаття, стаття у книжці
 • хазяїн (головний документ, загальний опис), журнал, серіальне видання
 • хазяїн (головний документ, загальний опис), книжка, монографія

Статті можуть бути багатьох видів; від наукових трактатів до коротких газетних нотаток. Наприклад, вони можуть бути просто

 • статтями,
 • книжковою анотацією,
 • аудіо або відеозаписом тощо;
 • частиною серії статей з певної тематики;
 • бібліографією;
 • частиною більшого розділу у журналі або книжці.

Зазвичай вони вони індексуються багатьма деталізованими предметними дескрипторами, часто взятими з самих статей, а не з готових тезаурусів. Використання кодів загальних предметних категорій та термінів допомагає доступу в цілому. Означені варіанти опису на відміну від загальної каталогізації книг і серіальних видань були спеціально розглянуті в цьому довіднику.

Розділ 2 довідника показує загальну модель кодування записів UNIMARC для складових частин і, зокрема, для статей. Наступний перелік елементів даних Розділу 2 зазвичай буває влюченим до бібліографічних описів статей і визначає в якому місці запису UNIMARC буде розташований кожний елемент запису. У Розділі 4 наведені приклади повних записів для статей та взаємопов’язаних головних документів (документів-хазяїв).

У прикладах і таблицях поля блоку 4XX мають альтернативні версії – перша використовує $1 (один), друга зі стандартними підполями, тобто:

461 #0 $1001N34900

або

$0N34900

Може використовуватися кожен з методів.

Зверніть увагу на те, що поля блоку 4-- , які містять тільки ідентифікатор запису не припустимі при обміні записами.

2. UNIMARC-модель для складових частин

UNIMARC визначає ієрархію рівней для публікацій, які в бібліографічному значенні є частинами інших публікацій:

 • набір — група фізично окремих документів із загальною назвою (наприклад: серіальне видання)
 • піднабір — розділ набору, підгрупа фізично окремих документів із загальною назвою
 • фізична одиниця — один фізично окремий документ (наприклад: книга)
 • аналітична одиниця — бібліографічний документ, що є фізично пов’язаною частиною окремої фізичної одиниці або набору (приклади: журнальна стаття, стаття у книжці)

Тільки останній документ в цій ієрархії, аналітична одиниця, є фізично поєднаною складовою частиною документа вищого рівня. Це фізичне поєднання призводить до необхідності як описати аналітичну одиницю (статтю), так і визначити документ вищого рівня, до якого вона належить, - набір (серіальне видання), або фізична одиниця (монографія) . Аналітичні записи можуть бути створені для документів на різних носіях: CD або інших записуючих носіях, окремі глави з книжок, статті з журналів, статті з книжок. В довіднику звертається увага саме на два останні в переліку типи аналітичного опису: статей з журналів-хазяїв (головних документів) та статей з книжок-хазяїв (головних документів).

Опис статті

Коли складається аналітичний запис в UNIMARC, сутність аналітичного документа описується в полях блоків 0XX, 1XX, 2XX, 3XX, 5XX, 6XX, 7XX. Аналітичний опис зображено жирним шрифтом в наступному прикладі.

001 0060068
100 ## $a19910130d1990####k##y0engy0103####ba
101 0# $aeng
200 1# $aIncreasing the relevance of agricultural research$einstitution building in Third World universities
461 #0 $1001IDS33146$12001#$aJournal of developing areas$vv.24,no.4,pp.451-466(1990)

або

461 #0 $0IDS33146$tJournal of developing areas$vv.24,no.4,pp.451-466(1990)
610 1# $aagricultural research$ainstitution building$auniversities
701 #1 $aWhite$bLouise G.
801 #3 $aGB$bIDS$c19910215

Опис головного документу

Набір (журнал) або фізична одиниця (книга), що містять аналітичну одиницю (статтю) називається хазяїн (головний документ). Головний документ скорочено описується в полях блоку 4XX запису для аналітичної одиниці. Інформація про документ-хазяїн надається з метою ідентифікувати його та вказати, в якому місці можна знайти аналітичну одиницю. Повинен існувати окремий повний запис для головного документа та скорочені ідентифікаційні посилання на цей повний запис. Ідентифікуюча інформація вказана у прикладі жирним шрифтом:

001 0060069
100 ## $a19910130d1990####k##0engy0103####ba
101 0# $aeng
200 1# $aMalawi's "captured" peasantry$ean empirical analysis
461 #0 $1001IDS33146$12001#$aJournal of developing areas$vv.24,no.4,pp.467-488 (1990)

або

461 #0 $0IDS33146$tJournal of developing areas$vv.24,no.4,pp.467-488 (1990)
610 1# $aMalawi$apeasantry$acapitalism$aagricultural economy
701 #1 $aHirschmann$bDavid
801 #3 $aGB$bIDS$c19910215

3. Елементи даних

Будь-яке придатне поле або підполе UNIMARC може використовуватися для опису статті. Так само будь-яке з полів може використовуватися для визначення документа-хазяїна(головного документа)- журнала, або книги, але поля для визначення головного документа є вставленими до полів блоку 4XX. Потрібно також брати до уваги рекомендації UNIMARC Manual, що визначають які поля мають бути включеними до вставних полів блоку 4XX.

Наступні елементи даних, які були вибрані шляхом перегляду та вивчення великої кількості систем індексування статей, що найчастіше вимагаються для підтримки доступу та представлення на дисплеях записів статей, хоча описані коротко, їх розташування в полях та підполях UNIMARC визначено. Додатково будь які елементи даних з UNIMARC можуть використовуватися у запису статті. Перелік елементів даних, які використані для опису статті, передує даним, які належать головному документу (журналу або книзі), що містить статтю.

Опис статті

  Місцезнаходження в UNIMARC
Назви  
Назва: Назва статті як на документі 200
Перекладена назва: Назва перекладена на іншу мову. 541
Паралельна назва: Назва іншою мовою наявна в документі. 510
Розширена назва: Назва статті, яка супроводжується додатковими словами або фразами для пояснення змісту 532
Назва розділу: Назва загального розділу, в якому міститься стаття. Це може бути розділ одного випуску, або розділ, який повторюється у кожному випуску журналу. 545
Назва багаточасткової статті: Загальна назва надана багаточастковій статті, частини якої мають власні назви. 225
Автори  
Автор(и): Всі автори статті, як вони перелічені на початку статті.
Якщо бажана ідентифікація основного запису, використовуйте 700 для першого автора та 701 (з кодом відношення 070 для автора в $4) для інших авторів. Якщо не бажано виділення одного з авторів, записуйте всі прізвища до 701. Додержуйтесь цього ж правила для авторів групи 71- . Автор може бути оглядачем книги, а стаття є оглядом книги, фільму, вистави тощо. Код відношення 675 для оглядача використовується в $4 для авторів оглядів.
200 $f $g and/or

700, 701, 710, 711

Належність автора: Належність автора в період написання статті 700 $p, 701 $p, 710 $p, 711 $p
Визначники змісту  
Резюме: Короткий виклад змісту статті. 330
Зміст: Назви та автори, якщо наявні численні назви в межах одного аналітичного документа. 327
Предметні рубрики: Теми, імена, прізвища та назви, які пов’язані зі змістом статті. (Також мають назву дескрипторів)
Предметні рубрики можуть бути взяті з уніфікованого списку (тезауруса), або бути неуніфікованими. Тематичні рубрики можуть складати ієрархію як первинні або вторинні.
Типи предметних рубрик включають:
*Тематичні або змішані (уніфіковані) 606
*Тематичні або змішані (неуніфіковані) 610
*Географічні 607
*Іменні (особи, установи, конференції, родини тощо) 600, 601, 602
*Назва (назви, ім’я/назва) 604, 605
Первинні та вторинні тематичні дескриптори визначаються першим індикатором поля 610.
Предметні категорії: Загальний рівень предметів, пов’язаний зі змістом статті (Також мають назви заголовки розділів, гнізда, позначки, визначники тощо). У текстовій та кодованій формі. 615
Додаткові записи: Організації, установи або особи які мають відношення до створення статті. 701, 702, 711, 712
Код відношення такий як 400 для фундатора повинен включатися до підполя $4 для визначення різноманітних відношень до статті.
Примітки  
Примітки: Будь-яка кількість типів приміток може бути потрібною, але особливо необхідними є:
*Примітка про читацьке призначення 333
*Примітка про бібліографію 320
*Примітка про склад відповідальних осіб 314
Наступні посилання: Якщо стаття стає предметом обговорення у наступному випуску того ж журналу, або в іншій публікації, до запису може додаватися примітка про наступне посилання яка цитує оригінальну статтю та запис на статтю, в якій перша є предметом обговорення. Примітка може бути текстовою (321) та/або пов’язаною (488) за формою. 321 (примітка)

488 (зв’язок)

Caption heading: Заголовок, дескриптор, зображення, які можуть пов’язуватися зі статтею, бо знаходяться з нею на єдиному просторі друку. 321
Інформація про доступність: Агентство джерела, ціна примірника, фондовий номер для замовлення копії статті 345
Номери грантів, контрактів: Номери проектів, грантів тощо, про які йдеться у статті.

Номерам повинні передувати вступні слова, що визначають тип номеру, наприклад "Контракт №..".

301
Автор/назва книги, конференції, наради, концерту, про які написано статтю (огляд), тощо:

Для огляду книжок- повне посилання на документ що оглядається.

470
Ілюстрації, супроводжувальні матеріали тощо: Коротка вказівка типу ілюстративних або спеціальних матеріалів у статті, або у її супроводженні..

Пагінація статті подається не у полі 215, а у полі місцезнаходження документа -хазяїна || 215

Ідентифікатор статті: Номери, що привласнюються видавниками індивідуальним статтям. Вони можуть бути зформатованими згідно стандартам ISO, або відповідно до національних чи промислових стандартів. 014
Тип документа: Визначення яким документом є стаття: науковою, дослідницькою працею, доповіддю на конференції тощо.

Визначник типу "h = опис проекту"використовується в 105/4-7 для проектних звітів

105 /8 (конференція)

105 /9 (ювілейне видання) 105 /11 (література 105 /4-7 (зміст)

Кваліфікаційні дані: Кодовані дані щодо статті, які можуть бути використані для створення точок доступу.
* Мова статті 101 $a
* Мова резюме 101 $d
* Читацька аудиторія 100 /17-19
* Дата публікації
Дата публікації статті, яка буде співпадати з датою публікації документа-хазяїна, кодується у полі 100. Якщо бажана повна дата, що включає місяць і день, 100/8 має бути "j = деталізована дата публікації документа" та 100/9-12 буде містить рік, а 100/13-16 місяць та день Якщо деталізована дата не потрібна, вживаються інші значення кодів(як в монографіях).
100 /8-16
* Ілюстрації 105 /0-3
* Бібліографія 105 /4-7, код a

Опис головного документа (хазяїна), журналу або книги

Вся інформація про головний документ(хазяїн) заноситься через вставні поля в 463 або 461 поле. Якщо головний документ(хазяїн) є книгою, поле буде 463. Якщо головний документ є журналом, поле буде 461. Будь-які поля UNIMARC можна зробити вставними, але, зазвичай, це поля, які містять тільки назву та іншу інформацію, що визначає головний документ, місцезнаходження статті в межах головного документа та ідентифікатор запису головного документа (001).

  Місцезнаходження у UNIMARC з мітками вставних полів або підполів
Назва: Назва головного документа. 461/463 з 200 або 500 або $t
Ключова назва: Ключова назва журналу. 461 з 530 або $t
Скорочена ключова назва: Ключова назва головного документа у скороченій формі. 461 з 531 або $t
Автор: Автор запису головного документа, якщо він є. 461/463 з 700, 710 або $a
Вихідні дані: Місце публікації, видавник головного документа. 461/463 з 2100 або $c
ISSN: International Standard Serial Number of host journal. 461 з 011 або $x
ISBN: International Standard Book Number of host book. 461/463 з 010 або $y
CODEN: Код, привласнений головному документу-журналу. 461 з 040 або $z
Місцезнаходження в межах головного документа: Інформація, яка однозначно визначає розміщення статті у головному документі. Інформація включає номери томів і випусків, дати, якщо бажано, та сторінки обов’язково. Якщо головний документ є книгою, для визначення місцезнаходження статті достатньо тільки сторінок.

Приклади: Vol.6, no.1 (spring 1988) pp.156-185
Jan 1983 v.74 p.1
No.29 (1985) p.15-20, 25, 68-69
p.25-39

461/463 з 200 $v, 500$v, 530 $v, або 531 $v або $v
Ідентифікатор запису головного документа: Номер запису для бібліографічного запису головного документа, журналу або книги. 461/463 з 001 або $0

4. Приклади повних записів

Приклад 1: Запис статті та запис головного документа(журнал)

Запис статті. Головний документ-журнал, Alcoholism, вказаний у полі 461 яке містить тільки місцезнаходження в межах головного документа та ідентифікатор запису головного документа.
001 910930016
100 ## $a19910930d1990####k##y0scry0103####ba
101 0# $aeng
200 1# $aFranz Schubert (1797-1828)$epathography$fDarkoBreitenfeld
215 ## $cillustr
461 #1 $1001910930015$12000#$v26 (1990), 1-2; str.109-112

або

461 #1 $0910930015$v26 (1990), 1-2; str.109-112
600 #1 $3910930033$aSchubert$bFranz$xzivoti djelo
700 #1 $3910930035$aBreitenfeld$bDarko
801 #0 $aHR$bNSB$gPPIAK
Запис для головного документа(журналу)
001 910930015
011 ## $a0002-502X
100 ## $a19910930a19659999k##y0scry0103####ba
101 0# $aeng$dscr
102 ## $aHR$bH
110 ## Saaja####0xx0
200 1# $aAlcoholism$ejournal of alcoholism and related addictions$fCenter for Study and Control of Alcoholism and Additions, Zagreb$gInternational Council on Alcohol and Addictions, Lausanne$geditor in chief Vladimir Hudolin
207 #0 $aVol. 1, no. 1 (1965)-
210 ## $aZagreb$cCenter for Study and Control of Alcoholism and Addictions$aLausanne$cInternationalCouncil on Alcohol and Addictions$d1965-
215 ## $d24 cm
300 ## $aOd vol. 1 (1965) - vol. 7, no. 2 (1971) izdavac: Institute for Study and Control of Alcoholism and Addictions, Zagreb and International Council of Alcohol and Addictions, Lausanne
300 ## $aOpis prema vol. 15, sv. 1 (1979)
326 ## $a2 broja godisnje
675 ## $a613.81/.84
801 #0 $aHR$bNSB$gPPIAK

Приклад 2: Стаття, що була доповіддю на конференції, а потім опублікована у журналі

Запис для статті. Стаття є доповіддю на конференції . Конференція визначена у полі 300 (Загальні примітки). Вона може також визначатися у полі 712 (Колективний автор – Вторинна інтелектуальна відповідальність) для створення точки доступу.
001 911001003
100 ## $a19911001d1990####k##y0scry0103####ba
101 0# $ascr$deng
200 0# $aTeorijski aspekti konvencionalne podjele na velike i male knjizevnosti$fViktor Zmegac
300 ## $aZagrebacke knjizevne veceri, Zagreb, svibanj 1990
300 ## $aZusammenfassung
461 #1 $1001910930012$12000#$v34 (1990), 2-3 ; str. 203-210
606 ## $3910930030$aTeorijaknjizevnosti$xmetodologija$xsocioloskiaspekti
700 #1 $3910930029$aZmegac$bViktor
801 #0 $aHR$NSB$gPPIAK

Приклад 3: Стаття у спеціальному розділі журналу

Запис для статті. Стаття знаходиться спеціальному розділі(журнальна рубрика?) впуску журналу. Розділ вміщує декілька статей однієї тематики. Назва розділу заноситься до поля 545.
001 911001011
100 ## $a19911001d1990#######y0scry0103####ba
101 0# $ascr$cfre
200 1# $aPrava covjeka$fMarcel Gauchet$gs francuskog prevela Emina Racunica
320 ## $aBibliografija: 10 jed.
461 #1 $1001911001007$12000#$v34 (1990), 1-2 ; str. 66-75

або

461 #1 $0911001007$v34 (1990), 1-2 ; str. 66-75
545 1# $aGlavne teme Francuske revolucije
606 ## $3910930016$aPrava covjeka$yFrancuska$z18.st.aspekti
700 #1 $3910930014$aGauchet$bMarcel
702 #1 $3910930015$aRacunica$bEmina$4730
801 #0 $aHR$NSB$gPPIAK

Приклад 4: Багаточасткова стаття у журналі

Запис для статті. Загальна назва для багаточасткової статті занесено до поля 200, $a; номер і назва занесені до поля 200, $h та $i.
001 an91ab0104678
100 ## 19910411d1992####k##0czey0103####ba
101 0# $acze
200 1# $aPoznámky k procesu recepce umeleckého díla$hCást 1$iNad problematikou komunkace$fJana Marhounová
461 ## $1001pe01291$12001#$aCtenár$vRoc. 42, c. 2 (1990), s. 13-15

або

461 ## $0pe01291$tCtenár$vRoc. 42, c. 2 (1990), s. 13-15
610 0# $aumelecké dílo
610 0# $arecepce
610 0# $apsychologické aspekty
675 ## $a159.95$a82.0
700 #1 $aMarhounová$bJana$3p0011963
801 #0 $aCS$bABA001$c19910411

Приклад 5: Стаття-огляд у журналі та наступна стаття-огляд

Запис для статті. Стаття є оглядом раніше опублікованої книги, O vecech obecných. Поле зв’язку 470 дає посилання на запис для книги, яка є предметом огляду. На головний документ, журнал, Tvar, є посилання полі 461.
001 an92ab0100070
100 ## 19920120d1992####k##y0czey0103####ba
101 0# $acze
200 1# $aMísto doslovu$eZamyslení nad výborem z politické publicistiky F Peroutky$fEva Hartmanová
461 ## $1001pe90ab0103700$12001#$aTvar4$vRoc. 3, c. 4 (1992), s. 4-5

або

461 ## $0pe90ab0103700$tTvar4$vRoc. 3, c. 4 (1992), s. 4-5
470 ## $1001ck91ab0110123$1200#$a0 vecech obecných$17008#1$aPeroutka$bFerdinand$3p0012332

або

470 ## $0ck91ab0110123$t0 vecech obecných$aPeroutka, Ferdinand$3p0012332
488 ## $1001an92ab0111234$1200#$aZnovu o Peroutkove publicistice$1700#1$aFriedlander$bJan$3p00123456$4675

або

488 ## $0an92ab0111234$tZnovu o Peroutkove publicistice$aFriedlander, Jan$3p00123456
610 0# $aceská politiká publicistika
675 ## $a32$a070
700 #1 $aHartmanová$bEva$3p0011112$4675
801 #0 $aCS$bABA001$c19920120
Запис для наступної статті. У наступнім випуску журналу Tvar, огляд з наведеного вище запису є предметом обговорення. Агентство, що створило запис посилається на головний документ-журнал у полі 461, стаття-книжковий огляд записана у полі 488, а книга-предмет огляду у полі 470. Агентство також додає посилання на огляд, наступний по відношенню до першого, занесеного до поля 488.
001 an92ab0111234
100 ## 19920309d1992####k##y0czey0103####ba
101 0# $acze
200 1# $aZnovu o Peroutkove publicstice$fJan Friedlander
461 ## $1001pe90ab0103700$12001#$aTvar4$vRoc. 3, c. 9 (1992), s. 5

або

461 ## $0pe90ab0103700$tTvar4$vRoc. 3, c. 9 (1992), s. 5
470 ## $1001ck91ab0110123$12001#$a0 vecech obecných$1700#1$aPeroutka$bFerdinand$3p0012332

або

470 ## $0ck91ab0110123$t0 vecech obecných$aPeroutka, Ferdinand$3p0012332
488 ## $1001an92ab0100070$1200#$aMísto doslovu$1700#1$aHartmanová$bEva$3p0011112$4675

або

488 ## $0an92ab0100070$tMísto doslovu$aHartmanová, Eva$3p0011112
610 0# $aceská politická publicistika
675 ## $a32$a070
700 #1 $aFriedlander$bJan$3p0012356$4675
801 #0 $aCS$bABA001$c19920309

Приклад 6: Глава/розділ з книги

Запис для глави/розділу. Стаття є однією з глав книги. Посилання на книгу є у запису для глави у полі 463.
001 an91ab01163762
100 ## 19910112d1992####k##0czey0103####ba
101 0# $acze
200 1# $aA chtel bych ji potkat jen tak náhodou
215 ## $c2 obr.
423 #1 $tMireio$aNezval, Vítezslav$3p0234786
або
423 #1 $12001#$aMireio$1700#1$aNezval$bVítezslav$3p0234786
423 #1 $tVýstredník$aSeifert, Jaroslav$3p0332586
або
423 #1 $12001#1$aVýstredník$1700#1$aSeifert$bJaroslav$3p0332586
463 ## $0ck82ab0105623$tMagická zrcadla$vS. 92-100
або
463 ## $1001ck82ab0105623$12001#$aMagická zrcadla$vS. 92-100
610 0# Saceská poezie
675 ## $a885.0-1
801 #0 $aCS$bABA001$c19910112
Запис для книги
001 ck82ab0105623
100 ## 19821116d1992####k##0czey0103####ba
101 0# $acze
200 1# $aMagická zrcadla$eAntologie poetismu
205 ## $al. vyd.
210 ## $aPraha$cCeskoslovenský spisovatel$d1982
215 ## $a600 s.
610 0# $aceská poezie
675 ## $a885.0-1
801 #0 $aCS$bABA001$c19820116

Latest Revision: May 25, 1999

Див. також