Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

200 Назва та відомості про відповідальність

200 Назва та відомості про відповідальність

Тег: 200

Назва поля: Назва та відомості про відповідальність

Інші назви: Title and Statement of Responsibility (англ.), Заглавие и сведения об ответственности (рос.), Заглавие и сведение за интелектуалната отговорност (болг.), Titre et mention de responsabilité (фр.), Naslov in navedba odgovornosti (словен.), Titolo e formulazione responsabilità (італ.), Antraštė ir atsakomybės duomenys (литов.).

URL: https://unimarc.org.ua/wiki/200

Визначення поля

Поле містить назву, підзаголовок, відомості про відповідальність, паралельні назви іншими мовами, паралельні відомості про відповідальність, зазвичай у формі та послідовності, в якій вони наведені у документі. Це відповідає Області назви та відомостей про відповідальність ISBD та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.2.

Наявність

Обов'язкове

Не повторюється

Індикатори

Індикатор 1: визначник значимості назви

Визначає чи є назва, відображена у першому з повторюваних 200$a, значимою (обробляється як точка доступу). Може вимагати генерації пов’язаних з нею додаткових точок доступу для інших варіантів назв (наприклад, для другої назви того ж автора, паралельної назви тощо). Це відповідає практиці традиційного каталогізування, а саме: необхідністі складання на назви додаткових записів.
0 — не є значимою (не обробляється як точка доступу).
1 — є значимою (обробляється як точка доступу)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Основна назва

Містить основну назву, включаючи альтернативну назву, окрім підзаголовка, підназви та паралельних назв.

Обов'язкове

Повторюється для інших основних назв того ж автора.

Примітки: основна назва у формі перекладу, транслітерації тощо наводиться у полі 541 Перекладена назва, складена каталогізатором, якщо оригінальне формулювання присутнє у 200$a. В іншому разі заповнюється тільки 200$a.

$b Загальне визначення матеріалу носія інформації

General material designation (англ.).

Містить дані про носій інформації документа, що каталогізується. Інформація надається мовою, або графікою агентства, яке підготувало запис, відповідно переліку “Загального визначення матеріалу” ISBD.

Обов'язкове для непаперових носіїв. Для паперових допускається визначення „друкований текст” не наводити крім випадків коли документ під основною назвою включає більш ніж один взаємопов’язаний компонент, що належить до різних матеріальних категорій включно друковану.

Повторюється якщо частини того самого документа представлені на різних носіях.

Примітки: обмежувальна пунктуація „[ ]“ до підполя не заноситься. Проте при відображенні у формі каталожної картки загальне визначення носія інформації наводиться у квадратних дужках.

$c Основна назва твору іншого автора

Містить основну назву твору іншого автора (групи авторів), наприклад, у збірнику без загальної назви.

Обов'язкове за наявності

Повторюється для кожної додаткової назви твору іншого автора.

Примітки: деякі зарубіжні бібліографуючі агентства як альтернативну методику каталогізування збірника без загальної назви використовують 200$a, що вбудоване до поля 423. У цьому випадку 200$c на застосовується.

$d Паралельна назва

Містить основну назву іншою мовою або іншою графікою, занесенною до підполя $a або $c.

Обов'язкове за наявності

Повторюється для кожної паралельної назви.

Примітки: дані заносяться в формі, як вказано на документі. Паралельним даним передує знак „=”.

$e Підзаголовок

Відомості, що відносяться до назви (укр.)

Містить дані, що уточнюють основну назву та розташовані на титульному аркуші -підназву та інші дані, наприклад, на звороті титульного аркуша. Не включає варіанти назв, такі як: назва на обкладинці, на спинці книги тощо.

Обов'язкове за наявності.

Повторюється для кожної групи підзаголовкових даних.

Примітки: дані можуть відноситись до назв занесених в підполя $a, $c, $d.

Дані заносяться в тій формі, як і на документі відповідно до правил каталогізації (скорочення тощо).

$f Перші відомості про відповідальність

First Statement of Responsibility (англ).

Містить відомості про відповідальність для назви, занесеної до підполів $a, $c, $d або для нумерованої чи для озаглавленої частини документа, яка міститься в підполях $h або $i.

Обов'язкове за наявності

Повторюється після кожного з підполів $a, $c, $d, $h, $i.

Відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного підполя і відносяться до одного типу, наприклад, автори заносяться послідовно разом (через кому).

Примітки: дані заносяться в тій формі, як на документі.

$g Наступні відомості про відповідальність

Subsequent Statement of Responsibility (англ).

Містить відомості про відповідальність, наступні після перших відомостей, які відносяться до тієї самої назви.

Факультативне

Повторюється для кожного типу наступних відомостей з однаковим ступенем відповідальності і для кожних паралельних.

Примітки: дані заносяться в формі, як вказано на документі.

$h Позначення та/або номер частини

Містить цифрове чи літерне позначення частини документу. Використовується у записі для специфікації багатотомного або серіального видання при розподілі на томи частини, випуски тощо.

Обов'язкове за наявності

Повторюється для кожного підрозділу або поділу нижчого рівня або для кожного з паралельних номерів частин.

$i Найменування частини

Містить найменування розділу або частини документа, що має загальну назву.

Обов'язкове за наявності

Повторюється для кожного з підрозділів або поділів нижчого рівня, або для кожного паралельного найменування частини.

$j Крайні дати

Період часу, що відноситься до створення, комплектування, і/або обробки та використання матеріалів, що входять в одиницю опису (як частина заголовка). В якості крайніх дат можуть бути вказані: діапазон дат — найбільш рання і найбільш пізня дата матеріалу в колекції (приклад 16); одинична дата, якщо усі матеріали в одиниці опису були створені протягом одного календарного року (приклад 19); або дати, розділені комами, якщо в хронологічній послідовності матеріалів є істотна перерва (приклад 17). Якщо точні дати невідомі, допускається наведення приблизних дат.

Факультативне.

Не повторюється.

Приклад(и): 16, 17, 19.

$k Дати основної маси документів

Дати, пов'язані зі створенням, комплектуванням, і/або обробкою та використанням основної частини матеріалів, що входять в одиницю опису, якщо ці дати істотно відрізняються від крайніх дат, зазначених в підполі $j (приклад 18).

Факультативне.

Не повторюється.

Приклад(и): 18.

$r Інформація з титульного аркуша, що слідує за основним заголовком (для стародруків)

Частина інформації, яка присутня на титульному аркуші або замінюючим його джерелом інформації, що слідує за основним заголовком. Включає такі елементи, як: відомості, що відносяться до заголовку, відомості про відповідальність і т.д., які не входять до основного заголовку, але не можуть бути записані в існуючі підполя, так як вивід пунктуації небажаний (наприклад, назві в одній фразі з відомостями про відповідальність і т.д.). Також підполе може містити частину основного заголовка, яка не потрібна при виводі записів в короткому форматі і не бере участі в сортуванні записів.

Факультативне.

Не повторюється.

$v Позначення тому

Використовується для позначення окремої частини документу яка пов’язана з іншим документом. Використовується коли поле 200 вбудоване до блоку 4XX. Наприклад, документ є томом серії. В цьому випадку назва серії та позначення тому заносяться до поля 200, вбудованого в поле 4XX. Том може позначатися числом, роком тощо.

Обов'язкове за наявності

Не повторюється.

$z Мова паралельної основної назви

Містить: код мови паралельної назви, приведеної в підполі $d.

Використовується список кодів найменувань мов (див. Додаток А). Підполе наводиться в кінці поля 200. Коди мов наводяться в порядку розташування відповідних паралельних назв.

Coded identification of the language of a parallel title that appears in a $d subfield. If $d is repeated, this subfield should be repeated, the languages identified reflecting the order of the parallel titles. This subfield and any repetitions should always come at the end of the field, followed by $2, if $2 is present (EX 4, 13, 14, 27, 28). For codes use ISO 639-2 or other standard language code schema specified in subfield $2.

Обов'язкове за наявності підполя $d.

Повторюється, якщо повторюється підполе $d.

$2 Код системи

Джерело, з якого отримано код (коди) мови в підполі $z, якщо використовується код не з ISO 639-2. Список кодів додаткових джерел див. Додаток A.3.

Факультативне.

Не повторюється.

$5 Організація – власник примірника

Найменування (у кодованій чи повній формі) організації - власника примірника. Для кодування може використовуватися USMARC Code List for Organizations.

Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також повинне містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Підполе заповнюється в разі, коли поле 200 включене в поля 48- (481, 482, 488).

Обов'язкове,якщо поле 200 включене в поля 481 чи 482.

Не повторюється

Примітки: Зазвичай, підполе використовується для стародруків з метою ідентифікації установи, яка володіє примірником із специфічною інформацією. Це може стосуватися штучно зформованої, невидавничої, збірки (конволюта).

Співвіднесені п/пп

Мова основної назви, яка міститься в 200$a, може бути позначена у 101$g.
Проте, якщо жодна мова не позначена в 101$g, вважається, що мова основної назви збігається з мовою тексту, занесеною до підполя $а (першого при повторюванні).
Мова будь-яких паралельних назв міститься в 200$z.
Використовується для приміток про зміст поля 200.
Примітки можуть уточнювати джерело бібліографічних даних про назву та містити додаткові слова, опущені в заголовку. Прізвища авторів, опущені відповідно до правил каталогізації, заносяться в дане поле.
Використовується для приміток, що містять текст та/або коментарі до взаємопов’язаних назв.
Використовується для формування точок доступу на варіанти назв шляхом реалізації механізму зв’язку між записами.
Дані про назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику без загальної назви або видавничому конволюті, що містяться в 200$c, заносяться у відповідні поля, убудовані в поле 423 з метою формування додаткових точок доступу.
У повторюване підполе 200$a заносяться назви творів одного автора (групи авторів), розміщених в збірнику без загальної назви.
Дані про назви творів одного автора (групи авторів) чи назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику, що має загальну назву, заносяться у відповідні поля, вбудовані в поле 464.
Використовується для формування точок доступу на паралельні назви, що містяться в 200$d, і для варіантів назв, таких як назва обкладинки, назва на спинці книги тощо.
Якщо вихідний формат містить ключову назву, яка може збігатися чи не збігатися з основною назвою, вона заноситься до поля 530.

Примітки

Для заповнення підполів поля 200 не допускається генерувати інформацію з інших полів.

У випадку включення відповідних паралельних даних у підполя $e, $f, $g, $h і $i ці дані повинні випереджатися знаком „=“.

Таблиця співвідношення підполів поля 200 Області назви та відомостей про відповідальність ISBD (G) та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006#5.2.

Підполе UKRMARC Найменування елемента ДСТУ 2394-94 Номер розділу ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Номер розділу ISBD (G) Попередня пунктуація
$a основна назва 5.2.2 1.1 Нова область
$a (повтор.) для інших основних назв того ж автора 5.2.7 1.6 ;
$b загальне визначення матеріалу 5.2.3 [ ]
$d паралельна назва 5.2.4 1.3 =
$e підзаголовок 5.2.5 1.4 :
$f перші відомості про відповідальність 5.2.6 1.5 /
$g наступні відомості про відповідальність 5.2.6 1.5 ;
$h позначення та/або номер частини 5.7.7 1.1.4 ISBD (S) .
$i найменування частини 5.7.7 1.1.4 ISBD (S) , після $h, інакше .

Приклади

приклад 1

2001 $a Great Fear 1789$erural panic in revolutionary France$f[] Georges LeFebvre$gtranslated from French Joan White $gintroduction George Rude
Артикль The виділений як несортований елемент.

приклад 2

2001 $aPour les valeurs bourgeoises$fpar Georges Hourdin$cContre les valeurs bourgeoises$fpar Gilbert Ganne
Документ містить дві роботи різних авторів.

приклад 3

2001 $aАвтоматизація і моделювання у виробництві приладів$eЗбірник наукових праць$fМосковський інститут приладобудування
Опис багатотомного видання

приклад 4

2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР.Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова$hт.3$iУтворення кристалів/А.А.Чернов, Е.І. Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
Багатотомне видання і його окремий том описані в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 5

2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова
Окремий запис на багатотомне видання в цілому.

приклад 6

2001 $aУтворення кристалів$fА.А.Чернов,Е.І.Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
461 0$12001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. Шубнікова$vт.3
Окремий запис на том багатотомного видання. Поле 461 зв’язує том із загальним заголовком багатотомного видання.

приклад 7

2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу$hт.4
Опис багатотомного видання та тому, що не має власного заголовку, в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 8

2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу.
Опис багатотомного видання в цілому.

приклад 9

2001 $aт.4
461 0$12001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу
Опис окремого тому, що не має власного заголовку.
Оскільки підполе 200а є обов’язковим, а том не має заголовку, в підполі записується номер тому.

приклад 10

Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$eНауково-технічний збірник$hСер.4$iЕлектровакумні і газорозрядні прилади
207 1$a1979/N 1 -
Описано серіальне видання в цілому. В полі 200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.

приклад 11

Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$hСерія 10 $iМікроелектронні присторї$vВип. 1/2
Запис на випуск, що не має приватного заголовка.

приклад 12

Опис серіального видання в одному записі
2001 $aРозвиток статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
2251 $aПраці$fМПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 472
Запис на випуск, що має приватний заголовок.
В полі 200 записано основний заголовок випуску. В полі 225 — заголовок серіального видання в цілому і номер випуску.

приклад 13

Опис серіального видання в двох записах
Запис 1
2001 $aПраці$fНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного устаткування
207 1$a1959/N1-
Опис серіального видання в цілому. В полі 200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.
Запис 2
2001 $aРозвиток Статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
461 0$12001 $aПраці$aНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 272
Опис випуску серіального видання. В полі 200 приводиться основний заголовок випуску. Поле 461 включає вбудоване поле 200, що містить основний заголовок серіального видання і номер випуску. Поле 461 зв’язує два записи.

приклад 14

2001 $aЗвукові пристрої

приклад 15

2001 $aТепло- і масообмін в системах газ — рідина=$dHeat and mass transfer in gas — liquid systems

приклад 16

Биків, Василь. Обеліск; Сотників; Дожити до світанку: Повісті / Василь Биків.
2001#$aОбеліск$aСотніков$aДожити до світанку$eПовісті$fВасиль Биків
423#0$12001#$aСотників
423#0$12001#$aДожить до світанку

приклад 17

Колас, Якуб. На прасторах жыцця / Я.Колас. Міколка — паравоз / М.Лынькоў. Палескія рабінзоны : Аповесці: [Для малий. шк. узросту] / Я.Маўр.
2001#$aНа прасторах жыцця$fЯ.Колас$cМіколка — паравоз$fМ.Лынькоў$cПалескія рабінзоны$eАповесці$e[Для малий. шк. узросту]$fЯ.Маўр

приклад 18

Охорона здоров’я в Республіці Беларусь= Public health in Republic Belarus : Офіц. стат. сб. = An official statistics collection / М-во охорони здоров’я Респ. Білорусь, Відділ мед. статистики = Public health Ministry Republic Belarus Medical statistics department.
2001#$aОхорона здоров’я в Республіці Білорусь$dPublic health in Republic Belarus$eОфіційний статистичний збірник$eAn official statistics collection$fМіністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь, Відділ медичної статистики$fPublic health Ministry Republic Belarus, Medical statistics department

приклад 19

2001#$aПринципи бухгалтерського обліку$fБ.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл$gПереклад з англійської А.В.Чмеля, Д.Н.Исламгулова$gПід редакцією Я.В.Соколова

приклад 20

2001#Переписка князя П.А.Вяземського з А.І.Тургеневим
461#0$12001#$aОстафьевский архів князів Вяземских$v[Т.] 1
В підполі $v поля 200, вкладеного в полі 461, був вказаний номер тому багатотомного видання Остафьевській архів князів Вяземськіх.

приклад 21

Патофізіология : Курс лекцій : [В 2 ч.] / Моськ. мед. акад. им. І.М.Сеченова, Каф. патофизиологии; Під ред. П.Ф.Літвіцкого. - М. : ММА, 1993.
Ч. 2 : Патофізіология органів і фізіологічних систем, кн. 2 :Патофизиология печінки, нирок, ендокринної системи і вищої нервової діяльності / [А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і др.]. — 169 з. : схеми. : Б.ц.
Запис 1 (загальна частина)
nam 1
001by-NLB-kn-9700034
2001#$aПатофізіологія$eКурс лекцій$e[В 2 частинах]$fМосковська медична академія імені І.М.Сеченова, Кафедра патофізіології$gПід редакцією П.Ф.Літвіцкого
210##$aМосква$cММА$d1993
Запис 2 (специфікація)
oam 2
001by-NLB-kn-9700035
2001#$aПатофізіологія органів і фізіологічних систем,$hкнига 2:$iПатофізіологія печінки, нирок, ендокринної системи, нервової системи і вищої нервової діяльності$f[А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і інші]
215##$a169 з.$cсхеми
461#0$1001by-NLB-kn-9700034$12000#$vЧ. 2

приклад 22

2001#$aHello!$dПривіт!$dПривітання!$eАнглійська мова: цікаво, весело, захоплююче$eАнглійская мова:цікава, весела, займальна$eПопулярний ілюстрований учбовий журнал для молодших школярів

приклад 23

2001#$aЛітоасфера$dЛітосфера$d Lithospere$zrus$zeng

приклад 24

2001#$aСимфонія № 1$e(„Зимові марення“)$fП.Чайковский

Приклад 1

Тургенев, Иван Сергеевич.
Дым ; Новь ; Вешние воды ; Стихотворения в прозе / И. С. Тургенев ; вступ. ст. и примеч. А. Чичерина ; худож. В. Домогацкий. – Москва : Художественная литература, 1981. – 608 с., 7 л. ил. ; 20 см. – (Библиотека классики / редкол.: Алексеев М. П. [и др.]. Русская литература). – 1000000 экз. – (В пер.) : 3 р. 70 к.
...
010 ##$bВ пер.$d3 р. 70 к.$91000000 экз.
...
200 1# $aДым$aНовь$aВешние воды$aСтихотворения в прозе$fИ.С.Тургенев$gвступ. ст. и примеч. А. Чичерина$gхудож. В. Домогацкий
210 ##$aМосква$cХудожественная литература$d1981
215 ##$a608 с., 7 л. ил.$d20 см.
225 2#$aБиблиотека классики$fредкол.: Алексеев М. П. [и др.]$iРусская литература
700 #1$aТургенев$bИ. С.$gИван Сергеевич
В прикладі описан сборник произведений одного автора, не имеющий общего заглавия.
Заглавия произведений записаны в повторяющиеся підполя 200$a.

Приклад 2

Киселев, Андрей Петрович.
Геометрия. Стереометрия : 10-11 классы : учебник и задачник / Киселев А. П., Рыбкин Н. А. – Москва : Дрофа, 1995. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см.
200 1# $aГеометрия. Стереометрия$e10-11 классы$eучебник и задачник$fКиселев А.П., Рыбкин Н. А.
700 #1$aКиселев$bА. П.$gАндрей Петрович
701 #1$aРыбкин$bН. А.$gНиколай Александрович
Приклад произведения двух авторов. Сведения об ответственности приводятся в підполе $f. В нормированном виде данные об авторах вводятся в поля блока 7--.

Приклад 3

Проблемы криобиологии : всесоюзный научно-теоретический журнал / АН СССР, Отд-ние физиологии, АН УССР, Отд-ние биохимии, физиологии и теоретической медицины. – Київ : Наукова думка, 1985– .
маркер поз.7 - s
поз.8 - 1
200 1# $aПроблемы криобиологии$eвсесоюзный научно-теоретический журнал$fАН СССР, Отд-ние физиологии, АН УССР, Отд-ние биохимии, физиологии и теорет. медицины
В Прикладе описано сериальное издание (позиция 7 маркера содержит "s"), совместно издаваемое двумя организациями. Наименования организаций вводятся (с разделяющей их запятой) в підполе 200$f.

Приклад 4

Международное сотрудничество стран СЭВ по проблемам экологического образования и воспитания = International cooperation of educators of member countries of the Council for mutual economic aid on ecological education / АПН СССР. - ...
Загл. также : фр. - Текст парал. : рус., англ., фр.
101 0#$arus$aeng$afre
200 1# $aМеждународное сотрудничество стран СЭВ по проблемам экологического образования и воспитания$dInternational cooperation of educators of member countries of the Council for mutual economic aid on ecological education$fАПН СССР$zeng
Приклад записи об издании, имеющем параллельное заглавие. Кодированная информация о языке параллельного заглавия приводится в підполе $z. Информация о языках текста записывается в поле 101.

Приклад 5

Азгальдов, Гарри Гайкович.
Количественная оценка качества продукции – квалиметрия : (некоторые актуальные проблемы) / Г. Г. Азгальдов. Обобщенные показатели при исследовании сложных систем / И. Б. Погожев, В. Л. Аничкина. Организационное обеспечение качества конструкторских разработок : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее / В. П. Баранчеев ; Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1986. – 116, [1] с. : граф. ; 20 см. – Перед вып. дан. 1-ый авт.: Гаррий Гайкович Азгальдов. – Библиогр.: с. 84–85 (20 назв.), 111 (8 назв.).
200 1# $aКоличественная оценка качества продукции-квалиметрия$е(некоторые актуальные проблемы)$fГ. Г. Азгальдов
423 #0 $12001#$аОбобщенные показатели при исследовании сложных систем$fИ. Б. Погожев, В. Л. Аничкина$1700#1$aПогожев$bИ. Б. $1701#1$aАничкина$bВ. Л.
423 #0 $12001#$аОрганизационное обеспечение качества конструкторских разработок$ев помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее$fВ. П. Баранчеев$gГос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. совет науч.-техн. о-в $1700#1$aБаранчеев$bВ. П.$171212$aСССР$bКомитет по стандартам$171202$aВсесоюзный совет научно-технических обществ
700 #1$аАзгальдов$bГ. Г.$gГарри Гайкович
Сборник произведений разных авторов, не имеющий общего заглавия. В поле 200 вводятся заглавие и сведения об ответственности, относящиеся к первому из входящих в сборник произведений. Информация блока 7-- относится только к этому произведению. Заглавия и сведения об ответственности других произведений вводятся в поля 200, встроенные в поля 423 (Издается в одной обложке вместе с...).

Приклад 6

Выбор нормативов пооперационно сменно-суточного планирования на базе имитационного моделирования / [разраб. И. В. Брежнева]. – Москва : НИАТ, 1978. – 47 с., 1 л. схем. ; 21 см. + прил. (21 с. ; 28 см.). – (Методические материалы / НИИ технологии и орг. пр-ва. Экономика). – Загл. прил.: Программы для расчета плана-графика обработки деталей при вариации различных параметров, составленные на языке ФОРТРАН для машины "Минск-32".
200 1# $aВыбор нормативов пооперационно сменно-суточного планирования на базе имитационного моделирования$f[разраб. И.В. Брежнева]
210 ##$aМосква$cНИАТ$d1978
215 ##$a47 с., 1 л. схем.$d21 см.$eприл. (21 с. ; 28 см.)
225 1# $aМетодические материалы$fНИИ технологии и орг. пр-ва.$iЭкономика
300 ## $aЗагл. прил.: Программы для расчета плана-графика обработки деталей при вариации различных параметров, составленные на языке ФОРТРАН для машины "Минск-32"
421 #0 $12001#$aПрограммы для расчета плана-графика обработки деталей при вариации различных параметров, составленные на языке ФОРТРАН для машины "Минск-32"
В прикладі описан материал с приложением. Заглавие приложения вводится в поле 200, встроенное в поле 421.

Приклад 7

Герцен, Александр Германович.
Крепостной ансамбль Мангупа / Герцен А. Г. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – Симферополь : Таврия, 1990. – Вып. 1. – С. 87-166.
маркер поз.7 - a
поз.8 - 2
200 1#$aКрепостной ансамбль Мангупа$fГерцен А. Г.
461 #0 $1001 N записи на сводное описание $12001#$aМатериалы по археологии, истории и этнографии Таврии$1210##$aСимферополь$cТаврия
463 #0 $1001 N записи на Вып. 1 $12000#$aВып. 1$vC. 87-166$1210##$d1990
700 #1$aГерцен$bА. Г.$gАлександр Германович
В прикладі описана составная часть документа (позиция 7 маркера содержит "a"). Сведения об издании в целом содержатся в поле 461. Сведения о физической единице, содержащей составную часть, содержатся в поле 463.

Приклад 8

Пушкин, Александр Сергеевич.
Собрание сочинений : в 5 т. / А.С.Пушкин.
маркер поз.7 - m
поз.8 - 1
200 1#$aСобрание сочинений$eв 5 т.$fА.С.Пушкин.
463 #0$1001(N связываемой записи) $12000#$aТ.1
463 #0$1001(N связываемой записи) $12000#$aТ.2
463 #0$1001(N связываемой записи) $12000#$aТ.3
.....
Приклад записи верхнего уровня для многотомного документа. В полях 463 содержатся ссылки на записи о каждом из томов. Индикаторы во встроенных 200 полях = 0, т.к. заглавие "Т. номер " не является значимым.

Приклад 9

Запись 1 - серия
Харьковский политехнический университет.
Вестник Харьковского политехнического университета. - Харьков : ХПУ, 1952 - .
В надзаг.: М-во образования Украины. - ISSN 0453-7998.
№ 258: Химическая технология, вып. 1. 1988.
№ 269: Химическая технология, вып. 2. 1989.
№ 280: Химическая технология, вып. 3. 1990.
Запись 2 - подсерия
Химическая технология. – Харьков : Вища школа, 1988– . – (Вестник Харьковского политехнического университета, ISSN 0453-7998...).
В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования УССР. - ISSN 0134-5044.
Вып.1. 1988. (... ; Вып.258). Вып.2. 1989. (... ; Вып.269). Вып.3. 1990. (... ; Вып.280).
Запись 1 - уровень набора
маркер поз.7 - s
поз.8 - 1
001 000001
011 ##$а0453-7998
200 1#$aВестник Харьковского политехнического университета
Запись 2 - уровень поднабора
маркер поз.7 - s
поз.8 - 2
001 000002
011 ##$a0134-5044
200 1#$aХимическая технология
461 #0$1001000001
Запись 3 - уровень физической единицы - связь с серией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000003
200 1#$aХимическая технология$hвып. 1
210 ##$d1988
461 #0$1001000001$12001#$v№ 258
Запись 4 - уровень физической единицы - связь с серией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000004
200 1#$aХимическая технология$hвып. 2
210 ##$d1989
461 #0$1001000001$12001#$vВып. 269
Запись 5 - уровень физической единицы - связь с серией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000005
200 1#$aХимическая технология$hвып. 3
210 ##$d1990
461 #0 $1001000001$12001#$vВып. 280
Запись 6 - уровень физической единицы - связь с подсерией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000006
200 0#$aвып. 1
210 ##$d1988
225 2#$aВестник Харьковского политехнического университета$vВып. 258
462 #0$1001000002$12001#$vвып. 1
Запись 7 - уровень физической единицы - связь с подсерией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000007
200 0#$aвып. 2
210 ##$d1989
225 2#$aВестник Харьковского политехнического университета$vВып. 269
462 #0$1001000002$12001#$vВып. 2
Запись 8 - уровень физической единицы - связь с подсерией
маркер поз.7 - m
поз.8 - 2
001 000008
200 0#$aвып. 3
210 ##$d1990
225 2#$aВестник Харьковского политехнического университета$vВып. 280
462 #0$1001000002$12001#$vвып. 3
Cериальное издание с подсерией и двойной нумерацией выпусков. Серия и подсерия являются собираемыми - на них созданы отдельные записи (1 и 2). На каждую из физических единиц создаются две записи, т.к. при описании их в спецификации серии и в спецификации подсерии содержимое поля 200 должно быть различным.

Приклад 10

Железнодорожный транспорт. Серия 4, Путь и путевое хозяйство. Проектирование и строительство : научно-технический реферативный сборник / М-во путей сообщ. СССР, Центр. науч.-техн. б-ка, ЦНИИ информ., техн.-экон. исслед. и пропаганды ж.-д. трансп. – Москва : [б. и.], 1983– . – (Реферативная информация).
200 1# $aЖелезнодорожный транспорт$hСерия 4$iПуть и путевое хозяйство$i Проектирование и строительство$eнаучно-технический реферативный сборник$fМ-во путей сообщ. СССР, Центр. науч.-техн. б-ка, ЦНИИ информ., техн.-экон. исслед. и пропаганды ж-д. трансп.
Сложное основное заглавие сериального издания разделяется идентификаторами підполей $h и $i на составные части, чтобы обеспечить возможность раздельного индексирования частей заглавия в электронной базе данных.

Приклад 11

Калинин, А.
И вечен вешний свет / А. Калинин // Известия. - 1982. - 26 окт.
200 1#$aИ вечен вешний свет$fА. Калинин
461 #0$12001#$aИзвестия
463 #0$12000#$a26 окт.$1210##$d1982
Основное заглавие газеты вводится в поле 200, встроенное в поле связи 461. Дата выхода номера газеты, содержащего составную часть, вводится в поле 200, встроенное в 463. Индикатор этого встроенного поля = 0, т.к.название "26 окт." не является значимым. Год выхода номера газеты вводится в підполе $d поля 210, встроенного в 463.

Приклад 12

Ленин. Жизнь и деятельность, 1870-1924 [Карты]...
200 1#$aЛенин. Жизнь и деятельность, 1870-1924$bКарты

Приклад 13

200 1# ^(1)NSB^(1)La ^(1)NSE^(1)vision publique, d'un horrible & tres-espouvantable demon, sur l’eglise cathedralle de Quimpercoretin en Bretagne$r. Le premier jour de ce mois de fevrier 1620. Lequel demon consomma une pyramide par feu, & y survint un grand tonnerre & foudre du ciel

Приклад 14

200 1# ^(1)NSB^(1)La ^(1)NSE^(1)Catelogne francoise$r. Ou il est traité des droits que le Roy a sur les comtez de Barcelonne, & de Roussillon ; & sur les autres terres de la principauté de Catelogne

Приклад 15

200 1# ^(1)NSB^(1)Les ^(1)NSE^(1)diversitez galantes$r. Contenant Les soirées des auberges, nouvelle comique. L’apoticaire de qualité, nouvelle galante & veritable. L’avanture de l’hostellerie, ou Les deux rivales. Le mariage de Belfegor, nouvelle facetieuse. L’occasion perduë recouverte, nouvelle comique

Приклад 16

100 ## $a20110206l19201960k##y0rusy0189####ca
200 1# $aВорошилов Климент Ефремович. Партийный и государственный деятель. 1881-1969$j1920–1960
Архив К.Е. Ворошилова (1881 – 1969), материалы архива датированы 1920-1960.

Приклад 17

100 ## $a20110206l188#1987k##y0rusy0189####ca
200 1# $aВыпускницы Высших Бестужевских курсов$j1880-е –1983, 1987
Архивная коллекция включает записи выпускниц Высших Бестужевских курсов. Материалы датированы 1880-е – 1983 и 1987 (материалы за 1984–1986 отсутствуют); наиболее ранняя дата указана приблизительно.

Приклад 18

100 ## $a20110206l18771996k##y0rusy0189####ca
200 1# $aШаховская Зинаида Алексеевна (Малевская-Малевич, Жак-Круазе). Княгиня, писательница, редактор. 1906 –$j1877 – 1996$k1923 – 1996
З.А. Шаховская (в замуж. Малевская-Малевич) – русская писательница, поэтесса, переводчица; печаталась также под псевдонимом Жан Круазе. Архив включает материалы за 1877 – 1996 гг., но основная часть материалов архива относится к периоду 1923 – 1996 гг.

Приклад 19

100 ## $a20110206j19370707k##y0rusy0189####ca
200 1# $aАвтобиография А.А. Адамова с приложением фотографии$j7 июля 1937
Дело из архива записей русских эмигрантов содержит автобиографию А.А. Адамова, датированную 7 июля 1937 г.

Приклад 20

200 1# $aЧе Гевара$eПоследний романтик революции$e[16+]$fЮрий Гавриков
210 1# $aМосква$cВече$d2012
215 ## $a348, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.$d21
225 1# $aВеликие исторические персоны
600 #1 $3RU\NLR\auth\66152445$aГевара$gЭрнесто Че$bЭ.$f1928 - 1967$2nlr_sh
700 #1 $aГавриков$bЮ. П.$gЮрий Павлович$4070

EX 4

200 1#$aIndustrial steam locomotives of Germany and Austria$dDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich$fcompiled by Brian Rumary$gGerman translations by M. Spellen$zger
510 1#$aDampfloks auf Industriebahnen der BRD, DDR, und Österreich$zger
The item has a parallel title that is coded as German. An added entry is required for the parallel title, so it is repeated in field 510. Code for German is derived from ISO 639-2, so subfield $2 is not used.

Приклад 21

200 1# $aGhiddeconversaţieromân-găgăuz$dRomınca-gagauzcalafetmäkkiyadı$fDr. Todur Angheli$zgag$2iso639-3
Румыно-гагаузский разговорник. Параллельное заглавие – на гагаузском языке.
Код гагаузского языка в подполе $z взят из ISO 639-3. Кодированная информация об источнике кода представлена в подполе $2.

Приклад 22

200 1# $aМифы, сказки, предания манси (вогулов)$dМаньсимахумялпынмoйтыт, нас мoйтыт, йиспотрыт$eв записях 1889, 1952, 1958 - 1960, 1968, 1978, 1992, 2002 гг.$f[подгот. текстов, пер., вступ. ст., коммент., указ., слов., сост. компакт-диска Е. И. Ромбандеевой]$zvog$2knia
Сборник произведений фольклора северных манси. Параллельное заглавие – на мансийском языке. Код мансийского языка в подполе $z взят из ГОСТ 7.75-97.
Кодированная информация об источнике кода представлена в подполе $2.

Приклад 23

200 1# $aСпящие на нерпичьих шкурах$dТанойгайкотльат$dTanoygaykotl'at - TheOneswhosleeponSealHides$e[для детей старшего школьного возраста]$fВалентинаВЭКЭТ$g[пер. на рус. яз.: Грачева В.А., Ыттыгыргын Б.М.$gпер. на англ. яз. Савва К.А.]$zckt$zeng$iso639-3
Коды чукотского и английского языков в подполе $z взяты из ISO 639-3.
Кодированная информация об источнике кода представлена в подполе $2.

Див. також